Friday, December 28, 2012

မဂၤလာ နံနက္ခင္းနဲ႕ ေမတၱာသုတၱံ


အားလုံးကို မဂၤလာ နံနက္ခင္းနဲ႕ အတူ ဆုေတာင္း...
Dhammadownload Web Master 28 December 07:19
အားလုံးကို မဂၤလာ နံနက္ခင္းနဲ႕ အတူ ဆုေတာင္း ေမတၱာပို႕သလိုက္ပါတယ္..

ေဘးအႏ ၱရယ္ႏွင့္ ဒုကၡဆင္းရဲတို႕ကို ခံစားေနရေသာ လူ၊ နတ္၊ သတၱဝါေတြ၊
ေဘးဒုကၡအႏ ၱရယ္မ်ားကို ေက်ာ္လႊားႏိုင္ၾကပါေစ...
ေဘးဒုကၡခပ္သိမ္း ၿငိမ္းၾကပါေစ..
ဆင္းရဲခပ္သိမ္း ၿငိမ္းၾကပါေစ..
က်န္းမာ..ခ်မ္းသာ ၾကပါေစ...

ေမတၱာသုတၱံ

၁။ယႆာႏုဘာဝေတာ ယကၡာ၊ ေနဝ ဒေႆႏၲိ ဘီသနံ။ ယဥႇိ ေစဝါႏုယုဥၨေႏၲာ၊ ရတၱိႏၵိဝ မတႏၵိေတာ။
၂။ သုခံ သုပတိ သုေတၱာ စ၊ ပါပံ ကိဥၥိ န ပႆတိ။ ဧဝမာဒိ ဂုဏူေပတံ။ ပရိတၱံ တံ ဘဏာမ ေဟ။
၃။ကရဏီယာ မတၳကုသေလန၊ ယႏၲ သႏၲံ ပဒံ အဘိသေမစၥ။ သေကၠာ ဥဇူ စ သုဟုဇူ စ၊ သုဝေစာ စႆ မုဒု အနတိမာနီ။
၄။ သႏၲဳႆေကာ စ သုဘေရာ စ၊ အပၸကိေစၥာ စ သလႅဟုကဝုတၱိ။ သႏၲိျႏၵိေယာ စ နိပေကာ စ၊ အပၸဂေဗၻာ ကုေလသြ န ႏုဂိေဒၶါ။
၅။န စ ခုဒၵ မာစေရ ကိဥၥိ၊ ေယန ဝိညဴ ပေရ ဥပ ဝေဒယ်ဳံ။ သုခိေနာဝ ေခမိေနာ ေဟာႏၲဳ၊ သဗၺတတၱာ ဘဝႏၲဳ သုခိတတၱာ။
၆။ ေယ ေကစိ ပါဏဘူတတၳိ၊ တသာ ဝါ ထာဝရာဝ နဝေသသာ။ ဒီဃာ ဝါ ေယဝ မဟႏၲာ၊ မဇၥ်ိမာ ရႆကာ အဏုကထူလာ။
၇။ဒိ႒ာ ဝါ ေယဝ အဒိ႒ာ၊ ေယဝ ဒူေရ ဝသႏၲိ အဝိဒူေရ။ ဘူတာဝ သမၻေဝသီဝ၊ သဗၺသတၱာ ဘဝႏၲဳ သုခိတတၱာ။
၈။ န ပေရာ ပရံ နိကုေဗၺထ၊ နာတိမေညထ ကတၳစိ န ကဥၥိ။ ဗ်ာေရာသနာ ပဋိဃသည၊ နာညမညႆ ဒုတၡ မိေစၧယ်။
၉။မာတာ ယထာ နိယံပုတၱ၊ မာယုသာ ဧကပုတၱ မႏုရကၡ။ ဧဝမၸိ သဗၺဘူေတသု၊ မာနသံ ဘာဝေယ အပရိမာဏံ။
၁၀။ေမတၱဥၥ သဗၺေလာကသၼိ၊ မာနသံ ဘာဝေယ အပရိမာဏံ။ ဥဒၶံ အေဓာ စ တိရိယဥၥ၊ အသမၺာဓံ အေဝရ မသပတၱံ။
၁၁။ တိ႒ံ စရံ နိသိေႏၷာ ဝ၊ သယာေနာယာဝတာႆ ဝိတမိေဒၶါ။ ဧတံ သတႎ အဓိေ႒ယ်၊ ျဗဟၼ ေမတံ ဝိဟာရ မိဓ မာတု။
၁၂။ ဒိ႒ိဥၥ အႏုပဂၢမၼ၊ သီလဝါ ဒႆေနန သမၸေႏၷာ။ ကာေမသု ဝိနယ ေဂဓံ၊ န ဟိ ဇာတုဂၢဗၻေသယ် ပုန ေရတိ။ ေမတၱသုတၱံ နိ႒ိတံ။

