Friday, December 28, 2012

မဂၤလာ နံနက္ခင္းနဲ႕ ေမတၱာသုတၱံ


အားလုံးကို မဂၤလာ နံနက္ခင္းနဲ႕ အတူ ဆုေတာင္း...
Dhammadownload Web Master 28 December 07:19
အားလုံးကို မဂၤလာ နံနက္ခင္းနဲ႕ အတူ ဆုေတာင္း ေမတၱာပို႕သလိုက္ပါတယ္..

ေဘးအႏ ၱရယ္ႏွင့္ ဒုကၡဆင္းရဲတို႕ကို ခံစားေနရေသာ လူ၊ နတ္၊ သတၱဝါေတြ၊
ေဘးဒုကၡအႏ ၱရယ္မ်ားကို ေက်ာ္လႊားႏိုင္ၾကပါေစ...
ေဘးဒုကၡခပ္သိမ္း ၿငိမ္းၾကပါေစ..
ဆင္းရဲခပ္သိမ္း ၿငိမ္းၾကပါေစ..
က်န္းမာ..ခ်မ္းသာ ၾကပါေစ...

ေမတၱာသုတၱံ

၁။ယႆာႏုဘာဝေတာ ယကၡာ၊ ေနဝ ဒေႆႏၲိ ဘီသနံ။ ယဥႇိ ေစဝါႏုယုဥၨေႏၲာ၊ ရတၱိႏၵိဝ မတႏၵိေတာ။
၂။ သုခံ သုပတိ သုေတၱာ စ၊ ပါပံ ကိဥၥိ န ပႆတိ။ ဧဝမာဒိ ဂုဏူေပတံ။ ပရိတၱံ တံ ဘဏာမ ေဟ။
၃။ကရဏီယာ မတၳကုသေလန၊ ယႏၲ သႏၲံ ပဒံ အဘိသေမစၥ။ သေကၠာ ဥဇူ စ သုဟုဇူ စ၊ သုဝေစာ စႆ မုဒု အနတိမာနီ။
၄။ သႏၲဳႆေကာ စ သုဘေရာ စ၊ အပၸကိေစၥာ စ သလႅဟုကဝုတၱိ။ သႏၲိျႏၵိေယာ စ နိပေကာ စ၊ အပၸဂေဗၻာ ကုေလသြ န ႏုဂိေဒၶါ။
၅။န စ ခုဒၵ မာစေရ ကိဥၥိ၊ ေယန ဝိညဴ ပေရ ဥပ ဝေဒယ်ဳံ။ သုခိေနာဝ ေခမိေနာ ေဟာႏၲဳ၊ သဗၺတတၱာ ဘဝႏၲဳ သုခိတတၱာ။
၆။ ေယ ေကစိ ပါဏဘူတတၳိ၊ တသာ ဝါ ထာဝရာဝ နဝေသသာ။ ဒီဃာ ဝါ ေယဝ မဟႏၲာ၊ မဇၥ်ိမာ ရႆကာ အဏုကထူလာ။
၇။ဒိ႒ာ ဝါ ေယဝ အဒိ႒ာ၊ ေယဝ ဒူေရ ဝသႏၲိ အဝိဒူေရ။ ဘူတာဝ သမၻေဝသီဝ၊ သဗၺသတၱာ ဘဝႏၲဳ သုခိတတၱာ။
၈။ န ပေရာ ပရံ နိကုေဗၺထ၊ နာတိမေညထ ကတၳစိ န ကဥၥိ။ ဗ်ာေရာသနာ ပဋိဃသည၊ နာညမညႆ ဒုတၡ မိေစၧယ်။
၉။မာတာ ယထာ နိယံပုတၱ၊ မာယုသာ ဧကပုတၱ မႏုရကၡ။ ဧဝမၸိ သဗၺဘူေတသု၊ မာနသံ ဘာဝေယ အပရိမာဏံ။
၁၀။ေမတၱဥၥ သဗၺေလာကသၼိ၊ မာနသံ ဘာဝေယ အပရိမာဏံ။ ဥဒၶံ အေဓာ စ တိရိယဥၥ၊ အသမၺာဓံ အေဝရ မသပတၱံ။
၁၁။ တိ႒ံ စရံ နိသိေႏၷာ ဝ၊ သယာေနာယာဝတာႆ ဝိတမိေဒၶါ။ ဧတံ သတႎ အဓိေ႒ယ်၊ ျဗဟၼ ေမတံ ဝိဟာရ မိဓ မာတု။
၁၂။ ဒိ႒ိဥၥ အႏုပဂၢမၼ၊ သီလဝါ ဒႆေနန သမၸေႏၷာ။ ကာေမသု ဝိနယ ေဂဓံ၊ န ဟိ ဇာတုဂၢဗၻေသယ် ပုန ေရတိ။ ေမတၱသုတၱံ နိ႒ိတံ။

*****************************
အနက္ အဓိပၸါယ္(ပထမ ၂ ပိုဒ္ သည္ ဘုရားေဟာထဲ မပါ .ပါ) - ေမတၱာသုတ္ အညႊန္း
******************************
၁။ယႆာႏုဘာဝေတာ ယကၡာ၊ ေနဝ ဒေႆႏၲိ ဘီသနံ။ ယဥႇိ ေစဝါႏုယုဥၨေႏၲာ၊ ရတၱိႏၵိဝ မတႏၵိေတာ။
၂။ သုခံ သုပတိ သုေတၱာ စ၊ ပါပံ ကိဥၥိ န ပႆတိ။ ဧဝမာဒိ ဂုဏူေပတံ။ ပရိတၱံ တံ ဘဏာမ ေဟ။

*************************************************
ေမတၱာသုတၱံ (ဒုတိယ ၂ ပိုဒ္) - ေမတၱာ ဘာဝနာ ပြားမ်ား သူမ်ား ျပည္႕စုံရမည္႕ အဂၤါ ၁၄ ခ်က္
*************************************************
၃။ကရဏီယာ မတၳကုသေလန၊ ယႏၲ သႏၲံ ပဒံ အဘိသေမစၥ။ သေကၠာ ဥဇူ စ သုဟုဇူ စ၊ သုဝေစာ စႆ မုဒု အနတိမာနီ။
၄။ သႏၲဳႆေကာ စ သုဘေရာ စ၊ အပၸကိေစၥာ စ သလႅဟုကဝုတၱိ။ သႏၲိျႏၵိေယာ စ နိပေကာ စ၊ အပၸဂေဗၻာ ကုေလသြ န ႏုဂိေဒၶါ။

ကရဏီယာ မတၳကုသေလန၊ ယႏၲ သႏၲံ ပဒံ အဘိသေမစၥ။ - နိဗၺာန္ကို လိုခ်င္ေသာ လိမၼာပါးနပ္ေသာ ပုဂၢိဳလ္တဦးသည္ တကယ္ကို အလုပ္ လုပ္ရပါမည္။ နိဗၺာန္ကို လိုခ်င္ေသာ ပုဂၢိဳလ္တဦးသည္ အဂၤါ ၁၄ ခ်က္ႏွင့္ ျပည္႕စုံေအာင္ ႀကိဳးစားရပါမည္။

၁) သကၠ - စြမ္းႏိုင္သူ (လုံလ ဝိရိယနွင့္ ျပည္႕စုံျခင္း၊ ယုံၾကည္ခ်က္ ျပင္းထန္ျခင္း၊ စဥ္းစားေတြးေခၚႏိုင္ျခင္း၊) သူ ျဖစ္ရပါမည္။
၂) ဥဇူစ - ကိုယ္စိတ္ ႏွစ္ပါး သည္ ရိုးသား ေျဖာင့္ မတ္ သူ ျဖစ္ရပါမည္။
၃) သုဟုဇူ - မေနာ ဒြါရသည္လဲ ရုိးသား ေျဖာင့္ စင္းသူ ျဖစ္ရပါမည္။
၄) သုဝစ - အႀကံေပးသည္႕အခါ ေျပာလို႕ ဆိုလို႕ လြယ္သူ ျဖစ္ရမည္။
၅) မုဒု - ကိုယ္ ႏႈတ္ စိတ္ ၃ ပါး ယဥ္ေက်း သိမ္ေမြ႕ေနသူ ျဖစ္ရမည္။
၆) အနတိမာနီ - အလြန္ေမာက္မာေသာ မာန္မာနေတြ မရွိရပါ။
၇) သႏၲဳႆေကာ - ရသမွ်နဲ႕ ေရာင့္ရဲ တင္းတိမ္ေနေသာ ပုဂၢိဳလ္ ျဖစ္ရပါမည္။ ဇီဇာေၾကာင္ေသာ ဂ်ီးမ်ားေသာ ပုဂၢိဳလ္ မျဖစ္ရပါ။ (ဥပမာ - အခ်ိဳ၊ အငံ မစားခ်င္၊ စသည္)
၈) သုဘေရာ - ေမြးျမဴလြယ္သူျဖစ္ရမည္။
၉) အပၸကိေစၥာ - ကိစၥ နည္းပါးသူ ျဖစ္ရပါမည္။
၁၀) သလႅဟုကဝုတိၱ - Simple Life ဝန္ထုပ္ ဝန္ပိုး မမ်ားေသာ ေပါ့ပါး ေနထိုင္ သြားလာႏိုင္သူ ျဖစ္ရပါမည္။
၁၁) သႏၲိျႏၵိေယာ - ၿငိမ္သက္ေသာ အိေႃႏၵ ရွိသူ ျဖစ္ရပါမည္။
၁၂) နိပေကာ - အသိပညာ ဥာဏ္ပညာ ရင့္က်က္ေနရပါမည္။ ကမၼ႒ာန္း ၄ဝ မွ တမ်ိဳးမ်ိဳးကို နားလည္ သေဘာေပါက္ထားရပါမည္။
၁၃) အပၸဂေဗၻာ - ကိုယ္ေရာ စိတ္ေရာ ႏႈတ္ေရာ ၾကမ္းတမ္းေသာ ပုဂၢိဳလ္ မျဖစ္ရပါ။
၁၄) ကုေလသြ န ႏုဂိေဒၶါ - ရဟန္းေတာ္မ်ားသည္ ဒါယိကာ၊ ဒါယိကာမေတြ အေပၚမွာ တြယ္တာေနမႈ၊ မရိွရပါ၊

***************************************************
၅။ န စ ခုဒၵ မာစေရ ကိဥၥိ၊ ေယန ဝိညဴ ပေရ ဥပ ဝေဒယ်ဳံ။

ဘုရား အမႈးျပဳေသာ ရဟႏာၱ အရိယာပုဂၢိဳလ္ႀကီးေတြက မႀကိဳက္မႏွစ္သက္ေသာ အရာေတြ၊ ဒီအမႈကိစၥေတြဟာ မေကာင္းဘူးလို႕ သတ္မွတ္ထားတာေတြကို ဘယ္ေတာ့မွ မလုပ္ပါဘူးဟု စိတ္ကို ဒုံးဒုံးခ်ရပါမည္။

****************************************************
ေမတၱာပြားနည္း (၁၁) မ်ိဳး

သတၱဝါတို႕ အက်ိဳး စီးပြား ကို လိုလား တဲ့ အေနနဲ႕ ပို႕သေသာေမတၱာ (၈) မိ်ဳး
===== ၃၁ ဘုံ ရိွသတၱဝါေတြကို ဘာမွ မခြဲျခားဘဲ အကုန္ေပါင္းၿပီး ပို႕သေသာေမတၱာ (၁)မ်ိဳး
===== ၂ မ်ိဳး တစုစီ ၄စု ခြဲၿပီး ပို႕သေသာေမတၱာ (၄)မ်ိဳး
===== ၃ မ်ိဳး တစုစီ ၃စု ခြဲၿပီး ပို႕သေသာ ေမတၱာ (၃)မ်ိဳး
သတၱဝါတို႕ အက်ိဳး စီးပြား မဲ့ဲျခင္းကို ပါယ္ရွား တဲ့ အေနနဲ႕ ပို႕သေသာေမတၱာ (၂) မိ်ဳး
သတၱဝါတို႕ အက်ိဳး စီးပြား ရွိျခင္းကို ေဆာင္လိုေသာ အေနနဲ႕ ပို႕သေသာေမတၱာ (၁) မိ်ဳး
**********************************************
ေမတၱာပို႕ အစ….

သုခိေနာဝ ေခမိေနာ ေဟာႏၲဳ၊ သဗၺတတၱာ ဘဝႏၲဳ သုခိတတၱာ။

လံုးစံုမ်ားစြာ သတၱဝါ ခ်မ္းသာကိုယ္စိတ္ၿမဲပါေစ ဥပဒ္ရန္ေဘး ကင္းစင္ေဝး ၿငိမ္းေအးၾကပါေစ
************************************************
၆။ ေယ ေကစိ ပါဏဘူတတၳိ၊ တသာ ဝါ ထာဝရာဝ နဝေသသာ။

(ေဒါသကိေလသာကို မပါယ္သတ္ ရေသးသျဖင့္ ေၾကာက္တတ္ေသာ ပုထုဇဥ္၊ ေသာတာပန္၊ သဒၵါဂါမ္) ၊
(ေဒါသကိေလသာကို ပါယ္သတ္ ၿပီးသျဖင့္ မေၾကာက္တတ္ေသာ အနာဂါတ္၊ရဟႏာၱ)
ေၾကာက္တတ္၊ မေၾကာက္တတ္ နွစ္ရပ္မ်ားစြာ သတၱဝါ ခ်မ္းသာကိုယ္စိတ္ၿမဲပါေစ ဥပဒ္ရန္ေဘး ကင္းစင္ေဝး ၿငိမ္းေအးၾကပါေစ
*************************************************
ဒီဃာ ဝါ ေယဝ မဟႏၲာ၊ မဇၥ်ိမာ ရႆကာ အဏုကထူလာ။

ဒီဃာ - ရွည္ တို အလတ္ သံုးရပ္ခႏၶာ သတၱဝါ ခ်မ္းသာကိုယ္စိတ္ၿမဲပါေစ ဥပဒ္ရန္ေဘး ကင္းစင္ေဝး ၿငိမ္းေအးၾကပါေစ

မဟႏၲာ - ၾကီး ငယ္ အလတ္ သံုးရပ္ခႏၶာ သတၱဝါ ခ်မ္းသာကိုယ္စိတ္ၿမဲပါေစ ဥပဒ္ရန္ေဘး ကင္းစင္ေဝး ၿငိမ္းေအးၾကပါေစ

ထူလာ - ဆူ ၾကံဳ အလတ္ သံုးရပ္ခႏၶာ သတၱဝါ ခ်မ္းသာကိုယ္စိတ္ၿမဲပါေစ ဥပဒ္ရန္ေဘး ကင္းစင္ေဝး ၿငိမ္းေအးၾကပါေစ

*************************************************
၇။ ဒိ႒ာ ဝါ ေယဝ အဒိ႒ာ၊ ေယဝ ဒူေရ ဝသႏၲိ အဝိဒူေရ။ ဘူတာဝ သမၻေဝသီဝ၊ သဗၺသတၱာ ဘဝႏၲဳ သုခိတတၱာ။

ဒိ႒ာ ဝါ ေယဝ အဒိ႒ာ - ၿမင္အပ္၊မၿမင္အပ္ နွစ္ရပ္မ်ားစြာ သတၱဝါ ခ်မ္းသာကိုယ္စိတ္ၿမဲပါေစ ဥပဒ္ရန္ေဘး ကင္းစင္ေဝး ၿငိမ္းေအးၾကပါေစ

ေယဝ ဒူေရ ဝသႏၲိ အဝိဒူေရ - ေဝးေန၊ နီးေန နွစ္ေထြမ်ားစြာ သတၱဝါ ခ်မ္းသာကိုယ္စိတ္ၿမဲပါေစ ဥပဒ္ရန္ေဘး ကင္းစင္ေဝး ၿငိမ္းေအးၾကပါေစ

ဘူတာဝ သမၻေဝသီဝ - ( ဘဝဇာတ္ဆံုး ၿပီျဖစ္ေသာ ဘုရား၊ ရဟႏာၱ ပုဂၢိဳလ္)၊ (ဘဝဇာတ္ မဆံုးေသးေသာ ဘုရား၊ ရဟႏာၱ မဟုတ္ေသာ မ်ားလွစြာ ေသာ ပုထုဇဥ္၊ ေသာတာပန္၊ သဒၵါဂမ္၊ အနာဂါမ္မ်ား) ဘဝဇာတ္ဆံုး၊ မဆံုးမ်ားစြာ သတၱဝါ ခ်မ္းသာကိုယ္စိတ္ၿမဲပါေစ ဥပဒ္ရန္ေဘး ကင္းစင္ေဝး ၿငိမ္းေအးၾကပါေစ

***************************************************
သတၱဝါတို႕ အက်ိဳး စီးပြား မဲ့ဲျခင္းကို ပါယ္ရွား တဲ့ အေနနဲ႕ ပို႕သေသာ ေမတၱာ (၂) မိ်ဳး

၈။ န ပေရာ ပရံ နိကုေဗၺထ၊ နာတိမေညထ ကတၳစိ န ကဥၥိ။ ဗ်ာေရာသနာ ပဋိဃသည၊ နာညမညႆ ဒုတၡ မိေစၧယ်။

န ပေရာ ပရံ နိကုေဗၺထ၊ - လူအခ်င္းခ်င္း လွည့္ပတ္ၿခင္း ကင္းရွင္းၾကပါေစ ခ်မ္းသာကိုယ္စိတ္ၿမဲပါေစ ဥပဒ္ရန္ေဘး ကင္းစင္ေဝး ၿငိမ္းေအးၾကပါေစ

နာတိမေညထ ကတၳစိ န ကဥၥိ။ - အထင္ေသးၿခင္း အခ်င္းခ်င္း ကင္းရွင္းၾကပါေစ ခ်မ္းသာကိုယ္စိတ္ၿမဲပါေစ
ဥပဒ္ရန္ေဘး ကင္းစင္ေဝး ၿငိမ္းေအးၾကပါေစ

ဗ်ာေရာသနာ ပဋိဃသည၊ နာညမညႆ ဒုတၡ မိေစၧယ်။ - ဆင္းရဲလိုၿခင္း အခ်င္းခ်င္း ကင္းရွင္းၾကပါေစ ခ်မ္းသာကိုယ္စိတ္ၿမဲပါေစ ဥပဒ္ရန္ေဘး ကင္းစင္ေဝး ၿငိမ္းေအးၾကပါေစ

***************************************************
၉။ မာတာ ယထာ နိယံပုတၱ၊ မာယုသာ ဧကပုတၱ မႏုရကၡ။ ဧဝမၸိ သဗၺဘူေတသု၊ မာနသံ ဘာဝေယ အပရိမာဏံ။

ငါသည္ ေလာကႀကီးတခုလုံးရဲ႕ မိခင္တဦးျဖစ္သည္။ ေလာကႀကီးမွာ ရွိေသာ သတၱဝါတိုင္းကို မိမိ၏ ရင္မွ ေမြးဖြားလာေသာ တဦးတည္းေသာ သား သမီးငယ္ ကို ေမတၱာျဖင့္ အသက္ေပး ေစာက္ေရွာက္သကဲ့သို႕ သတၱဝါတိုင္းအေပၚ ေမတၱာစိတ္ ထားရွိ ရပါမည္။

***************************************************
၁၀။ ေမတၱဥၥ သဗၺေလာကသၼိ၊ မာနသံ ဘာဝေယ အပရိမာဏံ။ ဥဒၶံ အေဓာ စ တိရိယဥၥ၊ အသမၺာဓံ အေဝရ မသပတၱံ။

ငါသည္ ငါႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ ဘုံ တမ်ိဳးကိုသာ ေမတၱာပို႕မည္၊ အမ်ိဳးတူ၊ ဘာသာတူေတြကိုဘဲ ေမတၱာပို႕မည္ဟု စိတ္မထားဘဲ အထက္ဆုံးျဖစ္ေသာ အရူပ ေလးဘုံ၊ ေအာက္ဆုံးျဖစ္ေသာ အပါယ္ေလးဘုံ အလယ္အလတ္ ျဖစ္ေသာ ရူပ ၁၆ ဘုံ၊ အစရွိေသာ ၃၁-ဘုံတြင္ ရွိရွိသမွ်ေသာ သတၱဝါအားလုံးတို႕အား ရန္ၿငိဳးလုံးဝမရွိေသာ ေမတၱာစိတ္ ထားရပါမည္။

***************************************************
၁၁။ တိ႒ံ စရံ နိသိေႏၷာ ဝ၊ သယာေနာယာဝတာႆ ဝိတမိေဒၶါ။ ဧတံ သတႎ အဓိေ႒ယ်၊ ျဗဟၼ ေမတံ ဝိဟာရ မိဓ မာတု။

ေမတၱာဘာဝနာ ကမၼ႒ာန ဘာဝနာ ပြားမ်ားသူသည္ တိ႒ံ (ရပ္ျခင္း) စရံ (သြားျခင္း) နိသိေႏၷာ (ထိုင္ျခင္း) သယာေနာ (ေလွ်ာင္းျခင္း) အရိယာပုတ္မေရြး ပြားမ်ား အားထုတ္ႏိုင္ပါသည္။
ေမတၱာဘာဝနာ ပြားမ်ားေနသူသည္ ျဗဟၼႀကီးေတြရဲ႕ ေနျခင္းႏွင့္ တူေသာ ျမတ္ေသာ ေနထိုင္ျခင္းျဖင့္ ေနထိုင္ေနေသာ ပုဂၢိဳလ္ ျဖစ္ပါသည္။
***************************************************
၁၂။ ဒိ႒ိဥၥ အႏုပဂၢမၼ၊ သီလဝါ ဒႆေနန သမၸေႏၷာ။ ကာေမသု ဝိနယ ေဂဓံ၊ န ဟိ ဇာတုဂၢဗ ၻေသယ် ပုန ေရတိ။ ေမတၱသုတၱံ နိ႒ိတံ။

ေမတၱာဘာဝနာျဖင့္ သမာဓိ ထူေထာင္လာေသာ ပုဂၢိဳလ္သည္ ဥပဇာန သမာဓိ အဆင့္ေရာက္ရွိလာသည္႕အခါ သတၱဝါေတြကို အေျခခံၿပီး ပြားေနရသျဖင့္ မေတာ္တဆ အတၱဒိ႒ိ၊ ပုဂၢလဒိ႒ိေတြနဲ႕ မယိုင္သြားရေအာင္ အနတၱလကၡာသုတ္မွာ ပါရွိသည္႕အတိုင္း အတိတ္၊ ပၸဳစၥဳပၸါန္၊ အနာဂါတ္ (၁၁)မ်ိဳး ျပရွိေသာ ရုပ္ေတြ မွန္သမွ် အေပၚမွာ ငါ၊ ငါ့ ဥစၥာ မဟုတ္ပါဟု ရႈမွတ္ပြားမ်ား အားထုတ္ရပါမည္။
ေမတၱာဘာဝနာမွ သမာဓိဘာဝနာထူေထာင္ၿပီး၍ အနတၱလကၡာသုတ္မွာ ပါရွိသည္႕အတိုင္း လကၡာေရး ၃ ခ်က္ အတိုင္း ဝိပႆနာ တရားေတြ အာထုတ္ေနေသာ ပုဂၢိဳလ္သည္ ေသာတာပန္၊ သဒၵါဂါမ္၊ အနာဂါမ္ အထိ အရိယာေတြ ျဖစ္လာၾကပါမည္။
***************************************************
ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ မင္းကြန္းတိပိဋက ဓမၼနာဒ ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး ဘဒၵႏၲဝိစိတၲသာရာဘိဝံသ ဘာသာျပန္ ဖြဲ႕ဆိုထားေသာ ေမတၱာသုတ္ (မွတ္ခ်က္။ ေၾကာက္တတ္၊ မေၾကာက္တတ္ႏွင့္ ဘဝဇာတ္ဆံုး မဆံုးမ်ားစြာ ကိုရြတ္ဆိုရာတြင္ အရိယာတို႕၏ စိတ္ထားကို မူတည္၍ ၂ စု ခြဲထားေၾကာင္း မွန္းဆရပါမည္။)

လံုးစံုမ်ားစြာ သတၱဝါ ခ်မ္းသာကိုယ္စိတ္ၿမဲပါေစ
ဥပဒ္ရန္ေဘး ကင္းစင္ေဝး ၿငိမ္းေအးၾကပါေစ
ေၾကာက္တတ္၊မေၾကာက္တတ္ နွစ္ရပ္မ်ားစြာ သတၱဝါ ခ်မ္းသာကိုယ္စိတ္ၿမဲပါေစ
ဥပဒ္ရန္ေဘး ကင္းစင္ေဝး ၿငိမ္းေအးၾကပါေစ
ၿမင္အပ္၊မၿမင္အပ္ နွစ္ရပ္မ်ားစြာ သတၱဝါ ခ်မ္းသာကိုယ္စိတ္ၿမဲပါေစ
ဥပဒ္ရန္ေဘး ကင္းစင္ေဝး ၿငိမ္းေအးၾကပါေစ
ေဝးေန၊နီးေန နွစ္ေထြမ်ားစြာ သတၱဝါ ခ်မ္းသာကိုယ္စိတ္ၿမဲပါေစ
ဥပဒ္ရန္ေဘး ကင္းစင္ေဝး ၿငိမ္းေအးၾကပါေစ
ဘဝဇာတ္ဆံုး မဆံုးမ်ားစြာ သတၱဝါ ခ်မ္းသာကိုယ္စိတ္ၿမဲပါေစ
ဥပဒ္ရန္ေဘး ကင္းစင္ေဝး ၿငိမ္းေအးၾကပါေစ
ရွည္တိုအလတ္ သံုးရပ္ခႏၶာ သတၱဝါ ခ်မ္းသာကိုယ္စိတ္ၿမဲပါေစ
ဥပဒ္ရန္ေဘး ကင္းစင္ေဝး ၿငိမ္းေအးၾကပါေစ
ၾကီးငယ္အလတ္ သံုးရပ္ခႏၶာ သတၱဝါ ခ်မ္းသာကိုယ္စိတ္ၿမဲပါေစ
ဥပဒ္ရန္ေဘး ကင္းစင္ေဝး ၿငိမ္းေအးၾကပါေစ
ဆူၾကံဳအလတ္ သံုးရပ္ခႏၶာ သတၱဝါ ခ်မ္းသာကိုယ္စိတ္ၿမဲပါေစ
ဥပဒ္ရန္ေဘး ကင္းစင္ေဝး ၿငိမ္းေအးၾကပါေစ
လူအခ်င္းခ်င္း လွည့္ပတ္ၿခင္း ကင္းရွင္းၾကပါေစ ခ်မ္းသာကိုယ္စိတ္ၿမဲပါေစ
ဥပဒ္ရန္ေဘး ကင္းစင္ေဝး ၿငိမ္းေအးၾကပါေစ
အထင္ေသးၿခင္း အခ်င္းခ်င္း ကင္းရွင္းၾကပါေစ ခ်မ္းသာကိုယ္စိတ္ၿမဲပါေစ
ဥပဒ္ရန္ေဘး ကင္းစင္ေဝး ၿငိမ္းေအးၾကပါေစ
ဆင္းရဲလိုၿခင္း အခ်င္းခ်င္း ကင္းရွင္းၾကပါေစ ခ်မ္းသာကိုယ္စိတ္ၿမဲပါေစ
ဥပဒ္ရန္ေဘး ကင္းစင္ေဝး ၿငိမ္းေအးၾကပါေစ

**************************************

ပါခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ႀကီး ေဒါက္တာ နႏၵမာလာဘိဝံသ၏ ေမတၱာ သုတ္အႏွစ္ခ်ဳပ္ တရားေတာ္

http://dhammadownload.com/MP3Library/Dr-Nandamalabhivamsa/DVD-02/267-Dr-Nandamalabhivamsa-DVD-Mp3.mp3

http://dhammadownload.com/File-Library/Dr-Nandamalabhivamsa/Dr-Nandamalabhivamsa-MyitTarThotAhNitChoke.pdf

**************************************
ဓမၼာစရိယတကၠသိုလ္ နာယကခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ ဘဒၵႏ ၱသုစိတၱာဘိဝံသ၏

၁၄-၄-၂၀၁၂ (ညေန) ေမတၱာ မႏ ၱာန္ (၁) (ေမတၱာသုတၱန္) တရားေတာ္

http://dhammadownload.com/MP3Library/Bhaddanta-ThuseilthaBhivamsa/05-Bhaddanta-ThuseilthaBhivamsa-14-4-2012-evening.mp3

http://www.ustream.tv/recorded/21830189

၁၅-၄-၂၀၁၂ (နံနက္) ေမတၱာ မႏ ၱာန္ (၂) (ေမတၱာသုတၱန္ အဆက္)

http://dhammadownload.com/MP3Library/Bhaddanta-ThuseilthaBhivamsa/06-Bhaddanta-ThuseilthaBhivamsa-15-4-2012-morning.mp3

http://www.ustream.tv/recorded/21851184
dhammadownload.com

by Dhammadownload Web Master

Saturday, December 22, 2012

“ဝိေမာကၡ” အြန္လိုင္းဓမၼဂ်ာနယ္ အမွတ္စဥ္ - ၁၊ အတြဲ - ၁။ (ဒီဇင္ဘာလ ၂၃၊ ၂၀၁၂။)

ဓမၼမိတ္ေဆြမ်ားအားလံုး မဂၤလာပါခင္ဗ်ာ…။

"ဝိေမာကၡ" အြန္လိုင္းဓမၼဂ်ာနယ္ကို စတင္မိတ္ဆက္လိုက္ပါတယ္။

ဒီဂ်ာနယ္ကို စီစဥ္ျဖန္႔ျဖဴးရတဲ့ အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္ကေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံအပါအ၀င္ ကမၻာအႏွ႔ံအျပားမွာ ရွိေနၾကတဲ့ တရားဓမၼစာေပေတြကို ေလ့လာလိုက္စား တန္ဖိုးထားဖတ္ရႈခ်င္ၾကတဲ့ ကြန္ပ်ဴတာနည္းပညာကို မကၽြမ္းက်င္ၾကသူမ်ား၊ အင္တာနက္သံုးစြဲခြင့္ မရၾကသူမ်ား၊ သံုးခြင့္ရေပမယ့္ အခ်ိန္ၾကာၾကာ မသံုးျဖစ္ၾကသူမ်ား၊ အင္တာနက္ေကာ္နက္ရွင္အခက္အခဲရွိသူမ်ားအတြက္ ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲခ်ထားျပီး အခ်ိန္အားရမွ ေအးေအးေဆးေဆး စိတ္တိုင္းက် ဖတ္ရႈႏိုင္ေစရန္ ႏွင့္ တျခားအင္တာနက္ႏွင့္ကြန္ပ်ဴတာ မသံုးျဖစ္ၾကတဲ့ မိတ္ေဆြမ်ားကိုလည္း လက္ဆင့္ကမ္း ဓမၼဒါနျပဳ မွ်ေ၀ႏိုင္ရန္အတြက္ ျဖစ္ပါတယ္။

ဂ်ာနယ္ထဲမွာေဖာ္ျပပါရွိတဲ့ အခ်က္အလက္မ်ား အားလံုးနီးပါးဟာ Facebook ႏွင့္ တျခားအင္တာနက္စာမ်က္ႏွာမ်ားမွ ဓမၼဒါနျဖန္႔ျဖဴးေရးသားေနၾကတဲ့ ပုဂၢိဳလ္မ်ားရဲ ႔ အသိပညာပိုင္း ဆိုင္ရာ၊ အႏုပညာဆိုင္ရာ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ား (Intellectual Properties) သာ ျဖစ္ျပီး ၄င္းတို႔ကို မိမိတို႔ ဂ်ာနယ္မွ ထပ္ဆင့္ေ၀မွ်ျခင္းသာျဖစ္ပါတယ္။

သို႔ျဖစ္ပါ၍ ဤဂ်ာနယ္ႏွင့္တကြ ဂ်ာနယ္ပါအေၾကာင္းအရာမ်ားအားလံုးကို ဓမၼဒါနျဖန္႔ျဖဴးျခင္းကိစၥမွတစ္ပါး မိမိတို႔၏ ပုဂၢလိက အက်ိဳးစီးပြားအတြက္ မူလပိုင္ရွင္ပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ကို မေတာင္းခံပဲ အသံုးမျပဳၾကပါရန္ ေမတၱာရပ္ခံပန္ၾကားအပ္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ။


ေလးစားစြာျဖင့္
၀ိမုတၱိသုခ

http://minus.com/lblqlVL7obAUly
http://www.mediafire.com/view/?wlt7l30eb5mrbw4
https://plus.google.com/photos/106121406073143775443/albums/5824628378126696385/5824628394615891874?banner=pwa&authkey=CMzg0aOC7OD7zwE

credit: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=498463690176304&set=a.218762134813129.56131.100000380319925&type=1

Friday, December 21, 2012

ကမာၻ မပ်က္ပါ ၊ သို႔ေသာ္... [myastroview]

