Thursday, December 28, 2017

ဩကာသ ဘုရားရွိခိုး / 礼拝文 (らいはいぶん) / Okāsa

#ဩကာသ #ဘုရားရွိခိုး #礼拝文 (#らいはいぶん) #Okāsa ကို ပါဠိ/ျမန္မာ/ဂ်ပန္နဲ႔ အဂၤလိပ္လို တြဲစပ္ၾကည့္လိုက္တယ္။ က်ေန္ာ က်က္မွတ္ဘို႔။ မူရင္းဘာသာျပန္သူ ဆရာ/ဆရာမမ်ားနဲ႔ မူလတင္သူ Websites မ်ားကို Credit ေပးထားပါတယ္။ PDF နဲ႔ ဖတ္ခ်င္သူအတြက္လည္း ဖိုင္လင့္ ထည့္ေပးထားတယ္။

In #Pali, Myanmar, Japanese and English translation.
~~~~~

ဩကာသ ဘုရားရွိခိုး
礼拝文 (らいはいぶん) Okāsa
:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:
In Pali, Myanmar, Japanese and English translation.
Translation credit to respective original translator and/or source mentioned.

ဩကာသ ဘုရားရွိခိုး

Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa.
နေမာတႆ ဘ၀ဂေတာ အရဟေတာ သမၼာသမၺဳဒၶႆ (သံုးႀကိမ္႐ြတ္ဆိုရန္)

အရဟေတာ၊ လူမင္း နတ္မင္း ျဗဟၼာမင္းတို႕၏ ဝပ္စင္းေကာ္ေရာ္ ပူေဇာ္အထူးကို ခံေတာ္မူထိုက္ေပထေသာ။ သမၼာသမၺဳဒၶႆ၊ ေဉယ်ဓံ တရား ငါးပါးတို႕ကို ဆရာမကူ သယမၻဴဥာဏ္ျဖင့္ မိမိအလိုလို ကိုယ္ေတာ္တိုင္သာလွ်င္ ေကာင္းမြန္မွန္ကန္စြာ သိေတာ္မူေပထေသာ။ တႆ ဘဂဝေတာ၊ ဣႆရိယ ဓမၼသိရီ ကာမ ပယတၱမည္ျငား ဘုန္းေတာ္ေျခာက္ပါးသခင္ ၾကင္ရွင္ေတာ္ျမတ္ဘုရားအား နေမာ၊ ရုပ္နာမ္ နွစ္ျဖာ ထိငါးျဖာျဖင့္ ရိုေသျမတ္နိုးလက္အုပ္မိုးကာ ရွိခိုးကန္ေတာ့ပါ၏ ျမတ္စြာဘုရား။

Namo(ナモー) tassa(タッサ) bhagavato(バガヴァトー) arahato(アラハトー)
sammā(サンマー)sambuddhassa(サンブッダッサ).
阿羅漢(あらかん)であり、正自覚者(せいじかくしゃ)であり、福運(ふくうん)に満(み)ち
た世尊(せそん)に、私(わたし)は敬礼(きょうらい)いたします。(三回)

Honour to the Blessed One, the Exalted One, the fully Enlightened One

ဩကာသ ဘုရားရွိခိုး
ၾသကာသ၊ ၾသကာသ ၾသကာသ၊ ကာယကံ၊ ၀စီကံ၊ မေနာကံ၊ သဗၺေဒါသ ခပ္သိမ္းေသာအျပစ္တုိ႔ကုိ ေပ်ာက္ပါေစျခင္း အက်ိဳးငွါ၊ ပထမ၊ ဒုတိယ၊ တတိယ တစ္ႀကိမ္ ႏွစ္ႀကိမ္ သုံးႀကိမ္ေျမာက္ေအာင္
ဘုရားရတနာ၊တရားရတနာ၊သံဃာရတနာ ရတနာျမတ္သုံးပါးတုိ႔ကုိ အ႐ုိအေသ အေလးအျမတ္ လက္စုံမုိး၍
ရွိခုိးပူေဇာ္ ဖူးေျမာ္မာန္ေလ်ာ ကန္ေတာ့ပါ၏ အရွင္ဘုရား။

礼拝文(らいはいぶん)
Okāsa Okāsa Okāsa 身(しん)・口(く)・意(い)の三業(さんごう)によって犯(おか)した
罪(つみ)を改(あらた)めることから得(え)られる利益(りえき)のため、仏(ふつ)・法(ほう)
・僧(そう)の三宝(さんぼう)に向(む)かって手(て)を合(あ)わせ、謹(つつし)んで礼拝(ら
いはい)いたします。

Okāsa (supplication for permission)
(Okāsa means the location for the performance of obeisance, adoration,
worship and paying respect.)