*****************************
အနက္ အဓိပၸါယ္(ပထမ ၂ ပိုဒ္ သည္ ဘုရားေဟာထဲ မပါ .ပါ) - ေမတၱာသုတ္ အညႊန္း
******************************
၁။ယႆာႏုဘာဝေတာ ယကၡာ၊ ေနဝ ဒေႆႏၲိ ဘီသနံ။ ယဥႇိ ေစဝါႏုယုဥၨေႏၲာ၊ ရတၱိႏၵိဝ မတႏၵိေတာ။
၂။ သုခံ သုပတိ သုေတၱာ စ၊ ပါပံ ကိဥၥိ န ပႆတိ။ ဧဝမာဒိ ဂုဏူေပတံ။ ပရိတၱံ တံ ဘဏာမ ေဟ။

*************************************************
ေမတၱာသုတၱံ (ဒုတိယ ၂ ပိုဒ္) - ေမတၱာ ဘာဝနာ ပြားမ်ား သူမ်ား ျပည္႕စုံရမည္႕ အဂၤါ ၁၄ ခ်က္
*************************************************
၃။ကရဏီယာ မတၳကုသေလန၊ ယႏၲ သႏၲံ ပဒံ အဘိသေမစၥ။ သေကၠာ ဥဇူ စ သုဟုဇူ စ၊ သုဝေစာ စႆ မုဒု အနတိမာနီ။
၄။ သႏၲဳႆေကာ စ သုဘေရာ စ၊ အပၸကိေစၥာ စ သလႅဟုကဝုတၱိ။ သႏၲိျႏၵိေယာ စ နိပေကာ စ၊ အပၸဂေဗၻာ ကုေလသြ န ႏုဂိေဒၶါ။

ကရဏီယာ မတၳကုသေလန၊ ယႏၲ သႏၲံ ပဒံ အဘိသေမစၥ။ - နိဗၺာန္ကို လိုခ်င္ေသာ လိမၼာပါးနပ္ေသာ ပုဂၢိဳလ္တဦးသည္ တကယ္ကို အလုပ္ လုပ္ရပါမည္။ နိဗၺာန္ကို လိုခ်င္ေသာ ပုဂၢိဳလ္တဦးသည္ အဂၤါ ၁၄ ခ်က္ႏွင့္ ျပည္႕စုံေအာင္ ႀကိဳးစားရပါမည္။