ကမာၻ မပ်က္ပါ ၊ သို႔ေသာ္...
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
မနက္ျဖန္ ဒီဇင္ဘာ ၂၁ မွာ ကမာၻပ်က္ေတာ့မတဲ့။ ရုပ္သံေတြမွာ ဂ်ာနယ္ေတြမွာ၊ စာအုပ္စာတမ္းေတြမွာ မာယာေတြရဲ႕ ကမာၻပ်က္ကိန္းနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ေတာ္ကီပစ္၊ အာထု၊ ေလပန္း မဆံုးႏုိင္ ျဖစ္ေနခဲ့တာ ၂ဝဝ၉ ေလာက္တည္းကပါပဲ။ အဲဒီ အေျပာေတြ အေဟာေတြထဲမွာ ကြၽန္ေတာ္ ဘဝင္က်မိတဲ့ သေဘာတူ ေက်နပ္အားရမိတဲ့ အယူအဆေတြ ပါဝင္ပါတယ္။ အဲဒါေလးေတြ စုစည္း တင္ျပခ်င္ပါတယ္။

တကယ္ေတာ့ မာယာလူမ်ဳိးေတြရဲ႕ ျပကၡဒိန္ ၿပီးဆံုးတာနဲ႔ ကမာၻ ပ်က္တာ တျခားစီပါပဲ။ ဆီနဲ႔ေရ၊ န႔ံသာဆီနဲ႔ မစင္ လံုးဝ ကြဲျပားသလို သေကၤတသရုပ္ေဖာ္တဲ့ Symbolism နဲ႔ အရမ္းကာေရာ တုိက္ရုိက္နိမိတ္ အျဖစ္ ေကာက္ယူျခင္းဟာ တမ်ဳိးစီ ကြဲျပားတယ္လို႔ ေျပာပါရေစ။

သမုိင္းထဲက ကမာၻပ်က္ကိန္းမ်ား

၁၉၅၅ ခုႏွစ္၊ ခရစ္စမတ္ အႀကိဳညမွာ ကမာၻႀကီးကို ေရေတြ လႊမ္းၿပီး ပ်က္စီးေတာ့မယ္လုိ႔ ယံုၾကည္ထားတဲ့ The Seekers အမည္ရ အဖြဲ႔တစ္ဖြဲ႔ဟာ အဲဒီညမွာပဲ ၿဂိဳဟ္သားေတြက ပန္းကန္ျပားပ်ံေတြနဲ႔ လာကယ္လိမ့္မယ္ လို႔ ယံုၾကည္ၿပီး တစ္ေမွ်ာ္တည္း ေမွ်ာ္ခဲ့ဖူးပါတယ္။ ခရစ္စမတ္ေန႔ မနက္အာရံုသာ တက္လာတယ္။ ဘယ္လို ေရေဘးမွ ေပၚေပါက္မလာတဲ့အတြက္ အဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္ ဘြားေတာ္ႀကီးက ဘုရားသခင္ဟာ သူတုိ႔အဖြဲ႔ရဲ႕ ႀကိဳးပမ္းခ်က္ေတြကို ေလးစားတဲ့အေနနဲ႔ ကမာၻကို ကယ္တင္သြားတယ္လို႔ သံေကာင္းဟစ္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီအဖြဲ႔ဟာ အဲဒီေန႔မွာ ကမာၻႀကီး ေရေဘးသင့္ ပ်က္စီးမယ္လို႔ ယံုၾကည္ၿပီး အလုပ္ေတြ ထြက္၊ ရွိတာေလးေတြ ေရာင္းထုတ္ၿပီး ေမွ်ာ္ခဲ့ၾကသူေတြ ျဖစ္ပါတယ္။

သမၼာက်မ္းစာကို ဂဏန္းသခ်ၤာ လွ်ိဳ႕ဝွက္သေကၤတအျဖစ္ ယံုမွတ္ထားသူ Harold Camping ဆုိတဲ့ အၿငိမ္းစားအင္ဂ်င္နီယာ တစ္ဦးကလည္း ၁၉၉၄၊ စက္တင္ဘာလမွာ ကမာၻပ်က္မယ္လို႔ ေဟာကိန္း ထုတ္ခဲ့ ဖူးပါတယ္။ ေဟာတဲ့အတုိင္း ျဖစ္မလာေတာ့ သူက ဒါဟာ သုေတသန မျပည့္စံုလို႔ ဆုိၿပီး ယူဆခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ သူက လက္မေလွ်ာ့ပါဘူး။ ၂ဝ၁၁၊ ေမလ ၂၁ ရက္ေန႔မွာ ကမာၻ ပ်က္မယ္လို႔ ထပ္ ေဟာျပန္ပါေသးတယ္။ ဒါေပမယ့္ ေဟာကိန္းအတုိင္း ျဖစ္မလာဘဲ ကမာၻႀကီးက သူ႔ဖာသာ ဆက္လက္ လည္ပတ္ ျဖစ္တည္ေနတဲ့အတြက္ ေအာက္တုိဘာ ၂၁ ရက္ကို ထပ္ေရႊ႕ၿပီး ေဟာကိန္းကို ျပင္ဆင္ခဲ့ပါတယ္။ ေအာက္တုိဘာ ၂၁ ရက္မွာလည္း ဘာမွ ထူးမျခားနား ျဖစ္ခဲ့တဲ့အတြက္ လွ်ိဳ႕ဝွက္ဂဏန္းေတြအေပၚ အဓိပၸါယ္ တလြဲေတြ ေကာက္ယူ ခဲ့တာ ျဖစ္တယ္လို႔ ေျပာသြားျပန္ပါတယ္။

၁၉၁ဝ တုန္းကလည္း အဲဒီႏွစ္မွာ ေကာင္းကင္ေပၚက သာမန္မ်က္စိနဲ႔ ျမင္ရတဲ့ ေဟလီၾကယ္တံခြန္ရဲ႕ အၿမီးဖ်ားက အဆိပ္ေငြ႔ေတြေၾကာင့္ ေသေၾကပ်က္စီးလိမ့္မယ္လို႔ ေကာလာဟေတြ ထြက္ခဲ့ဖူး ပါတယ္။ ေဟလီ ၾကယ္တံခြန္ဟာ ကမာၻဆီ ၇၆ ႏွစ္ၾကာတုိင္း တစ္ေက်ာ့ျပန္ လွည့္လာေလ့ ရွိပါတယ္။ အဲဒီႏွစ္ ေမလ ၁၈ ရက္ေန႔မွာ ၾကယ္တံခြန္ ကမာၻကို ျဖတ္သန္းတဲ့အခါ အၿမီးဖ်ားက အဆိပ္ေငြ႔ တန္းေတြေၾကာင့္ လူေတြ တသီႀကီး ေသကုန္လိမ့္မယ္ ဆုိတဲ့ ေကာလာဟလေၾကာင့္လည္း အႀကံအဖန္ ေဆးဝါးေတြ၊ မ်က္ႏွာစည္းပုဝါေတြ ေရာင္းေကာင္းခဲ့ပါတယ္။ တကယ္တမ္း ၾကယ္ခံခြန္ ျဖတ္သြားေတာ့ ဘာမွ မျဖစ္တဲ့အခါ ကံေကာင္းလို႔ မေသသူမ်ား အျဖစ္ တခ်ဳိ႕ေတြက ေပ်ာ္ပႊဲရႊင္ပြဲေတာင္ လုပ္ခဲ့ပါေသးတယ္။

၁၉၉၇ တုန္းကဆုိရင္ ဂ်ပန္က တုိက်ဳိေျမေအာက္ ရထားလိုင္းမွာ အဆိပ္ေငြ႔နဲ႔ တုိက္ခုိက္ခဲ့တဲ့ (ကမာၻပ်က္မယ္) ဆုိတဲ့ ဘာသာေရး အစြန္းေရာက္ဂုိဏ္း၊ ေနာက္တစ္ခါ ေဟးေဘာ့ဂ္ ၾကယ္တံခြန္ ေပၚလာခ်ိန္မွာ အရူးထၿပီး ကိုယ့္ဖာသာ သတ္ေသၾကတဲ့ Heaven's Gate အဖြဲ႔ စတဲ့ ကမာၻပ်က္ကိန္း ခေရဇီေတြကိုလည္း သမုိင္းမွာ ျပန္လွန္ၾကည့္ႏုိင္ပါေသးတယ္။ အနီးဆံုး ဆုိရရင္ ၂ဝဝဝ ျပည့္ႏွစ္က Y2K ဆုိတဲ့ ကြန္ပ်ဴတာထဲက ဂဏန္းေတြကိစၥဟာ ယံုၾကည္လြဲမွား အစြန္းေရာက္သူမ်ား ပါးစပ္ဖ်ားမွာ ကမာၻပ်က္ကိန္းအျဖစ္ ေရပန္းစားခဲ့လို႔ တတ္ကြၽမ္းနားလည္သူေတြက မနည္းကို ရွင္းျပခဲ့ရပါတယ္။

၂ဝ၁၂၊ ဒီဇင္ဘာ ၂၁

သမုိင္းထဲက ကမာၻပ်က္ကိန္းေတြ အလီလီ ဂြမ္းခဲ့သလို လာမယ့္ ဒီဇင္ဘာ ၂၁ ကမာၻပ်က္ကိန္းကေရာ အလြဲႀကီး လြဲဖုိ႔ ရိွေနပါသလား။ မာယာျပကၡဒိန္ အဆံုးသတ္လို႔ ကမာၻလည္း ကိစၥေခ်ာမယ္လို႔ ယူဆသူေတြ အေၾကာင္းကိုေတာ့ မီဒီယာေတြမွာ ေဖာ္ျပေနပါတယ္။ ေတာင္ေပၚ တက္ေျပးမယ့္သူ၊ လံုၿခံဳစိတ္ခ်ရတဲ့ ေနရာေတြမွာ ဝင္ေအာင္း ေနမယ့္ သူေတြ၊ အေရးေပၚ ကယ္ဆယ္ေရး အသံုးအေဆာင္ေတြ ဝယ္စုေနသူေတြ စသျဖင့္ မ်ဳိးစံု ျမင္ေတြ႔ေန ရပါတယ္။ ေတာ္ေသးတာက ျမန္မာျပည္မွာ အဲလို ျပင္ဆင္ေနသူေတြ ကိုယ္လက္လွမ္းမီ သေလာက္ မေတြ႔ျမင္ရေသးပါဘူး။ ရွိရင္လည္း သူ႔သေဘာ သူေဆာင္ သူ႔အျမင္နဲ႔သူ လုပ္တာမုိ႔ ဘာမွ ေျပာစရာ မရွိပါ။

တစ္ကမာၻလံုးက အာကာသသိပၸံ ပညာရွင္ေတြနည္းတူ ေဗဒင္နကၡတ္ဆရာအေပါင္းကလည္း မာယာျပကၡဒိန္ ၿပီးဆံုးေပမယ့္ ကမာၻနိဂံုးခ်ဳပ္မွာ မဟုတ္ဘူးလို႔ အတိအလင္း ေၾကျငာ ေျပာဆုိထားပါတယ္။ ျမန္မာျပည္ မွာေတာ့ ဟိုတေလာကတင္ ဆရာစံဇာဏီဘုိနဲ႔ မင္းခုိက္စုိးစန္ တုိ႔က ရုပ္သံလုိင္းတစ္ခုမွာ ေဆြးေႏြးခန္းပံုစံနဲ႔ တင္ဆက္သြားပါေသးတယ္။ မာယာေတြနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ျမန္မာဘာသာနဲ႔ ထုတ္ေဝတဲ့ စာအုပ္ စာတမ္း တခ်ဳိ႕ကိုလည္း ဆုိင္ေတြမွာ ျမင္ေတြ႔ရပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္လည္း တတ္သိ နားလည္သူေတြ ေရးသားတဲ့ ရွင္းလင္းခ်က္ေတြ စုေဆာင္း ဖတ္ရႈ ၾကည့္ျဖစ္ပါတယ္။

အဲဒီမွာ ေနာက္ဆံုးအႏွစ္ခ်ဳပ္အျဖစ္ ၂ဝ၁၂၊ ဒီဇင္ဘာ ၂၁ နဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ ဘာသြားေတြ႔သလဲ ဆုိေတာ့ ရုပ္ရွင္ေတြ ရုိက္ျပသလို၊ အယူသည္းသူေတြ လန္႔ျဖန္႔ေနသလို အဲဒီေန႔မွာ ကမာၻႀကီး ပ်က္စီးမ သြားႏုိင္ေပမယ့္ အဲဒီေန႔က စလို႔ အထူးသျဖင့္ ၂ဝ၁၂ အကုန္ ၂ဝ၁၃ အတြင္းမွာ မႀကံဳစဖူး ထူးကဲျပင္းထန္တဲ့ သဘာဝေဘးမ်ဳိးစံုေတြနဲ႔ ရင္ဆုိင္ ႀကံဳေတြ႔ရဖုိ႔ ရွိတယ္လုိ႔ ပညာရွင္ေတြက ေရးသား ေဖာ္ျပၾကပါတယ္။

ဒီေနရာမွာ ၂ဝ၁၂ ေဟာကိန္းအေၾကာင္း ေရးသားတင္ဆက္ခဲ့သူေတြထဲက တစ္ဦး ျဖစ္တဲ့ ဆရာႏ်ဴမန္ရဲ႕ (၂၁.၁၂.၂ဝ၁၂ သို႔မဟုတ္ စၾကာဝဠာတြင္ ထူးျခားမည့္ေန႔) စာအုပ္ပါ အခ်က္တခ်ဳိ႕ကုိ ထုတ္ႏုတ္ ေဖာ္ျပ လိုပါတယ္။

(ေသာၾကာႏွင့္ တနဂၤေႏြ ၿဂိဳဟ္ ၂ လံုး ေနာက္ဆံုး ပူးခဲ့ေသာ ကာလမွာ ဇြန္လ ၈ ရက္၊ ၂ဝဝ၄ ခုႏွစ္က ျဖစ္ခဲ့ၿပီး လူသိန္းေပါင္းမ်ားစြာ ေသဆံုးခဲ့ရသည့္ ဆူနာမီ ျဖစ္ခဲ့ေသာ ေန႔မွာ ဒီဇင္ဘာ ၂၆၊ ၂ဝဝ၄ ခုႏွစ္ ျဖစ္ကာ ၎တို႔ ႏွစ္လံုး ပူးခဲ့ၿပီးေနာက္ စုစုေပါင္း ၆ လ၊ ၁၈ ရက္အၾကာတြင္ ျဖစ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ၂ဝ၁၂ တြင္ ၾကည့္ပါက ဇြန္လ ၆ ရက္မွ ဒီဇင္ဘာ ၂၁ ရက္အၾကား ကာလမွာ ၆ လ၊ ၁၅ ရက္ ျဖစ္ေနသည္ကို သတိျပဳမိပါသည္။)

ဆုိလိုတာက ၂ဝဝ၄ ဆူနာမီ ျဖစ္ခဲ့တုန္းက အဲဒီႏွစ္ ဇြန္လမွာ ေသာၾကာၿဂိဳဟ္က ေနကုိ ျဖတ္သန္းခဲ့ဖူးပါတယ္။ အဲဒီ ျဖတ္သန္းတဲ့ ေန႔နဲ႔ ဆူနာမီ ျဖစ္ပြားရာ ေန႔တုိ႔ အကြာအေဝးရယ္၊ လက္ရွိ ၂ဝ၁၂ မွာ ေသာၾကာ ေနကို ျဖတ္သြားခဲ့တဲ့ ေန႔နဲ႔ မာယာျပကၡဒိန္ ေနာက္ဆံုးေန႔က အကြာအေဝးရယ္ဟာ ထပ္တူနီးပါး ဆင္ေနတာကို ရည္ညႊန္းတာပါ။

ဒီအခ်က္က ကြၽန္ေတာ္ အင္မတန္ စိတ္ဝင္စားတဲ့ အခ်က္ပါ။ ကိန္းဂဏန္းေတြရဲ႕ ဆင္တူထပ္ကိန္းေက်ာ့လာတဲ့ ျဖစ္စဥ္တစ္ခုလို ခံစားမိတာပါ။ ျမန္မာ့ရုိးရာ ေဗဒင္ႏွင့္ နကၡတ္ဆိုဒ္က ဆရာေဇယ်ာေမာင္ကလည္း ဒါနဲ႔ပတ္သက္လုိ႔ ၁၂. ဝ၁. ၂ဝ၁ဝ Vs ၂၁. ၁၂. ၂ဝ၁၂ ဆုိၿပီး ေဆာင္းပါးတစ္ပုဒ္ ေရးဖူးပါတယ္။ ေတြးေတာ ခ်င့္ခ်ိန္စရာ အျမင္ေတြမို႔ ေလ့လာၾကည့္ေစလိုပါတယ္။
ျမန္မာစာနယ္ဇင္းမ်ားနဲ႔ Skynet ရုပ္သံမွာ ေနရာ အေတာ္ရေနတဲ့ ျမန္မာႏုိင္ငံ နကၡတ္ပညာရွင္မ်ားအသင္း ဥကၠ႒ ဦးေဇယ်ာကုိက Planet X ဆုိတဲ့ နီဘီရူၿဂိဳဟ္ႀကီး ကမာၻကို ဝင္ေဆာင့္ဖုိ႔ ဆုိတာ ခုထိ ေကာင္းကင္မွာ မျမင္ရေသးလို႔ ဘယ္လိုမွ မျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း၊ နဂါးေငြ႔တန္းဗဟုိခ်က္နဲ႔ ကမာၻ တစ္တန္းတည္း က်တာကလည္း ႏွစ္တုိင္း ဇြန္နဲ႔ ဒီဇင္ဘာလေတြမွာ ျဖစ္ေနက်မို႔ မထူးျခားေၾကာင္း ဂ်ာနယ္ေတြမွာ ေျပာထားပါတယ္။

( ၂ဝ၁၂၊ ဒီဇင္ဘာ ၂၁ ကေတာ့ လြန္ခဲ့တဲ့ ေလးႏွစ္တည္းက ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ နကၡတ္သိပၸံပညာရွင္ေတြရဲ႕ ဦးေႏွာက္ထဲမွာ အေရးႀကီးတဲ့ အခန္းက႑ႀကီးတစ္ခုအျဖစ္ ထည့္စဥ္းစားတဲ့ အေၾကာင္း ကိစၥလည္း မရွိဘူး။ အခုခ်ိန္ထိလည္း အဲဒါနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ဘာဖီလင္မွ မရွိဘူး။ ) လို႔ ဦးေဇယ်ာကိုက ခပ္ျပတ္ျပတ္ ေျပာပါတယ္။ ဆရာစံဇာဏီဘုိကလည္း ( ကမာၻႀကီး ေၾကပ်က္သြားတာတုိ႔ မရွိပါဘူး။ ေျပာင္းလဲဥြားတာ ေျပာတာ။ မာယာ ျပကၡဒိန္ႀကီး ေျပာင္းလဲသြားသလို အသစ္ေတြ ေပၚမယ္။) လို႔ သံုးသပ္ပါတယ္။ အေဟာင္း ခ်ဳပ္ၿငိမ္းလို႔ အယူအဆသစ္၊ အေတြးအေခၚသစ္၊ ကမာၻသစ္တစ္ခုဆီ ဦးတည္တဲ့ သေဘာမ်ဳိး သူက ေျပာပါတယ္။

ေဟာကိန္းေတြ အျမင္ေတြ သံုးသပ္ခ်က္ေတြကုိ စုစည္းၾကည့္တဲ့အခါ မာယာျပကၡဒိန္ ၿပီးဆံုးလို႔ မနက္ျဖန္ ကမာၻပ်က္မယ္ ဆုိတာကုိ ယံုၾကည္ရေလာက္တဲ့ အဖြဲ႔အစည္းေတြနဲ႔ ပညာရွင္ အေပါင္းက ျငင္းဆုိထားတာ ေတြ႔ရပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အဲဒီေန႔အလြန္ ၂ဝ၁၃ နဲ႔ ေနာက္ပိုင္းႏွစ္ေတြမွာေတာ့ ကမာၻႀကီးဟာ သဘာဝေဘးမ်ဳိးစံုနဲ႔ ဆက္လက္ ရင္ဆုိင္တုိး ရမယ္ လို႔ေတာ့ ေကာက္ခ်က္ခ်မိပါတယ္။ အေကာင္းျမင္၊ အျပဳသေဘာ ေျပာရ ရင္ေတာ့ မနက္ျဖန္ဟာ စိတ္သစ္၊ လူသစ္၊ ကမာၻသစ္ဆီ အတူတကြ ခ်ီတက္ၾကရမယ့္ မွတ္တုိင္ေန႔လို႔ ေျပာရမွာပါ။

တကယ္လို႔မ်ား မနက္ျဖန္မွာ ပညာရွင္ေတြ ယတိျပတ္ ျငင္းဆုိထားတာနဲ႔ တျခားစီ ျဖစ္ၿပီး ရုပ္ရွင္ထဲကလုိ ရုတ္တရက္ ကမာၻပ်က္ၿပီေဟ့ ဆုိရင္ေတာ့ ရင္ေကာ့ၿပီး အေသခံလိုက္ရံုပါပဲ။ ေသျခင္းအတြက္ အာမခံ လက္မွတ္လို ျဖစ္ေနတဲ့ ကုသိုလ္ေကာင္းမႈေတြလည္း ကြၽန္ေတာ္ မ်ားမ်ားစားစား လုပ္မထားပါဘူး။ လူတကာ ေၾကာက္တဲ့ အကုသိုလ္ေတြနဲ႔လည္း ယခုတုိင္ ပတ္သက္ ယွက္ႏြယ္ေနဆဲပါ။ အဲဒီေတာ့ ေခ်ာ္ရည္ပူေတြ လာမလား၊ ဆူနာမီလိႈင္းေတြ ဝင္မလား။ ငလ်င္ထဲ ပါသြားမလား။ ေရထဲ နစ္ျမဳပ္ သြားမလား။ ႀကိဳက္တာ လာထားပါပဲလို႔ ေျပာရင္း ဒီစာစုကုိ နိဂံုးခ်ဳပ္လုိက္ပါတယ္။

မူရင္းလင့္ - http://www.myastroview.com/2012/12/blog-post_20.html

Wednesday, December 19, 2012

'do's and dont's' travel guide to Myanmar

PDF file လိုခ်င္ရင္ ဒီမွာ ယူပါ http://www.dosanddontsfortourists.com/book/dos_and_donts_for_tourists.pdf

ေဖ့ဘုတ္ လင့္ Facebook Link https://www.facebook.com/media/set/?set=a.551407828220359.138392.100000534413059&type=1&l=538b7f8dab

Sunday, December 16, 2012

QR Generator

QR Generator ေလးပါ။

Wednesday, December 12, 2012

Interview with တြံေတးၿမိဳ႕က မသန္ေသာ္လည္းစြမ္းသူတစ္ဦး

ဒီဇင္ဘာ မွာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕စက္ရုံက အျမဲတန္း ဘုရားဖူးထြက္ေလ့ရွိသည္။ ထုိ႕အတြက္ စက္ရုံက ႏွစ္ရက္ ဆက္ပိတ္ေပးသည္။ ဒီႏွစ္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕မိသားစု ဘယ္ကုိမွမသြားျဖစ္သည့္အတြက္ နီးလည္းနီး အလြယ္တကူ သြားလုိ႕ရကာ လမ္းလည္းေကာင္းေနျပီျဖစ္ေသာ တြံေတး ေရႊဆံေတာ္ဘုရားႏွင့္ ေဗာင္းေတာ္ခ်ဳပ္ဘုရား။ ေဗာဓိတစ္ေထာင္ ဘုရား၊ က်ိဳက္ဖူးက်ိဳက္ပါ ဘုရား စသည္တုိ႕ကို ဖူးေမွ်ာ္ရန္ ကိုလူစိမ္းတုိ႕မိသားစု ကိုအေဖာ္စပ္၍ မိသာစုႏွစ္စု ၾကိဳတင္မရည္ရြယ္ဘဲ picnic ဘုရားဖူးထြက္ျ့ဖစ္ခဲ့ၾကသည္။

မနက္အေစာ ၇ နာရီတြင္ လႈိင္သာယာ သေျပရိပ္မွာ မနက္စာ စားျပီး ဘီအိုစီတြင္ ဆီျဖည့္ကာ တြံေတးတံတား (လႈိင္သာယာ)ကို ျဖတ္ျပီး ဘယ္သူမွ မေရာက္ဖူးဘဲ ေျခဦးတည့္ရာေမာင္းခဲ့ၾကသည္။ ယခင္က လမ္းမေကာင္း၍ ဆိုင္ကယ္ႏွင့္ ဂ်စ္ကားေလာက္သာ သြားခဲ့ေသာ လမ္းမွာ ယခုလမ္းေကာင္းသျဖင့္ ကားမ်ိဳးစုံ သြားလာ ေနတာကိုလည္း ေတြ႕ရသည္။ ပါတ္ဝန္းက်င္တြင္ တေျမာ္တစ္ေခၚ လယ္ကြင္းျပင္မ်ား တြံေတးျမိဳ႕ဝင္ကာနီးတြင္ ရာဘာေတာစိုက္ခင္းမ်ား စိမ္းလမ္းစိုေျပစြာ ေတြ႕ရသျဖင့္ ျမိဳ႕၏မြန္းက်ပ္ေသာ အခ်ဳပ္အေႏွာင္မွ ခတၱ လြတ္ေျမာက္ခဲ့ရသျဖင့္ စိတ္ၾကည္ႏူးမိသည္။

တြံေတးမေရာက္ခင္ ေဗာင္းေတာ္ခ်ဳပ္သို႕ ခြဲေသာ ေျမနီလမ္းကေလးသို႕ခ်ိဳးဝင္ခဲ့သည္ ။ ေဗာင္းေတာ္ခ်ဳပ္မွာ ေနာက္ေခၚတြင္ေသာနာမည္ျဖစ္ျပီး ယခင္နာမည္မွာ ေဗာင္းေတာ္က် ျဖစ္ေၾကာင္း လုိက္လံရွင္းျပေသာ ဦးဇင္းတစ္ပါးမွ မိန္႕ၾကားပါသည္။ နတ္တို႕ စုေဝးရာ ႒ာေနတစ္ခုျဖစ္မည္။ ကိုေပါင္ေပါင္ သြားသင့္သည့္ ေနရာပါ(သူက နတ္ကိုးကြယ္လို႕)။ ေနာက္ ယခ ုမွ အသစ္တည္ေနေသာ ေဗာဓိတစ္ေထာင္သို႕လည္း ေရာက္ခဲ့သည္ ။ ရုပ္ပြားေတာ္မ်ားစြာကို တစ္ပုံစံတည္း တည္ထားသည္မွာ ၾကည့္လို႕ သပၸါယ္လွပါသည္။ ေဗာင္းေတာ္ခ်ဳပ္သည္ မႏၱေလးနားက စစ္ကိုင္းေတာင္အလား သာသနာ့နယ္ေျမတစ္ခုသဖြယ္ျဖစ္သည္။ ပါတ္ဝန္းက်င္တြင္လညး္ သစ္ေတာၾကီးမ်ား ရွင္သန္ေနၾကသည္မွာ က်ိဳက္ထီးရိုး မ်ားေရာက္ေနသလား ထင္မိသည္။

ကၽြန္ေတာ္တို႕ ေဗာင္းေတာ္ခ်ဳပ္မွ ထြက္ကာနီးတြင္ ဗုဒၶဂါယာ ႏွင့္ ဆင္ေအာင္တည္ထားေသာ ဘုရားသို႕ဝင္ဖူး သည္။ ေအးခ်မ္းျပီး သစ္ပင္မ်ား ေပါမ်ားေသာျခင္း။ ဆိတ္ျငိမ္ျပီး သာယာလွသျဖင့္ ကၽြန္ေတာ္ ေနာက္တစ္ေခါက္ လာဦးမည္ဟု စိတ္မွာ မွန္းထားသည္။ မိသားစု ႏွစ္စု ယူလာေသာ လက္ဖက္ႏွင့္အေက်ာ္ တုိ႕ကို ဘုရားရိပ္ခိုရင္း ဝုိင္းထို္င္ကာ လက္ယာယစ္ လွည့္ျပီး လက္ဆင့္ကမ္းစားၾကရာ ဆယ္ပါတ္ေလာက္တြင္ လဘက္ကုန္သြားေလသည္။ ဆာေနၾကတာကိုး ေန႕လည္စာကို တြံေတးက နာမည္ၾကီးထမင္းဆုိင္မွာ စားၾကမည္ ဟုအားခဲထားၾက၍ျဖစ္သည္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ ဆရာေတာ္ၾကီး၏ ရုပ္တုကို သြားေရာက္ဖူးေမွ်ာ္ျပီး ျပန္ရန္ ထြက္လာ ၾကစဥ္ ဘုရားဝင္းလမ္းေဘးတြင္ အက်ီခပ္ႏြမ္းႏြမ္း ဝတ္ထားကာ လက္ႏွစ္ဖက္ လက္ေမာင္းရင္းမွ မပါေသာ(ေမြးရာပါ) လူငယ္ေလးတစ္ေယာက္ ထုိင္ျပီး တစ္စုံတစ္ခု ျပဳလုပ္ေနတာကို ျမင္လိုက္ရသည္။

ကိုယ္လက္အဂၤါ ခ်ိဳ႕ယြင္းေသာအသက္ႏွစ္ဆယ္ေက်ာ္ လူရြယ္ေလး တစ္ေယာက္ကုိ ျမင္ရသျဖင့္ (အက်ီႏြမ္းႏြမ္း ေလးႏွင့္ ေခါင္းမွာလည္း ဆီႏွင့္ ေဝးေနသျဖင့္ စုတ္ဖြာေနျခင္း) တုိ႕ေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ့္အမ်ိဳးသမီး မွာ အလႈခံစားသူ (ရင့္ရင့္သီးသီးေျပာရပါမူ ေငြေတာင္းစားေနရသူ) ဟု အထင္လြဲကာ ကၽြန္ေတာ့္အား မ်က္ႏွာရိပ္မ်က္ႏွာကဲျဖင့္ ေငြေပးရမလားဟု ႏွစ္ရာတန္ေလးကို ကိုင္ကာ လွမ္းေမးသည္။

ကၽြန္ေတာ္ကေခါင္းျငိမ့္ျပရာ ကၽြန္ေတာ့္အမ်ိဳးသမီးက ေပးမယ္အလုပ္--
``ဟို --- ဟုိ သားက ေက်ာင္းသားပါခင္ဗ်---``
ဟု ျပာျပာသလဲရွင္းျပသျဖင့္ ကၽြန္ေတာ္လည္းေခါင္းနပမ္းၾကီးကာ (ၾကီးမွာေပါ့ လူတစ္ေယာက္ကုိ အေပၚယံျမင္ျပီးလြယ္လြယ္သတ္မွတ္လုိက္တာကိုး) ထုိ လူငယ္ေလးအားၾကည့္လုိက္ရာ ဗလာစာအုပ္ကို ေျမတြင္ခ်ျပီး ဘယ္ဘက္ေျခေထာက္ျဖင့္ ေဘာလ္ပင္ကို ေျခမႏွင့္ ေျခညိဴးၾကား ညွပ္ျပ္ီး စာေရးေနျဖင္းျဖစ္သည္။ ေရးေနတာက အဂၤလိပ္လို အေဆာက္အဦးေတြအေၾကာင္း ဗိသုကာႏွင့္ ပါတ္သတ္ေသာ စာတမ္းျပဳစုေနျခင္းျဖစ္သည္။ ဒါေၾကာင့္ လညး္ ဘုရားဝင္းအတြင္း ဟိုဟိုဒီဒီ သြားၾကည့္ကာ လမ္းေဘးတြင္ ျဖစ္သလုိ ထုိင္ေရးရာက မွားယြင္းမိျခင္းျဖစ္သည္။ ကၽြန္ေတာ္မွာ အားနာျခင္း ေတာင္းပန္ျခင္း ေလးစားျခင္း စေသာ အမည္မေဖာ္ႏွိုင္ေသာ ခံစားခ်က္တို႕ျဖင``့္ ညီေလး အကိုတုိ႕ မုန္႕ဘုိးေပးတာေတာ့လက္ခံေပးပါ`` ဟု ေျပာေျပာဆုိဆုိ မုန္႕ဘိုး တစ္ေသာင္းခြဲကို သူ၏ လြယ္အိပ္ထဲသို႕ ထည့္ေပးျပီး စကားစျမည္ေျပာျဖစ္သည္။

