Friday, December 28, 2012

မဂၤလာ နံနက္ခင္းနဲ႕ ေမတၱာသုတၱံ


အားလုံးကို မဂၤလာ နံနက္ခင္းနဲ႕ အတူ ဆုေတာင္း...
Dhammadownload Web Master 28 December 07:19
အားလုံးကို မဂၤလာ နံနက္ခင္းနဲ႕ အတူ ဆုေတာင္း ေမတၱာပို႕သလိုက္ပါတယ္..

ေဘးအႏ ၱရယ္ႏွင့္ ဒုကၡဆင္းရဲတို႕ကို ခံစားေနရေသာ လူ၊ နတ္၊ သတၱဝါေတြ၊
ေဘးဒုကၡအႏ ၱရယ္မ်ားကို ေက်ာ္လႊားႏိုင္ၾကပါေစ...
ေဘးဒုကၡခပ္သိမ္း ၿငိမ္းၾကပါေစ..
ဆင္းရဲခပ္သိမ္း ၿငိမ္းၾကပါေစ..
က်န္းမာ..ခ်မ္းသာ ၾကပါေစ...

ေမတၱာသုတၱံ

၁။ယႆာႏုဘာဝေတာ ယကၡာ၊ ေနဝ ဒေႆႏၲိ ဘီသနံ။ ယဥႇိ ေစဝါႏုယုဥၨေႏၲာ၊ ရတၱိႏၵိဝ မတႏၵိေတာ။
၂။ သုခံ သုပတိ သုေတၱာ စ၊ ပါပံ ကိဥၥိ န ပႆတိ။ ဧဝမာဒိ ဂုဏူေပတံ။ ပရိတၱံ တံ ဘဏာမ ေဟ။
၃။ကရဏီယာ မတၳကုသေလန၊ ယႏၲ သႏၲံ ပဒံ အဘိသေမစၥ။ သေကၠာ ဥဇူ စ သုဟုဇူ စ၊ သုဝေစာ စႆ မုဒု အနတိမာနီ။
၄။ သႏၲဳႆေကာ စ သုဘေရာ စ၊ အပၸကိေစၥာ စ သလႅဟုကဝုတၱိ။ သႏၲိျႏၵိေယာ စ နိပေကာ စ၊ အပၸဂေဗၻာ ကုေလသြ န ႏုဂိေဒၶါ။
၅။န စ ခုဒၵ မာစေရ ကိဥၥိ၊ ေယန ဝိညဴ ပေရ ဥပ ဝေဒယ်ဳံ။ သုခိေနာဝ ေခမိေနာ ေဟာႏၲဳ၊ သဗၺတတၱာ ဘဝႏၲဳ သုခိတတၱာ။
၆။ ေယ ေကစိ ပါဏဘူတတၳိ၊ တသာ ဝါ ထာဝရာဝ နဝေသသာ။ ဒီဃာ ဝါ ေယဝ မဟႏၲာ၊ မဇၥ်ိမာ ရႆကာ အဏုကထူလာ။
၇။ဒိ႒ာ ဝါ ေယဝ အဒိ႒ာ၊ ေယဝ ဒူေရ ဝသႏၲိ အဝိဒူေရ။ ဘူတာဝ သမၻေဝသီဝ၊ သဗၺသတၱာ ဘဝႏၲဳ သုခိတတၱာ။
၈။ န ပေရာ ပရံ နိကုေဗၺထ၊ နာတိမေညထ ကတၳစိ န ကဥၥိ။ ဗ်ာေရာသနာ ပဋိဃသည၊ နာညမညႆ ဒုတၡ မိေစၧယ်။
၉။မာတာ ယထာ နိယံပုတၱ၊ မာယုသာ ဧကပုတၱ မႏုရကၡ။ ဧဝမၸိ သဗၺဘူေတသု၊ မာနသံ ဘာဝေယ အပရိမာဏံ။
၁၀။ေမတၱဥၥ သဗၺေလာကသၼိ၊ မာနသံ ဘာဝေယ အပရိမာဏံ။ ဥဒၶံ အေဓာ စ တိရိယဥၥ၊ အသမၺာဓံ အေဝရ မသပတၱံ။
၁၁။ တိ႒ံ စရံ နိသိေႏၷာ ဝ၊ သယာေနာယာဝတာႆ ဝိတမိေဒၶါ။ ဧတံ သတႎ အဓိေ႒ယ်၊ ျဗဟၼ ေမတံ ဝိဟာရ မိဓ မာတု။
၁၂။ ဒိ႒ိဥၥ အႏုပဂၢမၼ၊ သီလဝါ ဒႆေနန သမၸေႏၷာ။ ကာေမသု ဝိနယ ေဂဓံ၊ န ဟိ ဇာတုဂၢဗၻေသယ် ပုန ေရတိ။ ေမတၱသုတၱံ နိ႒ိတံ။

*****************************
အနက္ အဓိပၸါယ္(ပထမ ၂ ပိုဒ္ သည္ ဘုရားေဟာထဲ မပါ .ပါ) - ေမတၱာသုတ္ အညႊန္း
******************************
၁။ယႆာႏုဘာဝေတာ ယကၡာ၊ ေနဝ ဒေႆႏၲိ ဘီသနံ။ ယဥႇိ ေစဝါႏုယုဥၨေႏၲာ၊ ရတၱိႏၵိဝ မတႏၵိေတာ။
၂။ သုခံ သုပတိ သုေတၱာ စ၊ ပါပံ ကိဥၥိ န ပႆတိ။ ဧဝမာဒိ ဂုဏူေပတံ။ ပရိတၱံ တံ ဘဏာမ ေဟ။

*************************************************
ေမတၱာသုတၱံ (ဒုတိယ ၂ ပိုဒ္) - ေမတၱာ ဘာဝနာ ပြားမ်ား သူမ်ား ျပည္႕စုံရမည္႕ အဂၤါ ၁၄ ခ်က္
*************************************************
၃။ကရဏီယာ မတၳကုသေလန၊ ယႏၲ သႏၲံ ပဒံ အဘိသေမစၥ။ သေကၠာ ဥဇူ စ သုဟုဇူ စ၊ သုဝေစာ စႆ မုဒု အနတိမာနီ။
၄။ သႏၲဳႆေကာ စ သုဘေရာ စ၊ အပၸကိေစၥာ စ သလႅဟုကဝုတၱိ။ သႏၲိျႏၵိေယာ စ နိပေကာ စ၊ အပၸဂေဗၻာ ကုေလသြ န ႏုဂိေဒၶါ။

ကရဏီယာ မတၳကုသေလန၊ ယႏၲ သႏၲံ ပဒံ အဘိသေမစၥ။ - နိဗၺာန္ကို လိုခ်င္ေသာ လိမၼာပါးနပ္ေသာ ပုဂၢိဳလ္တဦးသည္ တကယ္ကို အလုပ္ လုပ္ရပါမည္။ နိဗၺာန္ကို လိုခ်င္ေသာ ပုဂၢိဳလ္တဦးသည္ အဂၤါ ၁၄ ခ်က္ႏွင့္ ျပည္႕စုံေအာင္ ႀကိဳးစားရပါမည္။

၁) သကၠ - စြမ္းႏိုင္သူ (လုံလ ဝိရိယနွင့္ ျပည္႕စုံျခင္း၊ ယုံၾကည္ခ်က္ ျပင္းထန္ျခင္း၊ စဥ္းစားေတြးေခၚႏိုင္ျခင္း၊) သူ ျဖစ္ရပါမည္။
၂) ဥဇူစ - ကိုယ္စိတ္ ႏွစ္ပါး သည္ ရိုးသား ေျဖာင့္ မတ္ သူ ျဖစ္ရပါမည္။
၃) သုဟုဇူ - မေနာ ဒြါရသည္လဲ ရုိးသား ေျဖာင့္ စင္းသူ ျဖစ္ရပါမည္။
၄) သုဝစ - အႀကံေပးသည္႕အခါ ေျပာလို႕ ဆိုလို႕ လြယ္သူ ျဖစ္ရမည္။
၅) မုဒု - ကိုယ္ ႏႈတ္ စိတ္ ၃ ပါး ယဥ္ေက်း သိမ္ေမြ႕ေနသူ ျဖစ္ရမည္။
၆) အနတိမာနီ - အလြန္ေမာက္မာေသာ မာန္မာနေတြ မရွိရပါ။
၇) သႏၲဳႆေကာ - ရသမွ်နဲ႕ ေရာင့္ရဲ တင္းတိမ္ေနေသာ ပုဂၢိဳလ္ ျဖစ္ရပါမည္။ ဇီဇာေၾကာင္ေသာ ဂ်ီးမ်ားေသာ ပုဂၢိဳလ္ မျဖစ္ရပါ။ (ဥပမာ - အခ်ိဳ၊ အငံ မစားခ်င္၊ စသည္)
၈) သုဘေရာ - ေမြးျမဴလြယ္သူျဖစ္ရမည္။
၉) အပၸကိေစၥာ - ကိစၥ နည္းပါးသူ ျဖစ္ရပါမည္။
၁၀) သလႅဟုကဝုတိၱ - Simple Life ဝန္ထုပ္ ဝန္ပိုး မမ်ားေသာ ေပါ့ပါး ေနထိုင္ သြားလာႏိုင္သူ ျဖစ္ရပါမည္။
၁၁) သႏၲိျႏၵိေယာ - ၿငိမ္သက္ေသာ အိေႃႏၵ ရွိသူ ျဖစ္ရပါမည္။
၁၂) နိပေကာ - အသိပညာ ဥာဏ္ပညာ ရင့္က်က္ေနရပါမည္။ ကမၼ႒ာန္း ၄ဝ မွ တမ်ိဳးမ်ိဳးကို နားလည္ သေဘာေပါက္ထားရပါမည္။
၁၃) အပၸဂေဗၻာ - ကိုယ္ေရာ စိတ္ေရာ ႏႈတ္ေရာ ၾကမ္းတမ္းေသာ ပုဂၢိဳလ္ မျဖစ္ရပါ။
၁၄) ကုေလသြ န ႏုဂိေဒၶါ - ရဟန္းေတာ္မ်ားသည္ ဒါယိကာ၊ ဒါယိကာမေတြ အေပၚမွာ တြယ္တာေနမႈ၊ မရိွရပါ၊

