ဗဟုသုတျဖစ္စရာ

လူထုက်န္းမာေရးအတြက္ ႏိုင္ငံႀကီးသားမ်ား၏ အခန္းက႑
Intellectual Talk (Myanmar) - Citizens' roles in Public health by Dr Khin Maung Lwin
Source: MRTV-4

No comments :

Post a Comment

ကြန္းမန္႔ေလး ထားခဲ့ပါလား