သူႏွင့္စကားေျပာမိမွ သူ၏အမည္မွာ ပိုင္ေလး ဟုေခၚေၾကာင္း။ သူသည္ ဆယ္တန္းကို ေလးဘာသာ ဂုဏ္ထူးျဖင့္ ေအာင္ျမင္ခဲ့ေၾကာင္း။ ေဆးတကၠသိုလ္ တတ္ရန္ အမွတ္ေပါင္း ေလးရာကိုးဆယ္ကိုး ရမွတ္ျဖင့္ မီွခဲ့ေသာ္လည္း သူ၏ ကိုယ္အဂၤါ ခ်ဳိ႕ယြင္းမွဳေၾကာင့္ စက္မႈတကၠသိုလ္ Civil တတ္ေနေၾကာင္း။ အမွတ္တရ စာေရးေပးပါမည့္အေၾကာင္း။ ကၽြန္ျပဴတာလည္း တတ္ကၽြမ္းပါေၾကာင္း (လုံးဝ ၾကြားဝါလိုျခင္း မာန္တတ္လုိျခင္း မရွိပဲ ) ရွင္းျပပါသည္။ ဘဝကို လုံးဝလက္မေလွ်ာ့ အားမငယ္ပဲ ေလွခြက္ခ်ည္းက်န္ အလံမလွဲမည့္ စိတ္ဓါတ္မွာ တစ္ခါတစ္ေလ အေၾကာင္းမဲ့ စိတ္ဓါတ္က်ေနေသာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ မ်ားစြာရွက္မိပါသည္။ သူ႕တြင္ ကိုင္စရာ လက္ႏွစ္ဖက္လုံးမပါသျဖင့္ ဖယ္ရီကို တစ္လ သုံးေသာင္းခြဲေပးစီးရသည္။

ကဲ------ သူငယ္ခ်င္းတုိ႕ေရ ---- အားငယ္သူအားေပးပါ လဲေနသူ ထူေပးပါ ဆုိတဲ့ ကၽြန္ေတာ္တို႕ရဲ႕ စိတ္ဓါတ္နဲ႕ ဒို႕တေတြ တတ္အားသ၍ ေလး ကူညီၾကရင္ ေကာင္းမလားကြယ္။ လုိအပ္တဲ့ တစ္ခုခုေပါ့။ သူ႕ၾကည့္ရတာ ေငြေၾကးလည္း ခ်ိဳ႕တဲ့မယ့္ပုံ ေပၚလို႕ပါခင္ဗ်ာ။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕အမ်ားသိတဲ့`` စုပုံခ်စ္`` က သူ႕ပါတ္ဝန္းက်င္မွာ ျပည့္စုံတဲ့ မိသားစုေလး ရွိတာ အားသာခ်က္ပါဘဲ။ ကၽြန္ေတာ္တို႕ အမွတ္မထင္ေတြ႕ ခဲ့တဲ့ ေမာင္ပိုင္ေလး ကေတာ့ျဖင့္ အဲဒီအပိုင္းပါ အားနဲ သိမ္ငယ္ေနရမယ္လုိ႕ ထင္မိလို႕ပါခင္ဗ်ာ။
အားလုံးကို ေလးစားခင္မင္လွ်က္

ကိုစုိးႏိုင္(ျမန္မာ့အရုဏ္သစ္)

ဲJoin us at https://www.facebook.com/groups/Myanma.ArunThit.Org/

Friday, December 7, 2012

Myanmar News Reader


Myanmar News Reader

မန္မာသတင္း ရသအစံုကို သင့္ Android ဟန္းဖုန္းကေန ဖတ္ႏိုင္ဘို႔ Reader Software ျဖစ္ပါတယ္။
Apk ဆြဲခ်ယူရန္ download QR code

Apk ဆြဲခ်ယူရန္လင့္
http://dl.dropbox.com/u/11126335/Softs/My%20Products/com.myanmar.news.reader.apk

 
ေအာက္ပါဆိုဒ္ ၃၅ ဆိုဒ္ႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္ထားပါတယ္။ ၎ဆိုဒ္မ်ားမွ ေဆာင္းပါးမ်ားအလြယ္တကူ ဖတ္ႏိုင္ပါၿပီ။
ေနာက္ထပ္ ႐ွာေဖြခ်ိတ္ဆက္ေပးပါဦးမယ္။ ထပ္ခ်ိတ္ခ်င္တဲ့ ဆိုဒ္ေတြ
႔႔ပါက ေျပာပါ။

1 Mailing Group: Real Family
2 Blog: Nine Nine SaNay
3 News: Eleven Media Group
4 Blog: The Gardener
5 Blog: Fine Leaves
6 Blog: IT Reshare Site
7 Blog: ေဆးစာ
8 Blog: ကိုစုိးႏိုင္၏ ဘေလာ့
9 Blog: ဧးသိမ္း
10 News: Internet Journal
11 Blog: တည္ၿငိမ္ေအး
12 Blog: ခ်စ္ၾကည္ေအး
13 News: ဆံုဆည္းရာ
14 Blog: ပန္ဒိုရာ
15 Blog: သက္တန္႔ခ်ိဳ
16 Blog: Mr Jugger
17 Blog: ၀ိမုတၱိသုခ
18 Blog: ေကာင္းကင္ကို
19 Blog: ဇင္မ်ိဳး hazylife
20 Blog: ျမန္မာ့အ႐ုဏ္သစ္
21 Blog: ေမဒါဝီ
22 Blog: ျမန္မာေက်ာင္းဆရာ
23 Blog: Diary of IT Men
24 Blog: ၀ိမုတၱိရသ
25 Blog: အိပ္မက္လႈိင္းစာအုပ္စင္
26 Blog: Public Health in Myanmar
27 Blog: နကၡတ္ေဗဒင္မွတ္စုမ်ား
28 Blog: Myanmar Astronomy
29 Blog: Ven. Vicitta
30 Blog: White angel
31 Blog: မဂၤလာသတင္းစဥ္
32 Blog: မင္းဒင္
33 Blog: မမသီရိ
34 News: ေခတ္လူငယ္ ျပည္တြင္းသတင္း
35 News: ေခတ္လူငယ္ ျပည္ပသတင္း

Sunday, December 2, 2012

Google Drive ထဲက files ေတြကို Gmail attachments အျဖစ္ အခုအခ်ိန္မွာ လုပ္လို႔ရႏိုင္ပါၿပီလို႔ ...။

Google Drive ထဲက files ေတြကို Gmail attachments အျဖစ္ အခုအခ်ိန္မွာ လုပ္လို႔ရႏိုင္ပါၿပီလို႔ ...။


Wednesday, November 21, 2012

ကိုရီးယားေဖာင့္ မ႐ွိလို႕ ထပ္ထည့္ဘို႕ လိုမလို

Other Language အသံုးျပဳလို႕ ရေအာင္ ေဖာင့္တစ္ခုခု ဘာညာ ထပ္ထည့္ဘို႔ မလိုပါဘူး။ ဝင္းဒိုးမွာ ပါၿပီးသား ျဖစ္ပါတယ္။

ဥပမာ ကိုရီးယားေဖာင့္နဲ႕ စာ႐ိုက္ဘို႕အတြက္ ကိုရီးယားကီးဘုတ္သာ လိုပါတယ္။


ကိုရီးယားကီးဘုတ္ ထပ္ထည့္ဘို႕ Control Panel > Regional & Language > Keyboards & Languages > Change Keyboard > Add Input Languages မွာ ကိုယ္လိုခ်င္တဲ့ ကီးဘုတ္ကို ထည့္ထားႏိုင္ပါတယ္။


ထည့္နည္း ေအာက္မွာ ပံုတြဲလိုက္ပါတယ္။

ကြန္ပ်ဴတာမွာ ဂ်ပန္စာ႐ိုက္ၾကည့္ခ်င္သူမဂၤလာပါ။ ဂ်ပန္စာေလ့လာေနၾကေသာ ညီ၊ ညီမငယ္မ်ားထဲမွာ ကိုယ့္ကြန္ပ်ဴတာနဲ႕ ဂ်ပန္စာ႐ိုက္ၾကည့္ခ်င္တဲ့သူ၊ ဂ်ပန္စာ ထည့္ခ်င္၊ စာ႐ိုက္ ေလ့က်င့္ခ်င္တဲ့သူေတြ ႐ွိၾကမွာပါ။ ဒီအတြက္ လုပ္ပံုလုပ္နည္းကို ကြန္ပ်ဴတာနဲ႕ IME အေၾကာင္း မိတ္ဆက္ အေနနဲ႕ ေဖာ္ျပလိုက္ပါတယ္။ စာ႐ွည္ရင္ ဖတ္ရတာ ပ်င္းမစိုးလို႕ ကိုကိုနဲ႕ ညီညီတို႕ ႏွစ္ဦး စကားအခ်ီအခ် ေျပာဆိုဟန္ျဖင့္ တင္ဆက္လိုက္ပါတယ္။

၁)
ညီညီ» က်ေနာ့္ကြန္ပ်ဴတာမွာ ဂ်ပန္စာ႐ိုက္ၾကည့္ခ်င္ပါတယ္။ အဲ့တာ ဂ်ပန္ေဖာင့္ ဘယ္လိုထည့္ရမလဲ ?
ကိုကို» いそのあわびのかたおもい  အခုေရးျပတဲ့ ဂ်ပန္စာ ျမင္ရသလား။

ညီညီ» မျမင္ဘူး။ ေလးေထာင့္အတံုးတံုးပဲ ေပၚတယ္။ (*ျမင္တယ္ဆို (၂) ကို ေက်ာ္ဖတ္ပါရန္။)
ကိုကို» ဒါဆို ညီ့ စက္မွာ ဂ်ပန္ေဖာင့္ မ႐ွိေနဘူး။ ဂ်ပန္ေဖာင့္ ထည့္ရမယ္။

ညီညီ» ဂ်ပန္ေဖာင့္ ထည့္ရင္ ဂ်ပန္စာေကာ ႐ိုက္လို႕ ရမွာလား ?
ကိုကို» ဂ်ပန္ေဖာင့္ ထည့္ရင္ ဂ်ပန္လို ေရးထားတဲ့ စာေတြ ဖတ္လို႕ ရ႐ံုပဲ ႐ွိမယ္။

၂)
ညီညီ» ဖတ္႐ံုတင္ အားမရဘူး။ က်ေနာ္က ဂ်ပန္စာပါ ႐ိုက္ၾကည့္ခ်င္တာ။
ကိုကို» ဂ်ပန္စာ ႐ိုက္ခ်င္ရင္ ဂ်ပန္ လက္ကြက္ ပါတဲ့ ေဆာ့ဝဲကီးဘုတ္ တင္ရမယ္။

ညီညီ» ဂ်ပန္ လက္ကြက္ ေဆာ့ဝဲကီးဘုတ္ က ဆိုင္မွာ ေရာင္းသလား။
ကိုကို» ေဆာ့ဝဲကီးဘုတ္ကို ဆိုင္မွာ သြားဝယ္စရာ မလိုဘူး။ သူက Hardware မဟုတ္ဘူး။ ေဆာ့ဝဲပါ။ Input Method Editor (အတိုေကာက္ IME) လို႕လဲ ေခၚတယ္။ IME တင္ရင္ ဆိုင္ရာ ဂ်ပန္ေဖာင့္ပါ တက္လာမယ္။ အဲ... ေဖာင့္အလွအပ ထပ္လိုခ်င္တာက တျပႆနာေပါ့ကြာ။

ညီညီ» ဟုတ္။ IME ကို ေဆာ့ဝဲကီးဘုတ္ လို႕ မွတ္သားလိုက္ပါၿပီ။ IME က ဘာလုပ္ေပးသလဲ ?
ကိုကို» ေဇာ္ဂ်ီေဖာင့္+ေဇာ္ဂ်ီကီးဘုတ္နဲ႕ ဥပမာ ေပးၾကည့္မယ္။ ကြန္ပ်ဴတာ ကီးဘုတ္ေပၚမွာ ညီ ႐ိုက္လိုက္တဲ့ စာတစ္လံုး ဥပမာ "a" ပဲ ထားပါေတာ့။ အလိုလို သေဝထိုး "ေ" ျဖစ္သြားတယ္ မလား။ IME ဟာ ေဇာ္ဂ်ီကီးဘုတ္ နဲ႕ အလားတူပဲ။ ကိုယ္ေရးလိုက္တဲ့ စာလံုး "a" ကို ဂ်ပန္စာလံုးဘဝ ေရာက္ေအာင္ ေျပာင္းလဲေပးတယ္။

ညီညီ» ဟုတ္ပါၿပီ။ a b c d ကေန ဂ်ပန္စာ ျဖစ္ေအာင္ ဘယ္လိုေရးရမွာလဲ။
ကိုကို» အင္း... ဂ်ပန္စာ ေရးနည္း တစ္ခုခုကို သိထားဘို႕ လိုမယ္။

ညီညီ» က်ေနာ္ ရိုးမန္းဂ်ိ (romanji) နဲ႕ ေရးတတ္၊ ဖတ္တတ္တယ္။ ျမန္မာမိသားစုဖိုရမ္ မွာ "ကို Zaw Min Han" , "ဆြိ" , "ေမာင္ေပၚဦး" နဲ႔ "ကို ေနမင္းေမာင္" တို႔ ေရးထားတဲ့ ဂ်ပန္စာသင္တန္း သင္ခန္းစာေတြ ဖတ္ျဖစ္တယ္ အကို။
ကိုကို» တယ္ဟုတ္ပါလား။ ဒါဆို romanji နဲ႕ ေရး႐ံုပဲေပါ့။ ညီ့စက္မွာ IME ႐ွိရင္ ရၿပီပဲ။

၃)
ညီညီ» က်ေနာ့္ စက္မွာ အကို ေျပာတဲ့ IME တပ္မယ္။ ဘယ္လို လုပ္ရမလဲ ေျပာျပေပးပါ။
ကိုကို» IME က ေဆာ့ဝဲေလ။ တပ္လို႔ မရဘူး။ တင္ (install) လုပ္မွ ရမယ္။

ညီညီ» ဒါဆို ကြန္ပ်ဴတာ CD ေရာင္းတဲ့ ဆိုင္မွာ သြားဝယ္ရမွာလား ?
ကိုကို» ကိုယ္ က ဘယ္ IME ကို တင္ခ်င္လဲ ဆိုတာေပၚ မူတည္မယ္။ ဂ်ပန္စာနဲ႕ ပတ္သက္လို႕ကေတာ့ ...
- Google ရဲ႕ IME (http://www.google.com/intl/ja/ime/ ကေန ဖရီး ေဒါင္းလုပ္ ရတယ္)
- Microsoft ရဲ႕ IME (ဝင္းဒိုး တင္တဲ့ ေခြ ထဲမွာ ပါတယ္)
- Microsoft ရဲ႕ Office IME (Microsoft Office System 2000, 2003, 2007, 2010 ေခြ ထဲမွာ ပါတယ္)
- ေနာက္ၿပီး Justsystems - Ichitaro ရဲ႕ ATOK IME (Ichitaro တင္တဲ့ ေခြ ထဲမွာ ပါတယ္) စသျဖင့္ ႐ွိၾကတယ္။
ညီညီ» ဘယ္ IME က ပိုေကာင္းသလဲ ညႊန္းေပးပါ အကို။
ကိုကို» အားလံုးက သူ႕ဟာသူေတာ့ ေကာင္းၾကတာပဲ။ အဓိကက တစ္ခုခုကို စြဲသံုးၾကည့္ပါ။ ဒါမွ ဂ်ပန္စာ႐ိုက္တာ ကၽြမ္းက်င္လာမယ္။

ညီညီ» က်ေနာ့္မွာ လက္႐ွိတင္ထားတာ ဝင္းဒိုး ဆဲဗင္းပါ။ ဝင္းဒိုးတင္တဲ့ ေခြလည္း ႐ွိတယ္။ ဒီေတာ့ စက္မွာ တင္ဘို႔ Microsoft ရဲ႕ IME ကို ေရြးခ်ယ္မယ္ဗ်ာ။
ကိုကို» ဝင္းဒိုးေခြရွိတယ္ေပါ့။ ေကာင္းပါတယ္။ ဒါဆို ခ်က္ခ်င္း တန္းသံုးလို႔ ရၿပီပဲ။

၄)
ညီညီ» ဒါထက္ စကားမစပ္ တစ္ခုေလာက္ ေမးခ်င္တယ္။ စက္ထဲမွာ IME က တစ္ခုမက ထည့္လို႕ ရပါသလား ?
ကိုကို» ကိုရီးယားစာ၊ ဂ်ပန္စာ နဲ႕ အဂၤလိပ္စာ ေနာက္ၿပီး ျမန္မာစာေပါ့ေလ။ ဒီလို ဘာသာစကား တစ္ခုမက တတ္တဲ့ ျမန္မာျပည္ေပါက္ တလုတ္မ တစ္ေယာက္အေနနဲ႕ စဥ္းစားၾကည့္ရေအာင္။ သူ႕ အေနနဲ႕ သူကိုင္တဲ့ စက္ထဲမွာ English, Myanmar, Korea, Japanese, Chinese စတဲ့ ေဆာ့ဝဲကီးဘုတ္ေတြ အကုန္ ထည့္ထားခ်င္မွာပဲ။ ဒါမွလည္း အလုပ္ျဖစ္မွာကိုး။ ဒီေနရာမွာ Input Language (ဘာသာစကား) နဲ႕ IME (ေဆာ့ဝဲကီးဘုတ္) ကို ခြဲျခားမွတ္သားေနာ္း။ အဲ့ တလုတ္မ စက္ထဲကို ဝင္ၾကည့္ရင္ ဒီလို ျမင္ရမွာပဲ။
- Chinese (Simplified)
- Microsoft Pinyin ABC Style Keyboard
- Chinese (Traditional)
- Changjie Keyboard
- English (United State)
- US Keyboard
- Zawgyi Keyboard Layout (Myanmar Language က မပါေသးေတာ့ Emglish ေအာက္ထဲ ထည့္ထားတယ္)
- Japanese
- Miscrosoft IME
- Google IME
- Korean
- Miscrosoft IME
ဒီေတာ့ Input Language (ဘာသာစကား) က ေပါင္း (၅) မ်ိဳး၊ ေဆာ့ဝဲကီးဘုတ္က ေပါင္း (၇) ခု တင္ထားတယ္။ ဆိုလိုတာက ကြန္ပ်ဴတာ OS ထဲမွာ Input Language ျဖစ္ေစ၊ IME ျဖစ္ေစ တစ္ခုထက္မက တင္ထားႏိုင္ပါေၾကာင္း။

၅)
ညီညီ» ဒီေလာက္မ်ားတဲ့ ကီးဘုတ္ေတြနဲ႕ .. အကို႕ တလုတ္မေတာ့ စိတ္မ႐ႈပ္ဘူးလား မသိဘူး။ က်ေနာ္ျဖင့္ စာ႐ိုက္ခါနီး ေဇာ္ဂ်ီနဲ႕ အဂၤလိပ္ေျပာင္းေနရတာေတာင္ တခါတေလ လည္တယ္တယ္ရယ္... :)
ကိုကို» ညီကလည္း ေျပာေရာ့မယ္။ မ႐ႈပ္ပါဘူးကြ။ ကိုယ့္စက္ပဲ ကိုယ္ ဘာကီးဘုတ္ေတြ တပ္ထားလဲ သိေနရင္ ၿပီးတာပဲ။ ေနာက္ ေ႐ွာ့ကပ္ကီးေတြ ႐ွိေနသားပဲ။ ေ႐ွာ့ကပ္ကီးသံုးၿပီး လွမ္းေ႐ြးလိုက္႐ံုပဲဟာ။

ညီညီ» ေ႐ွာ့ကပ္ကီးေတြက ဘာေတြလဲ အကို။
ကိုကို» ပန္ကာကို လည္ႏႈန္း အေႏွးအျမန္ ခ်ိန္တဲ့ ခလုတ္လိုပဲကြ။ Rotate အလွည့္နဲ႕ သြားတယ္။ ၁ ၿပီးရင္ ၂၊ ၂ ၿပီးရင္ ၃၊ ၃ ၿပီးရင္ ၀၊ ဝ ၿပီးရင္ ၁ ေပါ့။ တစ္ခါႏွိပ္တႀကိမ္ လည္ေနမယ္။
ခြဲျခား မွတ္ထားဘို႕က ...
- Input Language တစ္ခုကေန ေနာက္တစ္ခုကို ေျပာင္းဘို႕ ႏွိပ္ရမွာက - Alt + Shift key
- ေဆာ့ဝဲကီးဘုတ္ တစ္ခုကေန ေနာက္တစ္ခုကို ေျပာင္းဘို႕ ႏွိပ္ရမွာက - Ctrl + Shift key ဒါေလးပဲ
ညီညီ» ေအာ္ ဂလိုလား ေဆာ့ဝဲကီးဘုတ္ တစ္ခုတည္း ႐ွိတဲ့ Language မွာ Ctrl + Shift key ႏွိပ္ၾကည့္ရင္ ဘာျဖစ္မလဲ အကို။
ကိုကို» Ctrl + Shift key ႏွိပ္လည္း ႏွိပ္ႏွိပ္ပဲ။ ဘာမွ ျဖစ္လာမွာ မဟုတ္ဘူး။ ဘာလို႔လည္း ဆိုေတာ့ လွည့္ စရာ (rotate) တျခား ေဆာ့ဝဲကီးဘုတ္မွ မ႐ွိတာကိုး။

ညီညီ» အိုေခ.. က်ေနာ္ ေ႐ွာ့ကပ္ကီးေတြ အေသ မွတ္ထားလိုက္ၿပီ။ က်ေနာ္ Input Language ႏွစ္ခု (English, Japanese) နဲ႕ ေဆာ့ဝဲကီးဘုတ္ သံုးခု (US, Zawgyi, Japanese IME) တင္ၾကည့္မယ္။
ကိုကို» အိုေခ.. ဝင္းဒိုးေခြသာ ယူလာေပေတာ့။

၆)
ညီညီ» ဝင္းဒိုးေခြ ဒီမွာပါ အကို။ ေအာ္.. ေမ့ေနလိုက္တာ။ က်ေနာ္ ဂ်ပန္ Input Language တင္လိုက္ရင္ ဝင္းဒိုး အသြင္အျပင္ပါ ဂ်ပန္စာေတြ ေျပာင္းသြားမွာလား။ အဲ့တာဆို မတင္ရဲဘူးဗ်။
ကိုကို» မေျပာင္းပါဘူး။ ဝင္းဒိုး အသြင္အျပင္ကို ကိုယ့္စိတ္ႀကိဳက္ ဘာသာစကားနဲ႕ ေဖာ္ျပတဲ့ နည္းပညာက သတ္သတ္ပါ။ အဲ့တာကို MUI (Multilingual User Interface) လို႕ ေခၚတယ္။ Display Language ခ်ိန္းေပးတယ္လို႕လဲ ေခၚႏိုင္တယ္။ ဥပမာ ေစာနက တလုတ္မ တင္ထားတာက English Windows 7 ေပမည့္၊ ဝင္းဒိုး အသြင္အျပင္ကို တ႐ုတ္လို ၾကည့္ခ်င္မွာပဲ။ အဲ့တာဆို သူ႕အေနနဲ႕ MUI (or) Display Language ထဲက Chinese ကို ေရြးထားေပးရတယ္။ ဒီလို လုပ္မွသာ English Windows 7 ကေန တလုတ္ဝင္းဒိုး Windows 7 ဘဝ ေရာက္သြားမယ္။ အဂၤလိပ္မက တလုတ္မိတ္ကပ္လိမ္းထားသလိုေပါ့ကြာ။ အထဲက ဝင္းဒိုးကေတာ့ အဂၤလိပ္ဝင္းဒိုး ကာနယ္ ပါပဲ။

၇)
ညီညီ» IME ကိစၥ ျပန္ဆက္ပါဦး။ က်ေနာ့္စက္က အဂၤလိပ္လို၊ ဗမာလို ႐ိုက္လို႕ ရၿပီးသား ဆိုေတာ့ Japanses IME တစ္ခုပဲ လိုမယ္ထင္တယ္။
ကိုကို» ဟုတ္ပါတယ္။ အခုပဲ Control Panel ထဲက Region and Language > Keyboards and Lauguages > Change Keyboards ကေန ဝင္ၾကည့္လိုက္တယ္။ Japanses IME တစ္ခုပဲ ထပ္ထည့္ဘို႕ လိုမယ္။ ဝင္းဒိုးေခြ DVD Drive ထဲ ထည့္ထားလိုက္ေပေတာ့။ (လိုရင္ ေခြေတာင္းတယ္။ စက္ထဲမွာ ကိုယ့္ထည့္လိုတဲ့ Language ႐ွိၿပီးသားဆို မေတာင္းဘူး)

ညီညီ» က်ေနာ္ Change Keyboards ႏွိပ္လိုက္ၿပီ။ Installed services အုပ္စု ေဘးက Add ခလုတ္ကို ႏွိပ္တယ္။ ၿပီးေတာ့ Japanese (Japan) - Keyboard Microsoft IME ဆိုၿပီး ေ႐ြးၿပီး အိုေက ေပးလိုက္တယ္။ ေခြကို လွမ္းဖတ္ေနသလိုပဲဗ်။ Drive က မီးလင္းေနတယ္။
ကိုကို» အင္း... ေခြကို သူ႕ဘာသာ ရွာေတြ႕သြားတယ္။ မေတြ႕လို႕ေမးရင္ ေခြကို ျပန္ညႊန္းေပး၇တာလည္း ႀကံဳဘူးတယ္။

ညီညီ» ေဟာ.. ၿပီးသြားၿပီဗ်။ Installed services အုပ္စုထဲမွာ Japanese (Japan) - Keyboard Microsoft IME ဆိုၿပီး ေပၚလာၿပီ။
ကိုကို» ဒါဆို ငါ့ညီ မွန္ပါတယ္ဗ်ာ...။ Desktop ေပၚက Language bar မွာလည္း Input Language ႏွစ္ခု ျမင္ေနရၿပီပဲ။

၈)
ညီညီ» က်ေနာ္ အခု Notepad ဖြင့္ၿပီး နည္းနည္း ရိုက္ၾကည့္ခ်င္တယ္ဗ်ာ။ Input Language ကို Japanese ျဖစ္ေအာင္ ေ႐ွာ့ကပ္ကီး Alt+Shift key ကို ႏွိပ္လိုက္မယ္။ ေဟာ... Language bar မွာ EN ကေန JP ျဖစ္သြားၿပီ။ JP ေဘးနားက နီနီအလံုးေလးနဲ႕ ခလုတ္က ဘာလဲဗ်။
ကိုကို» EN, JP စတာေတြက Input Language ကို ကိုယ္စားျပဳတယ္။ ေဘးက ခလုတ္က အခုတက္ေနတဲ့ IME ကို ကိုယ္စားျပဳတယ္။ နီနီအလံုးေလးဆိုေတာ့ Microsoft IME ေပါ့ကြာ။

ညီညီ» အင္.. က်ေနာ္ "a" ႐ိုက္လိုက္တာ အကိုေျပာသလို ေျပာင္းမသြားပါလားဗ်ာ။
ကိုကို» IME ေဘးက ခလုတ္က Input Mode ကို ညႊန္းတယ္။ သူ ဘာျပေနလဲ ၾကည့္ၾကည့္ပါ။ "A" လို႕ ျပေနတာ ေတြ႕ရမယ္။ ဒါ ညီ "a" ႐ိုက္ရင္ "a" ထြက္မယ္ လို႕ ေျပာတာ။ ညီက "a" ႐ိုက္ရင္ ဘာစာလံုး ထြက္ေစခ်င္တာလဲ ?

ညီညီ» "a" ႐ိုက္ရင္ ဂ်ပန္စာလံုး "" ဒါမွမဟုတ္ "" လို႔ ထြက္ေစခ်င္တာပါ အကို။
ကိုကို» ဂ်ပန္စာမွာ စာလံုး (၃) မ်ိဳး ႐ွိတာ သိၿပီးသားမလား။

ညီညီ» ဒီေလာက္ေတာ့ သိၿပီးသားပါဗ်။ Hiragana, Katakana နဲ႕ Kanji မလား။
ကိုကို» အင္း..ဟုတ္တယ္။ ပံုႏွိပ္ အကၡရာ ဂ်ပန္စာလံုးေတြက Hiragana, Katakana နဲ႕ Kanji အကုန္လံုး ေလးေထာင့္စပ္ၾကတယ္။ ဒါကို Double Width လို႕ေခၚတယ္။ Double Width စာလံုးတစ္လံုးဟာ Single Width စာလံုး (a b c d) ႏွစ္လံုးစာ ေနရာယူတယ္။ ကြန္ပ်ဴတာ ေခတ္ဦးပိုင္းမွာ ယူနီေတြ ဘာေတြ မကုတ္ႏိုင္ေသးတဲ့ ကာလမွာ Double Width Character ေတြကို ေရးဘို႕ အခက္အခဲ ႐ွိခဲ့တယ္။ တို႕ဗမာေတြ Win Inwa ေဖာင့္ေတြ ဖန္တီးခဲ့သလိုေပါ့။ ဂ်ပန္ေတြမွာလည္း Katakana အတြက္ single width ေဖာင့္႐ွိတယ္။ (* ဂ်ပန္ Family Game ေတြ နင္တန္းဒိုး ဂိမ္းေတြမွာ ျမင္ရတဲ့ စာလံုးေတြေပါ့ကြာ။ ပိန္႐ွည္႐ွည္နဲ႕ေလ) ခုထက္ထိ အသံုးတည့္ေနဆဲပဲ။ ဒီေတာ့ ကြန္ပ်ဴတာေပၚမွာ ဂ်ပန္အကၡရာ ေပါင္း (၄) မ်ိဴး ႐ွိတယ္ မွတ္ထားပါ။ Hiragana, Katakana (double-width), Katakana (Single-width) နဲ႕ Kanji ေပါ့။

ညီညီ» ဟားဟား ကြန္ပ်ဴတာ user တစ္ေယာက္အတြက္ သံုးလို႕ရတဲ့ ဂ်ပန္အကၡရာ ေပါင္း (၄) မ်ိဴးေပါ့ ဟလား။
ကိုကို» ဒါတင္ မကေသးဘူး။ စက္မွာ ဂ်ပန္စာသံုးေနတဲ့ သူတစ္ေယာက္ဟာ ဂ်ပန္အကၡရာ ေပါင္း (၄) မ်ိဴး + အဂၤလိပ္ အကၡရာ = ေပါင္း ၅ မ်ိဳးကို ေရလဲ ႐ိုက္ေနႏိုင္တယ္။ ဒီအတြက္ အဆင္ေျပေအာင္ ေ႐ွာ့ကပ္ကီး တစ္ခုေတာ့ မွတ္ထားမွ ျဖစ္မယ္ ညီရ။ ဂ်ပန္စာ IME သံုးေနသူအတြက္ သီးသန္႔ ေ႐ွာ့ကပ္ကီးပါ။ အေသ မွတ္ထားရမယ္။

ညီညီ» ဟုတ္ကဲ့။ အေသခ်ာ မွတ္ထားပါမယ္။
ကိုကို» မွတ္ရမည့္ ေ႐ွာ့ကပ္ကီးက Alt + ~ ကီးပါ။ (Alt ကီးႏွင့္ tilde ကီး ကို တြဲႏွိပ္ရန္ ျဖစ္ပါသည္။)

ညီညီ» ~ ကီးေတာ့ သိတယ္ဗ်။ ေဇာ္ဂ်ီကီးဘုတ္မွာ အဲ့ကီးကို Dead Key လားဘာလား မသိဘူး ေခၚတယ္မလား။ "ဤ၊ ၍၊ ဪ၊ ၎" တို႔ ဘာတို႕ သူနဲ႕ အျခား ကီးတစ္ခုခု တြဲႏွိပ္ရတယ္ေလ။
ကိုကို» အစစ္ပဲ။ အဲ့ "~" နဲ႕ Alt ကီးနဲ႕ တြဲႏွိပ္ရမွာ...။ ဘာေျပာင္းလဲသြားမလဲ သိခ်င္ရင္ ႏွိပ္ၾကည့္လိုက္။

ညီညီ» ေျပာင္းတယ္။ Language Bar ေပၚက Input Mode မွာ "A" ကေန "あ"ကို ေျပာင္းသြားၿပီ။ က်ေနာ္ အခု Notepad မွာ "a" ႐ိုက္လိုက္ရင္ "あ" လို႔ ေပၚသြားၿပီ။ Katakana နဲ႕ ေပၚခ်င္ရင္ေကာ ဘယ္လို ႐ိုက္ရမွာလဲ။
ကိုကို» Alt + ~ ကီး ႏွိပ္ျခင္းအားျဖင့္ Input mode ႏွစ္ခု (A or ဂ်ပန္အကၡရာ) rotate လွည့္ေနလိမ့္မယ္။ Hiragana "あ" ျဖစ္ျဖစ္၊ Katakana "ア" (or) "ア" ျဖစ္ျဖစ္၊ Kanji စာလံုးပဲ ျဖစ္ျဖစ္၊ ႐ိုက္ရမွာက romanji အသံထြက္အတိုင္း "a" ပါပဲ။ (ဘယ္ေလာက္လြယ္လိုက္သလဲ :P) အဲ.... "a" လို႕႐ိုက္ရင္ "あ" ရလာမယ္။ ကိုယ္တကယ္လိုခ်င္တာက "ア" ဆိုရင္ စပိတ္ဘား (space bar) တစ္ခ်က္ပုတ္လိုက္ပါ။ ေရးသူကို ဘာစာလံုးေရးခ်င္တာလဲဆိုတာ IME က ေ႐ြးခ်ယ္ခြင့္ေပးပါလိမ့္မယ္ ေရြးၿပီးရင္ Enter Key ေခါက္ၿပီး (ဒါမွမဟုတ္) စာဆက္႐ိုက္ျခင္းအားျဖင့္ ေစာနက စာလံုးကို အတည္ျပဳေပးလိုက္႐ံုပါပဲ။

ညီညီ» ေဟာဗ်ာ။ စပိတ္ဘား (space bar) ပုတ္တာ ဘာျပဳလို႕ စပိတ္မခံေပးပဲ စာေျပာင္းေပးရတာလဲ အကို။ နားမ႐ွင္းဘူးဗ်ာ။
ကိုကို» ဒီလိုကြ ညီရ။ ဂ်ပန္စာမွာ space မပါရဘူး သိလား။ ႐ွိေတာ့ ႐ွိတယ္။ ဗမာစာနဲ႔ မတူဘူး။ အလကားေနရင္း စပိတ္ေတြ ေလ်ာက္မခံရဘူး။ အဲ့ေတာ့ အားေနတဲ့ space bar ကို အကၡရာ ေျပာင္းဘို႕ ကီး အျဖစ္ အသံုးခ်လိုက္တာပဲ။ ေနာက္တစ္ခုက အကၡရာက ကိုယ္႐ိုက္ၿပီးၿပီးခ်င္းပဲ (စာအ႐ွင္ ျဖစ္ေနတုန္းပဲ) စပိတ္ဘားပုတ္ၿပီး ေျပာင္းခြင့္႐ွိတယ္။ အတည္ျပဳၿပီးသား စာအေသေနာက္မွာ စပိတ္ပုတ္ရင္ေတာ့ စပိတ္ပဲ ခံေပးမွာပဲ။

ညီညီ» ေအာ္ ဂလိုလား။ က်ေနာ္ လက္က်င့္ရေအာင္ နည္းနည္းေလာက္ ႐ိုက္ၾကည့္ဦးမယ္ အကို။ ေနာက္မွ ထပ္ေမးေတာ့မယ္။
ကိုကို» ေကာင္းပါၿပီ။ ႐ိုက္ၾကည့္ေလ သိေလပဲ။ အခက္ခဲေပၚလာရင္ မွတ္ထားေလ။ ၿပီးမွ ဆက္ေဆြးေႏြးၾကတာေပါ့။
~-~-~-~-~-~-~-~-~-

Shrek
2011-12-16

http://www.myanmarfamily.org/forum/showthread.php?p=219527#post219527 မွာ 16-12-2011 က တင္ခဲ့တဲ့ ေဆာင္းပါးေလး ျဖစ္ပါတယ္။

Monday, November 19, 2012

Advance Appearance က ေဖာင့္စာရင္းမွာ မိမိလိုခ်င္တဲ့ ေဖာင့္ မေပၚေနျခင္း

ေဖာင့္တစ္ခုဗ်ာ (otf or ttf) ကို က်ေနာ္ Windows Settings, Desktop Appearance ရဲ႕ Advance Appearance က ေဖာင့္စာရင္းထဲ ထည့္ခ်င္ပါတယ္။ ဘာလိုေနလဲမသိ။ ဘယ္လို ထည့္ရမလဲ အၿကံေပးပါဦး။ Font folder ထဲ Install font လုပ္ရံုနဲ႕ မေပၚလာလို႕ပါ။ ကုတ္ ျဖစ္ျဖစ္ reg hack ျဖစ္ျဖစ္ တစ္ခုေလာက္ :) — with Speak Nut and 4 others.