***************************************************
၅။ န စ ခုဒၵ မာစေရ ကိဥၥိ၊ ေယန ဝိညဴ ပေရ ဥပ ဝေဒယ်ဳံ။

ဘုရား အမႈးျပဳေသာ ရဟႏာၱ အရိယာပုဂၢိဳလ္ႀကီးေတြက မႀကိဳက္မႏွစ္သက္ေသာ အရာေတြ၊ ဒီအမႈကိစၥေတြဟာ မေကာင္းဘူးလို႕ သတ္မွတ္ထားတာေတြကို ဘယ္ေတာ့မွ မလုပ္ပါဘူးဟု စိတ္ကို ဒုံးဒုံးခ်ရပါမည္။

****************************************************
ေမတၱာပြားနည္း (၁၁) မ်ိဳး

သတၱဝါတို႕ အက်ိဳး စီးပြား ကို လိုလား တဲ့ အေနနဲ႕ ပို႕သေသာေမတၱာ (၈) မိ်ဳး
===== ၃၁ ဘုံ ရိွသတၱဝါေတြကို ဘာမွ မခြဲျခားဘဲ အကုန္ေပါင္းၿပီး ပို႕သေသာေမတၱာ (၁)မ်ိဳး
===== ၂ မ်ိဳး တစုစီ ၄စု ခြဲၿပီး ပို႕သေသာေမတၱာ (၄)မ်ိဳး
===== ၃ မ်ိဳး တစုစီ ၃စု ခြဲၿပီး ပို႕သေသာ ေမတၱာ (၃)မ်ိဳး
သတၱဝါတို႕ အက်ိဳး စီးပြား မဲ့ဲျခင္းကို ပါယ္ရွား တဲ့ အေနနဲ႕ ပို႕သေသာေမတၱာ (၂) မိ်ဳး
သတၱဝါတို႕ အက်ိဳး စီးပြား ရွိျခင္းကို ေဆာင္လိုေသာ အေနနဲ႕ ပို႕သေသာေမတၱာ (၁) မိ်ဳး
**********************************************
ေမတၱာပို႕ အစ….

သုခိေနာဝ ေခမိေနာ ေဟာႏၲဳ၊ သဗၺတတၱာ ဘဝႏၲဳ သုခိတတၱာ။

လံုးစံုမ်ားစြာ သတၱဝါ ခ်မ္းသာကိုယ္စိတ္ၿမဲပါေစ ဥပဒ္ရန္ေဘး ကင္းစင္ေဝး ၿငိမ္းေအးၾကပါေစ
************************************************
၆။ ေယ ေကစိ ပါဏဘူတတၳိ၊ တသာ ဝါ ထာဝရာဝ နဝေသသာ။

(ေဒါသကိေလသာကို မပါယ္သတ္ ရေသးသျဖင့္ ေၾကာက္တတ္ေသာ ပုထုဇဥ္၊ ေသာတာပန္၊ သဒၵါဂါမ္) ၊
(ေဒါသကိေလသာကို ပါယ္သတ္ ၿပီးသျဖင့္ မေၾကာက္တတ္ေသာ အနာဂါတ္၊ရဟႏာၱ)
ေၾကာက္တတ္၊ မေၾကာက္တတ္ နွစ္ရပ္မ်ားစြာ သတၱဝါ ခ်မ္းသာကိုယ္စိတ္ၿမဲပါေစ ဥပဒ္ရန္ေဘး ကင္းစင္ေဝး ၿငိမ္းေအးၾကပါေစ
*************************************************
ဒီဃာ ဝါ ေယဝ မဟႏၲာ၊ မဇၥ်ိမာ ရႆကာ အဏုကထူလာ။

ဒီဃာ - ရွည္ တို အလတ္ သံုးရပ္ခႏၶာ သတၱဝါ ခ်မ္းသာကိုယ္စိတ္ၿမဲပါေစ ဥပဒ္ရန္ေဘး ကင္းစင္ေဝး ၿငိမ္းေအးၾကပါေစ

မဟႏၲာ - ၾကီး ငယ္ အလတ္ သံုးရပ္ခႏၶာ သတၱဝါ ခ်မ္းသာကိုယ္စိတ္ၿမဲပါေစ ဥပဒ္ရန္ေဘး ကင္းစင္ေဝး ၿငိမ္းေအးၾကပါေစ

ထူလာ - ဆူ ၾကံဳ အလတ္ သံုးရပ္ခႏၶာ သတၱဝါ ခ်မ္းသာကိုယ္စိတ္ၿမဲပါေစ ဥပဒ္ရန္ေဘး ကင္းစင္ေဝး ၿငိမ္းေအးၾကပါေစ

*************************************************
၇။ ဒိ႒ာ ဝါ ေယဝ အဒိ႒ာ၊ ေယဝ ဒူေရ ဝသႏၲိ အဝိဒူေရ။ ဘူတာဝ သမၻေဝသီဝ၊ သဗၺသတၱာ ဘဝႏၲဳ သုခိတတၱာ။

ဒိ႒ာ ဝါ ေယဝ အဒိ႒ာ - ၿမင္အပ္၊မၿမင္အပ္ နွစ္ရပ္မ်ားစြာ သတၱဝါ ခ်မ္းသာကိုယ္စိတ္ၿမဲပါေစ ဥပဒ္ရန္ေဘး ကင္းစင္ေဝး ၿငိမ္းေအးၾကပါေစ

ေယဝ ဒူေရ ဝသႏၲိ အဝိဒူေရ - ေဝးေန၊ နီးေန နွစ္ေထြမ်ားစြာ သတၱဝါ ခ်မ္းသာကိုယ္စိတ္ၿမဲပါေစ ဥပဒ္ရန္ေဘး ကင္းစင္ေဝး ၿငိမ္းေအးၾကပါေစ

ဘူတာဝ သမၻေဝသီဝ - ( ဘဝဇာတ္ဆံုး ၿပီျဖစ္ေသာ ဘုရား၊ ရဟႏာၱ ပုဂၢိဳလ္)၊ (ဘဝဇာတ္ မဆံုးေသးေသာ ဘုရား၊ ရဟႏာၱ မဟုတ္ေသာ မ်ားလွစြာ ေသာ ပုထုဇဥ္၊ ေသာတာပန္၊ သဒၵါဂမ္၊ အနာဂါမ္မ်ား) ဘဝဇာတ္ဆံုး၊ မဆံုးမ်ားစြာ သတၱဝါ ခ်မ္းသာကိုယ္စိတ္ၿမဲပါေစ ဥပဒ္ရန္ေဘး ကင္းစင္ေဝး ၿငိမ္းေအးၾကပါေစ

***************************************************
သတၱဝါတို႕ အက်ိဳး စီးပြား မဲ့ဲျခင္းကို ပါယ္ရွား တဲ့ အေနနဲ႕ ပို႕သေသာ ေမတၱာ (၂) မိ်ဳး

၈။ န ပေရာ ပရံ နိကုေဗၺထ၊ နာတိမေညထ ကတၳစိ န ကဥၥိ။ ဗ်ာေရာသနာ ပဋိဃသည၊ နာညမညႆ ဒုတၡ မိေစၧယ်။

န ပေရာ ပရံ နိကုေဗၺထ၊ - လူအခ်င္းခ်င္း လွည့္ပတ္ၿခင္း ကင္းရွင္းၾကပါေစ ခ်မ္းသာကိုယ္စိတ္ၿမဲပါေစ ဥပဒ္ရန္ေဘး ကင္းစင္ေဝး ၿငိမ္းေအးၾကပါေစ

နာတိမေညထ ကတၳစိ န ကဥၥိ။ - အထင္ေသးၿခင္း အခ်င္းခ်င္း ကင္းရွင္းၾကပါေစ ခ်မ္းသာကိုယ္စိတ္ၿမဲပါေစ
ဥပဒ္ရန္ေဘး ကင္းစင္ေဝး ၿငိမ္းေအးၾကပါေစ