Okāsa Okāsa Okāsa
In order that all my sins, accumulated from evil deeds done physically,
verbally and mentally, may be eliminated and excused, I raise both folded
hands up above my forehead, worship, honour, greet, and humbly pay homage

ကန္ေတာ့ရေသာ အက်ိဳးအားေၾကာင့္ အပါယ္ေလးပါး၊ ကပ္သုံးပါး၊ ရပ္ျပစ္ရွစ္ပါး၊ ရန္သူမ်ိဳးငါးပါး၊ ၀ိပ
ဗ်သနတရားငါးပါးတုိ႔မွ အခါခပ္သိမ္း ကင္းလြတ္ၿငိမ္းသည္ျဖစ္၍ မဂ္တရား၊ ဖုိလ္တရား နိဗၺာန္တရားေတာ္
ရပါလုိ၏အရွင္ဘုရား။

このように礼拝(らいはい)した功徳(くどく)により、四種(よんしゅ)の悪趣(あくしゅ)、三
種(さんしゅ)の災難(さいなん)、八種(はっしゅ)の悪条件(あくじょうけん)、五種(ごしゅ)
の敵(てき)、四種(よんしゅ)の不幸(ふこう)、五種(ごしゅ)の損失(そんしつ)から離(は
な)れ、道果(どうか)・涅槃(ねはん)を速(すみ)やかに得(え)ることができますよう、祈
願(きがん)いたします。

By this act of salutation may I be excused forever from the four Apāya, the
Three Kappa, the Eight Ahaṭṭkkhaṇa, the Five Verāni, the Four Vipatti, the
Five Vyasana, Diseases; and at the final existence may I attain Magga, Phala
and Nibbāna. O My Lord. Sir.

Definition ပါဠိ အဓိပၸါယ္မ်ား 解説 Pāli Meanings

ၾသကာသ (ရွိခိုးပါရေစ အခြင့္ျပဳေတာ္မူပါ)
Okāsaオーカーサ:許し
supplication for permission

အပါယ္ေလးပါး (ခ်မ္းသာကင္း၍ ကုသိုလ္ျပဳခြင့္မရေသာအရပ္)
四種(よんしゅ)の悪趣(あくしゅ)
Apāya – Four states of Woe

ငရဲ
地獄界(じごくかい)
Rebirth in hell,

တိရိစၧာန္
畜生界(ちくしょうかい)
Rebirth as an animal

ျပိတၱာ
餓鬼界(がきかい)
Rebirth as a ghost

အသူရကာယ္
阿修羅界(あしゅらかい)
Rebirth as a demon

ကပ္ ၃-ပါး (မေကာင္းေသာေခတ္ကာလသံုးးပါး)
三種(みしゅ)の災難(さいなん)
Three Kappa – Three Scourges

ဒုဗိ ၻကၡႏၲရကပ္
အစာငတ္မြတ္ေခါင္းပါးျခင္းေၾကာင့္ ေသေၾကပ်က္စီးျခင္း
飢餓(きが)
famine

သတၱႏၲရကပ္
ေသေစတတ္ေသာဓား၊ လွံ၊ ေသနတ္စေသာ လက္နက္တုိ႔ျဖင့္ တုိက္ခုိက္၍ ေသေၾကပ်က္စီးျခင္း
戦争(せんそう)

ေရာဂႏၲရကပ္
ကူးစက္တတ္ေသာ အနာေရာပါမ်ား ေၾကာင့္ ေသေၾကပ်က္စီးျခင္း။
流行病(りゅうこうびょう)
epidemic

ရပ္ျပစ္ ၈-ပါး
မဂ္ဖိုလ္ရေအာင္ တရားအားထုတ္ခြင့္မရျခင္းေၾကာင့္ အျပစ္ျဖစ္ေသာ အရပ္ေဒသမ်ား
八種(はっしゅ)の悪条件(あくじょうけん)
Eight Ahaṭṭkkhaṇa- Eight Wrong Circumstances

ငရဲ၌ ျဖစ္ရျခင္း
地獄界(じごくかい)
Born in hell

တိရိစၧာန္ဘုံ၌ ျဖစ္ရျခင္း
畜生界(ちくしょうかい)
Born as an animal

ျပိတၱာ၊ အသူရကာယ္ဘုံ၌ ျဖစ္ရျခင္း
餓鬼界(がきかい)
Born as a ghost

ဘုရားပြင့္ေနဆဲအခါတြင္ လြန္စြာ အသက္ရွည္၍ ဘုရားရွင္ကုိ မဖူးေတြ႕ႏုိင္ေသာ အရူပျဗဟၼာဘုံ ႏွင့္
အသညသတ္ ျဗဟၼာဘုံတုိ႔၌ ျဖစ္ရျခင္း
無想有情天(むそううじょうてん)
Born as a lifeless brahmā, a formless deity

ဘုရားအမွဴးျပဳေသာ သံဃာေတာ္မ်ားမေရာက္ေသာ၊ သာသနာမရွိေသာ ပစၥႏၲရစ္အရပ္၌ ျဖစ္ရျခင္း။ (ရတနာသုံးပါး
မတည္၍ ရုိင္းစုိင္းသူတုိ႔အရပ္၊ သာသနာမရွိေသာအရပ္)