လို႕ တေလာက က်ေနာ္ ေမးခဲ့ဘူးပါတယ္။ ခုေတာ့ ဟိုကလိ ဒီကလိရင္းနဲ႕ အေျဖသိသြားပါၿပီ။ ေဘာ္ဒါမ်ား ဖတ္ခ်င္ ဖတ္ရေအာင္ မွတ္စုထုတ္လိုက္ပါတယ္

 

အေပၚက ပံုမွာ Advance Appearance က ေဖာင့္ စာရင္းမွာ ေဇာ္ဂ်ီ မပါေၾကာင္း ျပထားပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္ မပါရသလဲ? အေျဖကို တန္းမေျပာခင္ Advance Appearance မွာ ပါတဲ့ ေဖာင့္စာရင္းအေၾကာင္းေျပာၾကည့္ပါမယ္။ သူ႔စာရင္းဟာ ထိုစက္ထဲ အင္စေတာ ထည့္ထားသမွ် ေဖာင့္ေတြ အကုန္ ျပတယ္လို႕ ထင္တတ္ၾကတယ္။ ဒါ မမွန္ပါဘူး။ တိက်ေအာင္ ေျပာရရင္ "အင္စေတာ ထည့္ထားသမွ် ေဖာင့္ေတြအနက္က system locale နဲ႕ ကိုက္တဲ့ေဖာင့္ေတြပဲ Advance Appearance မွာ ျပပါတယ္" လို႕ ကြန္းမန္႔ေပးလိုပါတယ္။

 

ဒီလို ေထာက္ျပလိုက္ရင္ ပံုမွာပါတဲ့ system ရဲ႕ locale က ဘာလဲဆိုတာ မွန္းၾကည့္ရင္ သိသာပါၿပီ။ System Locale က Japanese ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ အေပၚက ပံုမွာ Advance Appearance က ေဖာင့္ စာရင္းမွာ Japanese Unicode code point ေတြ ပါတဲ့ ေဖာင့္ေတြပဲ စာရင္းဝင္ပါတယ္။

 

ဒါဆို ေဇာ္ဂ်ီေဖာင့္က Japanese Unicode code pointေတြ ပါလား မပါဘူးလား စစ္ၾကည့္ရေအာင္ပါ။ ေအာက္ပံုကို ၾကည့္ပါ။

ဒါ ေဇာ္ဂ်ီေဖာင့္ ရဲ႕ naming properties ျဖစ္ပါတယ္။ Japanese Unicode code point ေတြ မပါတာကို ေတြ႕ရပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ Japanese System Locale စက္မွာ Advance Appearance က ေဖာင့္ စာရင္းမွာ ေဇာ္ဂ်ီ မပါတာ ရွင္းသြားပါၿပီ။

 

ေနာက္တစ္ဆင့္က အဲ့ဒီစက္႐ွိ Advance Appearance က ေဖာင့္ စာရင္းမွာ ေဇာ္ဂ်ီေဖာင့္ ပါေအာင္ ဘယ္လို လုပ္မလဲ။ စဥ္းစားျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

ေဇာ္ဂ်ီေဖာင့္ကို Icon ေဖာင့္အျဖစ္ ျမန္မာမ်ား ဘာလို႕ ထည့္ခ်င္ေနတာလဲ ဆိုရင္ Icon မွာ ေဇာ္ဂ်ီေဖာင့္ကို ေရြးေပးမွသာ ျမန္မာစာေတြ အတံုးအတံုး ေပၚျခင္းကို ေျပလည္ေစမွာမို႔ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါဆိုရင္ ေျပလည္ဘို႕ နည္းလမ္းမ်ား ေအာက္ပါအတိုင္း စဥ္းစားၾကည့္မိပါတယ္။

 

၁) System Locale ကို English ထားေပးလိုက္မယ္။ (သို႔မဟုတ္) ေဇာ္ဂ်ီေဖာင့္က လက္ခံတဲ့ အျခား Locale တစ္ခုခု ထားေပးလိုက္မယ္။ ၿပီးေတာ့ Icon font ကို ေဇာ္ဂ်ီေပးလိုက္မယ္။

အက်ိဳး = ေဇာ္ဂ်ီေဖာင့္နဲ႕ ေရးထားတဲ့ ျမန္မာစာေတြ ဝင္းဒိုး အိုင္ကြန္ Desktop မွာ ျမင္ရမယ္။

အျပစ္ = ေဇာ္ဂ်ီေဖာင့္မွာ မပါတဲ့ Unicode Code Point ေတြ အတံုးတံုး ျဖစ္ကုန္မယ္။ (ကုစားရန္ နည္းလမ္း။ ေဇာ္ဂ်ီနဲ႕ ၎ Unicode Code Point ေတြ ဖတ္လို႕ ရေနခဲ့တဲ့ ေဖာင့္နဲ႕ Font Link လုပ္ရပါမယ္။)

 

or

 

၂) ေဇာ္ဂ်ီေဖာင့္ထဲမွာ မပါေသးတဲ့ Unicode Code Point က Glyph ေတြ ၎ေဇာ္ဂ်ီေဖာင့္ထဲ ကူးထည့္မယ္။ ဒီ ျဖစ္စဥ္မွာ ဆိုရင္ေတာ့ Japanese code point က Glyph ေတြေပါ့။ ေဇာ္ဂ်ီေဖာင့္ ျပဳလုပ္သူ Maker က ဒါကို (သူ႕ေဖာင္ကို ဝင္ျပင္တာကို) ခြင့္ျပဴခ်က္ ေပးခ်င္မွေပးမယ္) လက္႐ွိ ေဇာ္ဂ်ီေဖာင့္ကို မြမ္းမံထားတဲ့ ေဇာ္ဂ်ီေဖာင့္နဲ႕ အစားထိုးမယ္။ စက္ကို ရီစတတ္ေပးမယ္။ ဒါဆို Advance Appearance က ေဖာင့္ စာရင္းမွာ ေဇာ္ဂ်ီေဖာင့္ ပါလာမယ္။

အက်ိဳး = ေဇာ္ဂ်ီေဖာင့္နဲ႕ ေရးထားတဲ့ ျမန္မာစာေတြ ဝင္းဒိုး အိုင္ကြန္ Desktop မွာ ျမင္ရမယ္။ System Locale ကိုလည္း ျပင္စရာ မလိုေတာ့။

အျပစ္ = Open Type (ttf) ေဇာ္ဂ်ီေဖာင့္ထဲမွာ True Type Collection (ttc) ထဲက Double Width Characters ေတြ လာထည့္တာ ေရရည္ print/view render အဆင္ေျပပါ့မလား ေတြးမိတယ္။ ေဇာ္ဂ်ီနဲ႕ဂ်ပန္ေဖာင့္ ျပဳလုပ္သူေတြ သိရင္ ခြင့္ျပဳပါ့မလား ေတြးမိတယ္။

 

or

 

၃) က (၂) နဲ႕ ေျပာင္းျပန္ေပါ့။  ေဇာ္ဂ်ီေဖာင့္ထဲက Myanmar Unicode Code Point က Glyph ေတြကို လက္႐ွိအိုင္ကြန္ေဖာင့္ထဲ ကူးထည့္မယ္။ (Tahome / SegoeUI / Ms Gothic စသျဖင့္ တစ္ခုခု) ၎ေဖာင့္ ျပဳလုပ္သူ Maker က ဒါကို (သူ႕ေဖာင္ကို ဝင္ျပင္တာကို) ခြင့္ျပဴခ်က္ ေပးခ်င္မွေပးမယ္) လက္႐ွိေဖာင့္ကို မြမ္းမံထားတဲ့ ေဖာင့္နဲ႕ အစားထိုးမယ္။ စက္ကို ရီစတတ္ေပးမယ္။ ဒါဆို Advance Appearance က ေဖာင့္ စာရင္းမွာ ေဇာ္ဂ်ီ Glyph ေတြ သြတ္သြင္းထားတဲ့ လက္႐ွိအိုင္ကြန္ေဖာင့္ျဖစ္လာမယ္။ Icon font ကို ေဇာ္ဂ်ီေပးစရာ မလိုေတာ့။

အက်ိဳး = ေဇာ္ဂ်ီေဖာင့္နဲ႕ ေရးထားတဲ့ ျမန္မာစာေတြ ဝင္းဒိုး အိုင္ကြန္ Desktop မွာ ျမင္ရမယ္။ System Locale ကိုလည္း ျပင္စရာ မလိုေတာ့။ Icon font ကိုေတာင္ ေဇာ္ဂ်ီေျပာင္းေပးစရာ မလိုေတာ့။

အျပစ္ = ေဇာ္ဂ်ီနဲ႕ဂ်ပန္ေဖာင့္ ျပဳလုပ္သူေတြ သိရင္ ခြင့္ျပဳပါ့မလား ေတြးမိတယ္။ အျခား ျပႆနာ မ႐ွိ။

 

or

 

၄)  လက္႐ွိအိုင္ကြန္ေဖာင့္ (Tahome / SegoeUI / Ms Gothic စသျဖင့္ တစ္ခုခု)နဲ႕ ေဇာ္ဂ်ီေဖာင့္နဲ႕ Font Link လုပ္မယ္။ စက္ကို ရီစတတ္ေပးမယ္။ ဒါဆို Advance Appearance က ေဖာင့္ စာရင္းမွာ Icon font ကို ေဇာ္ဂ်ီေပးစရာ မလိုပဲ ျမန္မာစာေတြ ျမင္ရမယ္။

အက်ိဳး = ေဇာ္ဂ်ီေဖာင့္နဲ႕ ေရးထားတဲ့ ျမန္မာစာေတြ ဝင္းဒိုး အိုင္ကြန္ Desktop မွာ ျမင္ရမယ္။ System Locale ကိုလည္း ျပင္စရာ မလိုေတာ့။ Icon font ကိုေတာင္ ေဇာ္ဂ်ီေျပာင္းေပးစရာ မလိုေတာ့။ သူမ်ား ေဖာင့္ေတြ ဝင္ျပင္စရာ မလိုေတာ့။

အျပစ္ = Regedit သံုးၿပီး လုပ္ရလို႕ အမွားအယြင္း ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိ။ မျပင္ခင္ အေျခအေနကို Backup လုပ္ထားသင့္။ အျခား ျပႆနာ မ႐ွိ။

 

အျခားနည္း ေတြ႕ရင္ update လုပ္ပါဦးမည္။  2012-ႏိုဝင္ဘာ-18 Lu Zein မွ တင္ျပလိုက္ပါသည္ :)

source: https://www.facebook.com/notes/lu-zein/advance-appearance-%E1%80%80-%E1%80%B1%E1%80%96%E1%80%AC%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B7%E1%80%85%E1%80%AC%E1%80%9B%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8%E1%80%99%E1%80%BD%E1%80%AC-%E1%80%99%E1%80%AD%E1%80%99%E1%80%AD%E1%80%9C%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%81%E1%80%BA%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%90%E1%80%B2%E1%80%B7-%E1%80%B1%E1%80%96%E1%80%AC%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B7-%E1%80%99%E1%80%B1%E1%80%95%E1%81%9A%E1%80%B1%E1%80%94%E1%80%BB%E1%80%81%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8/10151288930315891

Tuesday, November 6, 2012

dfsvc.exe has encountered a problem and needs to close

dfsvc.exe has encountered a problem and needs to close ဆိုတဲ့ ျပႆနာမ်ိဳး ႀကံဳဘူးၾကပါသလား ?

ဘယ္လို အေျခအေနမ်ိဳးမွာျဖစ္တတ္သလဲ ဆိုရင္ သင္ဟာ
- ဝင္းဒိုး Vista, ဝင္းဒိုး 7 စက္ကို သံုးေနမယ္။
- Dotnet Clickonce feature ပါတဲ့ ပ႐ိုဂရမ္တစ္ခုကို စက္ထဲ အင္စေတာ သြင္းဘို႕ လုပ္ေနမယ္ ဆိုရင္
ထိုကဲ့သို႕ေသာ ပ႐ိုဂရမ္မ်ိဳးကို စက္ထဲ သြင္းလို႕ မေအာင္ျမင္ပဲ ေဖာ္ျပပါ Error နဲ႕ ရပ္တန္႕သြားပါလိမ့္မယ္။ ဒါဟာ သင့္ စက္ထဲ႐ွိ Dotnet Framework ေၾကာင္သြားလို႕လည္း ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ မိမိ စက္ထဲ ႐ွိ DotNet Framework ကို ျပန္ Re-install လုပ္ျခင္းျဖင့္ ေျဖ႐ွင္းႏိုင္ပါတယ္။ အျခားနည္းလမ္းျဖင့္ ေျဖ႐ွင္းနည္းေတြလည္း ႐ွိႏိုင္ပါေသးတယ္။

အလြယ္ကူဆံုး ေျဖ႐ွင္းနည္းကေတာ့ Dotnetfx Cleanup Tool ကို အသံုးျပဳျခင္းပါပဲ။
Credit to http://clientsupport.curse.com

ဒီ Tool က ေသးငယ္သလို ထိေရာက္ပါတယ္။ သင့္စက္ထဲမွာ႐ွိတဲ့ DotNet Framework ျပႆနာေတြ ခ်က္ခ်င္း ေျပလည္ သြားပါလိမ့္မယ္။

၎ Tool ကို မူရင္း Source က ဆြဲခ်ယူႏိုင္ပါတယ္။ က်ေနာ္ သိမ္းထားတဲ့ ဒီေနရာကလည္း ဆြဲခ်ယူႏိုင္ပါတယ္။ ျပႆနာခ်င္း တိုက္ဆိုင္လို႕ အခက္အခဲတစ္ခု ေျပလည္သြားရင္ ကူညီရက်ိဳးနပ္တာေပါ့ ခင္ဗ်ာ :)

Firefox မွာ IDM အတြက္ ဆြဲခ်ဘို႕ လင့္ခလုတ္ မတက္လာေသာ္

Internet Download Manager Integration module for Mozilla Firefox Browser
IDM CC 7.3.25

IDM CC enable လုပ္မရလို႕ Firefox ကေန IDM နဲ႕ ေဒါင္းလို႕ မရသည္ ႐ွိခဲ့ေသာ္ ၎ IDM CC ကို ဗား႐ွင္းျမင့္တာနဲ႕ လဲေပးဘို႕ လိုပါတယ္။

ေအာက္ကပံုပါအတိုင္း Firefox ရဲ႕ Add-on ->Extensions စာရင္းက IDM CC ကို စစ္ပါ။ disable ျဖစ္ေနရင္ ၎IDM ေကာင္းပါလ်က္ ၎ေၾကာင့္ လင့္ခလုတ္ မေပၚတာျဖစ္ပါတယ္။ ပံုပါအတိုင္း Check for updates ကို ႏွိပ္ၿပီး update လုပ္ၾကည့္ပါ။

Inline image 2

အေပၚကလို Check for updates လုပ္မရတဲ့ သူမ်ားအေနနဲ႕ Manual Install လုပ္ဘို႕ လိုပါမယ္။

ထို႕ေၾကာင့္ အဆင္ေျပေစရန္ IDM cc version 7.3.25 ကို ေဝမွ်လိုက္ပါတယ္။
IDM CC ကို မူလပိုင္႐ွင္ IDM ရဲ႕ site မွာ သြားေရာက္ ႐ွာေဖြယူႏိုင္ပါတယ္။ လင့္က
ျဖစ္ပါတယ္။

ေဖာ္ျပပါ ဆိုဒ္မွာ မေတြ႕ေသာ္ (ဝါ) အျမန္လိုခ်င္ေသာ္..
ဖိုင္ကို ဒီမွာ ဝင္ယူပါ။ ဖိုင္ အမည္က idmmzcc.xpi ျဖစ္ပါတယ္။


Firefox ရဲ႕ Add-on ->Extensions စာရင္း က ပင္နယံေလးကို ဆြဲခ်ၿပီး Install Add-on from file လုပ္ပါ။
Inline image 1

ခုနက ယူထားတဲ့ ဖိုင္ idmmzcc.xpi ကို ေရြးေပးၿပီး Firefox ကို restart ေပးလိုက္႐ံုနဲ႕ ေျပလည္သြားမည္ ျဖစ္ပါတယ္။

Sunday, November 4, 2012

Myanmar-English-Czech Students Dictionary 1st Edition (Off-line version, mssqlce, dotnet 3.5 sp1)


ျမန္မာ <-> အဂၤလိပ္ <-> ခ်က္ ေဒ႐ွင္နရီ
ဝင္းဒိုး စက္ထဲ ထည့္ထားၿပီး သံုးဘို႕ပါ။


လိုအပ္ခ်က္
DOWNLOAD ဆြဲခ်ရန္ အင္စေတာ္လာ - http://db.tt/3ekPuwsT ဒေလာ့ေဘာက္ထဲမွာ ႐ွိပါမယ္။
ဇစ္ဖိုင္ (zip) ပါ။ ဆြဲခ်လို႕ ရလာလွ်င္ right click ေခါက္ တေနရာရာမွာ extract ျဖည္ပါ။ ရလာတဲ့ setup.exe ဖိုင္ကို run ပါ။ ဒါဆို ShweBo -> Myanmar-English-Czech Students Dictionary 1st Edition အမည္နဲ႕ Programs အုပ္စုထဲေရာက္သြားပါၿပီ။ အင္တာနက္ မ႐ွိတဲ့ ေနရာမွာလည္း သံုးႏိုင္ပါတယ္။Source & Credit: http://code.google.com/p/myanmar-english-czech-students-dictionary/

Friday, October 26, 2012

မိဘအေပၚ အၿမဲသိတတ္တဲ့ သားသၼီးမ်ားအတြက္

``Grandpa told me that God gives us children so that we could have roses in December. ``

(သူ႕အဓိပၸါယ္နဲ႕သူ စာသားေလး အရမ္းလွလို႕ ထပ္ၿပီး ျမန္မာမႈ မျပဳေတာ့ပါဘူး)

မိဘအေပၚ အၿမဲသိတတ္တဲ့ သားသၼီးမ်ားအတြက္ သီတင္းကြၽတ္ အခါသမယမွာ ဒီစာေလးနဲ႕ ကိုလူစိမ္းမွ ဂုဏ္ျပဳလိုက္ပါေၾကာင္း ...
ကိုဧးသိမ္း a.k.a လူစိမ္း

Thursday, October 25, 2012

127.0.0.1 = me

Facebook : ကြန္ပ်ဴတာႏွင့္ နည္းပညာဆိုင္ရာ အေမးအေျဖ ေဆြးေႏြးခန္း

Da Zoot Htoe:
အရင္ဆံုး notepad ကိုဖြင္႕ထားပါ... ျပီးရင္
    C:\Windows\System32\drivers\etc
    အဲဒီကိုေရာက္ေအာင္တြားလိုက္ဘာ... အဲဒီအထဲမွာ hosts ဆိုတဲ႕ ဖိုင္ကိုေတြ႕ပါမယ္... ေတြ႕ျပီဆိုရင္ အဲဒီ hosts ဖုိင္ကို ခုဏက ဖြင္႕ထားတဲ႕ notepad ထဲ drag လုပ္ျပီး drop (ဆဲြထည္႕)ပါ... ျပီးရင္ ပိတ္ခ်င္တဲ႕၀က္ဆုိဒ္နာမည္ကို သိေအာင္လုပ္ပါ... notepad ထဲမွာ ေအာက္က စာေၾကာင္းေတြကိုရွာပါ... # ::1 Localhost ေအာက္မွာ ပိတ္ခ်င္သမွ်ကို 127.0.0.1 www.google.com အဲလိုပိတ္ပါ... ေအာက္က ဥပမာကိုၾကည္႕ပါ...

    # localhost name resolution is handled within DNS itself.
    # 127.0.0.1 localhost
    # ::1 localhost
    127.0.0.1 www.google.com
~~~~~~~~~~~

Lu Zein:

႐ွင္းခ်က္ေလး ေရးလိုက္ဦးမွ...။

127.0.0.1 ကို me လို႕ ဘာသာျပန္လို႕ရတယ္ ။

ဥပမာ www.Google.com ကို Google လို႕ သိထားသလိုေပါ့
127.0.0.1 ဟာ အင္တာနက္ မွာ မိမိကိုယ္ကို မိမိ ညႊန္းတဲ့ အိုင္ပီနံပတ္ပါ
www.Google.com ကို 127.0.0.1 (မိမိ) လို႕ သမုတ္လိုက္ရင္ စက္က www.Google.com ကို သြားေနေပမည့္ တကယ္တမ္း မေရာက္ႏိုင္ေတာ့ဘူး။ မိမိဆီ မိမိပဲ ျပန္ေရာက္သြားတယ္။
အဲ့လိုပဲ ေပါက္ကရ ဆိုဒ္ေတြကို မသြားဘို႕ စက္ကို လွည့္စားခ်င္ရင္ အဲ့ဆိုဒ္လိပ္စာကို မိမိလို႔ သမုတ္လိုက္ရံုပဲ။

တျခားသံုးနည္း တမ်ိဳးကေတာ့ ...
ကုိယ္ပိုင္ ဝက္စာမ်က္ႏွာတစ္ခုမွာ "ဘာညာကြိကြ" ေရးထားၿပီး ကိုယ္မဝင္ေစခ်င္တဲ့ ဝက္ေပ့ေတြဆီ ဝင္တဲ့သူေတြကို ထို စာမ်က္ႏွာဆီ ေရာက္သြားေအာင္ redirect လုပ္တဲ့ ေနရာမွာလည္း ဒီ host ဖိုင္က အသံုးတည့္ပါတယ္။ ဥပမာ ကိုယ္ပိုင္ စာမ်က္ႏွာက 60.70.80.90 ဆိုပါစို႔

60.70.80.90 www.google.com
လို႔ ေရးလိုက္ရင္ www.google.com ကို သြားတဲ့သူေတြ 60.70.80.90 ဆီ ေအာ္တို ေရာက္သြားပါလိမ့္မယ္။ :P
~~~~~~~~~~~
Lu Zein:
ကိုယ့္ေကာင္မေလး စက္မွာ
    127.0.0.1 www.facebook.com
    127.0.0.1 facebook.com
    လို႕ ေရးထားလိုက္ရင္ အက်ိဳးဆက္က ဘာျဖစ္မယ္ ထင္လဲ :D