ဗ်ာေရာသနာ ပဋိဃသည၊ နာညမညႆ ဒုတၡ မိေစၧယ်။ - ဆင္းရဲလိုၿခင္း အခ်င္းခ်င္း ကင္းရွင္းၾကပါေစ ခ်မ္းသာကိုယ္စိတ္ၿမဲပါေစ ဥပဒ္ရန္ေဘး ကင္းစင္ေဝး ၿငိမ္းေအးၾကပါေစ

***************************************************
၉။ မာတာ ယထာ နိယံပုတၱ၊ မာယုသာ ဧကပုတၱ မႏုရကၡ။ ဧဝမၸိ သဗၺဘူေတသု၊ မာနသံ ဘာဝေယ အပရိမာဏံ။

ငါသည္ ေလာကႀကီးတခုလုံးရဲ႕ မိခင္တဦးျဖစ္သည္။ ေလာကႀကီးမွာ ရွိေသာ သတၱဝါတိုင္းကို မိမိ၏ ရင္မွ ေမြးဖြားလာေသာ တဦးတည္းေသာ သား သမီးငယ္ ကို ေမတၱာျဖင့္ အသက္ေပး ေစာက္ေရွာက္သကဲ့သို႕ သတၱဝါတိုင္းအေပၚ ေမတၱာစိတ္ ထားရွိ ရပါမည္။

***************************************************
၁၀။ ေမတၱဥၥ သဗၺေလာကသၼိ၊ မာနသံ ဘာဝေယ အပရိမာဏံ။ ဥဒၶံ အေဓာ စ တိရိယဥၥ၊ အသမၺာဓံ အေဝရ မသပတၱံ။

ငါသည္ ငါႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ ဘုံ တမ်ိဳးကိုသာ ေမတၱာပို႕မည္၊ အမ်ိဳးတူ၊ ဘာသာတူေတြကိုဘဲ ေမတၱာပို႕မည္ဟု စိတ္မထားဘဲ အထက္ဆုံးျဖစ္ေသာ အရူပ ေလးဘုံ၊ ေအာက္ဆုံးျဖစ္ေသာ အပါယ္ေလးဘုံ အလယ္အလတ္ ျဖစ္ေသာ ရူပ ၁၆ ဘုံ၊ အစရွိေသာ ၃၁-ဘုံတြင္ ရွိရွိသမွ်ေသာ သတၱဝါအားလုံးတို႕အား ရန္ၿငိဳးလုံးဝမရွိေသာ ေမတၱာစိတ္ ထားရပါမည္။

***************************************************
၁၁။ တိ႒ံ စရံ နိသိေႏၷာ ဝ၊ သယာေနာယာဝတာႆ ဝိတမိေဒၶါ။ ဧတံ သတႎ အဓိေ႒ယ်၊ ျဗဟၼ ေမတံ ဝိဟာရ မိဓ မာတု။

ေမတၱာဘာဝနာ ကမၼ႒ာန ဘာဝနာ ပြားမ်ားသူသည္ တိ႒ံ (ရပ္ျခင္း) စရံ (သြားျခင္း) နိသိေႏၷာ (ထိုင္ျခင္း) သယာေနာ (ေလွ်ာင္းျခင္း) အရိယာပုတ္မေရြး ပြားမ်ား အားထုတ္ႏိုင္ပါသည္။
ေမတၱာဘာဝနာ ပြားမ်ားေနသူသည္ ျဗဟၼႀကီးေတြရဲ႕ ေနျခင္းႏွင့္ တူေသာ ျမတ္ေသာ ေနထိုင္ျခင္းျဖင့္ ေနထိုင္ေနေသာ ပုဂၢိဳလ္ ျဖစ္ပါသည္။
***************************************************
၁၂။ ဒိ႒ိဥၥ အႏုပဂၢမၼ၊ သီလဝါ ဒႆေနန သမၸေႏၷာ။ ကာေမသု ဝိနယ ေဂဓံ၊ န ဟိ ဇာတုဂၢဗ ၻေသယ် ပုန ေရတိ။ ေမတၱသုတၱံ နိ႒ိတံ။

ေမတၱာဘာဝနာျဖင့္ သမာဓိ ထူေထာင္လာေသာ ပုဂၢိဳလ္သည္ ဥပဇာန သမာဓိ အဆင့္ေရာက္ရွိလာသည္႕အခါ သတၱဝါေတြကို အေျခခံၿပီး ပြားေနရသျဖင့္ မေတာ္တဆ အတၱဒိ႒ိ၊ ပုဂၢလဒိ႒ိေတြနဲ႕ မယိုင္သြားရေအာင္ အနတၱလကၡာသုတ္မွာ ပါရွိသည္႕အတိုင္း အတိတ္၊ ပၸဳစၥဳပၸါန္၊ အနာဂါတ္ (၁၁)မ်ိဳး ျပရွိေသာ ရုပ္ေတြ မွန္သမွ် အေပၚမွာ ငါ၊ ငါ့ ဥစၥာ မဟုတ္ပါဟု ရႈမွတ္ပြားမ်ား အားထုတ္ရပါမည္။
ေမတၱာဘာဝနာမွ သမာဓိဘာဝနာထူေထာင္ၿပီး၍ အနတၱလကၡာသုတ္မွာ ပါရွိသည္႕အတိုင္း လကၡာေရး ၃ ခ်က္ အတိုင္း ဝိပႆနာ တရားေတြ အာထုတ္ေနေသာ ပုဂၢိဳလ္သည္ ေသာတာပန္၊ သဒၵါဂါမ္၊ အနာဂါမ္ အထိ အရိယာေတြ ျဖစ္လာၾကပါမည္။
***************************************************
ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ မင္းကြန္းတိပိဋက ဓမၼနာဒ ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး ဘဒၵႏၲဝိစိတၲသာရာဘိဝံသ ဘာသာျပန္ ဖြဲ႕ဆိုထားေသာ ေမတၱာသုတ္ (မွတ္ခ်က္။ ေၾကာက္တတ္၊ မေၾကာက္တတ္ႏွင့္ ဘဝဇာတ္ဆံုး မဆံုးမ်ားစြာ ကိုရြတ္ဆိုရာတြင္ အရိယာတို႕၏ စိတ္ထားကို မူတည္၍ ၂ စု ခြဲထားေၾကာင္း မွန္းဆရပါမည္။)

လံုးစံုမ်ားစြာ သတၱဝါ ခ်မ္းသာကိုယ္စိတ္ၿမဲပါေစ
ဥပဒ္ရန္ေဘး ကင္းစင္ေဝး ၿငိမ္းေအးၾကပါေစ
ေၾကာက္တတ္၊မေၾကာက္တတ္ နွစ္ရပ္မ်ားစြာ သတၱဝါ ခ်မ္းသာကိုယ္စိတ္ၿမဲပါေစ
ဥပဒ္ရန္ေဘး ကင္းစင္ေဝး ၿငိမ္းေအးၾကပါေစ
ၿမင္အပ္၊မၿမင္အပ္ နွစ္ရပ္မ်ားစြာ သတၱဝါ ခ်မ္းသာကိုယ္စိတ္ၿမဲပါေစ
ဥပဒ္ရန္ေဘး ကင္းစင္ေဝး ၿငိမ္းေအးၾကပါေစ
ေဝးေန၊နီးေန နွစ္ေထြမ်ားစြာ သတၱဝါ ခ်မ္းသာကိုယ္စိတ္ၿမဲပါေစ
ဥပဒ္ရန္ေဘး ကင္းစင္ေဝး ၿငိမ္းေအးၾကပါေစ
ဘဝဇာတ္ဆံုး မဆံုးမ်ားစြာ သတၱဝါ ခ်မ္းသာကိုယ္စိတ္ၿမဲပါေစ
ဥပဒ္ရန္ေဘး ကင္းစင္ေဝး ၿငိမ္းေအးၾကပါေစ
ရွည္တိုအလတ္ သံုးရပ္ခႏၶာ သတၱဝါ ခ်မ္းသာကိုယ္စိတ္ၿမဲပါေစ
ဥပဒ္ရန္ေဘး ကင္းစင္ေဝး ၿငိမ္းေအးၾကပါေစ
ၾကီးငယ္အလတ္ သံုးရပ္ခႏၶာ သတၱဝါ ခ်မ္းသာကိုယ္စိတ္ၿမဲပါေစ
ဥပဒ္ရန္ေဘး ကင္းစင္ေဝး ၿငိမ္းေအးၾကပါေစ
ဆူၾကံဳအလတ္ သံုးရပ္ခႏၶာ သတၱဝါ ခ်မ္းသာကိုယ္စိတ္ၿမဲပါေစ
ဥပဒ္ရန္ေဘး ကင္းစင္ေဝး ၿငိမ္းေအးၾကပါေစ
လူအခ်င္းခ်င္း လွည့္ပတ္ၿခင္း ကင္းရွင္းၾကပါေစ ခ်မ္းသာကိုယ္စိတ္ၿမဲပါေစ
ဥပဒ္ရန္ေဘး ကင္းစင္ေဝး ၿငိမ္းေအးၾကပါေစ
အထင္ေသးၿခင္း အခ်င္းခ်င္း ကင္းရွင္းၾကပါေစ ခ်မ္းသာကိုယ္စိတ္ၿမဲပါေစ
ဥပဒ္ရန္ေဘး ကင္းစင္ေဝး ၿငိမ္းေအးၾကပါေစ
ဆင္းရဲလိုၿခင္း အခ်င္းခ်င္း ကင္းရွင္းၾကပါေစ ခ်မ္းသာကိုယ္စိတ္ၿမဲပါေစ
ဥပဒ္ရန္ေဘး ကင္းစင္ေဝး ၿငိမ္းေအးၾကပါေစ