၁) သကၠ - စြမ္းႏိုင္သူ (လုံလ ဝိရိယနွင့္ ျပည္႕စုံျခင္း၊ ယုံၾကည္ခ်က္ ျပင္းထန္ျခင္း၊ စဥ္းစားေတြးေခၚႏိုင္ျခင္း၊) သူ ျဖစ္ရပါမည္။
၂) ဥဇူစ - ကိုယ္စိတ္ ႏွစ္ပါး သည္ ရိုးသား ေျဖာင့္ မတ္ သူ ျဖစ္ရပါမည္။
၃) သုဟုဇူ - မေနာ ဒြါရသည္လဲ ရုိးသား ေျဖာင့္ စင္းသူ ျဖစ္ရပါမည္။
၄) သုဝစ - အႀကံေပးသည္႕အခါ ေျပာလို႕ ဆိုလို႕ လြယ္သူ ျဖစ္ရမည္။
၅) မုဒု - ကိုယ္ ႏႈတ္ စိတ္ ၃ ပါး ယဥ္ေက်း သိမ္ေမြ႕ေနသူ ျဖစ္ရမည္။
၆) အနတိမာနီ - အလြန္ေမာက္မာေသာ မာန္မာနေတြ မရွိရပါ။
၇) သႏၲဳႆေကာ - ရသမွ်နဲ႕ ေရာင့္ရဲ တင္းတိမ္ေနေသာ ပုဂၢိဳလ္ ျဖစ္ရပါမည္။ ဇီဇာေၾကာင္ေသာ ဂ်ီးမ်ားေသာ ပုဂၢိဳလ္ မျဖစ္ရပါ။ (ဥပမာ - အခ်ိဳ၊ အငံ မစားခ်င္၊ စသည္)
၈) သုဘေရာ - ေမြးျမဴလြယ္သူျဖစ္ရမည္။
၉) အပၸကိေစၥာ - ကိစၥ နည္းပါးသူ ျဖစ္ရပါမည္။
၁၀) သလႅဟုကဝုတိၱ - Simple Life ဝန္ထုပ္ ဝန္ပိုး မမ်ားေသာ ေပါ့ပါး ေနထိုင္ သြားလာႏိုင္သူ ျဖစ္ရပါမည္။
၁၁) သႏၲိျႏၵိေယာ - ၿငိမ္သက္ေသာ အိေႃႏၵ ရွိသူ ျဖစ္ရပါမည္။
၁၂) နိပေကာ - အသိပညာ ဥာဏ္ပညာ ရင့္က်က္ေနရပါမည္။ ကမၼ႒ာန္း ၄ဝ မွ တမ်ိဳးမ်ိဳးကို နားလည္ သေဘာေပါက္ထားရပါမည္။
၁၃) အပၸဂေဗၻာ - ကိုယ္ေရာ စိတ္ေရာ ႏႈတ္ေရာ ၾကမ္းတမ္းေသာ ပုဂၢိဳလ္ မျဖစ္ရပါ။
၁၄) ကုေလသြ န ႏုဂိေဒၶါ - ရဟန္းေတာ္မ်ားသည္ ဒါယိကာ၊ ဒါယိကာမေတြ အေပၚမွာ တြယ္တာေနမႈ၊ မရိွရပါ၊

***************************************************
၅။ န စ ခုဒၵ မာစေရ ကိဥၥိ၊ ေယန ဝိညဴ ပေရ ဥပ ဝေဒယ်ဳံ။

ဘုရား အမႈးျပဳေသာ ရဟႏာၱ အရိယာပုဂၢိဳလ္ႀကီးေတြက မႀကိဳက္မႏွစ္သက္ေသာ အရာေတြ၊ ဒီအမႈကိစၥေတြဟာ မေကာင္းဘူးလို႕ သတ္မွတ္ထားတာေတြကို ဘယ္ေတာ့မွ မလုပ္ပါဘူးဟု စိတ္ကို ဒုံးဒုံးခ်ရပါမည္။

****************************************************
ေမတၱာပြားနည္း (၁၁) မ်ိဳး

သတၱဝါတို႕ အက်ိဳး စီးပြား ကို လိုလား တဲ့ အေနနဲ႕ ပို႕သေသာေမတၱာ (၈) မိ်ဳး
===== ၃၁ ဘုံ ရိွသတၱဝါေတြကို ဘာမွ မခြဲျခားဘဲ အကုန္ေပါင္းၿပီး ပို႕သေသာေမတၱာ (၁)မ်ိဳး
===== ၂ မ်ိဳး တစုစီ ၄စု ခြဲၿပီး ပို႕သေသာေမတၱာ (၄)မ်ိဳး
===== ၃ မ်ိဳး တစုစီ ၃စု ခြဲၿပီး ပို႕သေသာ ေမတၱာ (၃)မ်ိဳး
သတၱဝါတို႕ အက်ိဳး စီးပြား မဲ့ဲျခင္းကို ပါယ္ရွား တဲ့ အေနနဲ႕ ပို႕သေသာေမတၱာ (၂) မိ်ဳး
သတၱဝါတို႕ အက်ိဳး စီးပြား ရွိျခင္းကို ေဆာင္လိုေသာ အေနနဲ႕ ပို႕သေသာေမတၱာ (၁) မိ်ဳး
**********************************************
ေမတၱာပို႕ အစ….