ေအာက္မွာ ျပထားတာက က်ေနာ့္ hosts ဖိုင္ ထဲမွာ ပိတ္ထားတဲ့ အႏၱရယ္မ်ားတဲ့ ဆိုဒ္ စာရင္းပါ။
Spybot စု ေပးထားတာပါ။
~~~~~~~~~~~

# Copyright (c) 1993-2009 Microsoft Corp.
#
# This is a sample HOSTS file used by Microsoft TCP/IP for Windows.
#
# This file contains the mappings of IP addresses to host names. Each
# entry should be kept on an individual line. The IP address should
# be placed in the first column followed by the corresponding host name.
# The IP address and the host name should be separated by at least one
# space.
#
# Additionally, comments (such as these) may be inserted on individual
# lines or following the machine name denoted by a '#' symbol.
#
# For example:
#
# 102.54.94.97 rhino.acme.com # source server
# 38.25.63.10 x.acme.com # x client host

# localhost name resolution is handled within DNS itself.
# 127.0.0.1 localhost
# ::1 localhost
127.0.0.1 activate.adobe.com
# Start of entries inserted by Spybot - Search & Destroy
127.0.0.1 www.007guard.com
127.0.0.1 007guard.com
127.0.0.1 008i.com
127.0.0.1 www.008k.com
127.0.0.1 008k.com
127.0.0.1 www.00hq.com
127.0.0.1 00hq.com
127.0.0.1 010402.com
127.0.0.1 www.032439.com
127.0.0.1 032439.com
127.0.0.1 www.1001-search.info
127.0.0.1 1001-search.info
127.0.0.1 www.100888290cs.com
127.0.0.1 100888290cs.com
127.0.0.1 www.100sexlinks.com
127.0.0.1 100sexlinks.com
127.0.0.1 www.10sek.com
127.0.0.1 10sek.com
127.0.0.1 www.123topsearch.com
127.0.0.1 123topsearch.com
127.0.0.1 www.132.com
127.0.0.1 132.com
127.0.0.1 www.136136.net
127.0.0.1 136136.net
127.0.0.1 www.139mm.com
127.0.0.1 139mm.com
127.0.0.1 www.163ns.com
127.0.0.1 163ns.com
127.0.0.1 171203.com
127.0.0.1 17-plus.com
127.0.0.1 www.1800searchonline.com
127.0.0.1 1800searchonline.com
127.0.0.1 www.180searchassistant.com
127.0.0.1 180searchassistant.com
127.0.0.1 www.180solutions.com
127.0.0.1 180solutions.com
127.0.0.1 www.181.365soft.info
127.0.0.1 181.365soft.info
127.0.0.1 www.1987324.com
127.0.0.1 1987324.com
127.0.0.1 www.1-domains-registrations.com
127.0.0.1 1-domains-registrations.com
127.0.0.1 www.1-extreme.biz
127.0.0.1 1-extreme.biz
127.0.0.1 www.1sexparty.com
127.0.0.1 1sexparty.com
127.0.0.1 www.1stantivirus.com
127.0.0.1 1stantivirus.com
127.0.0.1 www.1stpagehere.com
127.0.0.1 1stpagehere.com
127.0.0.1 www.1stsearchportal.com
127.0.0.1 1stsearchportal.com
127.0.0.1 2.82211.net
127.0.0.1 www.2006ooo.com
127.0.0.1 2006ooo.com
127.0.0.1 www.2007-download.com
127.0.0.1 2007-download.com
127.0.0.1 www.2020search.com
127.0.0.1 2020search.com
127.0.0.1 20x2p.com
127.0.0.1 www.24.365soft.info
127.0.0.1 24.365soft.info
127.0.0.1 www.24-7pharmacy.info
127.0.0.1 24-7pharmacy.info
127.0.0.1 www.24-7searching-and-more.com
127.0.0.1 24-7searching-and-more.com
127.0.0.1 www.24teen.com
127.0.0.1 24teen.com
127.0.0.1 www.2every.net
127.0.0.1 2every.net
127.0.0.1 2ndpower.com
127.0.0.1 www.2search.com
127.0.0.1 2search.com
127.0.0.1 www.2search.org
127.0.0.1 2search.org
127.0.0.1 www.2squared.com
127.0.0.1 2squared.com
127.0.0.1 www.3322.org
127.0.0.1 3322.org
127.0.0.1 365soft.info
127.0.0.1 www.36site.com
127.0.0.1 36site.com
127.0.0.1 3721.com
127.0.0.1 39-93.com
127.0.0.1 www.3abetterinternet.com
127.0.0.1 3abetterinternet.com
127.0.0.1 www.3bay.it
127.0.0.1 3bay.it
127.0.0.1 www.3ebay.it
127.0.0.1 3ebay.it
127.0.0.1 www.3xclipsonline.com
127.0.0.1 3xclipsonline.com
127.0.0.1 www.3xcurves.com
127.0.0.1 3xcurves.com
127.0.0.1 www.3xfestival.com
127.0.0.1 3xfestival.com
127.0.0.1 www.3x-festival.com
127.0.0.1 3x-festival.com
127.0.0.1 www.3x-galls.com
127.0.0.1 3x-galls.com
127.0.0.1 www.3xmiracle.com
127.0.0.1 3xmiracle.com
127.0.0.1 www.3xmoviesblog.com
127.0.0.1 3xmoviesblog.com
127.0.0.1 www.404dns.com
127.0.0.1 404dns.com
127.0.0.1 www.4199.com
127.0.0.1 4199.com
127.0.0.1 www.4corn.net
127.0.0.1 4corn.net
127.0.0.1 www.4ebay.it
127.0.0.1 4ebay.it
127.0.0.1 4klm.com
127.0.0.1 www.4mpg.com
127.0.0.1 4mpg.com
127.0.0.1 www.4repubblica.it
127.0.0.1 4repubblica.it
127.0.0.1 www.4softget.com
127.0.0.1 4softget.com
127.0.0.1 www.59cn.cn
127.0.0.1 59cn.cn
127.0.0.1 www.5iscali.it
127.0.0.1 5iscali.it
127.0.0.1 www.5repubblica.it
127.0.0.1 5repubblica.it
127.0.0.1 www.5starvideos.com
127.0.0.1 5starvideos.com
127.0.0.1 www.5tiscali.it
127.0.0.1 5tiscali.it
127.0.0.1 www.5zgmu7o20kt5d8yq.com
127.0.0.1 5zgmu7o20kt5d8yq.com
127.0.0.1 www.680180.net
127.0.0.1 680180.net
127.0.0.1 www.6iscali.it
127.0.0.1 6iscali.it
127.0.0.1 www.6njaga.com
127.0.0.1 6njaga.com
127.0.0.1 www.6sek.com
127.0.0.1 6sek.com
127.0.0.1 www.6tiscali.it
127.0.0.1 6tiscali.it
127.0.0.1 www.70-music.com
127.0.0.1 70-music.com
127.0.0.1 www.7322.com
127.0.0.1 7322.com
127.0.0.1 www.745970.com
127.0.0.1 745970.com
127.0.0.1 75tz.com
127.0.0.1 www.777search.com
127.0.0.1 777search.com
127.0.0.1 www.777top.com
127.0.0.1 777top.com
127.0.0.1 www.7939.com
127.0.0.1 7939.com
127.0.0.1 www.7search.com
127.0.0.1 7search.com
127.0.0.1 80gw6ry3i3x3qbrkwhxhw.032439.com
127.0.0.1 www.80-music.com
127.0.0.1 80-music.com
127.0.0.1 82211.net
127.0.0.1 8866.org
127.0.0.1 www.88vcd.com
127.0.0.1 88vcd.com
127.0.0.1 www.8ad.com
127.0.0.1 8ad.com
127.0.0.1 www.90-music.com
127.0.0.1 90-music.com
127.0.0.1 www.9505.com
127.0.0.1 9505.com
127.0.0.1 www.971searchbox.com
127.0.0.1 971searchbox.com
127.0.0.1 9mmporn.com
127.0.0.1 a.bestmanage.org
127.0.0.1 www.aaabesthomepage.com
127.0.0.1 aaabesthomepage.com
127.0.0.1 aaasexypics.com
127.0.0.1 www.aaawebfinder.com
127.0.0.1 aaawebfinder.com
127.0.0.1 www.aaqadarsztriv.com
127.0.0.1 aaqadarsztriv.com
127.0.0.1 www.aaqada-rsztriv.com
127.0.0.1 aaqada-rsztriv.com
127.0.0.1 www.aaqadaueorn.com
127.0.0.1 aaqadaueorn.com
127.0.0.1 www.aaqada-ueorn.com
127.0.0.1 aaqada-ueorn.com
127.0.0.1 www.aaqada-ygco.com
127.0.0.1 aaqada-ygco.com
127.0.0.1 www.aaqada-ymct.com
127.0.0.1 aaqada-ymct.com
127.0.0.1 aavc.com
127.0.0.1 www.abccodec.com
127.0.0.1 abccodec.com
127.0.0.1 www.abcdperformance.com
127.0.0.1 abcdperformance.com
127.0.0.1 www.abc-find.info
127.0.0.1 abc-find.info
127.0.0.1 www.abcsearch.com
127.0.0.1 abcsearch.com
127.0.0.1 www.abetterinternet.com
127.0.0.1 abetterinternet.com
127.0.0.1 www.abnetsoft.info
127.0.0.1 abnetsoft.info
127.0.0.1 www.about-adult.net
127.0.0.1 about-adult.net
127.0.0.1 www.aboutclicker.com
127.0.0.1 aboutclicker.com
127.0.0.1 www.abrp.net
127.0.0.1 abrp.net
127.0.0.1 www.absolutee.com
127.0.0.1 absolutee.com
127.0.0.1 www.abyssmedia.com
127.0.0.1 abyssmedia.com
127.0.0.1 www.ac66.cn
127.0.0.1 ac66.cn
127.0.0.1 access.navinetwork.com
127.0.0.1 access.rapid-pass.net
127.0.0.1 www.accessactivexvideo.com
127.0.0.1 accessactivexvideo.com
127.0.0.1 www.accessclips.com
127.0.0.1 accessclips.com
127.0.0.1 www.access-dvd.com
127.0.0.1 access-dvd.com
127.0.0.1 www.accesskeygenerator.com
127.0.0.1 accesskeygenerator.com
127.0.0.1 www.accessthefuture.net
127.0.0.1 accessthefuture.net
127.0.0.1 www.accessvid.net
127.0.0.1 accessvid.net
127.0.0.1 www.acemedic.com
127.0.0.1 acemedic.com
127.0.0.1 www.ace-webmaster.com
127.0.0.1 ace-webmaster.com
127.0.0.1 acjp.com
127.0.0.1 www.acrobat-2007.com
127.0.0.1 acrobat-2007.com
127.0.0.1 www.acrobat-8.com
127.0.0.1 acrobat-8.com
127.0.0.1 www.acrobat-center.com
127.0.0.1 acrobat-center.com
127.0.0.1 www.acrobat-hq.com
127.0.0.1 acrobat-hq.com
127.0.0.1 www.acrobatreader-8.com
127.0.0.1 acrobatreader-8.com
127.0.0.1 www.acrobat-reader-8.de
127.0.0.1 acrobat-reader-8.de
127.0.0.1 www.acrobat-stop.com
127.0.0.1 acrobat-stop.com
127.0.0.1 www.actionbreastcancer.org
127.0.0.1 actionbreastcancer.org
127.0.0.1 www.activesearcher.info
127.0.0.1 activesearcher.info
127.0.0.1 www.activexaccessobject.com
127.0.0.1 activexaccessobject.com
127.0.0.1 www.activexaccessvideo.com
127.0.0.1 activexaccessvideo.com
127.0.0.1 www.activexemedia.com
127.0.0.1 activexemedia.com
127.0.0.1 www.activexmediaobject.com
127.0.0.1 activexmediaobject.com
127.0.0.1 www.activexmediapro.com
127.0.0.1 activexmediapro.com
127.0.0.1 www.activexmediasite.com
127.0.0.1 activexmediasite.com
127.0.0.1 www.activexmediasoftware.com
127.0.0.1 activexmediasoftware.com
127.0.0.1 www.activexmediasource.com
127.0.0.1 activexmediasource.com
127.0.0.1 www.activexmediatool.com
127.0.0.1 activexmediatool.com
127.0.0.1 www.activexmediatour.com
127.0.0.1 activexmediatour.com
127.0.0.1 www.activexsoftwares.com
127.0.0.1 activexsoftwares.com
127.0.0.1 www.activexsource.com
127.0.0.1 activexsource.com
127.0.0.1 www.activexupdate.com
127.0.0.1 activexupdate.com
127.0.0.1 www.activexvideo.com
127.0.0.1 activexvideo.com
127.0.0.1 www.activexvideotool.com
127.0.0.1 activexvideotool.com
127.0.0.1 www.ad.marketingsector.com
127.0.0.1 ad.marketingsector.com
127.0.0.1 www.ad.mokead.com
127.0.0.1 ad.mokead.com
127.0.0.1 ad.oinadserver.com
127.0.0.1 ad.outerinfoads.com
127.0.0.1 www.ad25.com
127.0.0.1 ad25.com
127.0.0.1 www.ad45.com
127.0.0.1 ad45.com
127.0.0.1 www.ad77.com
127.0.0.1 ad77.com
127.0.0.1 www.ad86.com
127.0.0.1 ad86.com
127.0.0.1 www.adamsupportgroup.org
127.0.0.1 adamsupportgroup.org
127.0.0.1 www.adarmor.com
127.0.0.1 adarmor.com
127.0.0.1 www.adasearch.com
127.0.0.1 adasearch.com
127.0.0.1 adaware.cc
127.0.0.1 www.adawarenow.com
127.0.0.1 adawarenow.com
127.0.0.1 adchannel.contextplus.net
127.0.0.1 www.addetect.com
127.0.0.1 addetect.com
127.0.0.1 www.add-hhh.info
127.0.0.1 add-hhh.info
127.0.0.1 www.addictivetechnologies.com
127.0.0.1 addictivetechnologies.com
127.0.0.1 www.addictivetechnologies.net
127.0.0.1 addictivetechnologies.net
127.0.0.1 www.addioerrori.com
127.0.0.1 addioerrori.com
127.0.0.1 www.add-manager.com
127.0.0.1 add-manager.com
127.0.0.1 www.adgate.info
127.0.0.1 adgate.info
127.0.0.1 www.adintelligence.net
127.0.0.1 adintelligence.net
127.0.0.1 www.adioserrores.com
127.0.0.1 adioserrores.com
127.0.0.1 www.adipics.com
127.0.0.1 adipics.com
127.0.0.1 www.adlogix.com
127.0.0.1 adlogix.com
127.0.0.1 www.admin2cash.biz
127.0.0.1 admin2cash.biz
127.0.0.1 adnet-plus.com
127.0.0.1 www.adnetserver.com
127.0.0.1 adnetserver.com
127.0.0.1 adobe-download-now.com
127.0.0.1 www.adobe-downloads.com
127.0.0.1 adobe-downloads.com
127.0.0.1 www.adobe-reader-8.fr
127.0.0.1 adobe-reader-8.fr
127.0.0.1 www.adprotect.com
127.0.0.1 adprotect.com
127.0.0.1 ads.centralmedia.ws
127.0.0.1 ads.k8l.info
127.0.0.1 ads.kmpads.com
127.0.0.1 ads.kw.revenue.net
127.0.0.1 ads.marketingsector.com
127.0.0.1 ads.searchingbooth.com
127.0.0.1 ads.z-quest.com
127.0.0.1 ads1.revenue.net
127.0.0.1 www.ads183.com
127.0.0.1 ads183.com
127.0.0.1 www.adscontex.com
127.0.0.1 adscontex.com
127.0.0.1 www.adservices1.enhance.com
127.0.0.1 adservices1.enhance.com
127.0.0.1 adservs.com
127.0.0.1 www.adsextend.net
127.0.0.1 adsextend.net
127.0.0.1 www.adshttp.com
127.0.0.1 adshttp.com
127.0.0.1 www.adsniffer.com
127.0.0.1 adsniffer.com
127.0.0.1 www.adsonwww.com
127.0.0.1 adsonwww.com
127.0.0.1 www.adspics.com
127.0.0.1 adspics.com
127.0.0.1 www.adsrevenue.net
127.0.0.1 adsrevenue.net
127.0.0.1 www.adtrak.net
127.0.0.1 adtrak.net
127.0.0.1 adtrgt.com
127.0.0.1 www.adult18codec.com
127.0.0.1 adult18codec.com
127.0.0.1 www.adult777search.info
127.0.0.1 adult777search.info
127.0.0.1 www.adultan.com
127.0.0.1 adultan.com
127.0.0.1 www.adultcodec-2008.com
127.0.0.1 adultcodec-2008.com
127.0.0.1 www.adultcodecstars.com
127.0.0.1 adultcodecstars.com
127.0.0.1 www.adult-engine-search.com
127.0.0.1 adult-engine-search.com
127.0.0.1 www.adult-erotic-guide.net
127.0.0.1 adult-erotic-guide.net
127.0.0.1 www.adultfilmsite.com
127.0.0.1 adultfilmsite.com
127.0.0.1 www.adult-friends-finder.net
127.0.0.1 adult-friends-finder.net
127.0.0.1 adultgambling.org
127.0.0.1 adult-host.org
127.0.0.1 www.adulthyperlinks.com
127.0.0.1 adulthyperlinks.com
127.0.0.1 www.adultmovieplus.com
127.0.0.1 adultmovieplus.com
127.0.0.1 www.adult-mpg.net
127.0.0.1 adult-mpg.net
127.0.0.1 adult-personal.us
127.0.0.1 adultsgames.net
127.0.0.1 www.adultsonlyvids.com
127.0.0.1 adultsonlyvids.com
127.0.0.1 www.adultsper.com
127.0.0.1 adultsper.com
127.0.0.1 www.adulttds.com
127.0.0.1 adulttds.com
127.0.0.1 www.adultzoneworld.com
127.0.0.1 adultzoneworld.com
127.0.0.1 www.advancedcleaner.com
127.0.0.1 advancedcleaner.com
127.0.0.1 www.advcash.biz
127.0.0.1 advcash.biz
127.0.0.1 advert.exaccess.ru
127.0.0.1 www.advertisemoney.info
127.0.0.1 advertisemoney.info
127.0.0.1 advertising.paltalk.com
127.0.0.1 www.advertising-money.info
127.0.0.1 advertising-money.info
127.0.0.1 ad-ware.cc
127.0.0.1 www.ad-w-a-r-e.com
127.0.0.1 ad-w-a-r-e.com
127.0.0.1 www.a-d-w-a-r-e.com
127.0.0.1 a-d-w-a-r-e.com
127.0.0.1 www.adware.pro
127.0.0.1 adware.pro
127.0.0.1 www.adwarealert.com
127.0.0.1 adwarealert.com
127.0.0.1 www.ad-warealert.com
127.0.0.1 ad-warealert.com
127.0.0.1 www.adwarearrest.com
127.0.0.1 adwarearrest.com
127.0.0.1 www.adwarebazooka.com
127.0.0.1 adwarebazooka.com
127.0.0.1 www.adwarecommander.com
127.0.0.1 adwarecommander.com
127.0.0.1 www.adwarefinder.com
127.0.0.1 adwarefinder.com
127.0.0.1 www.adwaregold.com
127.0.0.1 adwaregold.com
127.0.0.1 www.adwarepatrol.com
127.0.0.1 adwarepatrol.com
127.0.0.1 www.adwareplatinum.com
127.0.0.1 adwareplatinum.com
127.0.0.1 www.adwareprotectionsite.com
127.0.0.1 adwareprotectionsite.com
127.0.0.1 www.adwarepunisher.com
127.0.0.1 adwarepunisher.com
127.0.0.1 www.adwareremover.ws
127.0.0.1 adwareremover.ws
127.0.0.1 www.adwaresafety.com
127.0.0.1 adwaresafety.com
127.0.0.1 www.adwarexp.com
127.0.0.1 adwarexp.com
127.0.0.1 affiliate.idownload.com
127.0.0.1 www.aflgate.com
127.0.0.1 aflgate.com
127.0.0.1 africaspromise.org
127.0.0.1 agava.com
127.0.0.1 agava.ru
127.0.0.1 agentstudio.com
127.0.0.1 www.ageofconans.net
127.0.0.1 ageofconans.net
127.0.0.1 www.aginegialle.it
127.0.0.1 aginegialle.it
127.0.0.1 www.ahnenforschung.de
127.0.0.1 ahnenforschung.de
127.0.0.1 www.aifind.info
127.0.0.1 aifind.info
127.0.0.1 www.airtleworld.com
127.0.0.1 airtleworld.com
127.0.0.1 www.aitalia.it
127.0.0.1 aitalia.it
127.0.0.1 akamai.downloadv3.com
127.0.0.1 www.aklitalia.it
127.0.0.1 aklitalia.it
127.0.0.1 akril.com
127.0.0.1 alcatel.ws
127.0.0.1 www.alertspy.com
127.0.0.1 alertspy.com
127.0.0.1 www.alfacleaner.com
127.0.0.1 alfacleaner.com
127.0.0.1 alfa-search.com
127.0.0.1 www.alialia.it
127.0.0.1 alialia.it
127.0.0.1 www.aliotalia.it
127.0.0.1 aliotalia.it
127.0.0.1 www.alirtalia.it
127.0.0.1 alirtalia.it
127.0.0.1 www.alitaia.it
127.0.0.1 alitaia.it
127.0.0.1 www.alitaklia.it
127.0.0.1 alitaklia.it
127.0.0.1 www.alitala.it
127.0.0.1 alitala.it
127.0.0.1 www.alitali.it
127.0.0.1 alitali.it
127.0.0.1 www.alitaliaq.it
127.0.0.1 alitaliaq.it
127.0.0.1 www.alitalias.it
127.0.0.1 alitalias.it
127.0.0.1 www.alitaliaz.it
127.0.0.1 alitaliaz.it
127.0.0.1 www.alitalioa.it
127.0.0.1 alitalioa.it
127.0.0.1 www.alitalisa.it
127.0.0.1 alitalisa.it
127.0.0.1 www.alitaliua.it
127.0.0.1 alitaliua.it
127.0.0.1 www.alitalkia.it
127.0.0.1 alitalkia.it
127.0.0.1 www.alitaloia.it
127.0.0.1 alitaloia.it
127.0.0.1 www.alitaluia.it
127.0.0.1 alitaluia.it
127.0.0.1 www.alitaslia.it
127.0.0.1 alitaslia.it
127.0.0.1 www.alitlia.it
127.0.0.1 alitlia.it
127.0.0.1 www.alitralia.it
127.0.0.1 alitralia.it
127.0.0.1 www.alitsalia.it
127.0.0.1 alitsalia.it
127.0.0.1 www.aliutalia.it
127.0.0.1 aliutalia.it
127.0.0.1 www.all1count.net
127.0.0.1 all1count.net
127.0.0.1 www.all4internet.com
127.0.0.1 all4internet.com
127.0.0.1 allabtcars.com
127.0.0.1 allabtjeeps.com
127.0.0.1 www.all-bittorrent.com
127.0.0.1 all-bittorrent.com
127.0.0.1 www.allcollisions.com
127.0.0.1 allcollisions.com
127.0.0.1 www.allcybersearch.com
127.0.0.1 allcybersearch.com
127.0.0.1 www.alldnserrors.com
127.0.0.1 alldnserrors.com
127.0.0.1 www.all-downloads-now.com
127.0.0.1 all-downloads-now.com
127.0.0.1 www.all-edonkey.com
127.0.0.1 all-edonkey.com
127.0.0.1 www.allertaminacce.com
127.0.0.1 allertaminacce.com
127.0.0.1 allforadult.com
127.0.0.1 allhyperlinks.com
127.0.0.1 www.alliesecurity.com
127.0.0.1 alliesecurity.com
127.0.0.1 all-inet.com
127.0.0.1 allinternetbusiness.com
127.0.0.1 www.all-limewire.com
127.0.0.1 all-limewire.com
127.0.0.1 www.allmegabucks.com
127.0.0.1 allmegabucks.com
127.0.0.1 www.allprotections.com
127.0.0.1 allprotections.com
127.0.0.1 www.allresultz.net
127.0.0.1 allresultz.net
127.0.0.1 www.allsearch.us
127.0.0.1 allsearch.us
127.0.0.1 www.allsecuritynotes.com
127.0.0.1 allsecuritynotes.com
127.0.0.1 www.allsecuritysite.com
127.0.0.1 allsecuritysite.com
127.0.0.1 www.allstarsvideos.net
127.0.0.1 allstarsvideos.net
127.0.0.1 www.alltiettantivirus.com
127.0.0.1 alltiettantivirus.com
127.0.0.1 www.alltruesoftware.com
127.0.0.1 alltruesoftware.com
127.0.0.1 www.allvideoactivex.com
127.0.0.1 allvideoactivex.com
127.0.0.1 www.almanah.biz
127.0.0.1 almanah.biz
127.0.0.1 almarvideos.com
127.0.0.1 www.aloitalia.it
127.0.0.1 aloitalia.it
127.0.0.1 www.aluitalia.it
127.0.0.1 aluitalia.it
127.0.0.1 www.amaena.com
127.0.0.1 amaena.com
127.0.0.1 amandamountains.com
127.0.0.1 www.amateurliveshow.com
127.0.0.1 amateurliveshow.com
127.0.0.1 www.amediasoftware.com
127.0.0.1 amediasoftware.com
127.0.0.1 www.amediasource.com
127.0.0.1 amediasource.com
127.0.0.1 www.americanautobargains.com
127.0.0.1 americanautobargains.com
127.0.0.1 www.americancarbargains.com
127.0.0.1 americancarbargains.com
127.0.0.1 american-teens.net
127.0.0.1 amigeek.com
127.0.0.1 www.amigobore.com
127.0.0.1 amigobore.com
127.0.0.1 amisbusiness.com
127.0.0.1 www.ampmsearch.com
127.0.0.1 ampmsearch.com
127.0.0.1 www.analcord.com
127.0.0.1 analcord.com
127.0.0.1 analmovi.com
127.0.0.1 www.anarchylolita.com
127.0.0.1 anarchylolita.com
127.0.0.1 anarchyporn.com
127.0.0.1 www.andromedical.com
127.0.0.1 andromedical.com
127.0.0.1 www.animepornmag.com
127.0.0.1 animepornmag.com
127.0.0.1 anin.org
127.0.0.1 www.anjpn-avxiz.biz
127.0.0.1 anjpn-avxiz.biz
127.0.0.1 www.anjpnzqav.biz
127.0.0.1 anjpnzqav.biz
127.0.0.1 www.anjpn-zqav.biz
127.0.0.1 anjpn-zqav.biz
127.0.0.1 annaromeo.com
127.0.0.1 www.antiddos.us
127.0.0.1 antiddos.us
127.0.0.1 www.antiespiadorado.com
127.0.0.1 antiespiadorado.com
127.0.0.1 www.antiespionspack.com
127.0.0.1 antiespionspack.com
127.0.0.1 www.antigusanos2008.com
127.0.0.1 antigusanos2008.com
127.0.0.1 www.antispamassistant.com
127.0.0.1 antispamassistant.com
127.0.0.1 www.antispamdeluxe.com
127.0.0.1 antispamdeluxe.com
127.0.0.1 www.antispionage.com
127.0.0.1 antispionage.com
127.0.0.1 www.antispionagepro.com
127.0.0.1 antispionagepro.com
127.0.0.1 www.antispyadvanced.com
127.0.0.1 antispyadvanced.com
127.0.0.1 www.antispydns.biz
127.0.0.1 antispydns.biz
127.0.0.1 www.antispykit.com
127.0.0.1 antispykit.com
127.0.0.1 www.antispylab.com
127.0.0.1 antispylab.com
127.0.0.1 www.antispyshield.com
127.0.0.1 antispyshield.com
127.0.0.1 www.antispysolutions.com
127.0.0.1 antispysolutions.com
127.0.0.1 www.antispyware.com
127.0.0.1 antispyware.com
127.0.0.1 www.antispywareboot.com
127.0.0.1 antispywareboot.com
127.0.0.1 www.antispywarebot.com
127.0.0.1 antispywarebot.com
127.0.0.1 www.antispywarebox.com
127.0.0.1 antispywarebox.com
127.0.0.1 www.antispywaredownloads.com
127.0.0.1 antispywaredownloads.com
127.0.0.1 www.antispywaresuite.com
127.0.0.1 antispywaresuite.com
127.0.0.1 www.antispywareupdates.net
127.0.0.1 antispywareupdates.net
127.0.0.1 www.antispywarexp.com
127.0.0.1 antispywarexp.com
127.0.0.1 www.antispyweb.net
127.0.0.1 antispyweb.net
127.0.0.1 www.antiver2008.com
127.0.0.1 antiver2008.com
127.0.0.1 www.antivermins.com
127.0.0.1 antivermins.com
127.0.0.1 www.anti-vermins.com
127.0.0.1 anti-vermins.com
127.0.0.1 www.antivir2007.com
127.0.0.1 antivir2007.com
127.0.0.1 www.antivirgear.com
127.0.0.1 antivirgear.com
127.0.0.1 www.antivirprotect.com
127.0.0.1 antivirprotect.com
127.0.0.1 www.antivirus.fastfreedownload.com
127.0.0.1 antivirus.fastfreedownload.com
127.0.0.1 www.antivirus2008pro.com
127.0.0.1 antivirus2008pro.com
127.0.0.1 www.antivirus-2008pro.com
127.0.0.1 antivirus-2008pro.com
127.0.0.1 www.antivirus-2008-pro.com
127.0.0.1 antivirus-2008-pro.com
127.0.0.1 www.antivirus2008pro.info
127.0.0.1 antivirus2008pro.info
127.0.0.1 www.antivirus-2008pro.info
127.0.0.1 antivirus-2008pro.info
127.0.0.1 www.antivirus-2008-pro.info
127.0.0.1 antivirus-2008-pro.info
127.0.0.1 www.antivirus2008pro.net
127.0.0.1 antivirus2008pro.net
127.0.0.1 www.antivirus-2008pro.net
127.0.0.1 antivirus-2008pro.net
127.0.0.1 www.antivirus-2008-pro.net
127.0.0.1 antivirus-2008-pro.net
127.0.0.1 www.antivirus2008pro.org
127.0.0.1 antivirus2008pro.org
127.0.0.1 www.antivirus-2008pro.org
127.0.0.1 antivirus-2008pro.org
127.0.0.1 www.antivirus-2008-pro.org
127.0.0.1 antivirus-2008-pro.org
127.0.0.1 www.antivirus2008x.com
127.0.0.1 antivirus2008x.com
127.0.0.1 www.antivirusadvance.com
127.0.0.1 antivirusadvance.com
127.0.0.1 www.antivirusaskeladd.com
127.0.0.1 antivirusaskeladd.com
127.0.0.1 www.antivirusgereedschap.com
127.0.0.1 antivirusgereedschap.com
127.0.0.1 www.antivirusgolden.com
127.0.0.1 antivirusgolden.com
127.0.0.1 www.antivirus-hq.net
127.0.0.1 antivirus-hq.net
127.0.0.1 www.antiviruspcsuite.com
127.0.0.1 antiviruspcsuite.com
127.0.0.1 www.antiviruspremium.com
127.0.0.1 antiviruspremium.com
127.0.0.1 www.anti-virus-pro.com
127.0.0.1 anti-virus-pro.com
127.0.0.1 www.antivirusprotector.com
127.0.0.1 antivirusprotector.com
127.0.0.1 www.antivirus-scanner.com
127.0.0.1 antivirus-scanner.com
127.0.0.1 www.antivirusscherm.com
127.0.0.1 antivirusscherm.com
127.0.0.1 www.antivirussecuritypro.com
127.0.0.1 antivirussecuritypro.com
127.0.0.1 www.antivirus-stop.com
127.0.0.1 antivirus-stop.com
127.0.0.1 www.antivirussuite.com
127.0.0.1 antivirussuite.com
127.0.0.1 www.antiworm2008.com
127.0.0.1 antiworm2008.com
127.0.0.1 www.antiwurm2008.com
127.0.0.1 antiwurm2008.com
127.0.0.1 antrocity.com
127.0.0.1 www.anyofus.com
127.0.0.1 anyofus.com
127.0.0.1 www.anysn.seproger.com
127.0.0.1 anysn.seproger.com
127.0.0.1 anything4health.com
127.0.0.1 www.apicpreview.com
127.0.0.1 apicpreview.com
127.0.0.1 www.appealcircuit.com
127.0.0.1 appealcircuit.com
127.0.0.1 www.approvedlinks.com
127.0.0.1 approvedlinks.com
127.0.0.1 apps.deskwizz.com
127.0.0.1 apps.webservicehost.com
127.0.0.1 www.aprotectedpage.com
127.0.0.1 aprotectedpage.com
127.0.0.1 apsua.com
127.0.0.1 www.archivioadulti.com
127.0.0.1 archivioadulti.com
127.0.0.1 www.archiviosex.net
127.0.0.1 archiviosex.net
127.0.0.1 aregay.com
127.0.0.1 www.ares.click-new-download.com
127.0.0.1 ares.click-new-download.com
127.0.0.1 www.ares-freebie.com
127.0.0.1 ares-freebie.com
127.0.0.1 www.arespro2007.com
127.0.0.1 arespro2007.com
127.0.0.1 www.aresultra.com
127.0.0.1 aresultra.com
127.0.0.1 www.ares-usa.com
127.0.0.1 ares-usa.com
127.0.0.1 arheo.com
127.0.0.1 arizonaweb.org
127.0.0.1 armitageinn.com
127.0.0.1 www.arquivojpgs.smtp.ru
127.0.0.1 arquivojpgs.smtp.ru
127.0.0.1 artachnid.com
127.0.0.1 art-func.com
127.0.0.1 art-xxx.com
127.0.0.1 www.asafebrowser.com
127.0.0.1 asafebrowser.com
127.0.0.1 www.asafetyalways.com
127.0.0.1 asafetyalways.com
127.0.0.1 www.asafetynote.com
127.0.0.1 asafetynote.com
127.0.0.1 www.asafetynotice.com
127.0.0.1 asafetynotice.com
127.0.0.1 www.asafetypage.com
127.0.0.1 asafetypage.com