**************************************

ပါခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ႀကီး ေဒါက္တာ နႏၵမာလာဘိဝံသ၏ ေမတၱာ သုတ္အႏွစ္ခ်ဳပ္ တရားေတာ္

http://dhammadownload.com/MP3Library/Dr-Nandamalabhivamsa/DVD-02/267-Dr-Nandamalabhivamsa-DVD-Mp3.mp3

http://dhammadownload.com/File-Library/Dr-Nandamalabhivamsa/Dr-Nandamalabhivamsa-MyitTarThotAhNitChoke.pdf

**************************************
ဓမၼာစရိယတကၠသိုလ္ နာယကခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ ဘဒၵႏ ၱသုစိတၱာဘိဝံသ၏

၁၄-၄-၂၀၁၂ (ညေန) ေမတၱာ မႏ ၱာန္ (၁) (ေမတၱာသုတၱန္) တရားေတာ္

http://dhammadownload.com/MP3Library/Bhaddanta-ThuseilthaBhivamsa/05-Bhaddanta-ThuseilthaBhivamsa-14-4-2012-evening.mp3

http://www.ustream.tv/recorded/21830189

၁၅-၄-၂၀၁၂ (နံနက္) ေမတၱာ မႏ ၱာန္ (၂) (ေမတၱာသုတၱန္ အဆက္)

http://dhammadownload.com/MP3Library/Bhaddanta-ThuseilthaBhivamsa/06-Bhaddanta-ThuseilthaBhivamsa-15-4-2012-morning.mp3

http://www.ustream.tv/recorded/21851184
dhammadownload.com

by Dhammadownload Web Master

Saturday, December 22, 2012

“ဝိေမာကၡ” အြန္လိုင္းဓမၼဂ်ာနယ္ အမွတ္စဥ္ - ၁၊ အတြဲ - ၁။ (ဒီဇင္ဘာလ ၂၃၊ ၂၀၁၂။)

ဓမၼမိတ္ေဆြမ်ားအားလံုး မဂၤလာပါခင္ဗ်ာ…။

"ဝိေမာကၡ" အြန္လိုင္းဓမၼဂ်ာနယ္ကို စတင္မိတ္ဆက္လိုက္ပါတယ္။

ဒီဂ်ာနယ္ကို စီစဥ္ျဖန္႔ျဖဴးရတဲ့ အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္ကေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံအပါအ၀င္ ကမၻာအႏွ႔ံအျပားမွာ ရွိေနၾကတဲ့ တရားဓမၼစာေပေတြကို ေလ့လာလိုက္စား တန္ဖိုးထားဖတ္ရႈခ်င္ၾကတဲ့ ကြန္ပ်ဴတာနည္းပညာကို မကၽြမ္းက်င္ၾကသူမ်ား၊ အင္တာနက္သံုးစြဲခြင့္ မရၾကသူမ်ား၊ သံုးခြင့္ရေပမယ့္ အခ်ိန္ၾကာၾကာ မသံုးျဖစ္ၾကသူမ်ား၊ အင္တာနက္ေကာ္နက္ရွင္အခက္အခဲရွိသူမ်ားအတြက္ ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲခ်ထားျပီး အခ်ိန္အားရမွ ေအးေအးေဆးေဆး စိတ္တိုင္းက် ဖတ္ရႈႏိုင္ေစရန္ ႏွင့္ တျခားအင္တာနက္ႏွင့္ကြန္ပ်ဴတာ မသံုးျဖစ္ၾကတဲ့ မိတ္ေဆြမ်ားကိုလည္း လက္ဆင့္ကမ္း ဓမၼဒါနျပဳ မွ်ေ၀ႏိုင္ရန္အတြက္ ျဖစ္ပါတယ္။

ဂ်ာနယ္ထဲမွာေဖာ္ျပပါရွိတဲ့ အခ်က္အလက္မ်ား အားလံုးနီးပါးဟာ Facebook ႏွင့္ တျခားအင္တာနက္စာမ်က္ႏွာမ်ားမွ ဓမၼဒါနျဖန္႔ျဖဴးေရးသားေနၾကတဲ့ ပုဂၢိဳလ္မ်ားရဲ ႔ အသိပညာပိုင္း ဆိုင္ရာ၊ အႏုပညာဆိုင္ရာ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ား (Intellectual Properties) သာ ျဖစ္ျပီး ၄င္းတို႔ကို မိမိတို႔ ဂ်ာနယ္မွ ထပ္ဆင့္ေ၀မွ်ျခင္းသာျဖစ္ပါတယ္။

သို႔ျဖစ္ပါ၍ ဤဂ်ာနယ္ႏွင့္တကြ ဂ်ာနယ္ပါအေၾကာင္းအရာမ်ားအားလံုးကို ဓမၼဒါနျဖန္႔ျဖဴးျခင္းကိစၥမွတစ္ပါး မိမိတို႔၏ ပုဂၢလိက အက်ိဳးစီးပြားအတြက္ မူလပိုင္ရွင္ပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ကို မေတာင္းခံပဲ အသံုးမျပဳၾကပါရန္ ေမတၱာရပ္ခံပန္ၾကားအပ္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ။


ေလးစားစြာျဖင့္
၀ိမုတၱိသုခ

http://minus.com/lblqlVL7obAUly
http://www.mediafire.com/view/?wlt7l30eb5mrbw4
https://plus.google.com/photos/106121406073143775443/albums/5824628378126696385/5824628394615891874?banner=pwa&authkey=CMzg0aOC7OD7zwE

credit: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=498463690176304&set=a.218762134813129.56131.100000380319925&type=1

Friday, December 21, 2012

ကမာၻ မပ်က္ပါ ၊ သို႔ေသာ္... [myastroview]

ကမာၻ မပ်က္ပါ ၊ သို႔ေသာ္...
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
မနက္ျဖန္ ဒီဇင္ဘာ ၂၁ မွာ ကမာၻပ်က္ေတာ့မတဲ့။ ရုပ္သံေတြမွာ ဂ်ာနယ္ေတြမွာ၊ စာအုပ္စာတမ္းေတြမွာ မာယာေတြရဲ႕ ကမာၻပ်က္ကိန္းနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ေတာ္ကီပစ္၊ အာထု၊ ေလပန္း မဆံုးႏုိင္ ျဖစ္ေနခဲ့တာ ၂ဝဝ၉ ေလာက္တည္းကပါပဲ။ အဲဒီ အေျပာေတြ အေဟာေတြထဲမွာ ကြၽန္ေတာ္ ဘဝင္က်မိတဲ့ သေဘာတူ ေက်နပ္အားရမိတဲ့ အယူအဆေတြ ပါဝင္ပါတယ္။ အဲဒါေလးေတြ စုစည္း တင္ျပခ်င္ပါတယ္။

တကယ္ေတာ့ မာယာလူမ်ဳိးေတြရဲ႕ ျပကၡဒိန္ ၿပီးဆံုးတာနဲ႔ ကမာၻ ပ်က္တာ တျခားစီပါပဲ။ ဆီနဲ႔ေရ၊ န႔ံသာဆီနဲ႔ မစင္ လံုးဝ ကြဲျပားသလို သေကၤတသရုပ္ေဖာ္တဲ့ Symbolism နဲ႔ အရမ္းကာေရာ တုိက္ရုိက္နိမိတ္ အျဖစ္ ေကာက္ယူျခင္းဟာ တမ်ဳိးစီ ကြဲျပားတယ္လို႔ ေျပာပါရေစ။

သမုိင္းထဲက ကမာၻပ်က္ကိန္းမ်ား

၁၉၅၅ ခုႏွစ္၊ ခရစ္စမတ္ အႀကိဳညမွာ ကမာၻႀကီးကို ေရေတြ လႊမ္းၿပီး ပ်က္စီးေတာ့မယ္လုိ႔ ယံုၾကည္ထားတဲ့ The Seekers အမည္ရ အဖြဲ႔တစ္ဖြဲ႔ဟာ အဲဒီညမွာပဲ ၿဂိဳဟ္သားေတြက ပန္းကန္ျပားပ်ံေတြနဲ႔ လာကယ္လိမ့္မယ္ လို႔ ယံုၾကည္ၿပီး တစ္ေမွ်ာ္တည္း ေမွ်ာ္ခဲ့ဖူးပါတယ္။ ခရစ္စမတ္ေန႔ မနက္အာရံုသာ တက္လာတယ္။ ဘယ္လို ေရေဘးမွ ေပၚေပါက္မလာတဲ့အတြက္ အဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္ ဘြားေတာ္ႀကီးက ဘုရားသခင္ဟာ သူတုိ႔အဖြဲ႔ရဲ႕ ႀကိဳးပမ္းခ်က္ေတြကို ေလးစားတဲ့အေနနဲ႔ ကမာၻကို ကယ္တင္သြားတယ္လို႔ သံေကာင္းဟစ္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီအဖြဲ႔ဟာ အဲဒီေန႔မွာ ကမာၻႀကီး ေရေဘးသင့္ ပ်က္စီးမယ္လို႔ ယံုၾကည္ၿပီး အလုပ္ေတြ ထြက္၊ ရွိတာေလးေတြ ေရာင္းထုတ္ၿပီး ေမွ်ာ္ခဲ့ၾကသူေတြ ျဖစ္ပါတယ္။