သုခိေနာဝ ေခမိေနာ ေဟာႏၲဳ၊ သဗၺတတၱာ ဘဝႏၲဳ သုခိတတၱာ။

လံုးစံုမ်ားစြာ သတၱဝါ ခ်မ္းသာကိုယ္စိတ္ၿမဲပါေစ ဥပဒ္ရန္ေဘး ကင္းစင္ေဝး ၿငိမ္းေအးၾကပါေစ
************************************************
၆။ ေယ ေကစိ ပါဏဘူတတၳိ၊ တသာ ဝါ ထာဝရာဝ နဝေသသာ။

(ေဒါသကိေလသာကို မပါယ္သတ္ ရေသးသျဖင့္ ေၾကာက္တတ္ေသာ ပုထုဇဥ္၊ ေသာတာပန္၊ သဒၵါဂါမ္) ၊
(ေဒါသကိေလသာကို ပါယ္သတ္ ၿပီးသျဖင့္ မေၾကာက္တတ္ေသာ အနာဂါတ္၊ရဟႏာၱ)
ေၾကာက္တတ္၊ မေၾကာက္တတ္ နွစ္ရပ္မ်ားစြာ သတၱဝါ ခ်မ္းသာကိုယ္စိတ္ၿမဲပါေစ ဥပဒ္ရန္ေဘး ကင္းစင္ေဝး ၿငိမ္းေအးၾကပါေစ
*************************************************
ဒီဃာ ဝါ ေယဝ မဟႏၲာ၊ မဇၥ်ိမာ ရႆကာ အဏုကထူလာ။

ဒီဃာ - ရွည္ တို အလတ္ သံုးရပ္ခႏၶာ သတၱဝါ ခ်မ္းသာကိုယ္စိတ္ၿမဲပါေစ ဥပဒ္ရန္ေဘး ကင္းစင္ေဝး ၿငိမ္းေအးၾကပါေစ

မဟႏၲာ - ၾကီး ငယ္ အလတ္ သံုးရပ္ခႏၶာ သတၱဝါ ခ်မ္းသာကိုယ္စိတ္ၿမဲပါေစ ဥပဒ္ရန္ေဘး ကင္းစင္ေဝး ၿငိမ္းေအးၾကပါေစ

ထူလာ - ဆူ ၾကံဳ အလတ္ သံုးရပ္ခႏၶာ သတၱဝါ ခ်မ္းသာကိုယ္စိတ္ၿမဲပါေစ ဥပဒ္ရန္ေဘး ကင္းစင္ေဝး ၿငိမ္းေအးၾကပါေစ

*************************************************
၇။ ဒိ႒ာ ဝါ ေယဝ အဒိ႒ာ၊ ေယဝ ဒူေရ ဝသႏၲိ အဝိဒူေရ။ ဘူတာဝ သမၻေဝသီဝ၊ သဗၺသတၱာ ဘဝႏၲဳ သုခိတတၱာ။

ဒိ႒ာ ဝါ ေယဝ အဒိ႒ာ - ၿမင္အပ္၊မၿမင္အပ္ နွစ္ရပ္မ်ားစြာ သတၱဝါ ခ်မ္းသာကိုယ္စိတ္ၿမဲပါေစ ဥပဒ္ရန္ေဘး ကင္းစင္ေဝး ၿငိမ္းေအးၾကပါေစ

ေယဝ ဒူေရ ဝသႏၲိ အဝိဒူေရ - ေဝးေန၊ နီးေန နွစ္ေထြမ်ားစြာ သတၱဝါ ခ်မ္းသာကိုယ္စိတ္ၿမဲပါေစ ဥပဒ္ရန္ေဘး ကင္းစင္ေဝး ၿငိမ္းေအးၾကပါေစ

ဘူတာဝ သမၻေဝသီဝ - ( ဘဝဇာတ္ဆံုး ၿပီျဖစ္ေသာ ဘုရား၊ ရဟႏာၱ ပုဂၢိဳလ္)၊ (ဘဝဇာတ္ မဆံုးေသးေသာ ဘုရား၊ ရဟႏာၱ မဟုတ္ေသာ မ်ားလွစြာ ေသာ ပုထုဇဥ္၊ ေသာတာပန္၊ သဒၵါဂမ္၊ အနာဂါမ္မ်ား) ဘဝဇာတ္ဆံုး၊ မဆံုးမ်ားစြာ သတၱဝါ ခ်မ္းသာကိုယ္စိတ္ၿမဲပါေစ ဥပဒ္ရန္ေဘး ကင္းစင္ေဝး ၿငိမ္းေအးၾကပါေစ