127.0.0.1 www.asdbiz.biz
127.0.0.1 asdbiz.biz
127.0.0.1 www.asdeykuddq.com
127.0.0.1 asdeykuddq.com
127.0.0.1 www.asecurebar.com
127.0.0.1 asecurebar.com
127.0.0.1 www.asecureboard.com
127.0.0.1 asecureboard.com
127.0.0.1 www.asecurevalue.com
127.0.0.1 asecurevalue.com
127.0.0.1 www.asecurityissue.com
127.0.0.1 asecurityissue.com
127.0.0.1 www.asecuritynotice.com
127.0.0.1 asecuritynotice.com
127.0.0.1 www.asecuritypaper.com
127.0.0.1 asecuritypaper.com
127.0.0.1 www.asecuritystuff.com
127.0.0.1 asecuritystuff.com
127.0.0.1 www.asfadaptation.com
127.0.0.1 asfadaptation.com
127.0.0.1 asiankingkong.com
127.0.0.1 www.asianpornmag.com
127.0.0.1 asianpornmag.com
127.0.0.1 www.asiantoolbar.com
127.0.0.1 asiantoolbar.com
127.0.0.1 www.asidseiupc.com
127.0.0.1 asidseiupc.com
127.0.0.1 www.aslitalia.it
127.0.0.1 aslitalia.it
127.0.0.1 ass-gals.com
127.0.0.1 www.assureprotection.com
127.0.0.1 assureprotection.com
127.0.0.1 asta-killer.com
127.0.0.1 www.astrologie-server.com
127.0.0.1 astrologie-server.com
127.0.0.1 www.asupereva.it
127.0.0.1 asupereva.it
127.0.0.1 www.ataprogram.com
127.0.0.1 ataprogram.com
127.0.0.1 athenrye.com
127.0.0.1 www.atotalsafety.com
127.0.0.1 atotalsafety.com
127.0.0.1 www.atrueprotection.com
127.0.0.1 atrueprotection.com
127.0.0.1 www.atruesecurity.com
127.0.0.1 atruesecurity.com
127.0.0.1 www.attackware.com
127.0.0.1 attackware.com
127.0.0.1 www.attrezzi.biz
127.0.0.1 attrezzi.biz
127.0.0.1 www.aucunsvirus.com
127.0.0.1 aucunsvirus.com
127.0.0.1 www.aulde.net
127.0.0.1 aulde.net
127.0.0.1 www.aupereva.it
127.0.0.1 aupereva.it
127.0.0.1 www.autobargains.org
127.0.0.1 autobargains.org
127.0.0.1 www.autobargainsnetwork.com
127.0.0.1 autobargainsnetwork.com
127.0.0.1 www.autocontext.begun.ru
127.0.0.1 autocontext.begun.ru
127.0.0.1 autoescrowpay.com
127.0.0.1 www.avadvance.com
127.0.0.1 avadvance.com
127.0.0.1 www.avast.free-software-center.com
127.0.0.1 avast.free-software-center.com
127.0.0.1 www.avast-2007.com
127.0.0.1 avast-2007.com
127.0.0.1 www.avast-downloads.com
127.0.0.1 avast-downloads.com
127.0.0.1 www.avast-hq.com
127.0.0.1 avast-hq.com
127.0.0.1 www.avforce.com
127.0.0.1 avforce.com
127.0.0.1 www.avg.grab-it-today.net
127.0.0.1 avg.grab-it-today.net
127.0.0.1 www.avg.softwarecenterz.com
127.0.0.1 avg.softwarecenterz.com
127.0.0.1 www.avg-secure.com
127.0.0.1 avg-secure.com
127.0.0.1 www.aviadaptation.com
127.0.0.1 aviadaptation.com
127.0.0.1 avian-ads.com
127.0.0.1 www.avicoupler.com
127.0.0.1 avicoupler.com
127.0.0.1 www.avideoaxaccess.com
127.0.0.1 avideoaxaccess.com
127.0.0.1 www.avideosurfer.com
127.0.0.1 avideosurfer.com
127.0.0.1 www.avidirection.com
127.0.0.1 avidirection.com
127.0.0.1 www.aviewersoft.com
127.0.0.1 aviewersoft.com
127.0.0.1 www.avihelper.com
127.0.0.1 avihelper.com
127.0.0.1 www.aviinstrument.com
127.0.0.1 aviinstrument.com
127.0.0.1 www.avitool.com
127.0.0.1 avitool.com
127.0.0.1 www.avpcheckupdate.com
127.0.0.1 avpcheckupdate.com
127.0.0.1 www.avsmanufacture.com
127.0.0.1 avsmanufacture.com
127.0.0.1 www.avsystemcare.com
127.0.0.1 avsystemcare.com
127.0.0.1 www.avxizaaqada.biz
127.0.0.1 avxizaaqada.biz
127.0.0.1 www.avxiz-anjpn.biz
127.0.0.1 avxiz-anjpn.biz
127.0.0.1 www.avxizueorn.biz
127.0.0.1 avxizueorn.biz
127.0.0.1 www.avxiz-ueorn.biz
127.0.0.1 avxiz-ueorn.biz
127.0.0.1 www.avxiz-vtvcp.biz
127.0.0.1 avxiz-vtvcp.biz
127.0.0.1 www.avxiz-ygco.biz
127.0.0.1 avxiz-ygco.biz
127.0.0.1 www.avxiz-zqav.biz
127.0.0.1 avxiz-zqav.biz
127.0.0.1 www.awarenesstech.com
127.0.0.1 awarenesstech.com
127.0.0.1 www.awarninglist.com
127.0.0.1 awarninglist.com
127.0.0.1 awbeta.net-nucleus.com
127.0.0.1 www.awesomehomepage.com
127.0.0.1 awesomehomepage.com
127.0.0.1 awmcash.biz
127.0.0.1 awmdabest.com
127.0.0.1 www.axemediasoftware.com
127.0.0.1 axemediasoftware.com
127.0.0.1 www.aximageobject.com
127.0.0.1 aximageobject.com
127.0.0.1 www.axmediaproject.com
127.0.0.1 axmediaproject.com
127.0.0.1 www.axmediasoftware.com
127.0.0.1 axmediasoftware.com
127.0.0.1 www.axmediasolutions.com
127.0.0.1 axmediasolutions.com
127.0.0.1 www.axobjectpage.com
127.0.0.1 axobjectpage.com
127.0.0.1 www.axobjectsource.com
127.0.0.1 axobjectsource.com
127.0.0.1 www.axsoftwaretool.com
127.0.0.1 axsoftwaretool.com
127.0.0.1 www.axvideoproject.com
127.0.0.1 axvideoproject.com
127.0.0.1 www.axvideosetup.com
127.0.0.1 axvideosetup.com
127.0.0.1 ayakawamura.com
127.0.0.1 ayb.dns-look-up.com
127.0.0.1 ayb.netbios-wait.com
127.0.0.1 ayumitaniguchi.com
127.0.0.1 azebar.com
127.0.0.1 www.azureusclub.com
127.0.0.1 azureusclub.com
127.0.0.1 www.azureus-freebie.com
127.0.0.1 azureus-freebie.com
127.0.0.1 www.azzetta.it
127.0.0.1 azzetta.it
127.0.0.1 b.casalemedia.com
127.0.0.1 b122.mcboo.com
127.0.0.1 www.babe.k-lined.com
127.0.0.1 babe.k-lined.com
127.0.0.1 www.babe.the-killer.bz
127.0.0.1 babe.the-killer.bz
127.0.0.1 www.babenet.com
127.0.0.1 babenet.com
127.0.0.1 www.babespornmag.com
127.0.0.1 babespornmag.com
127.0.0.1 www.babeweb.de
127.0.0.1 babeweb.de
127.0.0.1 www.baccarat-other.info
127.0.0.1 baccarat-other.info
127.0.0.1 www.backstripgirls.com
127.0.0.1 backstripgirls.com
127.0.0.1 backup.mabou.org
127.0.0.1 www.baiduqqsina.cn
127.0.0.1 baiduqqsina.cn
127.0.0.1 www.balotierra.com
127.0.0.1 balotierra.com
127.0.0.1 bannedhost.net
127.0.0.1 barbudafarms.com
127.0.0.1 www.bardownload.com
127.0.0.1 bardownload.com
127.0.0.1 barnandfence.com
127.0.0.1 batsearch.com
127.0.0.1 baygraphicsllc.com
127.0.0.1 bb.wudiliuliang.com
127.0.0.1 bbbsearch.com
127.0.0.1 bb-search.com
127.0.0.1 www.bcnproduction.com
127.0.0.1 bcnproduction.com
127.0.0.1 bdsmlibrary.net
127.0.0.1 www.bdsmpornmag.com
127.0.0.1 bdsmpornmag.com
127.0.0.1 www.bealent.com
127.0.0.1 bealent.com
127.0.0.1 www.bearshare.click-new-download.com
127.0.0.1 bearshare.click-new-download.com
127.0.0.1 www.bearshare.download-me.info
127.0.0.1 bearshare.download-me.info
127.0.0.1 www.bearshare.mp3-muzic.com
127.0.0.1 bearshare.mp3-muzic.com
127.0.0.1 www.bearshare-download.org
127.0.0.1 bearshare-download.org
127.0.0.1 www.bearshare-downloads.net
127.0.0.1 bearshare-downloads.net
127.0.0.1 www.bearsharelive.co.uk
127.0.0.1 bearsharelive.co.uk
127.0.0.1 www.bearshare-music-downloads.com
127.0.0.1 bearshare-music-downloads.com
127.0.0.1 www.bearsharepro2007.com
127.0.0.1 bearsharepro2007.com
127.0.0.1 www.bearshare-usa.com
127.0.0.1 bearshare-usa.com
127.0.0.1 bedhome.com
127.0.0.1 bediadance.com
127.0.0.1 www.beebappyy.biz
127.0.0.1 beebappyy.biz
127.0.0.1 www.begin2search.com
127.0.0.1 begin2search.com
127.0.0.1 bellabasketsfl.com
127.0.0.1 bernaolatwin.com
127.0.0.1 www.berufe-jobs.de
127.0.0.1 berufe-jobs.de
127.0.0.1 www.berufe-server.de
127.0.0.1 berufe-server.de
127.0.0.1 www.berufe-welt.de
127.0.0.1 berufe-welt.de
127.0.0.1 www.berufs-wahl.de
127.0.0.1 berufs-wahl.de
127.0.0.1 www.beruijindegunhadesun.com
127.0.0.1 beruijindegunhadesun.com
127.0.0.1 www.best3xclips.com
127.0.0.1 best3xclips.com
127.0.0.1 www.bestadults.com
127.0.0.1 bestadults.com
127.0.0.1 best-counter.com
127.0.0.1 bestcrawler.com
127.0.0.1 www.bestdailyvids.com
127.0.0.1 bestdailyvids.com
127.0.0.1 bestfor.ru
127.0.0.1 www.bestfuckvids.com
127.0.0.1 bestfuckvids.com
127.0.0.1 best-hardpics.com
127.0.0.1 www.bestmanage.org
127.0.0.1 bestmanage.org
127.0.0.1 www.bestmanage0.org
127.0.0.1 bestmanage0.org
127.0.0.1 www.bestmanage1.org
127.0.0.1 bestmanage1.org
127.0.0.1 www.bestmanage2.org
127.0.0.1 bestmanage2.org
127.0.0.1 www.bestmanage3.org
127.0.0.1 bestmanage3.org
127.0.0.1 www.bestmanage4.org
127.0.0.1 bestmanage4.org
127.0.0.1 www.bestmanage5.org
127.0.0.1 bestmanage5.org
127.0.0.1 www.bestmanage6.org
127.0.0.1 bestmanage6.org
127.0.0.1 www.bestmanage7.org
127.0.0.1 bestmanage7.org
127.0.0.1 www.bestmanage8.org
127.0.0.1 bestmanage8.org
127.0.0.1 www.bestmanage9.org
127.0.0.1 bestmanage9.org
127.0.0.1 www.bestmovszone.com
127.0.0.1 bestmovszone.com
127.0.0.1 www.bestoffersnetworks.com
127.0.0.1 bestoffersnetworks.com
127.0.0.1 www.best-porncollection.com
127.0.0.1 best-porncollection.com
127.0.0.1 bestporngate.com
127.0.0.1 www.bestsafetyguide.net
127.0.0.1 bestsafetyguide.net
127.0.0.1 www.bestsearch.cc
127.0.0.1 bestsearch.cc
127.0.0.1 www.bestsearchworld.info
127.0.0.1 bestsearchworld.info
127.0.0.1 www.best-spyware.info
127.0.0.1 best-spyware.info
127.0.0.1 www.best-targeted-traffic.com
127.0.0.1 best-targeted-traffic.com
127.0.0.1 www.best-voyeur.info
127.0.0.1 best-voyeur.info
127.0.0.1 bestweblinks.com
127.0.0.1 best-winning-casino.com
127.0.0.1 www.bestworldgirls-for-u.net
127.0.0.1 bestworldgirls-for-u.net
127.0.0.1 www.bestxclips.com
127.0.0.1 bestxclips.com
127.0.0.1 bestxporno.com
127.0.0.1 www.bestxxxmpegs.com
127.0.0.1 bestxxxmpegs.com
127.0.0.1 www.bettersearch.biz
127.0.0.1 bettersearch.biz
127.0.0.1 www.bgazzetta.it
127.0.0.1 bgazzetta.it
127.0.0.1 www.bgoogle.it
127.0.0.1 bgoogle.it
127.0.0.1 www.bigcodecadult.com
127.0.0.1 bigcodecadult.com
127.0.0.1 www.bigcodecadult2008.com
127.0.0.1 bigcodecadult2008.com
127.0.0.1 www.bigcodecadult2008-17.com
127.0.0.1 bigcodecadult2008-17.com
127.0.0.1 www.bighot18adult2008.com
127.0.0.1 bighot18adult2008.com
127.0.0.1 www.bighot18-adult2008.com
127.0.0.1 bighot18-adult2008.com
127.0.0.1 www.bighot18codec2008.com
127.0.0.1 bighot18codec2008.com
127.0.0.1 www.bighot18-codec2008.com
127.0.0.1 bighot18-codec2008.com
127.0.0.1 www.bigtrafficnetwork.com
127.0.0.1 bigtrafficnetwork.com
127.0.0.1 www.bigwww.com
127.0.0.1 bigwww.com
127.0.0.1 www.bill.de
127.0.0.1 bill.de
127.0.0.1 bin.errorprotector.com
127.0.0.1 bins.media-motor.net
127.0.0.1 bins2.media-motor.net
127.0.0.1 bis.180solutions.com
127.0.0.1 bitchesonline.net
127.0.0.1 www.bitcomet-freebie.com
127.0.0.1 bitcomet-freebie.com
127.0.0.1 www.bittorrent.click-new-download.com
127.0.0.1 bittorrent.click-new-download.com
127.0.0.1 biz.biz
127.0.0.1 www.bkvcompany.com
127.0.0.1 bkvcompany.com
127.0.0.1 www.blackblues00.com
127.0.0.1 blackblues00.com
127.0.0.1 www.blackcodec.com
127.0.0.1 blackcodec.com
127.0.0.1 www.blackcodec.net
127.0.0.1 blackcodec.net
127.0.0.1 www.blackhats.tc
127.0.0.1 blackhats.tc
127.0.0.1 www.blackhawksoftware.com
127.0.0.1 blackhawksoftware.com
127.0.0.1 blackjack-free.net
127.0.0.1 www.blacklegion.info
127.0.0.1 blacklegion.info
127.0.0.1 blazefind.com
127.0.0.1 blender.xu.pl
127.0.0.1 www.blockcheckercontrol.com
127.0.0.1 blockcheckercontrol.com
127.0.0.1 blondetgp.com
127.0.0.1 www.blue-elefant.com
127.0.0.1 blue-elefant.com
127.0.0.1 www.bm.theaimonline.com
127.0.0.1 bm.theaimonline.com
127.0.0.1 www.bnmgate.com
127.0.0.1 bnmgate.com
127.0.0.1 bodaciousbabette.com
127.0.0.1 www.bonzi.com
127.0.0.1 bonzi.com
127.0.0.1 boobdoll.com
127.0.0.1 boobsandtits.com
127.0.0.1 boobsclub.com
127.0.0.1 www.bookedspace.com
127.0.0.1 bookedspace.com
127.0.0.1 www.boom.com.vn
127.0.0.1 boom.com.vn
127.0.0.1 www.boomgirltv.com
127.0.0.1 boomgirltv.com
127.0.0.1 boredlife.com
127.0.0.1 bowlofogumbo.com
127.0.0.1 www.bpfq02.com
127.0.0.1 bpfq02.com
127.0.0.1 www.bqgate.com
127.0.0.1 bqgate.com
127.0.0.1 br.errorsafe.com
127.0.0.1 br.winantivirus.com
127.0.0.1 br.winfixer.com
127.0.0.1 bradcoem.org
127.0.0.1 www.braincodec.com
127.0.0.1 braincodec.com
127.0.0.1 www.brakecodec.com
127.0.0.1 brakecodec.com
127.0.0.1 brandiyoung.com
127.0.0.1 www.bravesentry.com
127.0.0.1 bravesentry.com
127.0.0.1 www.breenten.biz
127.0.0.1 breenten.biz
127.0.0.1 www.brodbfm.net
127.0.0.1 brodbfm.net
127.0.0.1 brookeburn.com
127.0.0.1 www.browserwise.com
127.0.0.1 browserwise.com
127.0.0.1 bsa.safetydownload.com
127.0.0.1 www.bsplaycodec.com
127.0.0.1 bsplaycodec.com
127.0.0.1 bucps.com
127.0.0.1 buhartes.info
127.0.0.1 buldog-stats.com
127.0.0.1 www.bullseye-network.com
127.0.0.1 bullseye-network.com
127.0.0.1 burgerkingbigscreen.com
127.0.0.1 www.burningsite.com
127.0.0.1 burningsite.com
127.0.0.1 www.burnsrecyclinginc.com
127.0.0.1 burnsrecyclinginc.com
127.0.0.1 buscards.net
127.0.0.1 bustyrussell.com
127.0.0.1 www.busysearch.net
127.0.0.1 busysearch.net
127.0.0.1 buttejazz.org
127.0.0.1 www.buy-find.info
127.0.0.1 buy-find.info
127.0.0.1 buyselldomain.net
127.0.0.1 www.buytraff.biz
127.0.0.1 buytraff.biz
127.0.0.1 buz.ru
127.0.0.1 www.bvdtechinque.com
127.0.0.1 bvdtechinque.com
127.0.0.1 www.bvirgilio.it
127.0.0.1 bvirgilio.it
127.0.0.1 c.centralmedia.ws
127.0.0.1 www.c.enhance.com
127.0.0.1 c.enhance.com
127.0.0.1 c.goclick.com
127.0.0.1 www.c4tdownload.com
127.0.0.1 c4tdownload.com
127.0.0.1 www.c5.www4free.info
127.0.0.1 c5.www4free.info
127.0.0.1 www.cache.surfaccuracy.com
127.0.0.1 cache.surfaccuracy.com
127.0.0.1 cache.ysbweb.com
127.0.0.1 www.cadesfinjeriokas.com
127.0.0.1 cadesfinjeriokas.com
127.0.0.1 calcioturris.com
127.0.0.1 www.calendaralerts.net
127.0.0.1 calendaralerts.net
127.0.0.1 www.callinghome.biz
127.0.0.1 callinghome.biz
127.0.0.1 www.cameouk.co.uk
127.0.0.1 cameouk.co.uk
127.0.0.1 cameup.com
127.0.0.1 www.camouflageclothingonline.net
127.0.0.1 camouflageclothingonline.net
127.0.0.1 campaigns.outerinfo.net
127.0.0.1 camup.net
127.0.0.1 canberracricketcoaching.com
127.0.0.1 candycantaloupes.com
127.0.0.1 www.canidetect.org
127.0.0.1 canidetect.org
127.0.0.1 www.cantfind.com
127.0.0.1 cantfind.com
127.0.0.1 careers.dulcineasystems.net
127.0.0.1 carsands.com
127.0.0.1 carsrentals.net
127.0.0.1 cartoes.uol.com.br
127.0.0.1 www.casalemedia.com
127.0.0.1 casalemedia.com
127.0.0.1 www.cashdeluxe.net
127.0.0.1 cashdeluxe.net
127.0.0.1 www.cashengines.com
127.0.0.1 cashengines.com
127.0.0.1 cashsearch.biz
127.0.0.1 www.cashsurfers.com
127.0.0.1 cashsurfers.com
127.0.0.1 www.cashunlim.com
127.0.0.1 cashunlim.com
127.0.0.1 casino.com.free.game.pogo.gratisdownloads.nl
127.0.0.1 casino2win.net
127.0.0.1 casino-gambling-1.net
127.0.0.1 casino-gambling-2.net
127.0.0.1 casinomidas.net
127.0.0.1 casinonline.net
127.0.0.1 casino-onlines.net
127.0.0.1 www.castingsamateur.com
127.0.0.1 castingsamateur.com
127.0.0.1 catallogue.com
127.0.0.1 www.catch-dc.info
127.0.0.1 catch-dc.info
127.0.0.1 categories.mygeek.com
127.0.0.1 catsss.da.ru
127.0.0.1 caxa.ru
127.0.0.1 cazygirls-world.com
127.0.0.1 cc.panet.org
127.0.0.1 www.ccecaedbebfcaf.com
127.0.0.1 ccecaedbebfcaf.com
127.0.0.1 cclebali.org
127.0.0.1 www.ccorriere.it
127.0.0.1 ccorriere.it
127.0.0.1 www.cdcopysite.com
127.0.0.1 cdcopysite.com
127.0.0.1 www.cdegate.com
127.0.0.1 cdegate.com
127.0.0.1 cdn.drivecleaner.com
127.0.0.1 cdn.errorsafe.com
127.0.0.1 cdn.movies-etc.com
127.0.0.1 cdn.winsoftware.com
127.0.0.1 cdn2.movies-etc.com
127.0.0.1 www.cdorriere.it
127.0.0.1 cdorriere.it
127.0.0.1 ceewawires.org
127.0.0.1 centralmedia.ws
127.0.0.1 certumgroup.com
127.0.0.1 www.cforriere.it
127.0.0.1 cforriere.it
127.0.0.1 www.check.jupitersatellites.biz
127.0.0.1 check.jupitersatellites.biz
127.0.0.1 www.checkin100.com
127.0.0.1 checkin100.com
127.0.0.1 www.checkssecurity.com
127.0.0.1 checkssecurity.com
127.0.0.1 chelancatering.com
127.0.0.1 www.chenshijituan.com
127.0.0.1 chenshijituan.com
127.0.0.1 childrenvilla.com
127.0.0.1 www.chilly3xvids.com
127.0.0.1 chilly3xvids.com
127.0.0.1 www.chillymovs.com
127.0.0.1 chillymovs.com
127.0.0.1 chips-4-free.com
127.0.0.1 chrisswasey.com
127.0.0.1 chriswallace.net
127.0.0.1 www.cia-trjn.myvnc.com
127.0.0.1 cia-trjn.myvnc.com
127.0.0.1 www.cinemadownload.com
127.0.0.1 cinemadownload.com
127.0.0.1 www.ciorriere.it
127.0.0.1 ciorriere.it
127.0.0.1 www.cirriere.it
127.0.0.1 cirriere.it
127.0.0.1 www.citycodec.com
127.0.0.1 citycodec.com
127.0.0.1 ckick4thumbs.com
127.0.0.1 cl55.biz
127.0.0.1 clackamasliteraryreview.com
127.0.0.1 www.clckm.com
127.0.0.1 clckm.com
127.0.0.1 www.cleancodec.com
127.0.0.1 cleancodec.com
127.0.0.1 www.cleansoftwares.com
127.0.0.1 cleansoftwares.com
127.0.0.1 clearsearch.cc
127.0.0.1 clearsearch.net
127.0.0.1 clickaire.com
127.0.0.1 www.click-codec.com
127.0.0.1 click-codec.com
127.0.0.1 www.clickhere4search.com
127.0.0.1 clickhere4search.com
127.0.0.1 www.click-new-download.com
127.0.0.1 click-new-download.com
127.0.0.1 click-now.net
127.0.0.1 www.clickspring.net
127.0.0.1 clickspring.net
127.0.0.1 www.click-to-download.com
127.0.0.1 click-to-download.com
127.0.0.1 www.clicktomakeasearch.com
127.0.0.1 clicktomakeasearch.com
127.0.0.1 clickyestoenter.net
127.0.0.1 client.exeupdate.com
127.0.0.1 client.myadultexplorer.com
127.0.0.1 www.cliks.org
127.0.0.1 cliks.org
127.0.0.1 www.clipsfestival.com
127.0.0.1 clipsfestival.com
127.0.0.1 www.clipsreality.com
127.0.0.1 clipsreality.com
127.0.0.1 www.clorriere.it
127.0.0.1 clorriere.it
127.0.0.1 clrsch.com
127.0.0.1 www.clubxxxvideo.com
127.0.0.1 clubxxxvideo.com
127.0.0.1 clusif.free.fr
127.0.0.1 cmtapestry.com
127.0.0.1 www.cnetadd.com
127.0.0.1 cnetadd.com
127.0.0.1 www.cnomy.com
127.0.0.1 cnomy.com
127.0.0.1 www.cnzz.com
127.0.0.1 cnzz.com
127.0.0.1 www.cocktails-ideen.de
127.0.0.1 cocktails-ideen.de
127.0.0.1 code.ignphrases.com
127.0.0.1 codec.ninoa.com
127.0.0.1 www.codecadult18.com
127.0.0.1 codecadult18.com
127.0.0.1 www.codecbest.com
127.0.0.1 codecbest.com
127.0.0.1 www.codecbsplay.com
127.0.0.1 codecbsplay.com
127.0.0.1 www.codecdemo.com
127.0.0.1 codecdemo.com
127.0.0.1 www.codecdvd.net
127.0.0.1 codecdvd.net
127.0.0.1 www.codecdvi.com
127.0.0.1 codecdvi.com
127.0.0.1 www.codec-fun.com
127.0.0.1 codec-fun.com
127.0.0.1 www.codechard.com
127.0.0.1 codechard.com
127.0.0.1 www.codechot.net
127.0.0.1 codechot.net
127.0.0.1 www.codechq.net
127.0.0.1 codechq.net
127.0.0.1 www.codecmeg.net
127.0.0.1 codecmeg.net
127.0.0.1 www.codecmega.com
127.0.0.1 codecmega.com
127.0.0.1 www.codecmega.net
127.0.0.1 codecmega.net
127.0.0.1 www.codecmoon.com
127.0.0.1 codecmoon.com
127.0.0.1 www.codecmpg.com
127.0.0.1 codecmpg.com
127.0.0.1 www.codecnice.net
127.0.0.1 codecnice.net
127.0.0.1 www.codecnitro.com
127.0.0.1 codecnitro.com
127.0.0.1 www.codecops.net
127.0.0.1 codecops.net
127.0.0.1 www.codecplay.com
127.0.0.1 codecplay.com
127.0.0.1 www.codecpretty.net
127.0.0.1 codecpretty.net
127.0.0.1 www.codecpro.net
127.0.0.1 codecpro.net
127.0.0.1 www.codecred.net
127.0.0.1 codecred.net
127.0.0.1 www.codecsoft.net
127.0.0.1 codecsoft.net
127.0.0.1 www.codecthe.com
127.0.0.1 codecthe.com
127.0.0.1 www.codectime.com
127.0.0.1 codectime.com
127.0.0.1 www.codecultra.net
127.0.0.1 codecultra.net
127.0.0.1 www.codecvids.com
127.0.0.1 codecvids.com
127.0.0.1 www.codecvip.com
127.0.0.1 codecvip.com
127.0.0.1 www.codecviva.com
127.0.0.1 codecviva.com
127.0.0.1 www.codeczang.net
127.0.0.1 codeczang.net
127.0.0.1 www.codrriere.it
127.0.0.1 codrriere.it
127.0.0.1 www.coeriere.it
127.0.0.1 coeriere.it
127.0.0.1 www.coerriere.it
127.0.0.1 coerriere.it
127.0.0.1 www.cofrriere.it
127.0.0.1 cofrriere.it
127.0.0.1 www.cogrriere.it
127.0.0.1 cogrriere.it
127.0.0.1 www.coirriere.it
127.0.0.1 coirriere.it
127.0.0.1 command.adservs.com
127.0.0.1 www.commonname.com
127.0.0.1 commonname.com
127.0.0.1 www.computerpcgames.net
127.0.0.1 computerpcgames.net
127.0.0.1 www.computerrecover.com
127.0.0.1 computerrecover.com
127.0.0.1 config.180solutions.com
127.0.0.1 www.congtouzailai.net
127.0.0.1 congtouzailai.net
127.0.0.1 www.content.dollarrevenue.com
127.0.0.1 content.dollarrevenue.com
127.0.0.1 www.content.ireit.com
127.0.0.1 content.ireit.com
127.0.0.1 content.onerateld.com
127.0.0.1 www.contentmatch.net
127.0.0.1 contentmatch.net
127.0.0.1 www.contextplus.net
127.0.0.1 contextplus.net
127.0.0.1 www.contra-virus.com
127.0.0.1 contra-virus.com
127.0.0.1 www.controlmeh.com
127.0.0.1 controlmeh.com
127.0.0.1 www.convenient-search.com
127.0.0.1 convenient-search.com
127.0.0.1 www.cookingluck.com
127.0.0.1 cookingluck.com
127.0.0.1 www.cooldeskalert.com
127.0.0.1 cooldeskalert.com
127.0.0.1 coolfetishsite.com
127.0.0.1 coolfreehost.com
127.0.0.1 coolfreepage.com
127.0.0.1 coolfreepages.com
127.0.0.1 cool-homepage.co
127.0.0.1 cool-homepage.com
127.0.0.1 coolmoneysearch.com
127.0.0.1 www.coolonlinebusiness.com
127.0.0.1 coolonlinebusiness.com
127.0.0.1 coolpornsearch.com
127.0.0.1 cool-search.net
127.0.0.1 cool-search.netfartpost.com
127.0.0.1 coolsearcher.info
127.0.0.1 www.coolservecorp.net
127.0.0.1 coolservecorp.net
127.0.0.1 www.coolwebsearch.com
127.0.0.1 coolwebsearch.com
127.0.0.1 cool-web-search.com
127.0.0.1 coolwebsearsh.com
127.0.0.1 www.coolwwwsearch.com
127.0.0.1 coolwwwsearch.com
127.0.0.1 cool-xxx.net
127.0.0.1 www.coorriere.it
127.0.0.1 coorriere.it
127.0.0.1 copmtraine.com
127.0.0.1 www.coprriere.it
127.0.0.1 coprriere.it
127.0.0.1 www.core.psyche-evolution.com
127.0.0.1 core.psyche-evolution.com
127.0.0.1 www.coreiere.it
127.0.0.1 coreiere.it
127.0.0.1 www.coreriere.it
127.0.0.1 coreriere.it
127.0.0.1 www.corrdiere.it
127.0.0.1 corrdiere.it
127.0.0.1 www.correiere.it
127.0.0.1 correiere.it
127.0.0.1 www.corrfiere.it
127.0.0.1 corrfiere.it
127.0.0.1 www.corrgiere.it
127.0.0.1 corrgiere.it
127.0.0.1 www.corridere.it
127.0.0.1 corridere.it
127.0.0.1 www.corriedre.it
127.0.0.1 corriedre.it
127.0.0.1 www.corriee.it
127.0.0.1 corriee.it
127.0.0.1 www.corrieere.it
127.0.0.1 corrieere.it
127.0.0.1 www.corriefre.it
127.0.0.1 corriefre.it
127.0.0.1 www.corriegre.it
127.0.0.1 corriegre.it
127.0.0.1 www.corrierde.it
127.0.0.1 corrierde.it
127.0.0.1 www.corriered.it
127.0.0.1 corriered.it
127.0.0.1 www.corrieree.it
127.0.0.1 corrieree.it
127.0.0.1 www.corrieref.it
127.0.0.1 corrieref.it
127.0.0.1 www.corrierer.it
127.0.0.1 corrierer.it
127.0.0.1 www.corrieres.it
127.0.0.1 corrieres.it
127.0.0.1 www.corrierew.it
127.0.0.1 corrierew.it
127.0.0.1 www.corrierfe.it
127.0.0.1 corrierfe.it
127.0.0.1 www.corrierge.it
127.0.0.1 corrierge.it
127.0.0.1 www.corrierr.it
127.0.0.1 corrierr.it
127.0.0.1 www.corrierre.it
127.0.0.1 corrierre.it
127.0.0.1 www.corrierse.it
127.0.0.1 corrierse.it
127.0.0.1 www.corrierte.it
127.0.0.1 corrierte.it
127.0.0.1 www.corrierw.it
127.0.0.1 corrierw.it
127.0.0.1 www.corrierwe.it
127.0.0.1 corrierwe.it
127.0.0.1 www.corriesre.it
127.0.0.1 corriesre.it
127.0.0.1 www.corriete.it
127.0.0.1 corriete.it
127.0.0.1 www.corrietre.it
127.0.0.1 corrietre.it
127.0.0.1 www.corriewre.it
127.0.0.1 corriewre.it
127.0.0.1 www.corrifere.it
127.0.0.1 corrifere.it
127.0.0.1 www.corriiere.it
127.0.0.1 corriiere.it
127.0.0.1 www.corrilere.it
127.0.0.1 corrilere.it
127.0.0.1 www.corrioere.it
127.0.0.1 corrioere.it
127.0.0.1 www.corrire.it
127.0.0.1 corrire.it
127.0.0.1 www.corrirere.it
127.0.0.1 corrirere.it
127.0.0.1 www.corrirre.it
127.0.0.1 corrirre.it
127.0.0.1 www.corrisere.it
127.0.0.1 corrisere.it
127.0.0.1 www.corriuere.it
127.0.0.1 corriuere.it
127.0.0.1 www.corriwere.it
127.0.0.1 corriwere.it
127.0.0.1 www.corriwre.it
127.0.0.1 corriwre.it
127.0.0.1 www.corrliere.it
127.0.0.1 corrliere.it
127.0.0.1 www.corroere.it
127.0.0.1 corroere.it
127.0.0.1 www.corroiere.it
127.0.0.1 corroiere.it
127.0.0.1 www.corrriere.it
127.0.0.1 corrriere.it
127.0.0.1 www.corrtiere.it
127.0.0.1 corrtiere.it
127.0.0.1 www.corruere.it
127.0.0.1 corruere.it
127.0.0.1 www.corruiere.it
127.0.0.1 corruiere.it
127.0.0.1 www.cortiere.it
127.0.0.1 cortiere.it
127.0.0.1 www.cortriere.it
127.0.0.1 cortriere.it
127.0.0.1 www.costrike.com
127.0.0.1 costrike.com
127.0.0.1 www.cotriere.it
127.0.0.1 cotriere.it