သမၼာက်မ္းစာကို ဂဏန္းသခ်ၤာ လွ်ိဳ႕ဝွက္သေကၤတအျဖစ္ ယံုမွတ္ထားသူ Harold Camping ဆုိတဲ့ အၿငိမ္းစားအင္ဂ်င္နီယာ တစ္ဦးကလည္း ၁၉၉၄၊ စက္တင္ဘာလမွာ ကမာၻပ်က္မယ္လို႔ ေဟာကိန္း ထုတ္ခဲ့ ဖူးပါတယ္။ ေဟာတဲ့အတုိင္း ျဖစ္မလာေတာ့ သူက ဒါဟာ သုေတသန မျပည့္စံုလို႔ ဆုိၿပီး ယူဆခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ သူက လက္မေလွ်ာ့ပါဘူး။ ၂ဝ၁၁၊ ေမလ ၂၁ ရက္ေန႔မွာ ကမာၻ ပ်က္မယ္လို႔ ထပ္ ေဟာျပန္ပါေသးတယ္။ ဒါေပမယ့္ ေဟာကိန္းအတုိင္း ျဖစ္မလာဘဲ ကမာၻႀကီးက သူ႔ဖာသာ ဆက္လက္ လည္ပတ္ ျဖစ္တည္ေနတဲ့အတြက္ ေအာက္တုိဘာ ၂၁ ရက္ကို ထပ္ေရႊ႕ၿပီး ေဟာကိန္းကို ျပင္ဆင္ခဲ့ပါတယ္။ ေအာက္တုိဘာ ၂၁ ရက္မွာလည္း ဘာမွ ထူးမျခားနား ျဖစ္ခဲ့တဲ့အတြက္ လွ်ိဳ႕ဝွက္ဂဏန္းေတြအေပၚ အဓိပၸါယ္ တလြဲေတြ ေကာက္ယူ ခဲ့တာ ျဖစ္တယ္လို႔ ေျပာသြားျပန္ပါတယ္။

၁၉၁ဝ တုန္းကလည္း အဲဒီႏွစ္မွာ ေကာင္းကင္ေပၚက သာမန္မ်က္စိနဲ႔ ျမင္ရတဲ့ ေဟလီၾကယ္တံခြန္ရဲ႕ အၿမီးဖ်ားက အဆိပ္ေငြ႔ေတြေၾကာင့္ ေသေၾကပ်က္စီးလိမ့္မယ္လို႔ ေကာလာဟေတြ ထြက္ခဲ့ဖူး ပါတယ္။ ေဟလီ ၾကယ္တံခြန္ဟာ ကမာၻဆီ ၇၆ ႏွစ္ၾကာတုိင္း တစ္ေက်ာ့ျပန္ လွည့္လာေလ့ ရွိပါတယ္။ အဲဒီႏွစ္ ေမလ ၁၈ ရက္ေန႔မွာ ၾကယ္တံခြန္ ကမာၻကို ျဖတ္သန္းတဲ့အခါ အၿမီးဖ်ားက အဆိပ္ေငြ႔ တန္းေတြေၾကာင့္ လူေတြ တသီႀကီး ေသကုန္လိမ့္မယ္ ဆုိတဲ့ ေကာလာဟလေၾကာင့္လည္း အႀကံအဖန္ ေဆးဝါးေတြ၊ မ်က္ႏွာစည္းပုဝါေတြ ေရာင္းေကာင္းခဲ့ပါတယ္။ တကယ္တမ္း ၾကယ္ခံခြန္ ျဖတ္သြားေတာ့ ဘာမွ မျဖစ္တဲ့အခါ ကံေကာင္းလို႔ မေသသူမ်ား အျဖစ္ တခ်ဳိ႕ေတြက ေပ်ာ္ပႊဲရႊင္ပြဲေတာင္ လုပ္ခဲ့ပါေသးတယ္။

၁၉၉၇ တုန္းကဆုိရင္ ဂ်ပန္က တုိက်ဳိေျမေအာက္ ရထားလိုင္းမွာ အဆိပ္ေငြ႔နဲ႔ တုိက္ခုိက္ခဲ့တဲ့ (ကမာၻပ်က္မယ္) ဆုိတဲ့ ဘာသာေရး အစြန္းေရာက္ဂုိဏ္း၊ ေနာက္တစ္ခါ ေဟးေဘာ့ဂ္ ၾကယ္တံခြန္ ေပၚလာခ်ိန္မွာ အရူးထၿပီး ကိုယ့္ဖာသာ သတ္ေသၾကတဲ့ Heaven's Gate အဖြဲ႔ စတဲ့ ကမာၻပ်က္ကိန္း ခေရဇီေတြကိုလည္း သမုိင္းမွာ ျပန္လွန္ၾကည့္ႏုိင္ပါေသးတယ္။ အနီးဆံုး ဆုိရရင္ ၂ဝဝဝ ျပည့္ႏွစ္က Y2K ဆုိတဲ့ ကြန္ပ်ဴတာထဲက ဂဏန္းေတြကိစၥဟာ ယံုၾကည္လြဲမွား အစြန္းေရာက္သူမ်ား ပါးစပ္ဖ်ားမွာ ကမာၻပ်က္ကိန္းအျဖစ္ ေရပန္းစားခဲ့လို႔ တတ္ကြၽမ္းနားလည္သူေတြက မနည္းကို ရွင္းျပခဲ့ရပါတယ္။

၂ဝ၁၂၊ ဒီဇင္ဘာ ၂၁

သမုိင္းထဲက ကမာၻပ်က္ကိန္းေတြ အလီလီ ဂြမ္းခဲ့သလို လာမယ့္ ဒီဇင္ဘာ ၂၁ ကမာၻပ်က္ကိန္းကေရာ အလြဲႀကီး လြဲဖုိ႔ ရိွေနပါသလား။ မာယာျပကၡဒိန္ အဆံုးသတ္လို႔ ကမာၻလည္း ကိစၥေခ်ာမယ္လို႔ ယူဆသူေတြ အေၾကာင္းကိုေတာ့ မီဒီယာေတြမွာ ေဖာ္ျပေနပါတယ္။ ေတာင္ေပၚ တက္ေျပးမယ့္သူ၊ လံုၿခံဳစိတ္ခ်ရတဲ့ ေနရာေတြမွာ ဝင္ေအာင္း ေနမယ့္ သူေတြ၊ အေရးေပၚ ကယ္ဆယ္ေရး အသံုးအေဆာင္ေတြ ဝယ္စုေနသူေတြ စသျဖင့္ မ်ဳိးစံု ျမင္ေတြ႔ေန ရပါတယ္။ ေတာ္ေသးတာက ျမန္မာျပည္မွာ အဲလို ျပင္ဆင္ေနသူေတြ ကိုယ္လက္လွမ္းမီ သေလာက္ မေတြ႔ျမင္ရေသးပါဘူး။ ရွိရင္လည္း သူ႔သေဘာ သူေဆာင္ သူ႔အျမင္နဲ႔သူ လုပ္တာမုိ႔ ဘာမွ ေျပာစရာ မရွိပါ။

တစ္ကမာၻလံုးက အာကာသသိပၸံ ပညာရွင္ေတြနည္းတူ ေဗဒင္နကၡတ္ဆရာအေပါင္းကလည္း မာယာျပကၡဒိန္ ၿပီးဆံုးေပမယ့္ ကမာၻနိဂံုးခ်ဳပ္မွာ မဟုတ္ဘူးလို႔ အတိအလင္း ေၾကျငာ ေျပာဆုိထားပါတယ္။ ျမန္မာျပည္ မွာေတာ့ ဟိုတေလာကတင္ ဆရာစံဇာဏီဘုိနဲ႔ မင္းခုိက္စုိးစန္ တုိ႔က ရုပ္သံလုိင္းတစ္ခုမွာ ေဆြးေႏြးခန္းပံုစံနဲ႔ တင္ဆက္သြားပါေသးတယ္။ မာယာေတြနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ျမန္မာဘာသာနဲ႔ ထုတ္ေဝတဲ့ စာအုပ္ စာတမ္း တခ်ဳိ႕ကိုလည္း ဆုိင္ေတြမွာ ျမင္ေတြ႔ရပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္လည္း တတ္သိ နားလည္သူေတြ ေရးသားတဲ့ ရွင္းလင္းခ်က္ေတြ စုေဆာင္း ဖတ္ရႈ ၾကည့္ျဖစ္ပါတယ္။