***************************************************
သတၱဝါတို႕ အက်ိဳး စီးပြား မဲ့ဲျခင္းကို ပါယ္ရွား တဲ့ အေနနဲ႕ ပို႕သေသာ ေမတၱာ (၂) မိ်ဳး

၈။ န ပေရာ ပရံ နိကုေဗၺထ၊ နာတိမေညထ ကတၳစိ န ကဥၥိ။ ဗ်ာေရာသနာ ပဋိဃသည၊ နာညမညႆ ဒုတၡ မိေစၧယ်။

န ပေရာ ပရံ နိကုေဗၺထ၊ - လူအခ်င္းခ်င္း လွည့္ပတ္ၿခင္း ကင္းရွင္းၾကပါေစ ခ်မ္းသာကိုယ္စိတ္ၿမဲပါေစ ဥပဒ္ရန္ေဘး ကင္းစင္ေဝး ၿငိမ္းေအးၾကပါေစ

နာတိမေညထ ကတၳစိ န ကဥၥိ။ - အထင္ေသးၿခင္း အခ်င္းခ်င္း ကင္းရွင္းၾကပါေစ ခ်မ္းသာကိုယ္စိတ္ၿမဲပါေစ
ဥပဒ္ရန္ေဘး ကင္းစင္ေဝး ၿငိမ္းေအးၾကပါေစ

ဗ်ာေရာသနာ ပဋိဃသည၊ နာညမညႆ ဒုတၡ မိေစၧယ်။ - ဆင္းရဲလိုၿခင္း အခ်င္းခ်င္း ကင္းရွင္းၾကပါေစ ခ်မ္းသာကိုယ္စိတ္ၿမဲပါေစ ဥပဒ္ရန္ေဘး ကင္းစင္ေဝး ၿငိမ္းေအးၾကပါေစ

***************************************************
၉။ မာတာ ယထာ နိယံပုတၱ၊ မာယုသာ ဧကပုတၱ မႏုရကၡ။ ဧဝမၸိ သဗၺဘူေတသု၊ မာနသံ ဘာဝေယ အပရိမာဏံ။

ငါသည္ ေလာကႀကီးတခုလုံးရဲ႕ မိခင္တဦးျဖစ္သည္။ ေလာကႀကီးမွာ ရွိေသာ သတၱဝါတိုင္းကို မိမိ၏ ရင္မွ ေမြးဖြားလာေသာ တဦးတည္းေသာ သား သမီးငယ္ ကို ေမတၱာျဖင့္ အသက္ေပး ေစာက္ေရွာက္သကဲ့သို႕ သတၱဝါတိုင္းအေပၚ ေမတၱာစိတ္ ထားရွိ ရပါမည္။

***************************************************
၁၀။ ေမတၱဥၥ သဗၺေလာကသၼိ၊ မာနသံ ဘာဝေယ အပရိမာဏံ။ ဥဒၶံ အေဓာ စ တိရိယဥၥ၊ အသမၺာဓံ အေဝရ မသပတၱံ။

ငါသည္ ငါႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ ဘုံ တမ်ိဳးကိုသာ ေမတၱာပို႕မည္၊ အမ်ိဳးတူ၊ ဘာသာတူေတြကိုဘဲ ေမတၱာပို႕မည္ဟု စိတ္မထားဘဲ အထက္ဆုံးျဖစ္ေသာ အရူပ ေလးဘုံ၊ ေအာက္ဆုံးျဖစ္ေသာ အပါယ္ေလးဘုံ အလယ္အလတ္ ျဖစ္ေသာ ရူပ ၁၆ ဘုံ၊ အစရွိေသာ ၃၁-ဘုံတြင္ ရွိရွိသမွ်ေသာ သတၱဝါအားလုံးတို႕အား ရန္ၿငိဳးလုံးဝမရွိေသာ ေမတၱာစိတ္ ထားရပါမည္။

***************************************************
၁၁။ တိ႒ံ စရံ နိသိေႏၷာ ဝ၊ သယာေနာယာဝတာႆ ဝိတမိေဒၶါ။ ဧတံ သတႎ အဓိေ႒ယ်၊ ျဗဟၼ ေမတံ ဝိဟာရ မိဓ မာတု။