127.0.0.1 www.cotrriere.it
127.0.0.1 cotrriere.it
127.0.0.1 couldnotfind.com
127.0.0.1 count.cc
127.0.0.1 count.hitscount.net
127.0.0.1 count-all.com
127.0.0.1 www.countdutycall.info
127.0.0.1 countdutycall.info
127.0.0.1 counter.sexmaniack.com
127.0.0.1 www.courtrecordslookup.com
127.0.0.1 courtrecordslookup.com
127.0.0.1 www.cporriere.it
127.0.0.1 cporriere.it
127.0.0.1 www.cprriere.it
127.0.0.1 cprriere.it
127.0.0.1 cpvfeed.com
127.0.0.1 cracks.me.uk
127.0.0.1 www.cracks4all.com
127.0.0.1 cracks4all.com
127.0.0.1 www.crapsgold.info
127.0.0.1 crapsgold.info
127.0.0.1 www.crazygirls-world.com
127.0.0.1 crazygirls-world.com
127.0.0.1 www.crazywinnings.com
127.0.0.1 crazywinnings.com
127.0.0.1 creamedcutties.com
127.0.0.1 www.createaccesskey.com
127.0.0.1 createaccesskey.com
127.0.0.1 www.creatonsoft.com
127.0.0.1 creatonsoft.com
127.0.0.1 creditsearchonline.com
127.0.0.1 crestring.com
127.0.0.1 crooder.com
127.0.0.1 www.crriere.it
127.0.0.1 crriere.it
127.0.0.1 www.cryptdrive.com
127.0.0.1 cryptdrive.com
127.0.0.1 www.crystalysmedia.com
127.0.0.1 crystalysmedia.com
127.0.0.1 www.csx.adservs.com
127.0.0.1 csx.adservs.com
127.0.0.1 cts.180solutions.com
127.0.0.1 www.cuisinartoven.com
127.0.0.1 cuisinartoven.com
127.0.0.1 www.curedc.info
127.0.0.1 curedc.info
127.0.0.1 www.curepcsolutions.com
127.0.0.1 curepcsolutions.com
127.0.0.1 curvedspaces.com
127.0.0.1 www.cutadult.com
127.0.0.1 cutadult.com
127.0.0.1 www.cutoffspyware.com
127.0.0.1 cutoffspyware.com
127.0.0.1 www.cvirgilio.it
127.0.0.1 cvirgilio.it
127.0.0.1 www.cvorriere.it
127.0.0.1 cvorriere.it
127.0.0.1 cvs.jps.ru
127.0.0.1 cvsymphony.com
127.0.0.1 www.cxorriere.it
127.0.0.1 cxorriere.it
127.0.0.1 www.cyberrape.com
127.0.0.1 cyberrape.com
127.0.0.1 cydom.com
127.0.0.1 www.cydoor.com
127.0.0.1 cydoor.com
127.0.0.1 d34s.qfdfqawd.cn
127.0.0.1 www.daily3xlinks.com
127.0.0.1 daily3xlinks.com
127.0.0.1 www.dailybestclips.com
127.0.0.1 dailybestclips.com
127.0.0.1 daily-gals.com
127.0.0.1 www.dailyhugemovs.com
127.0.0.1 dailyhugemovs.com
127.0.0.1 www.dailykeys.com
127.0.0.1 dailykeys.com
127.0.0.1 www.dailypornmag.com
127.0.0.1 dailypornmag.com
127.0.0.1 dailyteenspic.com
127.0.0.1 www.dailytoolbar.com
127.0.0.1 dailytoolbar.com
127.0.0.1 www.dailyxvids.com
127.0.0.1 dailyxvids.com
127.0.0.1 dancingbabycd.com
127.0.0.1 www.dapsol.com
127.0.0.1 dapsol.com
127.0.0.1 www.dapsolution.com
127.0.0.1 dapsolution.com
127.0.0.1 www.data-hoster.com
127.0.0.1 data-hoster.com
127.0.0.1 datanotary.com
127.0.0.1 datareco.com
127.0.0.1 www.dateanybabe.com
127.0.0.1 dateanybabe.com
127.0.0.1 www.dateanychick.com
127.0.0.1 dateanychick.com
127.0.0.1 www.datingdoctorsite.com
127.0.0.1 datingdoctorsite.com
127.0.0.1 www.dating-galaxy.info
127.0.0.1 dating-galaxy.info
127.0.0.1 dating-search.net
127.0.0.1 davemarshall.org
127.0.0.1 db105.com
127.0.0.1 www.dbdecicated.com
127.0.0.1 dbdecicated.com
127.0.0.1 www.dbxcompany.com
127.0.0.1 dbxcompany.com
127.0.0.1 dcdl.dmcast.com
127.0.0.1 dcfitusa.com
127.0.0.1 www.dcorriere.it
127.0.0.1 dcorriere.it
127.0.0.1 www.dcurtis.com
127.0.0.1 dcurtis.com
127.0.0.1 dcww.dmcast.com
127.0.0.1 de.ag
127.0.0.1 de.drivecleaner.com
127.0.0.1 de.errorsafe.com
127.0.0.1 de.winantivirus.com
127.0.0.1 de98.remsys.org
127.0.0.1 www.debay.it
127.0.0.1 debay.it
127.0.0.1 www.decknews.com
127.0.0.1 decknews.com
127.0.0.1 dedmazay.3322.org
127.0.0.1 www.dedsearch.com
127.0.0.1 dedsearch.com
127.0.0.1 defaultsearch.net
127.0.0.1 www.defensaantimalware.com
127.0.0.1 defensaantimalware.com
127.0.0.1 www.deja-rue.com
127.0.0.1 deja-rue.com
127.0.0.1 www.delficodec.com
127.0.0.1 delficodec.com
127.0.0.1 www.democodec.com
127.0.0.1 democodec.com
127.0.0.1 www.derklaif.biz
127.0.0.1 derklaif.biz
127.0.0.1 www.derrari.it
127.0.0.1 derrari.it
127.0.0.1 desarrollocreativo.com
127.0.0.1 www.deskbar.worldtostart.com
127.0.0.1 deskbar.worldtostart.com
127.0.0.1 www.deskwizz.com
127.0.0.1 deskwizz.com
127.0.0.1 www.destroy-spyware.net
127.0.0.1 destroy-spyware.net
127.0.0.1 www.destruktor.to.pl
127.0.0.1 destruktor.to.pl
127.0.0.1 www.detectivehound.com
127.0.0.1 detectivehound.com
127.0.0.1 www.detectivesearches.com
127.0.0.1 detectivesearches.com
127.0.0.1 dev.ntcor.com
127.0.0.1 develip.com
127.0.0.1 dewis.spb.ru
127.0.0.1 dewis.us
127.0.0.1 df809jow4wj2304lfd0sf9fsd0a2t4ldf809jow4wj2304lfd0sf9fsd0a2t4ld.biz
127.0.0.1 www.dgbusiness.com
127.0.0.1 dgbusiness.com
127.0.0.1 dialer2004.com
127.0.0.1 www.dialerclub.com
127.0.0.1 dialerclub.com
127.0.0.1 www.dialer-shop.com
127.0.0.1 dialer-shop.com
127.0.0.1 www.dialoff.com
127.0.0.1 dialoff.com
127.0.0.1 www.did.i-used.cc
127.0.0.1 did.i-used.cc
127.0.0.1 dietpills4free.com
127.0.0.1 dietpussy.com
127.0.0.1 www.digikeygen.com
127.0.0.1 digikeygen.com
127.0.0.1 digistreamsa.com
127.0.0.1 www.digitalcoders.net
127.0.0.1 digitalcoders.net
127.0.0.1 www.digitalfan.com
127.0.0.1 digitalfan.com
127.0.0.1 digital-pornography.com
127.0.0.1 dionforvalleycouncil.org
127.0.0.1 www.directdvdpro.com
127.0.0.1 directdvdpro.com
127.0.0.1 www.directnameservice.com
127.0.0.1 directnameservice.com
127.0.0.1 www.directporta.info
127.0.0.1 directporta.info
127.0.0.1 www.directsearchzone.com
127.0.0.1 directsearchzone.com
127.0.0.1 www.diskretter.com
127.0.0.1 diskretter.com
127.0.0.1 dist.checkin100.com
127.0.0.1 dl.ad-ware.cc
127.0.0.1 dl.malwarewipe.com
127.0.0.1 dl.mcboo.com
127.0.0.1 www.dl.targetsaver.com
127.0.0.1 dl.targetsaver.com
127.0.0.1 dl.web-nexus.net
127.0.0.1 dl1.antivermins.com
127.0.0.1 dl1.antivirgear.com
127.0.0.1 dl1.spydawn.com
127.0.0.1 dl1.virusprotectpro.com
127.0.0.1 dl10.spyfalcon.com
127.0.0.1 dl16.spyfalcon.com
127.0.0.1 dl2.spyfalcon.com
127.0.0.1 dl2.spyheal.com
127.0.0.1 dl2.spywarestrike.com
127.0.0.1 dl3.spyfalcon.com
127.0.0.1 dl3.spyheal.com
127.0.0.1 dl3.spywarestrike.com
127.0.0.1 dl4.spyfalcon.com
127.0.0.1 dl4.spywarestrike.com
127.0.0.1 dl5.spyfalcon.com
127.0.0.1 dl5.spywarestrike.com
127.0.0.1 dl6.spywarestrike.com
127.0.0.1 dl7.spywarestrike.com
127.0.0.1 dl8.spyheal.com
127.0.0.1 dl8.spywarestrike.com
127.0.0.1 dl9.spyfalcon.com
127.0.0.1 dload.contextplus.net
127.0.0.1 www.dltsolution.com
127.0.0.1 dltsolution.com
127.0.0.1 www.dmcast.com
127.0.0.1 dmcast.com
127.0.0.1 www.dmqfirm.com
127.0.0.1 dmqfirm.com
127.0.0.1 www.dnaads.com
127.0.0.1 dnaads.com
127.0.0.1 dnl.mabou.org
127.0.0.1 www.dns-look-up.com
127.0.0.1 dns-look-up.com
127.0.0.1 doctorwaldron.com
127.0.0.1 document-not-found.pornpic.org
127.0.0.1 doggyaction.com
127.0.0.1 www.dogproblemswebsite.com
127.0.0.1 dogproblemswebsite.com
127.0.0.1 doktorxxx.com
127.0.0.1 dollarrevenue.com
127.0.0.1 www.domaincar.com
127.0.0.1 domaincar.com
127.0.0.1 domains2003.net
127.0.0.1 domains-for-you-online.com
127.0.0.1 domain-your-registration.com
127.0.0.1 domkrat.com
127.0.0.1 www.doofo.com
127.0.0.1 doofo.com
127.0.0.1 www.dota11.cn
127.0.0.1 dota11.cn
127.0.0.1 www.dotcomtoolbar.com
127.0.0.1 dotcomtoolbar.com
127.0.0.1 down.136136.net
127.0.0.1 download.abetterinternet.com
127.0.0.1 download.adintelligence.net
127.0.0.1 www.download.antispywarebot.com
127.0.0.1 download.antispywarebot.com
127.0.0.1 www.download.bardownload.com
127.0.0.1 download.bardownload.com
127.0.0.1 www.download.bravesentry.com
127.0.0.1 download.bravesentry.com
127.0.0.1 download.cdn.drivecleaner.com
127.0.0.1 download.cdn.errorsafe.com
127.0.0.1 download.cdn.winsoftware.com
127.0.0.1 download.contextplus.net
127.0.0.1 download.errorsafe.com
127.0.0.1 www.download.jupitersatellites.biz
127.0.0.1 download.jupitersatellites.biz
127.0.0.1 download.malwarealarm.com
127.0.0.1 download.searchtabs.net
127.0.0.1 www.download.secureyournet.biz
127.0.0.1 download.secureyournet.biz
127.0.0.1 download.spyonthis.net
127.0.0.1 download.spy-shredder.com
127.0.0.1 download.spywares-removal.info
127.0.0.1 download.systemdoctor.com
127.0.0.1 download.winantispyware.com
127.0.0.1 download.winantivirus.com
127.0.0.1 download.windrivecleaner.com
127.0.0.1 download.winfixer.com
127.0.0.1 download10.spywarequake.com
127.0.0.1 download11.spywarequake.com
127.0.0.1 download12.spywarequake.com
127.0.0.1 download13.spywarequake.com
127.0.0.1 download15.spywarequake.com
127.0.0.1 download2.spywarequake.com
127.0.0.1 www.download-2007.com
127.0.0.1 download-2007.com
127.0.0.1 download3.spyaxe.com
127.0.0.1 download3.spywarequake.com
127.0.0.1 www.download3xpics.com
127.0.0.1 download3xpics.com
127.0.0.1 download4.spyaxe.com
127.0.0.1 download4.spywarequake.com
127.0.0.1 download5.spyaxe.com
127.0.0.1 download5.spywarequake.com
127.0.0.1 download6.spyaxe.com
127.0.0.1 download7.spywarequake.com
127.0.0.1 download8.spywarequake.com
127.0.0.1 download9.spywarequake.com
127.0.0.1 www.downloadacceleratorsite.com
127.0.0.1 downloadacceleratorsite.com
127.0.0.1 www.download-ad-aware.com
127.0.0.1 download-ad-aware.com
127.0.0.1 www.download-all-4-free.com
127.0.0.1 download-all-4-free.com
127.0.0.1 www.download-all-area.com
127.0.0.1 download-all-area.com
127.0.0.1 www.download-antivir.com
127.0.0.1 download-antivir.com
127.0.0.1 www.downloadanysong.com
127.0.0.1 downloadanysong.com
127.0.0.1 www.downloadaresnow.com
127.0.0.1 downloadaresnow.com
127.0.0.1 www.download-avast.com
127.0.0.1 download-avast.com
127.0.0.1 www.downloadcorporation.com
127.0.0.1 downloadcorporation.com
127.0.0.1 www.download-dvdshrink.com
127.0.0.1 download-dvdshrink.com
127.0.0.1 www.download-for-free.net
127.0.0.1 download-for-free.net
127.0.0.1 www.downloadfreesoft.com
127.0.0.1 downloadfreesoft.com
127.0.0.1 www.downloadfreeway.com
127.0.0.1 downloadfreeway.com
127.0.0.1 www.downloadimesh.com
127.0.0.1 downloadimesh.com
127.0.0.1 www.download-itunes-now.com
127.0.0.1 download-itunes-now.com
127.0.0.1 www.download-limewire.org
127.0.0.1 download-limewire.org
127.0.0.1 www.downloadlost.tv
127.0.0.1 downloadlost.tv
127.0.0.1 www.downloadmax.net
127.0.0.1 downloadmax.net
127.0.0.1 www.download-mcafee.com
127.0.0.1 download-mcafee.com
127.0.0.1 download-me.info
127.0.0.1 www.downloadmediaax.com
127.0.0.1 downloadmediaax.com
127.0.0.1 www.download-now.rmp1.info
127.0.0.1 download-now.rmp1.info
127.0.0.1 www.downloadpics.net
127.0.0.1 downloadpics.net
127.0.0.1 www.downloadprovider.net
127.0.0.1 downloadprovider.net
127.0.0.1 www.download-real-player.com
127.0.0.1 download-real-player.com
127.0.0.1 downloads.180solutions.com
127.0.0.1 downloads.adaware.cc
127.0.0.1 www.downloadservicearea.com
127.0.0.1 downloadservicearea.com
127.0.0.1 www.downloads-free.org
127.0.0.1 downloads-free.org
127.0.0.1 www.downloadsglobe.com
127.0.0.1 downloadsglobe.com
127.0.0.1 www.download-this.us
127.0.0.1 download-this.us
127.0.0.1 www.download-trillian.com
127.0.0.1 download-trillian.com
127.0.0.1 www.downloadv3.com
127.0.0.1 downloadv3.com
127.0.0.1 www.downloadvax.com
127.0.0.1 downloadvax.com
127.0.0.1 download-video.12w.net
127.0.0.1 www.download-windvd.com
127.0.0.1 download-windvd.com
127.0.0.1 www.download-winrar.com
127.0.0.1 download-winrar.com
127.0.0.1 downloadwizard.com
127.0.0.1 www.downloadxmoveis.com
127.0.0.1 downloadxmoveis.com
127.0.0.1 www.downloadxvids.com
127.0.0.1 downloadxvids.com
127.0.0.1 downloadzcenter.com
127.0.0.1 downloadzcentral.com
127.0.0.1 www.downloadzfree.com
127.0.0.1 downloadzfree.com
127.0.0.1 downloadznow.net
127.0.0.1 www.download-zone-free.com
127.0.0.1 download-zone-free.com
127.0.0.1 www.download-zone-free.net
127.0.0.1 download-zone-free.net
127.0.0.1 dp-host.com
127.0.0.1 dr.mcboo.com
127.0.0.1 www.dr.webhancer.com
127.0.0.1 dr.webhancer.com
127.0.0.1 www.dr2.webhancer.com
127.0.0.1 dr2.webhancer.com
127.0.0.1 dr38.mcboo.com
127.0.0.1 dr47.mcboo.com
127.0.0.1 dragqueen.gay-clan.com
127.0.0.1 www.drepubblica.it
127.0.0.1 drepubblica.it
127.0.0.1 www.drivecleaner.com
127.0.0.1 drivecleaner.com
127.0.0.1 www.drivecleanr.com
127.0.0.1 drivecleanr.com
127.0.0.1 drocherway.com
127.0.0.1 www.dropspam.com
127.0.0.1 dropspam.com
127.0.0.1 drs54612.spywarebot.hop.clickbank.net
127.0.0.1 drug-sources-exposed.com
127.0.0.1 drvvv.com
127.0.0.1 www.dsupereva.it
127.0.0.1 dsupereva.it
127.0.0.1 www.dtlproduct.com
127.0.0.1 dtlproduct.com
127.0.0.1 www.dudu.com
127.0.0.1 dudu.com
127.0.0.1 dulcineasystems.net
127.0.0.1 dumpserv.com
127.0.0.1 duolaimi.net
127.0.0.1 dutch-sex.com
127.0.0.1 www.dvdaccess.net
127.0.0.1 dvdaccess.net
127.0.0.1 dvdbank.org
127.0.0.1 www.dvd-codec.com
127.0.0.1 dvd-codec.com
127.0.0.1 www.dvdcodec.net
127.0.0.1 dvdcodec.net
127.0.0.1 www.dvden.de
127.0.0.1 dvden.de
127.0.0.1 www.dvdsmovies.net
127.0.0.1 dvdsmovies.net
127.0.0.1 www.dvdsvideos.net
127.0.0.1 dvdsvideos.net
127.0.0.1 www.dvdtocdsite.com
127.0.0.1 dvdtocdsite.com
127.0.0.1 www.dvdxgold.com
127.0.0.1 dvdxgold.com
127.0.0.1 www.dvdxpremium.com
127.0.0.1 dvdxpremium.com
127.0.0.1 www.dvicodec.com
127.0.0.1 dvicodec.com
127.0.0.1 dynamique.drivecleaner.com
127.0.0.1 www.e3bay.it
127.0.0.1 e3bay.it
127.0.0.1 www.e4bay.it
127.0.0.1 e4bay.it
127.0.0.1 eager-sex.com
127.0.0.1 www.earthllnk.net
127.0.0.1 earthllnk.net
127.0.0.1 eases.net
127.0.0.1 easyantispy.com
127.0.0.1 www.easybestdeals.com
127.0.0.1 easybestdeals.com
127.0.0.1 easycategories.com
127.0.0.1 www.easycdrip.com
127.0.0.1 easycdrip.com
127.0.0.1 www.easymovieplayer.com
127.0.0.1 easymovieplayer.com
127.0.0.1 www.easymp3musicnow.com
127.0.0.1 easymp3musicnow.com
127.0.0.1 www.easymus.cn
127.0.0.1 easymus.cn
127.0.0.1 www.easy-pharmacy.info
127.0.0.1 easy-pharmacy.info
127.0.0.1 www.easypspdownloads.com
127.0.0.1 easypspdownloads.com
127.0.0.1 easy-search.net
127.0.0.1 www.easysearch4you.com
127.0.0.1 easysearch4you.com
127.0.0.1 easysearchingtips.com
127.0.0.1 www.easyspyware.com
127.0.0.1 easyspyware.com
127.0.0.1 www.easywww.info
127.0.0.1 easywww.info
127.0.0.1 www.eazel.com
127.0.0.1 eazel.com
127.0.0.1 www.eba6y.it
127.0.0.1 eba6y.it
127.0.0.1 www.eba7y.it
127.0.0.1 eba7y.it
127.0.0.1 www.ebaay.it
127.0.0.1 ebaay.it
127.0.0.1 www.ebagy.it
127.0.0.1 ebagy.it
127.0.0.1 www.ebahy.it
127.0.0.1 ebahy.it
127.0.0.1 www.ebajy.it
127.0.0.1 ebajy.it
127.0.0.1 www.ebaqy.it
127.0.0.1 ebaqy.it
127.0.0.1 www.ebasy.it
127.0.0.1 ebasy.it
127.0.0.1 www.ebaty.it
127.0.0.1 ebaty.it
127.0.0.1 www.ebauy.it
127.0.0.1 ebauy.it
127.0.0.1 ebav.com
127.0.0.1 ebaw.com
127.0.0.1 www.ebawy.it
127.0.0.1 ebawy.it
127.0.0.1 www.ebaxy.it
127.0.0.1 ebaxy.it
127.0.0.1 www.ebay6.it
127.0.0.1 ebay6.it
127.0.0.1 www.ebay7.it
127.0.0.1 ebay7.it
127.0.0.1 www.ebayg.it
127.0.0.1 ebayg.it
127.0.0.1 www.ebayh.it
127.0.0.1 ebayh.it
127.0.0.1 www.ebayj.it
127.0.0.1 ebayj.it
127.0.0.1 www.ebayt.it
127.0.0.1 ebayt.it
127.0.0.1 www.ebayu.it
127.0.0.1 ebayu.it
127.0.0.1 www.ebazy.it
127.0.0.1 ebazy.it
127.0.0.1 ebch.com
127.0.0.1 ebdv.com
127.0.0.1 ebdw.com
127.0.0.1 www.ebestfind.org
127.0.0.1 ebestfind.org
127.0.0.1 www.ebgay.it
127.0.0.1 ebgay.it
127.0.0.1 ebgo.com
127.0.0.1 www.ebhay.it
127.0.0.1 ebhay.it
127.0.0.1 www.ebizentrepreneur.com
127.0.0.1 ebizentrepreneur.com
127.0.0.1 ebjp.com
127.0.0.1 ebkb.com
127.0.0.1 ebkn.com
127.0.0.1 ebky.com
127.0.0.1 eblv.com
127.0.0.1 ebmu.com
127.0.0.1 www.ebnay.it
127.0.0.1 ebnay.it
127.0.0.1 ebonypornmag.com
127.0.0.1 www.ebonypornmag.com
127.0.0.1 ebony-pornmag.com
127.0.0.1 www.ebony-pornmag.com
127.0.0.1 www.ebqay.it
127.0.0.1 ebqay.it
127.0.0.1 www.ebsay.it
127.0.0.1 ebsay.it
127.0.0.1 www.ebsy.it
127.0.0.1 ebsy.it
127.0.0.1 www.ebvay.it
127.0.0.1 ebvay.it
127.0.0.1 ebvr.com
127.0.0.1 www.ebway.it
127.0.0.1 ebway.it
127.0.0.1 www.ebwmanufacture.com
127.0.0.1 ebwmanufacture.com
127.0.0.1 www.ebxay.it
127.0.0.1 ebxay.it
127.0.0.1 www.ebzay.it
127.0.0.1 ebzay.it
127.0.0.1 www.echterschutz.com
127.0.0.1 echterschutz.com
127.0.0.1 ecmh.com
127.0.0.1 ecmp.com
127.0.0.1 ecosrioplatenses.org
127.0.0.1 ecpm.com
127.0.0.1 ecstasyporn.net
127.0.0.1 ecwz.com
127.0.0.1 ecyb.com
127.0.0.1 www.edbay.it
127.0.0.1 edbay.it
127.0.0.1 edhq.com
127.0.0.1 www.edietprogram.com
127.0.0.1 edietprogram.com
127.0.0.1 edty.com
127.0.0.1 eduy.com
127.0.0.1 www.eebay.it
127.0.0.1 eebay.it
127.0.0.1 eeev.com
127.0.0.1 www.eepubblica.it
127.0.0.1 eepubblica.it
127.0.0.1 www.efbay.it
127.0.0.1 efbay.it
127.0.0.1 www.efcsoftware.com
127.0.0.1 efcsoftware.com
127.0.0.1 www.egbay.it
127.0.0.1 egbay.it
127.0.0.1 www.ehbay.it
127.0.0.1 ehbay.it
127.0.0.1 eikokoike.com
127.0.0.1 elite122.adalert.hop.clickbank.net
127.0.0.1 www.elitecodec.com
127.0.0.1 elitecodec.com
127.0.0.1 www.elitemediagroup.net
127.0.0.1 elitemediagroup.net
127.0.0.1 www.eliteprotector.com
127.0.0.1 eliteprotector.com
127.0.0.1 www.elitespywareremoval.com
127.0.0.1 elitespywareremoval.com
127.0.0.1 e-localad.com
127.0.0.1 www.elseif.biz
127.0.0.1 elseif.biz
127.0.0.1 www.emailicon.org
127.0.0.1 emailicon.org
127.0.0.1 emch.com
127.0.0.1 www.emcodec.com
127.0.0.1 emcodec.com
127.0.0.1 www.emediacodec.com
127.0.0.1 emediacodec.com
127.0.0.1 www.e-mp3now.com
127.0.0.1 e-mp3now.com
127.0.0.1 www.emule.click-new-download.com
127.0.0.1 emule.click-new-download.com
127.0.0.1 www.emule.mp3-muzic.com
127.0.0.1 emule.mp3-muzic.com
127.0.0.1 www.emuledownloadhome.com
127.0.0.1 emuledownloadhome.com
127.0.0.1 www.emule-freebie.com
127.0.0.1 emule-freebie.com
127.0.0.1 www.enay.it
127.0.0.1 enay.it
127.0.0.1 www.enbay.it
127.0.0.1 enbay.it
127.0.0.1 www.encodeinstrument.com
127.0.0.1 encodeinstrument.com
127.0.0.1 www.endcodec.com
127.0.0.1 endcodec.com
127.0.0.1 www.energy-factor.com
127.0.0.1 energy-factor.com
127.0.0.1 www.engineplay.com
127.0.0.1 engineplay.com
127.0.0.1 www.engine-ticket.com
127.0.0.1 engine-ticket.com
127.0.0.1 www.enhance.com
127.0.0.1 enhance.com
127.0.0.1 www.enhancevideos.com
127.0.0.1 enhancevideos.com
127.0.0.1 enitinvest.net
127.0.0.1 enjoywebsurf.com
127.0.0.1 www.entertainsite.net
127.0.0.1 entertainsite.net
127.0.0.1 www.enterthesearch.com
127.0.0.1 enterthesearch.com
127.0.0.1 www.entirexxx.com
127.0.0.1 entirexxx.com
127.0.0.1 envolo.peopleonpage.com
127.0.0.1 e-plus.cc
127.0.0.1 epornsex.com
127.0.0.1 www.eprotectionline.com
127.0.0.1 eprotectionline.com
127.0.0.1 www.eprotectpage.com
127.0.0.1 eprotectpage.com
127.0.0.1 www.erbay.it
127.0.0.1 erbay.it
127.0.0.1 www.erepubblica.it
127.0.0.1 erepubblica.it
127.0.0.1 ergosites.com
127.0.0.1 www.erossoalice.it
127.0.0.1 erossoalice.it
127.0.0.1 www.errari.it
127.0.0.1 errari.it
127.0.0.1 www.errclean.com
127.0.0.1 errclean.com
127.0.0.1 www.error404site.com
127.0.0.1 error404site.com
127.0.0.1 www.error404site.net
127.0.0.1 error404site.net
127.0.0.1 www.errordoctor.com
127.0.0.1 errordoctor.com
127.0.0.1 www.errorfri.com
127.0.0.1 errorfri.com
127.0.0.1 www.errorkiller.com
127.0.0.1 errorkiller.com
127.0.0.1 www.errorout.com
127.0.0.1 errorout.com
127.0.0.1 www.errorprotector.com
127.0.0.1 errorprotector.com
127.0.0.1 www.errorsafe.com
127.0.0.1 errorsafe.com
127.0.0.1 www.errorsdns.com
127.0.0.1 errorsdns.com
127.0.0.1 www.errorskydd.com
127.0.0.1 errorskydd.com
127.0.0.1 www.errorsmart.com
127.0.0.1 errorsmart.com
127.0.0.1 www.errorsoshi.com
127.0.0.1 errorsoshi.com
127.0.0.1 www.errorsweeper.com
127.0.0.1 errorsweeper.com
127.0.0.1 ert0003.e76.163ns.com
127.0.0.1 ert47.a1.wrs.mcboo.com
127.0.0.1 www.ertikadeswiokinganfujas.com
127.0.0.1 ertikadeswiokinganfujas.com
127.0.0.1 es.winantivirus.com
127.0.0.1 es0-www.5zgmu7o20kt5d8yq.com
127.0.0.1 es1-www.5zgmu7o20kt5d8yq.com
127.0.0.1 es2-www.5zgmu7o20kt5d8yq.com
127.0.0.1 es3-www.5zgmu7o20kt5d8yq.com
127.0.0.1 es4-www.5zgmu7o20kt5d8yq.com
127.0.0.1 es5-www.5zgmu7o20kt5d8yq.com
127.0.0.1 es6-www.5zgmu7o20kt5d8yq.com
127.0.0.1 es7-www.5zgmu7o20kt5d8yq.com
127.0.0.1 es8-www.5zgmu7o20kt5d8yq.com
127.0.0.1 es9-www.5zgmu7o20kt5d8yq.com
127.0.0.1 www.esafetylist.com
127.0.0.1 esafetylist.com
127.0.0.1 www.esafetypage.com
127.0.0.1 esafetypage.com
127.0.0.1 www.esbay.it
127.0.0.1 esbay.it
127.0.0.1 www.esearch2005.com
127.0.0.1 esearch2005.com
127.0.0.1 www.esecuritynote.com
127.0.0.1 esecuritynote.com
127.0.0.1 www.esecuritypage.com
127.0.0.1 esecuritypage.com
127.0.0.1 www.esims.ch
127.0.0.1 esims.ch
127.0.0.1 www.esupereva.it
127.0.0.1 esupereva.it
127.0.0.1 www.etdscanner.com
127.0.0.1 etdscanner.com
127.0.0.1 www.etomi.all-downloads-now.com
127.0.0.1 etomi.all-downloads-now.com
127.0.0.1 www.eupdatepage.com
127.0.0.1 eupdatepage.com
127.0.0.1 euuu.com
127.0.0.1 www.evbay.it
127.0.0.1 evbay.it
127.0.0.1 www.every-game.com
127.0.0.1 every-game.com
127.0.0.1 evidence-detector.biz
127.0.0.1 www.evidenceeraser.com
127.0.0.1 evidenceeraser.com
127.0.0.1 evilspidercomics.com
127.0.0.1 www.evko.biz
127.0.0.1 evko.biz
127.0.0.1 www.ewbay.it
127.0.0.1 ewbay.it
127.0.0.1 ewebsearch.net
127.0.0.1 e-websitesolutions.com
127.0.0.1 ewizard.cc
127.0.0.1 www.exaccess.ru
127.0.0.1 exaccess.ru
127.0.0.1 excellentsckin.com
127.0.0.1 www.exclusivexxxclips.com
127.0.0.1 exclusivexxxclips.com
127.0.0.1 www.exeupdate.com
127.0.0.1 exeupdate.com
127.0.0.1 www.exflow.org
127.0.0.1 exflow.org
127.0.0.1 exit.megago.com
127.0.0.1 www.expandvideo.com
127.0.0.1 expandvideo.com
127.0.0.1 www.explorertool.net
127.0.0.1 explorertool.net
127.0.0.1 www.exportplay.com
127.0.0.1 exportplay.com
127.0.0.1 www.extremepaidsurveys.com
127.0.0.1 extremepaidsurveys.com
127.0.0.1 extremeseek.net
127.0.0.1 www.eza1netsearch.com
127.0.0.1 eza1netsearch.com
127.0.0.1 www.ezcybersearch.com
127.0.0.1 ezcybersearch.com
127.0.0.1 www.ezdvdx.com
127.0.0.1 ezdvdx.com
127.0.0.1 ez-searching.com
127.0.0.1 www.ezwebsearching.com
127.0.0.1 ezwebsearching.com
127.0.0.1 www.ezycontract.com
127.0.0.1 ezycontract.com
127.0.0.1 f0.thezirius.com
127.0.0.1 f1.bestmanage.org
127.0.0.1 f1.cookingluck.com
127.0.0.1 f1.thezirius.com
127.0.0.1 f1.truth-is-out-there.org
127.0.0.1 www.f1organizer.com
127.0.0.1 f1organizer.com
127.0.0.1 f2.bestmanage.org
127.0.0.1 f2.cookingluck.com
127.0.0.1 f2.thezirius.com
127.0.0.1 f2.truth-is-out-there.org
127.0.0.1 f3.bestmanage.org
127.0.0.1 f3.cookingluck.com
127.0.0.1 f3.thezirius.com
127.0.0.1 f3.truth-is-out-there.org
127.0.0.1 f4.bestmanage.org
127.0.0.1 f4.cookingluck.com
127.0.0.1 f4.thezirius.com
127.0.0.1 f4.truth-is-out-there.org
127.0.0.1 f5.bestmanage.org
127.0.0.1 f5.cookingluck.com
127.0.0.1 f5.thezirius.com
127.0.0.1 f5.truth-is-out-there.org
127.0.0.1 f6.bestmanage.org
127.0.0.1 f6.cookingluck.com
127.0.0.1 f6.thezirius.com
127.0.0.1 f7.bestmanage.org
127.0.0.1 f7.cookingluck.com
127.0.0.1 f7.thezirius.com
127.0.0.1 f7.truth-is-out-there.org
127.0.0.1 f8.bestmanage.org
127.0.0.1 f8.cookingluck.com
127.0.0.1 f8.thezirius.com
127.0.0.1 f8.truth-is-out-there.org
127.0.0.1 f9.bestmanage.org
127.0.0.1 f9.cookingluck.com
127.0.0.1 f9.thezirius.com
127.0.0.1 f9.truth-is-out-there.org
127.0.0.1 www.fabrikverkauf.com
127.0.0.1 fabrikverkauf.com
127.0.0.1 www.fabrik-verkauf.de
127.0.0.1 fabrik-verkauf.de
127.0.0.1 www.fahrschulquiz.com
127.0.0.1 fahrschulquiz.com
127.0.0.1 www.fairsearcher.com
127.0.0.1 fairsearcher.com
127.0.0.1 faithstevens.com
127.0.0.1 fantasiewelten.com
127.0.0.1 www.fapparatus.com
127.0.0.1 fapparatus.com
127.0.0.1 farmacept32.phpnet.us
127.0.0.1 farmsteadbandb.com
127.0.0.1 farse.com
127.0.0.1 fartpost.com
127.0.0.1 fastfreedownload.com