အဲဒီမွာ ေနာက္ဆံုးအႏွစ္ခ်ဳပ္အျဖစ္ ၂ဝ၁၂၊ ဒီဇင္ဘာ ၂၁ နဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ ဘာသြားေတြ႔သလဲ ဆုိေတာ့ ရုပ္ရွင္ေတြ ရုိက္ျပသလို၊ အယူသည္းသူေတြ လန္႔ျဖန္႔ေနသလို အဲဒီေန႔မွာ ကမာၻႀကီး ပ်က္စီးမ သြားႏုိင္ေပမယ့္ အဲဒီေန႔က စလို႔ အထူးသျဖင့္ ၂ဝ၁၂ အကုန္ ၂ဝ၁၃ အတြင္းမွာ မႀကံဳစဖူး ထူးကဲျပင္းထန္တဲ့ သဘာဝေဘးမ်ဳိးစံုေတြနဲ႔ ရင္ဆုိင္ ႀကံဳေတြ႔ရဖုိ႔ ရွိတယ္လုိ႔ ပညာရွင္ေတြက ေရးသား ေဖာ္ျပၾကပါတယ္။

ဒီေနရာမွာ ၂ဝ၁၂ ေဟာကိန္းအေၾကာင္း ေရးသားတင္ဆက္ခဲ့သူေတြထဲက တစ္ဦး ျဖစ္တဲ့ ဆရာႏ်ဴမန္ရဲ႕ (၂၁.၁၂.၂ဝ၁၂ သို႔မဟုတ္ စၾကာဝဠာတြင္ ထူးျခားမည့္ေန႔) စာအုပ္ပါ အခ်က္တခ်ဳိ႕ကုိ ထုတ္ႏုတ္ ေဖာ္ျပ လိုပါတယ္။

(ေသာၾကာႏွင့္ တနဂၤေႏြ ၿဂိဳဟ္ ၂ လံုး ေနာက္ဆံုး ပူးခဲ့ေသာ ကာလမွာ ဇြန္လ ၈ ရက္၊ ၂ဝဝ၄ ခုႏွစ္က ျဖစ္ခဲ့ၿပီး လူသိန္းေပါင္းမ်ားစြာ ေသဆံုးခဲ့ရသည့္ ဆူနာမီ ျဖစ္ခဲ့ေသာ ေန႔မွာ ဒီဇင္ဘာ ၂၆၊ ၂ဝဝ၄ ခုႏွစ္ ျဖစ္ကာ ၎တို႔ ႏွစ္လံုး ပူးခဲ့ၿပီးေနာက္ စုစုေပါင္း ၆ လ၊ ၁၈ ရက္အၾကာတြင္ ျဖစ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ၂ဝ၁၂ တြင္ ၾကည့္ပါက ဇြန္လ ၆ ရက္မွ ဒီဇင္ဘာ ၂၁ ရက္အၾကား ကာလမွာ ၆ လ၊ ၁၅ ရက္ ျဖစ္ေနသည္ကို သတိျပဳမိပါသည္။)

ဆုိလိုတာက ၂ဝဝ၄ ဆူနာမီ ျဖစ္ခဲ့တုန္းက အဲဒီႏွစ္ ဇြန္လမွာ ေသာၾကာၿဂိဳဟ္က ေနကုိ ျဖတ္သန္းခဲ့ဖူးပါတယ္။ အဲဒီ ျဖတ္သန္းတဲ့ ေန႔နဲ႔ ဆူနာမီ ျဖစ္ပြားရာ ေန႔တုိ႔ အကြာအေဝးရယ္၊ လက္ရွိ ၂ဝ၁၂ မွာ ေသာၾကာ ေနကို ျဖတ္သြားခဲ့တဲ့ ေန႔နဲ႔ မာယာျပကၡဒိန္ ေနာက္ဆံုးေန႔က အကြာအေဝးရယ္ဟာ ထပ္တူနီးပါး ဆင္ေနတာကို ရည္ညႊန္းတာပါ။

ဒီအခ်က္က ကြၽန္ေတာ္ အင္မတန္ စိတ္ဝင္စားတဲ့ အခ်က္ပါ။ ကိန္းဂဏန္းေတြရဲ႕ ဆင္တူထပ္ကိန္းေက်ာ့လာတဲ့ ျဖစ္စဥ္တစ္ခုလို ခံစားမိတာပါ။ ျမန္မာ့ရုိးရာ ေဗဒင္ႏွင့္ နကၡတ္ဆိုဒ္က ဆရာေဇယ်ာေမာင္ကလည္း ဒါနဲ႔ပတ္သက္လုိ႔ ၁၂. ဝ၁. ၂ဝ၁ဝ Vs ၂၁. ၁၂. ၂ဝ၁၂ ဆုိၿပီး ေဆာင္းပါးတစ္ပုဒ္ ေရးဖူးပါတယ္။ ေတြးေတာ ခ်င့္ခ်ိန္စရာ အျမင္ေတြမို႔ ေလ့လာၾကည့္ေစလိုပါတယ္။
ျမန္မာစာနယ္ဇင္းမ်ားနဲ႔ Skynet ရုပ္သံမွာ ေနရာ အေတာ္ရေနတဲ့ ျမန္မာႏုိင္ငံ နကၡတ္ပညာရွင္မ်ားအသင္း ဥကၠ႒ ဦးေဇယ်ာကုိက Planet X ဆုိတဲ့ နီဘီရူၿဂိဳဟ္ႀကီး ကမာၻကို ဝင္ေဆာင့္ဖုိ႔ ဆုိတာ ခုထိ ေကာင္းကင္မွာ မျမင္ရေသးလို႔ ဘယ္လိုမွ မျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း၊ နဂါးေငြ႔တန္းဗဟုိခ်က္နဲ႔ ကမာၻ တစ္တန္းတည္း က်တာကလည္း ႏွစ္တုိင္း ဇြန္နဲ႔ ဒီဇင္ဘာလေတြမွာ ျဖစ္ေနက်မို႔ မထူးျခားေၾကာင္း ဂ်ာနယ္ေတြမွာ ေျပာထားပါတယ္။

( ၂ဝ၁၂၊ ဒီဇင္ဘာ ၂၁ ကေတာ့ လြန္ခဲ့တဲ့ ေလးႏွစ္တည္းက ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ နကၡတ္သိပၸံပညာရွင္ေတြရဲ႕ ဦးေႏွာက္ထဲမွာ အေရးႀကီးတဲ့ အခန္းက႑ႀကီးတစ္ခုအျဖစ္ ထည့္စဥ္းစားတဲ့ အေၾကာင္း ကိစၥလည္း မရွိဘူး။ အခုခ်ိန္ထိလည္း အဲဒါနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ဘာဖီလင္မွ မရွိဘူး။ ) လို႔ ဦးေဇယ်ာကိုက ခပ္ျပတ္ျပတ္ ေျပာပါတယ္။ ဆရာစံဇာဏီဘုိကလည္း ( ကမာၻႀကီး ေၾကပ်က္သြားတာတုိ႔ မရွိပါဘူး။ ေျပာင္းလဲဥြားတာ ေျပာတာ။ မာယာ ျပကၡဒိန္ႀကီး ေျပာင္းလဲသြားသလို အသစ္ေတြ ေပၚမယ္။) လို႔ သံုးသပ္ပါတယ္။ အေဟာင္း ခ်ဳပ္ၿငိမ္းလို႔ အယူအဆသစ္၊ အေတြးအေခၚသစ္၊ ကမာၻသစ္တစ္ခုဆီ ဦးတည္တဲ့ သေဘာမ်ဳိး သူက ေျပာပါတယ္။

ေဟာကိန္းေတြ အျမင္ေတြ သံုးသပ္ခ်က္ေတြကုိ စုစည္းၾကည့္တဲ့အခါ မာယာျပကၡဒိန္ ၿပီးဆံုးလို႔ မနက္ျဖန္ ကမာၻပ်က္မယ္ ဆုိတာကုိ ယံုၾကည္ရေလာက္တဲ့ အဖြဲ႔အစည္းေတြနဲ႔ ပညာရွင္ အေပါင္းက ျငင္းဆုိထားတာ ေတြ႔ရပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အဲဒီေန႔အလြန္ ၂ဝ၁၃ နဲ႔ ေနာက္ပိုင္းႏွစ္ေတြမွာေတာ့ ကမာၻႀကီးဟာ သဘာဝေဘးမ်ဳိးစံုနဲ႔ ဆက္လက္ ရင္ဆုိင္တုိး ရမယ္ လို႔ေတာ့ ေကာက္ခ်က္ခ်မိပါတယ္။ အေကာင္းျမင္၊ အျပဳသေဘာ ေျပာရ ရင္ေတာ့ မနက္ျဖန္ဟာ စိတ္သစ္၊ လူသစ္၊ ကမာၻသစ္ဆီ အတူတကြ ခ်ီတက္ၾကရမယ့္ မွတ္တုိင္ေန႔လို႔ ေျပာရမွာပါ။