ေမတၱာဘာဝနာ ကမၼ႒ာန ဘာဝနာ ပြားမ်ားသူသည္ တိ႒ံ (ရပ္ျခင္း) စရံ (သြားျခင္း) နိသိေႏၷာ (ထိုင္ျခင္း) သယာေနာ (ေလွ်ာင္းျခင္း) အရိယာပုတ္မေရြး ပြားမ်ား အားထုတ္ႏိုင္ပါသည္။
ေမတၱာဘာဝနာ ပြားမ်ားေနသူသည္ ျဗဟၼႀကီးေတြရဲ႕ ေနျခင္းႏွင့္ တူေသာ ျမတ္ေသာ ေနထိုင္ျခင္းျဖင့္ ေနထိုင္ေနေသာ ပုဂၢိဳလ္ ျဖစ္ပါသည္။
***************************************************
၁၂။ ဒိ႒ိဥၥ အႏုပဂၢမၼ၊ သီလဝါ ဒႆေနန သမၸေႏၷာ။ ကာေမသု ဝိနယ ေဂဓံ၊ န ဟိ ဇာတုဂၢဗ ၻေသယ် ပုန ေရတိ။ ေမတၱသုတၱံ နိ႒ိတံ။

ေမတၱာဘာဝနာျဖင့္ သမာဓိ ထူေထာင္လာေသာ ပုဂၢိဳလ္သည္ ဥပဇာန သမာဓိ အဆင့္ေရာက္ရွိလာသည္႕အခါ သတၱဝါေတြကို အေျခခံၿပီး ပြားေနရသျဖင့္ မေတာ္တဆ အတၱဒိ႒ိ၊ ပုဂၢလဒိ႒ိေတြနဲ႕ မယိုင္သြားရေအာင္ အနတၱလကၡာသုတ္မွာ ပါရွိသည္႕အတိုင္း အတိတ္၊ ပၸဳစၥဳပၸါန္၊ အနာဂါတ္ (၁၁)မ်ိဳး ျပရွိေသာ ရုပ္ေတြ မွန္သမွ် အေပၚမွာ ငါ၊ ငါ့ ဥစၥာ မဟုတ္ပါဟု ရႈမွတ္ပြားမ်ား အားထုတ္ရပါမည္။
ေမတၱာဘာဝနာမွ သမာဓိဘာဝနာထူေထာင္ၿပီး၍ အနတၱလကၡာသုတ္မွာ ပါရွိသည္႕အတိုင္း လကၡာေရး ၃ ခ်က္ အတိုင္း ဝိပႆနာ တရားေတြ အာထုတ္ေနေသာ ပုဂၢိဳလ္သည္ ေသာတာပန္၊ သဒၵါဂါမ္၊ အနာဂါမ္ အထိ အရိယာေတြ ျဖစ္လာၾကပါမည္။
***************************************************
ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ မင္းကြန္းတိပိဋက ဓမၼနာဒ ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး ဘဒၵႏၲဝိစိတၲသာရာဘိဝံသ ဘာသာျပန္ ဖြဲ႕ဆိုထားေသာ ေမတၱာသုတ္ (မွတ္ခ်က္။ ေၾကာက္တတ္၊ မေၾကာက္တတ္ႏွင့္ ဘဝဇာတ္ဆံုး မဆံုးမ်ားစြာ ကိုရြတ္ဆိုရာတြင္ အရိယာတို႕၏ စိတ္ထားကို မူတည္၍ ၂ စု ခြဲထားေၾကာင္း မွန္းဆရပါမည္။)