仏法(ぶっぽう)が存在(そんざい)しない辺境(へんきょう)に生(う)まれる。
Born in a slum

ဘုရားပြင့္ဆဲ့အခါ၊ သာသနာရွိေသာအခါျဖစ္ေသာ္လည္း ပဋိသေႏၶအားျဖင့္ က်ဳိး၊ ကန္း၊ ဆံြ႕၊ အ ၍
တရားေတာ္ကုိ နားလည္ႏုိင္ေလာက္ေသာဉာဏ္ မရွိေသာသူျဖစ္ရျခင္း။
仏法(ぶっぽう)が理解(りかい)できない者(もの)として生(う)まれる。
Born with deformed faculty

ဘုရားပြင့္ဆဲအခါ၊ သာသနာရွိေသာအခါျဖစ္ေသာ္လည္း မိစၧာဒိ႒ိ မွားေသာအယူကုိ ယူေသာသူ ျဖစ္ရျခင္း
邪見(じゃけん)を広(ひろ)める者(もの)として生(う)まれる。
Born as heretic

တတ္သိနားလည္ေလာက္ေသာဉာဏ္ႏွင့္ တိဟိတ္ပဋိသေႏၶစိတ္ရွိေသာ္ျငားလည္း ဘုရားသာသနာ မရွိေသာအခါ၌
လူျဖစ္ရျခင္း။
ブッダ(ぶっだ)が存在(そんざい)しない時代(じだい)に生(う)まれる。
Being born with adequate intelligence but not during the time of the
Buddha's arising

ရန္သူမ်ဳိး ၅-ပါး
ေဘးငါးမ်ိဳး
五種(ごしゅ)の敵(てき)
Five Verāni – Five Enemies

မီး
火災(かさい)
Conflagration (destroyed fire)

ေရ
水害(すいがい)
flood

မင္းဆုိး
暴君(ぼうくん)
tyrants (wicked king),

ခုိးသူ
泥棒(どろぼう)
robber

မခ်စ္မႏွစ္သက္ေသာသူ (အေမြခံသားဆုိး၊ သမီးဆုိး)
敵対者(てきたいしゃ)
foe (enemy)

၀ိပၸတၱိတရား ၄-ပါး (ပ်က္ဆီးျခင္းသုိ႔ေရာက္ျခင္းတရား)
四種(よんしゅ)の不幸(ふこう)
Four Deficiencies

ကာလ၀ိပၸတၱိ
မေကာင္းေသာမင္း၊ မေကာင္းေသာ လူတုိ႔၏လက္ထက္ဟု ဆုိအပ္ေသာ ကာလ
悪(わる)い時代(じだい)にある
Dark age, wartime depression time

ဂတိ၀ိပၸတၱိ
အပါယ္ေလးဘုံ၌ ျဖစ္ရျခင္း
悪趣(あくしゅ)にある
Born in four states of woe

ဥပဓိ၀ိပၸတၱိ
ယုတ္ညံ့ေသာအတၱေဘာကိုရျခင္၊ အဆင္းမလွျခင္း၊ ကုိယ္အဂၤါခ်ဳိ႕ယြင္းျခင္း
身体的(しんたいてき)に不利(ふり)な点(てん)がある。
physically deformed

ပေယာဂ၀ိပၸတၱိ
အသိအလိမၼာမရွိ၊ မေကာင္းေသာ ဒုစရုိက္မ်ားကုိ ျပဳလုပ္မႈ၊ မေကာင္းေသာ အားထုတ္မႈ ရွိျခင္း
不善業(ふぜんぎょう)を継続的(けいぞくてき)に積(つ)んでいる。
unlawful earning of life

ဗ်သနတရား ၅-ပါး
ပ်က္စီးျခင္းတရား ၅-ပါး
五種(ごしゅ)の損失(そんしつ)
Five Vyasanas – Five Misfortunes

ဉာတိဗ်သန
အေဆြအမ်ဳိးတုိ႔ ပ်က္စီးျခင္း
親族(しんぞく)の損失(そんしつ)
Loss of relatives

ေဘာဂဗ်သန
စည္းစိမ္ဥစၥာမ်ား ပ်က္စီးျခင္း
財産(ざいさん)の損失(そんしつ)
Loss of wealth

ေရာဂါဗ်သန
ေရာဂါေၾကာင့္ ပ်က္စီးျခင္း
健康(けんこう)の損失(そんしつ)
Loss of health

သီလဗ်သန
အက်င့္သီလ ပ်က္စီးျခင္း
正見(しょうけん)の損失(そんしつ)
Loss of virtue - moral destruction

ဒိ႒ိဗ်သန
မိစၧာအယူကုိ ယူျခင္း
道徳(どうとく)の損失(そんしつ)
Loss of ideology - view

ျမန္မာဘာသာ - သာသနာ့အေျခခံ- ဦးသက္စိန္
ဂ်ပန္ ဘာသာျပန္ ကုိျပဳံးခ်ိဳ(ခ) Hirai san
အဂၤလိပ္ဘာသာ - buddhawasborn623bc blogspot my
Londonbuddhistvihara org

pdf ဖိုင္ ယူလိုပါက
https://www.facebook.com/download/preview/2099617896938850

Ko Gyi Lu
2017-12-27
 


No comments :

Post a Comment

ကြန္းမန္႔ေလး ထားခဲ့ပါလား