တကယ္လို႔မ်ား မနက္ျဖန္မွာ ပညာရွင္ေတြ ယတိျပတ္ ျငင္းဆုိထားတာနဲ႔ တျခားစီ ျဖစ္ၿပီး ရုပ္ရွင္ထဲကလုိ ရုတ္တရက္ ကမာၻပ်က္ၿပီေဟ့ ဆုိရင္ေတာ့ ရင္ေကာ့ၿပီး အေသခံလိုက္ရံုပါပဲ။ ေသျခင္းအတြက္ အာမခံ လက္မွတ္လို ျဖစ္ေနတဲ့ ကုသိုလ္ေကာင္းမႈေတြလည္း ကြၽန္ေတာ္ မ်ားမ်ားစားစား လုပ္မထားပါဘူး။ လူတကာ ေၾကာက္တဲ့ အကုသိုလ္ေတြနဲ႔လည္း ယခုတုိင္ ပတ္သက္ ယွက္ႏြယ္ေနဆဲပါ။ အဲဒီေတာ့ ေခ်ာ္ရည္ပူေတြ လာမလား၊ ဆူနာမီလိႈင္းေတြ ဝင္မလား။ ငလ်င္ထဲ ပါသြားမလား။ ေရထဲ နစ္ျမဳပ္ သြားမလား။ ႀကိဳက္တာ လာထားပါပဲလို႔ ေျပာရင္း ဒီစာစုကုိ နိဂံုးခ်ဳပ္လုိက္ပါတယ္။

မူရင္းလင့္ - http://www.myastroview.com/2012/12/blog-post_20.html

Wednesday, December 19, 2012

'do's and dont's' travel guide to Myanmar

PDF file လိုခ်င္ရင္ ဒီမွာ ယူပါ http://www.dosanddontsfortourists.com/book/dos_and_donts_for_tourists.pdf

ေဖ့ဘုတ္ လင့္ Facebook Link https://www.facebook.com/media/set/?set=a.551407828220359.138392.100000534413059&type=1&l=538b7f8dab

Sunday, December 16, 2012

QR Generator

QR Generator ေလးပါ။

Wednesday, December 12, 2012

Interview with တြံေတးၿမိဳ႕က မသန္ေသာ္လည္းစြမ္းသူတစ္ဦး

ဒီဇင္ဘာ မွာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕စက္ရုံက အျမဲတန္း ဘုရားဖူးထြက္ေလ့ရွိသည္။ ထုိ႕အတြက္ စက္ရုံက ႏွစ္ရက္ ဆက္ပိတ္ေပးသည္။ ဒီႏွစ္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕မိသားစု ဘယ္ကုိမွမသြားျဖစ္သည့္အတြက္ နီးလည္းနီး အလြယ္တကူ သြားလုိ႕ရကာ လမ္းလည္းေကာင္းေနျပီျဖစ္ေသာ တြံေတး ေရႊဆံေတာ္ဘုရားႏွင့္ ေဗာင္းေတာ္ခ်ဳပ္ဘုရား။ ေဗာဓိတစ္ေထာင္ ဘုရား၊ က်ိဳက္ဖူးက်ိဳက္ပါ ဘုရား စသည္တုိ႕ကို ဖူးေမွ်ာ္ရန္ ကိုလူစိမ္းတုိ႕မိသားစု ကိုအေဖာ္စပ္၍ မိသာစုႏွစ္စု ၾကိဳတင္မရည္ရြယ္ဘဲ picnic ဘုရားဖူးထြက္ျ့ဖစ္ခဲ့ၾကသည္။

မနက္အေစာ ၇ နာရီတြင္ လႈိင္သာယာ သေျပရိပ္မွာ မနက္စာ စားျပီး ဘီအိုစီတြင္ ဆီျဖည့္ကာ တြံေတးတံတား (လႈိင္သာယာ)ကို ျဖတ္ျပီး ဘယ္သူမွ မေရာက္ဖူးဘဲ ေျခဦးတည့္ရာေမာင္းခဲ့ၾကသည္။ ယခင္က လမ္းမေကာင္း၍ ဆိုင္ကယ္ႏွင့္ ဂ်စ္ကားေလာက္သာ သြားခဲ့ေသာ လမ္းမွာ ယခုလမ္းေကာင္းသျဖင့္ ကားမ်ိဳးစုံ သြားလာ ေနတာကိုလည္း ေတြ႕ရသည္။ ပါတ္ဝန္းက်င္တြင္ တေျမာ္တစ္ေခၚ လယ္ကြင္းျပင္မ်ား တြံေတးျမိဳ႕ဝင္ကာနီးတြင္ ရာဘာေတာစိုက္ခင္းမ်ား စိမ္းလမ္းစိုေျပစြာ ေတြ႕ရသျဖင့္ ျမိဳ႕၏မြန္းက်ပ္ေသာ အခ်ဳပ္အေႏွာင္မွ ခတၱ လြတ္ေျမာက္ခဲ့ရသျဖင့္ စိတ္ၾကည္ႏူးမိသည္။

တြံေတးမေရာက္ခင္ ေဗာင္းေတာ္ခ်ဳပ္သို႕ ခြဲေသာ ေျမနီလမ္းကေလးသို႕ခ်ိဳးဝင္ခဲ့သည္ ။ ေဗာင္းေတာ္ခ်ဳပ္မွာ ေနာက္ေခၚတြင္ေသာနာမည္ျဖစ္ျပီး ယခင္နာမည္မွာ ေဗာင္းေတာ္က် ျဖစ္ေၾကာင္း လုိက္လံရွင္းျပေသာ ဦးဇင္းတစ္ပါးမွ မိန္႕ၾကားပါသည္။ နတ္တို႕ စုေဝးရာ ႒ာေနတစ္ခုျဖစ္မည္။ ကိုေပါင္ေပါင္ သြားသင့္သည့္ ေနရာပါ(သူက နတ္ကိုးကြယ္လို႕)။ ေနာက္ ယခ ုမွ အသစ္တည္ေနေသာ ေဗာဓိတစ္ေထာင္သို႕လည္း ေရာက္ခဲ့သည္ ။ ရုပ္ပြားေတာ္မ်ားစြာကို တစ္ပုံစံတည္း တည္ထားသည္မွာ ၾကည့္လို႕ သပၸါယ္လွပါသည္။ ေဗာင္းေတာ္ခ်ဳပ္သည္ မႏၱေလးနားက စစ္ကိုင္းေတာင္အလား သာသနာ့နယ္ေျမတစ္ခုသဖြယ္ျဖစ္သည္။ ပါတ္ဝန္းက်င္တြင္လညး္ သစ္ေတာၾကီးမ်ား ရွင္သန္ေနၾကသည္မွာ က်ိဳက္ထီးရိုး မ်ားေရာက္ေနသလား ထင္မိသည္။

ကၽြန္ေတာ္တို႕ ေဗာင္းေတာ္ခ်ဳပ္မွ ထြက္ကာနီးတြင္ ဗုဒၶဂါယာ ႏွင့္ ဆင္ေအာင္တည္ထားေသာ ဘုရားသို႕ဝင္ဖူး သည္။ ေအးခ်မ္းျပီး သစ္ပင္မ်ား ေပါမ်ားေသာျခင္း။ ဆိတ္ျငိမ္ျပီး သာယာလွသျဖင့္ ကၽြန္ေတာ္ ေနာက္တစ္ေခါက္ လာဦးမည္ဟု စိတ္မွာ မွန္းထားသည္။ မိသားစု ႏွစ္စု ယူလာေသာ လက္ဖက္ႏွင့္အေက်ာ္ တုိ႕ကို ဘုရားရိပ္ခိုရင္း ဝုိင္းထို္င္ကာ လက္ယာယစ္ လွည့္ျပီး လက္ဆင့္ကမ္းစားၾကရာ ဆယ္ပါတ္ေလာက္တြင္ လဘက္ကုန္သြားေလသည္။ ဆာေနၾကတာကိုး ေန႕လည္စာကို တြံေတးက နာမည္ၾကီးထမင္းဆုိင္မွာ စားၾကမည္ ဟုအားခဲထားၾက၍ျဖစ္သည္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ ဆရာေတာ္ၾကီး၏ ရုပ္တုကို သြားေရာက္ဖူးေမွ်ာ္ျပီး ျပန္ရန္ ထြက္လာ ၾကစဥ္ ဘုရားဝင္းလမ္းေဘးတြင္ အက်ီခပ္ႏြမ္းႏြမ္း ဝတ္ထားကာ လက္ႏွစ္ဖက္ လက္ေမာင္းရင္းမွ မပါေသာ(ေမြးရာပါ) လူငယ္ေလးတစ္ေယာက္ ထုိင္ျပီး တစ္စုံတစ္ခု ျပဳလုပ္ေနတာကို ျမင္လိုက္ရသည္။

ကိုယ္လက္အဂၤါ ခ်ိဳ႕ယြင္းေသာအသက္ႏွစ္ဆယ္ေက်ာ္ လူရြယ္ေလး တစ္ေယာက္ကုိ ျမင္ရသျဖင့္ (အက်ီႏြမ္းႏြမ္း ေလးႏွင့္ ေခါင္းမွာလည္း ဆီႏွင့္ ေဝးေနသျဖင့္ စုတ္ဖြာေနျခင္း) တုိ႕ေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ့္အမ်ိဳးသမီး မွာ အလႈခံစားသူ (ရင့္ရင့္သီးသီးေျပာရပါမူ ေငြေတာင္းစားေနရသူ) ဟု အထင္လြဲကာ ကၽြန္ေတာ့္အား မ်က္ႏွာရိပ္မ်က္ႏွာကဲျဖင့္ ေငြေပးရမလားဟု ႏွစ္ရာတန္ေလးကို ကိုင္ကာ လွမ္းေမးသည္။