လံုးစံုမ်ားစြာ သတၱဝါ ခ်မ္းသာကိုယ္စိတ္ၿမဲပါေစ
ဥပဒ္ရန္ေဘး ကင္းစင္ေဝး ၿငိမ္းေအးၾကပါေစ
ေၾကာက္တတ္၊မေၾကာက္တတ္ နွစ္ရပ္မ်ားစြာ သတၱဝါ ခ်မ္းသာကိုယ္စိတ္ၿမဲပါေစ
ဥပဒ္ရန္ေဘး ကင္းစင္ေဝး ၿငိမ္းေအးၾကပါေစ
ၿမင္အပ္၊မၿမင္အပ္ နွစ္ရပ္မ်ားစြာ သတၱဝါ ခ်မ္းသာကိုယ္စိတ္ၿမဲပါေစ
ဥပဒ္ရန္ေဘး ကင္းစင္ေဝး ၿငိမ္းေအးၾကပါေစ
ေဝးေန၊နီးေန နွစ္ေထြမ်ားစြာ သတၱဝါ ခ်မ္းသာကိုယ္စိတ္ၿမဲပါေစ
ဥပဒ္ရန္ေဘး ကင္းစင္ေဝး ၿငိမ္းေအးၾကပါေစ
ဘဝဇာတ္ဆံုး မဆံုးမ်ားစြာ သတၱဝါ ခ်မ္းသာကိုယ္စိတ္ၿမဲပါေစ
ဥပဒ္ရန္ေဘး ကင္းစင္ေဝး ၿငိမ္းေအးၾကပါေစ
ရွည္တိုအလတ္ သံုးရပ္ခႏၶာ သတၱဝါ ခ်မ္းသာကိုယ္စိတ္ၿမဲပါေစ
ဥပဒ္ရန္ေဘး ကင္းစင္ေဝး ၿငိမ္းေအးၾကပါေစ
ၾကီးငယ္အလတ္ သံုးရပ္ခႏၶာ သတၱဝါ ခ်မ္းသာကိုယ္စိတ္ၿမဲပါေစ
ဥပဒ္ရန္ေဘး ကင္းစင္ေဝး ၿငိမ္းေအးၾကပါေစ
ဆူၾကံဳအလတ္ သံုးရပ္ခႏၶာ သတၱဝါ ခ်မ္းသာကိုယ္စိတ္ၿမဲပါေစ
ဥပဒ္ရန္ေဘး ကင္းစင္ေဝး ၿငိမ္းေအးၾကပါေစ
လူအခ်င္းခ်င္း လွည့္ပတ္ၿခင္း ကင္းရွင္းၾကပါေစ ခ်မ္းသာကိုယ္စိတ္ၿမဲပါေစ
ဥပဒ္ရန္ေဘး ကင္းစင္ေဝး ၿငိမ္းေအးၾကပါေစ
အထင္ေသးၿခင္း အခ်င္းခ်င္း ကင္းရွင္းၾကပါေစ ခ်မ္းသာကိုယ္စိတ္ၿမဲပါေစ
ဥပဒ္ရန္ေဘး ကင္းစင္ေဝး ၿငိမ္းေအးၾကပါေစ
ဆင္းရဲလိုၿခင္း အခ်င္းခ်င္း ကင္းရွင္းၾကပါေစ ခ်မ္းသာကိုယ္စိတ္ၿမဲပါေစ
ဥပဒ္ရန္ေဘး ကင္းစင္ေဝး ၿငိမ္းေအးၾကပါေစ

**************************************

ပါခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ႀကီး ေဒါက္တာ နႏၵမာလာဘိဝံသ၏ ေမတၱာ သုတ္အႏွစ္ခ်ဳပ္ တရားေတာ္

http://dhammadownload.com/MP3Library/Dr-Nandamalabhivamsa/DVD-02/267-Dr-Nandamalabhivamsa-DVD-Mp3.mp3

http://dhammadownload.com/File-Library/Dr-Nandamalabhivamsa/Dr-Nandamalabhivamsa-MyitTarThotAhNitChoke.pdf

**************************************
ဓမၼာစရိယတကၠသိုလ္ နာယကခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ ဘဒၵႏ ၱသုစိတၱာဘိဝံသ၏

၁၄-၄-၂၀၁၂ (ညေန) ေမတၱာ မႏ ၱာန္ (၁) (ေမတၱာသုတၱန္) တရားေတာ္

http://dhammadownload.com/MP3Library/Bhaddanta-ThuseilthaBhivamsa/05-Bhaddanta-ThuseilthaBhivamsa-14-4-2012-evening.mp3

http://www.ustream.tv/recorded/21830189

၁၅-၄-၂၀၁၂ (နံနက္) ေမတၱာ မႏ ၱာန္ (၂) (ေမတၱာသုတၱန္ အဆက္)

http://dhammadownload.com/MP3Library/Bhaddanta-ThuseilthaBhivamsa/06-Bhaddanta-ThuseilthaBhivamsa-15-4-2012-morning.mp3

http://www.ustream.tv/recorded/21851184
dhammadownload.com

by Dhammadownload Web Master

No comments :

Post a Comment

ကြန္းမန္႔ေလး ထားခဲ့ပါလား