ကၽြန္ေတာ္ကေခါင္းျငိမ့္ျပရာ ကၽြန္ေတာ့္အမ်ိဳးသမီးက ေပးမယ္အလုပ္--
``ဟို --- ဟုိ သားက ေက်ာင္းသားပါခင္ဗ်---``
ဟု ျပာျပာသလဲရွင္းျပသျဖင့္ ကၽြန္ေတာ္လည္းေခါင္းနပမ္းၾကီးကာ (ၾကီးမွာေပါ့ လူတစ္ေယာက္ကုိ အေပၚယံျမင္ျပီးလြယ္လြယ္သတ္မွတ္လုိက္တာကိုး) ထုိ လူငယ္ေလးအားၾကည့္လုိက္ရာ ဗလာစာအုပ္ကို ေျမတြင္ခ်ျပီး ဘယ္ဘက္ေျခေထာက္ျဖင့္ ေဘာလ္ပင္ကို ေျခမႏွင့္ ေျခညိဴးၾကား ညွပ္ျပ္ီး စာေရးေနျဖင္းျဖစ္သည္။ ေရးေနတာက အဂၤလိပ္လို အေဆာက္အဦးေတြအေၾကာင္း ဗိသုကာႏွင့္ ပါတ္သတ္ေသာ စာတမ္းျပဳစုေနျခင္းျဖစ္သည္။ ဒါေၾကာင့္ လညး္ ဘုရားဝင္းအတြင္း ဟိုဟိုဒီဒီ သြားၾကည့္ကာ လမ္းေဘးတြင္ ျဖစ္သလုိ ထုိင္ေရးရာက မွားယြင္းမိျခင္းျဖစ္သည္။ ကၽြန္ေတာ္မွာ အားနာျခင္း ေတာင္းပန္ျခင္း ေလးစားျခင္း စေသာ အမည္မေဖာ္ႏွိုင္ေသာ ခံစားခ်က္တို႕ျဖင``့္ ညီေလး အကိုတုိ႕ မုန္႕ဘုိးေပးတာေတာ့လက္ခံေပးပါ`` ဟု ေျပာေျပာဆုိဆုိ မုန္႕ဘိုး တစ္ေသာင္းခြဲကို သူ၏ လြယ္အိပ္ထဲသို႕ ထည့္ေပးျပီး စကားစျမည္ေျပာျဖစ္သည္။

သူႏွင့္စကားေျပာမိမွ သူ၏အမည္မွာ ပိုင္ေလး ဟုေခၚေၾကာင္း။ သူသည္ ဆယ္တန္းကို ေလးဘာသာ ဂုဏ္ထူးျဖင့္ ေအာင္ျမင္ခဲ့ေၾကာင္း။ ေဆးတကၠသိုလ္ တတ္ရန္ အမွတ္ေပါင္း ေလးရာကိုးဆယ္ကိုး ရမွတ္ျဖင့္ မီွခဲ့ေသာ္လည္း သူ၏ ကိုယ္အဂၤါ ခ်ဳိ႕ယြင္းမွဳေၾကာင့္ စက္မႈတကၠသိုလ္ Civil တတ္ေနေၾကာင္း။ အမွတ္တရ စာေရးေပးပါမည့္အေၾကာင္း။ ကၽြန္ျပဴတာလည္း တတ္ကၽြမ္းပါေၾကာင္း (လုံးဝ ၾကြားဝါလိုျခင္း မာန္တတ္လုိျခင္း မရွိပဲ ) ရွင္းျပပါသည္။ ဘဝကို လုံးဝလက္မေလွ်ာ့ အားမငယ္ပဲ ေလွခြက္ခ်ည္းက်န္ အလံမလွဲမည့္ စိတ္ဓါတ္မွာ တစ္ခါတစ္ေလ အေၾကာင္းမဲ့ စိတ္ဓါတ္က်ေနေသာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ မ်ားစြာရွက္မိပါသည္။ သူ႕တြင္ ကိုင္စရာ လက္ႏွစ္ဖက္လုံးမပါသျဖင့္ ဖယ္ရီကို တစ္လ သုံးေသာင္းခြဲေပးစီးရသည္။

ကဲ------ သူငယ္ခ်င္းတုိ႕ေရ ---- အားငယ္သူအားေပးပါ လဲေနသူ ထူေပးပါ ဆုိတဲ့ ကၽြန္ေတာ္တို႕ရဲ႕ စိတ္ဓါတ္နဲ႕ ဒို႕တေတြ တတ္အားသ၍ ေလး ကူညီၾကရင္ ေကာင္းမလားကြယ္။ လုိအပ္တဲ့ တစ္ခုခုေပါ့။ သူ႕ၾကည့္ရတာ ေငြေၾကးလည္း ခ်ိဳ႕တဲ့မယ့္ပုံ ေပၚလို႕ပါခင္ဗ်ာ။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕အမ်ားသိတဲ့`` စုပုံခ်စ္`` က သူ႕ပါတ္ဝန္းက်င္မွာ ျပည့္စုံတဲ့ မိသားစုေလး ရွိတာ အားသာခ်က္ပါဘဲ။ ကၽြန္ေတာ္တို႕ အမွတ္မထင္ေတြ႕ ခဲ့တဲ့ ေမာင္ပိုင္ေလး ကေတာ့ျဖင့္ အဲဒီအပိုင္းပါ အားနဲ သိမ္ငယ္ေနရမယ္လုိ႕ ထင္မိလို႕ပါခင္ဗ်ာ။
အားလုံးကို ေလးစားခင္မင္လွ်က္

ကိုစုိးႏိုင္(ျမန္မာ့အရုဏ္သစ္)

ဲJoin us at https://www.facebook.com/groups/Myanma.ArunThit.Org/

Friday, December 7, 2012

Myanmar News Reader


Myanmar News Reader

မန္မာသတင္း ရသအစံုကို သင့္ Android ဟန္းဖုန္းကေန ဖတ္ႏိုင္ဘို႔ Reader Software ျဖစ္ပါတယ္။
Apk ဆြဲခ်ယူရန္ download QR code

Apk ဆြဲခ်ယူရန္လင့္
http://dl.dropbox.com/u/11126335/Softs/My%20Products/com.myanmar.news.reader.apk

 
ေအာက္ပါဆိုဒ္ ၃၅ ဆိုဒ္ႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္ထားပါတယ္။ ၎ဆိုဒ္မ်ားမွ ေဆာင္းပါးမ်ားအလြယ္တကူ ဖတ္ႏိုင္ပါၿပီ။
ေနာက္ထပ္ ႐ွာေဖြခ်ိတ္ဆက္ေပးပါဦးမယ္။ ထပ္ခ်ိတ္ခ်င္တဲ့ ဆိုဒ္ေတြ
႔႔ပါက ေျပာပါ။

1 Mailing Group: Real Family
2 Blog: Nine Nine SaNay
3 News: Eleven Media Group
4 Blog: The Gardener
5 Blog: Fine Leaves
6 Blog: IT Reshare Site
7 Blog: ေဆးစာ
8 Blog: ကိုစုိးႏိုင္၏ ဘေလာ့
9 Blog: ဧးသိမ္း
10 News: Internet Journal
11 Blog: တည္ၿငိမ္ေအး
12 Blog: ခ်စ္ၾကည္ေအး
13 News: ဆံုဆည္းရာ
14 Blog: ပန္ဒိုရာ
15 Blog: သက္တန္႔ခ်ိဳ
16 Blog: Mr Jugger
17 Blog: ၀ိမုတၱိသုခ
18 Blog: ေကာင္းကင္ကို
19 Blog: ဇင္မ်ိဳး hazylife
20 Blog: ျမန္မာ့အ႐ုဏ္သစ္
21 Blog: ေမဒါဝီ
22 Blog: ျမန္မာေက်ာင္းဆရာ
23 Blog: Diary of IT Men
24 Blog: ၀ိမုတၱိရသ
25 Blog: အိပ္မက္လႈိင္းစာအုပ္စင္
26 Blog: Public Health in Myanmar
27 Blog: နကၡတ္ေဗဒင္မွတ္စုမ်ား
28 Blog: Myanmar Astronomy
29 Blog: Ven. Vicitta
30 Blog: White angel
31 Blog: မဂၤလာသတင္းစဥ္
32 Blog: မင္းဒင္
33 Blog: မမသီရိ
34 News: ေခတ္လူငယ္ ျပည္တြင္းသတင္း
35 News: ေခတ္လူငယ္ ျပည္ပသတင္း

Sunday, December 2, 2012

Google Drive ထဲက files ေတြကို Gmail attachments အျဖစ္ အခုအခ်ိန္မွာ လုပ္လို႔ရႏိုင္ပါၿပီလို႔ ...။

Google Drive ထဲက files ေတြကို Gmail attachments အျဖစ္ အခုအခ်ိန္မွာ လုပ္လို႔ရႏိုင္ပါၿပီလို႔ ...။