127.0.0.1 www.fastmediaservice.com
127.0.0.1 fastmediaservice.com
127.0.0.1 www.fastmetasearch.com
127.0.0.1 fastmetasearch.com
127.0.0.1 www.fastmp.net
127.0.0.1 fastmp.net
127.0.0.1 www.fastpspdownloads.com
127.0.0.1 fastpspdownloads.com
127.0.0.1 www.fastssearch.com
127.0.0.1 fastssearch.com
127.0.0.1 www.fasttvdownloads.com
127.0.0.1 fasttvdownloads.com
127.0.0.1 fastwebfinder.com
127.0.0.1 faxporn.com
127.0.0.1 www.fazzetta.it
127.0.0.1 fazzetta.it
127.0.0.1 www.fcorriere.it
127.0.0.1 fcorriere.it
127.0.0.1 featured-results.com
127.0.0.1 www.febay.it
127.0.0.1 febay.it
127.0.0.1 feed.dedsearch.com
127.0.0.1 www.feeds.2search.com
127.0.0.1 feeds.2search.com
127.0.0.1 www.feeds2.2search.org
127.0.0.1 feeds2.2search.org
127.0.0.1 www.ferraeri.it
127.0.0.1 ferraeri.it
127.0.0.1 www.ferrai.it
127.0.0.1 ferrai.it
127.0.0.1 www.ferrarei.it
127.0.0.1 ferrarei.it
127.0.0.1 www.ferrarti.it
127.0.0.1 ferrarti.it
127.0.0.1 www.ferrasri.it
127.0.0.1 ferrasri.it
127.0.0.1 www.ferratri.it
127.0.0.1 ferratri.it
127.0.0.1 www.ferreari.it
127.0.0.1 ferreari.it
127.0.0.1 www.ferrri.it
127.0.0.1 ferrri.it
127.0.0.1 www.ferrsari.it
127.0.0.1 ferrsari.it
127.0.0.1 www.ferrtari.it
127.0.0.1 ferrtari.it
127.0.0.1 www.fetrrari.it
127.0.0.1 fetrrari.it
127.0.0.1 www.fgazzetta.it
127.0.0.1 fgazzetta.it
127.0.0.1 www.fgoogle.it
127.0.0.1 fgoogle.it
127.0.0.1 fhg.panet.org
127.0.0.1 www.fhgate.com
127.0.0.1 fhgate.com
127.0.0.1 fickenisgeil.de
127.0.0.1 www.fidoproblems.com
127.0.0.1 fidoproblems.com
127.0.0.1 www.fiksfeil.com
127.0.0.1 fiksfeil.com
127.0.0.1 file.qqhelper.com
127.0.0.1 file.unionsms.net
127.0.0.1 file0.qqhelper.com
127.0.0.1 file1.qqhelper.com
127.0.0.1 file2.qqhelper.com
127.0.0.1 file3.qqhelper.com
127.0.0.1 file4.qqhelper.com
127.0.0.1 file5.qqhelper.com
127.0.0.1 file6.qqhelper.com
127.0.0.1 file7.qqhelper.com
127.0.0.1 file8.qqhelper.com
127.0.0.1 file9.qqhelper.com
127.0.0.1 www.fileprotector.com
127.0.0.1 fileprotector.com
127.0.0.1 www.filesharing-downloads.com
127.0.0.1 filesharing-downloads.com
127.0.0.1 www.filetretporn.com
127.0.0.1 filetretporn.com
127.0.0.1 www.filevoom.com
127.0.0.1 filevoom.com
127.0.0.1 www.filtrodetrojan.com
127.0.0.1 filtrodetrojan.com
127.0.0.1 www.finalfantasyactionfigures.com
127.0.0.1 finalfantasyactionfigures.com
127.0.0.1 finance-loans.com
127.0.0.1 find4u.net
127.0.0.1 www.find-52.com
127.0.0.1 find-52.com
127.0.0.1 www.findanyshow.org
127.0.0.1 findanyshow.org
127.0.0.1 www.find-find-777.net
127.0.0.1 find-find-777.net
127.0.0.1 findit-now.com
127.0.0.1 find-itnow.com
127.0.0.1 www.finditquick.com
127.0.0.1 finditquick.com
127.0.0.1 findloss.com
127.0.0.1 findthesite.com
127.0.0.1 www.findthewebsiteyouneed.com
127.0.0.1 findthewebsiteyouneed.com
127.0.0.1 find-uk-health.co.uk
127.0.0.1 www.findwapsite.org
127.0.0.1 findwapsite.org
127.0.0.1 www.findwhatevernow.com
127.0.0.1 findwhatevernow.com
127.0.0.1 fined.biz
127.0.0.1 fine-search.net
127.0.0.1 fionasteel.com
127.0.0.1 www.firecodec.com
127.0.0.1 firecodec.com
127.0.0.1 www.firefoxdownload-now.com
127.0.0.1 firefoxdownload-now.com
127.0.0.1 www.firehunt.com
127.0.0.1 firehunt.com
127.0.0.1 www.firewallgold.com
127.0.0.1 firewallgold.com
127.0.0.1 www.firewallprotectionpro.com
127.0.0.1 firewallprotectionpro.com
127.0.0.1 www.firewallprotectionsite.com
127.0.0.1 firewallprotectionsite.com
127.0.0.1 www.firewallprotector.com
127.0.0.1 firewallprotector.com
127.0.0.1 www.firgilio.it
127.0.0.1 firgilio.it
127.0.0.1 firstbookmark.net
127.0.0.1 www.firstgoodsearch.com
127.0.0.1 firstgoodsearch.com
127.0.0.1 fitness-free.com
127.0.0.1 www.fixerantispy.com
127.0.0.1 fixerantispy.com
127.0.0.1 www.fjsynebcod.com
127.0.0.1 fjsynebcod.com
127.0.0.1 fla.vwdqwnmwk.cn
127.0.0.1 www.flashdollars.com
127.0.0.1 flashdollars.com
127.0.0.1 flashflashmx.3322.org
127.0.0.1 www.floorsovertexas.com
127.0.0.1 floorsovertexas.com
127.0.0.1 www.floproject.com
127.0.0.1 floproject.com
127.0.0.1 flrxtools.greatnuke.com
127.0.0.1 www.flrx-tools.net
127.0.0.1 flrx-tools.net
127.0.0.1 www.flwassistant.com
127.0.0.1 flwassistant.com
127.0.0.1 www.flwcoupler.com
127.0.0.1 flwcoupler.com
127.0.0.1 www.flwplayer.com
127.0.0.1 flwplayer.com
127.0.0.1 www.flwsolution.com
127.0.0.1 flwsolution.com
127.0.0.1 www.flwupdate.com
127.0.0.1 flwupdate.com
127.0.0.1 www.flycodecs.com
127.0.0.1 flycodecs.com
127.0.0.1 www.flyvideonetwork.com
127.0.0.1 flyvideonetwork.com
127.0.0.1 www.fn777.greatbahamas.com
127.0.0.1 fn777.greatbahamas.com
127.0.0.1 foodvacations.net
127.0.0.1 forex.jps.ru
127.0.0.1 forexcredit.com
127.0.0.1 forexcredit.ru
127.0.0.1 formingfusions.com
127.0.0.1 www.forseo.com
127.0.0.1 forseo.com
127.0.0.1 forsythfire.net
127.0.0.1 forthline.com
127.0.0.1 www.foxmin.com
127.0.0.1 foxmin.com
127.0.0.1 fp.gad-network.com
127.0.0.1 fp.outerinfo.net
127.0.0.1 www.fr.drivecleaner.com
127.0.0.1 fr.drivecleaner.com
127.0.0.1 fr.winantivirus.com
127.0.0.1 fr.winfixer.com
127.0.0.1 frame.crazywinnings.com
127.0.0.1 www.frankvoce.com
127.0.0.1 frankvoce.com
127.0.0.1 www.free3xclips.com
127.0.0.1 free3xclips.com
127.0.0.1 free4porno.net
127.0.0.1 free64all.com
127.0.0.1 www.free-adobe-download-support.com
127.0.0.1 free-adobe-download-support.com
127.0.0.1 www.free-avg.org
127.0.0.1 free-avg.org
127.0.0.1 www.free-avg-download.com
127.0.0.1 free-avg-download.com
127.0.0.1 www.free-bearshares.com
127.0.0.1 free-bearshares.com
127.0.0.1 freebookmark.net
127.0.0.1 freebookmarks.net
127.0.0.1 www.freecat.biz
127.0.0.1 freecat.biz
127.0.0.1 freecategories.com
127.0.0.1 free-chipes.com
127.0.0.1 freecj.com
127.0.0.1 www.freeclipoftheday.com
127.0.0.1 freeclipoftheday.com
127.0.0.1 freecoolhost.com
127.0.0.1 www.freedownloadhq.com
127.0.0.1 freedownloadhq.com
127.0.0.1 www.freedownloadpage.com
127.0.0.1 freedownloadpage.com
127.0.0.1 www.free-download-place.com
127.0.0.1 free-download-place.com
127.0.0.1 www.free-download-support.com
127.0.0.1 free-download-support.com
127.0.0.1 www.freedownloadzone.com
127.0.0.1 freedownloadzone.com
127.0.0.1 www.freefuckmovs.com
127.0.0.1 freefuckmovs.com
127.0.0.1 free-hit.com
127.0.0.1 freehqmovies.com
127.0.0.1 www.freeimageheaven.com
127.0.0.1 freeimageheaven.com
127.0.0.1 www.freemp3access.com
127.0.0.1 freemp3access.com
127.0.0.1 www.freemp3splanet.com
127.0.0.1 freemp3splanet.com
127.0.0.1 www.free-music-network.com
127.0.0.1 free-music-network.com
127.0.0.1 www.free-pc-repair.com
127.0.0.1 free-pc-repair.com
127.0.0.1 www.freepcsecure.com
127.0.0.1 freepcsecure.com
127.0.0.1 free-pics-and-movies.com
127.0.0.1 www.free-popup-killer.com
127.0.0.1 free-popup-killer.com
127.0.0.1 www.free-porn-movies.info
127.0.0.1 free-porn-movies.info
127.0.0.1 www.free-program-download.com
127.0.0.1 free-program-download.com
127.0.0.1 freerbhost.com
127.0.0.1 www.freerealityvidz.com
127.0.0.1 freerealityvidz.com
127.0.0.1 www.free-registrysmart.com
127.0.0.1 free-registrysmart.com
127.0.0.1 freescratchandwin.com
127.0.0.1 free-sex-movie-clips.net
127.0.0.1 freeshemalepics.net
127.0.0.1 www.free-software-center.com
127.0.0.1 free-software-center.com
127.0.0.1 www.free-spybot.com
127.0.0.1 free-spybot.com
127.0.0.1 www.free-spyware-downloads.com
127.0.0.1 free-spyware-downloads.com
127.0.0.1 www.freeunlimitedskype.com
127.0.0.1 freeunlimitedskype.com
127.0.0.1 www.freexxxmpegz.com
127.0.0.1 freexxxmpegz.com
127.0.0.1 freeyaho.com
127.0.0.1 fregat.drocherway.com
127.0.0.1 www.frepubblica.it
127.0.0.1 frepubblica.it
127.0.0.1 freshseek.com
127.0.0.1 freshteensite.com
127.0.0.1 fric.cn
127.0.0.1 www.frostwire.click-new-download.com
127.0.0.1 frostwire.click-new-download.com
127.0.0.1 www.frrari.it
127.0.0.1 frrari.it
127.0.0.1 www.frrrari.it
127.0.0.1 frrrari.it
127.0.0.1 www.ftiscali.it
127.0.0.1 ftiscali.it
127.0.0.1 www.ftrenitalia.it
127.0.0.1 ftrenitalia.it
127.0.0.1 www.ftuttogratis.it
127.0.0.1 ftuttogratis.it
127.0.0.1 www.fuehrerscheincheck.com
127.0.0.1 fuehrerscheincheck.com
127.0.0.1 www.fullmusicdownload.com
127.0.0.1 fullmusicdownload.com
127.0.0.1 www.fullpaidsurveys.com
127.0.0.1 fullpaidsurveys.com
127.0.0.1 full-search.net
127.0.0.1 www.fullsoftwarecenter.com
127.0.0.1 fullsoftwarecenter.com
127.0.0.1 www.fullsoftwaredownloadz.com
127.0.0.1 fullsoftwaredownloadz.com
127.0.0.1 www.fullsystemprotection.com
127.0.0.1 fullsystemprotection.com
127.0.0.1 full-tgp.net
127.0.0.1 www.fulltimevideos.com
127.0.0.1 fulltimevideos.com
127.0.0.1 www.fulltvdownloading.com
127.0.0.1 fulltvdownloading.com
127.0.0.1 www.funcodec.com
127.0.0.1 funcodec.com
127.0.0.1 funny-girls.com
127.0.0.1 www.funnysuperxxx.com
127.0.0.1 funnysuperxxx.com
127.0.0.1 www.fun-photo.com
127.0.0.1 fun-photo.com
127.0.0.1 www.fvirgilio.it
127.0.0.1 fvirgilio.it
127.0.0.1 www.fwrrari.it
127.0.0.1 fwrrari.it
127.0.0.1 www.g0oogle.it
127.0.0.1 g0oogle.it
127.0.0.1 www.g9oogle.it
127.0.0.1 g9oogle.it
127.0.0.1 ga31.com
127.0.0.1 www.gaazzetta.it
127.0.0.1 gaazzetta.it
127.0.0.1 gabrielscott.com
127.0.0.1 www.gad-network.com
127.0.0.1 gad-network.com
127.0.0.1 www.galleriesforporn.com
127.0.0.1 galleriesforporn.com
127.0.0.1 www.galleryclick.net
127.0.0.1 galleryclick.net
127.0.0.1 www.gallerypictures.net
127.0.0.1 gallerypictures.net
127.0.0.1 www.gallsforporn.com
127.0.0.1 gallsforporn.com
127.0.0.1 galpostgirls.com
127.0.0.1 gals-for-free.com
127.0.0.1 gambling-online4you.com
127.0.0.1 www.game4all.biz
127.0.0.1 game4all.biz
127.0.0.1 www.gamecodec.com
127.0.0.1 gamecodec.com
127.0.0.1 www.games.de.ag
127.0.0.1 games.de.ag
127.0.0.1 games.uzoogle.com
127.0.0.1 www.games-desktop.com
127.0.0.1 games-desktop.com
127.0.0.1 www.games-u-spiele.de
127.0.0.1 games-u-spiele.de
127.0.0.1 gameterror.net
127.0.0.1 www.gaqzzetta.it
127.0.0.1 gaqzzetta.it
127.0.0.1 www.garfirm.com
127.0.0.1 garfirm.com
127.0.0.1 www.gasan.ru
127.0.0.1 gasan.ru
127.0.0.1 www.gaszzetta.it
127.0.0.1 gaszzetta.it
127.0.0.1 www.gateqy.com
127.0.0.1 gateqy.com
127.0.0.1 www.gatevz.com
127.0.0.1 gatevz.com
127.0.0.1 www.gatewx.com
127.0.0.1 gatewx.com
127.0.0.1 www.gaxzetta.it
127.0.0.1 gaxzetta.it
127.0.0.1 www.gaxzzetta.it
127.0.0.1 gaxzzetta.it
127.0.0.1 gay50.com
127.0.0.1 gay-clan.com
127.0.0.1 www.gayspornmag.com
127.0.0.1 gayspornmag.com
127.0.0.1 www.gaystogay.com
127.0.0.1 gaystogay.com
127.0.0.1 www.gazxetta.it
127.0.0.1 gazxetta.it
127.0.0.1 www.gazxzetta.it
127.0.0.1 gazxzetta.it
127.0.0.1 www.gazzaetta.it
127.0.0.1 gazzaetta.it
127.0.0.1 www.gazzdetta.it
127.0.0.1 gazzdetta.it
127.0.0.1 www.gazzedtta.it
127.0.0.1 gazzedtta.it
127.0.0.1 www.gazzeetta.it
127.0.0.1 gazzeetta.it
127.0.0.1 www.gazzeftta.it
127.0.0.1 gazzeftta.it
127.0.0.1 www.gazzegtta.it
127.0.0.1 gazzegtta.it
127.0.0.1 www.gazzehtta.it
127.0.0.1 gazzehtta.it
127.0.0.1 www.gazzerta.it
127.0.0.1 gazzerta.it
127.0.0.1 www.gazzertta.it
127.0.0.1 gazzertta.it
127.0.0.1 www.gazzestta.it
127.0.0.1 gazzestta.it
127.0.0.1 www.gazzetra.it
127.0.0.1 gazzetra.it
127.0.0.1 www.gazzett.it
127.0.0.1 gazzett.it
127.0.0.1 www.gazzettaa.it
127.0.0.1 gazzettaa.it
127.0.0.1 www.gazzettaq.it
127.0.0.1 gazzettaq.it
127.0.0.1 www.gazzettas.it
127.0.0.1 gazzettas.it
127.0.0.1 www.gazzettaz.it
127.0.0.1 gazzettaz.it
127.0.0.1 www.gazzettfa.it
127.0.0.1 gazzettfa.it
127.0.0.1 www.gazzettga.it
127.0.0.1 gazzettga.it
127.0.0.1 www.gazzettha.it
127.0.0.1 gazzettha.it
127.0.0.1 www.gazzettqa.it
127.0.0.1 gazzettqa.it
127.0.0.1 www.gazzettra.it
127.0.0.1 gazzettra.it
127.0.0.1 www.gazzetts.it
127.0.0.1 gazzetts.it
127.0.0.1 www.gazzettsa.it
127.0.0.1 gazzettsa.it
127.0.0.1 www.gazzettya.it
127.0.0.1 gazzettya.it
127.0.0.1 www.gazzettza.it
127.0.0.1 gazzettza.it
127.0.0.1 www.gazzetya.it
127.0.0.1 gazzetya.it
127.0.0.1 www.gazzetyta.it
127.0.0.1 gazzetyta.it
127.0.0.1 www.gazzeyta.it
127.0.0.1 gazzeyta.it
127.0.0.1 www.gazzeytta.it
127.0.0.1 gazzeytta.it
127.0.0.1 www.gazzfetta.it
127.0.0.1 gazzfetta.it
127.0.0.1 www.gazzretta.it
127.0.0.1 gazzretta.it
127.0.0.1 www.gazzrtta.it
127.0.0.1 gazzrtta.it
127.0.0.1 www.gazzsetta.it
127.0.0.1 gazzsetta.it
127.0.0.1 www.gazztta.it
127.0.0.1 gazztta.it
127.0.0.1 www.gazzwetta.it
127.0.0.1 gazzwetta.it
127.0.0.1 www.gazzwtta.it
127.0.0.1 gazzwtta.it
127.0.0.1 www.gazzxetta.it
127.0.0.1 gazzxetta.it
127.0.0.1 www.gbazzetta.it
127.0.0.1 gbazzetta.it
127.0.0.1 www.gboogle.it
127.0.0.1 gboogle.it
127.0.0.1 www.ge.net
127.0.0.1 ge.net
127.0.0.1 www.geburtstag-infos.de
127.0.0.1 geburtstag-infos.de
127.0.0.1 www.geburtstags-info.de
127.0.0.1 geburtstags-info.de
127.0.0.1 www.geburtstags-infos.de
127.0.0.1 geburtstags-infos.de
127.0.0.1 www.gedichte.de
127.0.0.1 gedichte.de
127.0.0.1 www.gedichte-server.com
127.0.0.1 gedichte-server.com
127.0.0.1 www.gehalt-berechnung.de
127.0.0.1 gehalt-berechnung.de
127.0.0.1 www.gehaltsrechner.de
127.0.0.1 gehaltsrechner.de
127.0.0.1 www.gehalts-rechner.de
127.0.0.1 gehalts-rechner.de
127.0.0.1 www.geil-de.info
127.0.0.1 geil-de.info
127.0.0.1 www.genealogie.de
127.0.0.1 genealogie.de
127.0.0.1 generalsmeltingofcanada.com
127.0.0.1 www.generateskey.com
127.0.0.1 generateskey.com
127.0.0.1 germany.rub.to
127.0.0.1 www.germanys-best-topmodel.de
127.0.0.1 germanys-best-topmodel.de
127.0.0.1 www.gerrari.it
127.0.0.1 gerrari.it
127.0.0.1 get.adwarebazooka.com
127.0.0.1 get.hitvirus.com
127.0.0.1 www.get-access.host.sk
127.0.0.1 get-access.host.sk
127.0.0.1 www.getanysoftware.com
127.0.0.1 getanysoftware.com
127.0.0.1 getappnow.avadvance.hop.clickbank.net
127.0.0.1 www.getavideonow.com
127.0.0.1 getavideonow.com
127.0.0.1 www.getbestloanrate.info
127.0.0.1 getbestloanrate.info
127.0.0.1 www.getdailyimages.com
127.0.0.1 getdailyimages.com
127.0.0.1 www.getdvdshrink2007.com
127.0.0.1 getdvdshrink2007.com
127.0.0.1 geteens.com
127.0.0.1 www.getfound.com
127.0.0.1 getfound.com
127.0.0.1 www.getfreepornvideo.com
127.0.0.1 getfreepornvideo.com
127.0.0.1 www.getimageactivex.com
127.0.0.1 getimageactivex.com
127.0.0.1 www.get-ipod-music.com
127.0.0.1 get-ipod-music.com
127.0.0.1 getmirar.com
127.0.0.1 www.get-mp3-onlined.com
127.0.0.1 get-mp3-onlined.com
127.0.0.1 www.getpatytoday.info
127.0.0.1 getpatytoday.info
127.0.0.1 www.getpcmusic.com
127.0.0.1 getpcmusic.com
127.0.0.1 www.getphotosets.com
127.0.0.1 getphotosets.com
127.0.0.1 getpicshere.com
127.0.0.1 www.getpornmag.com
127.0.0.1 getpornmag.com
127.0.0.1 www.getpornvideoz.com
127.0.0.1 getpornvideoz.com
127.0.0.1 www.get-realplayer.com
127.0.0.1 get-realplayer.com
127.0.0.1 www.get-spybot.com
127.0.0.1 get-spybot.com
127.0.0.1 www.getvaxobject.com
127.0.0.1 getvaxobject.com
127.0.0.1 www.getvideosource.com
127.0.0.1 getvideosource.com
127.0.0.1 www.get-winrar.com
127.0.0.1 get-winrar.com
127.0.0.1 www.getxmovies.com
127.0.0.1 getxmovies.com
127.0.0.1 www.getxxxphotos.com
127.0.0.1 getxxxphotos.com
127.0.0.1 www.get-zune.com
127.0.0.1 get-zune.com
127.0.0.1 www.gfazzetta.it
127.0.0.1 gfazzetta.it
127.0.0.1 www.gfoogle.it
127.0.0.1 gfoogle.it
127.0.0.1 www.gfxgraphics.net
127.0.0.1 gfxgraphics.net
127.0.0.1 www.ggazzetta.it
127.0.0.1 ggazzetta.it
127.0.0.1 www.gguuoopp.cn
127.0.0.1 gguuoopp.cn
127.0.0.1 www.ghazzetta.it
127.0.0.1 ghazzetta.it
127.0.0.1 www.ghktoolkit.com
127.0.0.1 ghktoolkit.com
127.0.0.1 www.ghoogle.it
127.0.0.1 ghoogle.it
127.0.0.1 www.giangho.biz
127.0.0.1 giangho.biz
127.0.0.1 www.gicoupler.com
127.0.0.1 gicoupler.com
127.0.0.1 www.gifs-u-cliparts.de
127.0.0.1 gifs-u-cliparts.de
127.0.0.1 www.gigacodec.net
127.0.0.1 gigacodec.net
127.0.0.1 www.gigaz.info
127.0.0.1 gigaz.info
127.0.0.1 gimmezamore.com
127.0.0.1 gimnasiaer.com
127.0.0.1 www.giogle.it
127.0.0.1 giogle.it
127.0.0.1 www.gioogle.it
127.0.0.1 gioogle.it
127.0.0.1 www.girgilio.it
127.0.0.1 girgilio.it
127.0.0.1 girls4rent.net
127.0.0.1 girls-porn-life.com
127.0.0.1 www.giscali.it
127.0.0.1 giscali.it
127.0.0.1 www.givecnt.info
127.0.0.1 givecnt.info
127.0.0.1 www.givemepornvids.com
127.0.0.1 givemepornvids.com
127.0.0.1 www.gkoogle.it
127.0.0.1 gkoogle.it
127.0.0.1 www.gl.secdep.info
127.0.0.1 gl.secdep.info
127.0.0.1 glbdf.org
127.0.0.1 www.globalefinder.com
127.0.0.1 globalefinder.com
127.0.0.1 global-finder.com
127.0.0.1 www.globalfreesearch.com
127.0.0.1 globalfreesearch.com
127.0.0.1 www.globalsoftwareagreement.com
127.0.0.1 globalsoftwareagreement.com
127.0.0.1 globalwebsearch.com
127.0.0.1 globe-finder.cc
127.0.0.1 globe-finder.com
127.0.0.1 www.globesearch.com
127.0.0.1 globesearch.com
127.0.0.1 www.glogle.it
127.0.0.1 glogle.it
127.0.0.1 www.gneprogram.com
127.0.0.1 gneprogram.com
127.0.0.1 go.drivecleaner.com
127.0.0.1 go.errorsafe.com
127.0.0.1 go.systemdoctor.com
127.0.0.1 go.winantispyware.com
127.0.0.1 go.winantivirus.com
127.0.0.1 www.go0ogle.it
127.0.0.1 go0ogle.it
127.0.0.1 www.go2realsearch.com
127.0.0.1 go2realsearch.com
127.0.0.1 go2-search.com
127.0.0.1 www.go9ogle.it
127.0.0.1 go9ogle.it
127.0.0.1 www.goclick.com
127.0.0.1 goclick.com
127.0.0.1 www.gocodec.com
127.0.0.1 gocodec.com
127.0.0.1 www.gocybersearch.com
127.0.0.1 gocybersearch.com
127.0.0.1 www.gohip.com
127.0.0.1 gohip.com
127.0.0.1 www.goigle.it
127.0.0.1 goigle.it
127.0.0.1 www.goiogle.it
127.0.0.1 goiogle.it
127.0.0.1 www.gokogle.it
127.0.0.1 gokogle.it
127.0.0.1 goldbaccarat.info
127.0.0.1 www.goldcodec.com
127.0.0.1 goldcodec.com
127.0.0.1 www.gold-craps.info
127.0.0.1 gold-craps.info
127.0.0.1 www.goldenantispy.com
127.0.0.1 goldenantispy.com
127.0.0.1 www.goldenfreehost.com
127.0.0.1 goldenfreehost.com
127.0.0.1 goldengr.hypermart.net
127.0.0.1 www.goldensurvey.com
127.0.0.1 goldensurvey.com
127.0.0.1 www.goldwindos2000.com
127.0.0.1 goldwindos2000.com
127.0.0.1 golftennis.net
127.0.0.1 www.golgle.it
127.0.0.1 golgle.it
127.0.0.1 www.gologle.it
127.0.0.1 gologle.it
127.0.0.1 www.gomusic.com
127.0.0.1 gomusic.com
127.0.0.1 www.gomyron.com
127.0.0.1 gomyron.com
127.0.0.1 www.goo0gle.it
127.0.0.1 goo0gle.it
127.0.0.1 www.goo9gle.it
127.0.0.1 goo9gle.it
127.0.0.1 www.goobgle.it
127.0.0.1 goobgle.it
127.0.0.1 www.gooble.it
127.0.0.1 gooble.it
127.0.0.1 www.good-casino.net
127.0.0.1 good-casino.net
127.0.0.1 good-mortgages.net
127.0.0.1 good-mortgages-calculator.com
127.0.0.1 www.goodmovielaugh.com
127.0.0.1 goodmovielaugh.com
127.0.0.1 good-movie-play.com
127.0.0.1 goodsexs.com
127.0.0.1 www.goofgle.it
127.0.0.1 goofgle.it
127.0.0.1 www.googble.it
127.0.0.1 googble.it
127.0.0.1 www.googel.it
127.0.0.1 googel.it
127.0.0.1 www.googfle.it
127.0.0.1 googfle.it
127.0.0.1 www.googhle.it
127.0.0.1 googhle.it
127.0.0.1 www.googkle.it
127.0.0.1 googkle.it
127.0.0.1 www.googl3e.it
127.0.0.1 googl3e.it
127.0.0.1 www.googl4e.it
127.0.0.1 googl4e.it
127.0.0.1 www.googld.it
127.0.0.1 googld.it
127.0.0.1 www.googlde.it
127.0.0.1 googlde.it
127.0.0.1 google.panet.org
127.0.0.1 google123.web1000.com
127.0.0.1 www.google3.it
127.0.0.1 google3.it
127.0.0.1 www.google4.it
127.0.0.1 google4.it
127.0.0.1 googlebar.jps.ru
127.0.0.1 www.googlebawt.com
127.0.0.1 googlebawt.com
127.0.0.1 www.googled.it
127.0.0.1 googled.it
127.0.0.1 www.googlef.it
127.0.0.1 googlef.it
127.0.0.1 www.googler.it
127.0.0.1 googler.it
127.0.0.1 www.googles.it
127.0.0.1 googles.it
127.0.0.1 www.googlew.it
127.0.0.1 googlew.it
127.0.0.1 googlf.com
127.0.0.1 www.googlf.it
127.0.0.1 googlf.it
127.0.0.1 www.googlfe.it
127.0.0.1 googlfe.it
127.0.0.1 www.googlke.it
127.0.0.1 googlke.it
127.0.0.1 www.googloe.it
127.0.0.1 googloe.it
127.0.0.1 www.googlpe.it
127.0.0.1 googlpe.it
127.0.0.1 www.googlre.it
127.0.0.1 googlre.it
127.0.0.1 www.googlse.it
127.0.0.1 googlse.it
127.0.0.1 www.googlus.com
127.0.0.1 googlus.com
127.0.0.1 www.googlwe.it
127.0.0.1 googlwe.it
127.0.0.1 www.googole.it
127.0.0.1 googole.it
127.0.0.1 www.googple.it
127.0.0.1 googple.it
127.0.0.1 www.googtle.it
127.0.0.1 googtle.it
127.0.0.1 www.googvle.it
127.0.0.1 googvle.it
127.0.0.1 www.googyle.it
127.0.0.1 googyle.it
127.0.0.1 www.goohgle.it
127.0.0.1 goohgle.it
127.0.0.1 www.goohle.it
127.0.0.1 goohle.it
127.0.0.1 www.gooigle.it
127.0.0.1 gooigle.it
127.0.0.1 www.gookgle.it
127.0.0.1 gookgle.it
127.0.0.1 www.gooogle.bz
127.0.0.1 gooogle.bz
127.0.0.1 www.goopgle.it
127.0.0.1 goopgle.it
127.0.0.1 www.gootgle.it
127.0.0.1 gootgle.it
127.0.0.1 www.gootle.it
127.0.0.1 gootle.it
127.0.0.1 www.goovgle.it
127.0.0.1 goovgle.it
127.0.0.1 www.goovle.it
127.0.0.1 goovle.it
127.0.0.1 www.gooygle.it
127.0.0.1 gooygle.it
127.0.0.1 www.gopgle.it
127.0.0.1 gopgle.it
127.0.0.1 www.gopogle.it
127.0.0.1 gopogle.it
127.0.0.1 www.gorecord.com
127.0.0.1 gorecord.com
127.0.0.1 www.go-turf.com
127.0.0.1 go-turf.com
127.0.0.1 www.gpogle.it
127.0.0.1 gpogle.it
127.0.0.1 www.gpoogle.it
127.0.0.1 gpoogle.it
127.0.0.1 www.gqazzetta.it
127.0.0.1 gqazzetta.it
127.0.0.1 grab-it-today.net
127.0.0.1 www.graceinthedesert.org
127.0.0.1 graceinthedesert.org
127.0.0.1 gradforum.org
127.0.0.1 www.grafik-archiv.com
127.0.0.1 grafik-archiv.com
127.0.0.1 gratisdownloads.nl
127.0.0.1 www.gratisdvd.net
127.0.0.1 gratisdvd.net
127.0.0.1 gratis-porn-movie.com
127.0.0.1 gratis-pornopics.com
127.0.0.1 www.greatadultvideo.com
127.0.0.1 greatadultvideo.com
127.0.0.1 www.greatbahamas.com
127.0.0.1 greatbahamas.com
127.0.0.1 www.greatcodec.com
127.0.0.1 greatcodec.com
127.0.0.1 www.great-ticket.net
127.0.0.1 great-ticket.net
127.0.0.1 www.greencardspouse.com
127.0.0.1 greencardspouse.com
127.0.0.1 greg-search.com
127.0.0.1 greg-tut.com
127.0.0.1 www.grepubblica.it
127.0.0.1 grepubblica.it
127.0.0.1 www.grusskarten-versand.com
127.0.0.1 grusskarten-versand.com
127.0.0.1 www.gsazzetta.it
127.0.0.1 gsazzetta.it
127.0.0.1 www.gszzetta.it
127.0.0.1 gszzetta.it
127.0.0.1 gtawarehouse.com
127.0.0.1 www.gtazzetta.it
127.0.0.1 gtazzetta.it
127.0.0.1 www.gtiscali.it
127.0.0.1 gtiscali.it
127.0.0.1 www.gtoogle.it
127.0.0.1 gtoogle.it
127.0.0.1 www.gtrenitalia.it
127.0.0.1 gtrenitalia.it
127.0.0.1 www.gtuttogratis.it
127.0.0.1 gtuttogratis.it
127.0.0.1 www.guccime.net
127.0.0.1 guccime.net
127.0.0.1 www.gueb.com
127.0.0.1 gueb.com
127.0.0.1 www.guyvsgirl.com
127.0.0.1 guyvsgirl.com
127.0.0.1 guzzycats.com
127.0.0.1 www.gvazzetta.it
127.0.0.1 gvazzetta.it
127.0.0.1 www.gvirgilio.it
127.0.0.1 gvirgilio.it
127.0.0.1 www.gvoogle.it
127.0.0.1 gvoogle.it
127.0.0.1 www.gyoogle.it
127.0.0.1 gyoogle.it
127.0.0.1 www.gzazzetta.it
127.0.0.1 gzazzetta.it
127.0.0.1 gzphoenix.com
127.0.0.1 www.gzzetta.it
127.0.0.1 gzzetta.it
127.0.0.1 h24413.tfil.com
127.0.0.1 www.hachimitsu-lemon.com
127.0.0.1 hachimitsu-lemon.com
127.0.0.1 www.hacker.com.cn
127.0.0.1 hacker.com.cn
127.0.0.1 hadesunharuikeya.com
127.0.0.1 hallnetaccolade.com
127.0.0.1 hand-book.com
127.0.0.1 happyanal.com
127.0.0.1 hardbodytgp.com
127.0.0.1 www.hardcorefantasyland.com
127.0.0.1 hardcorefantasyland.com
127.0.0.1 hardcoreover.com
127.0.0.1 www.hardcorepornmag.com
127.0.0.1 hardcorepornmag.com
127.0.0.1 www.hardcorevideosite.com
127.0.0.1 hardcorevideosite.com
127.0.0.1 www.harddrevvagt.com
127.0.0.1 harddrevvagt.com
127.0.0.1 www.hardfootballbabes.com
127.0.0.1 hardfootballbabes.com
127.0.0.1 hard-gals.com
127.0.0.1 hardloved.com
127.0.0.1 hardpornmpg.com
127.0.0.1 hardwareseek.net
127.0.0.1 harukaigawa.com
127.0.0.1 www.hastalavista.com
127.0.0.1 hastalavista.com
127.0.0.1 www.hausaufgaben.de
127.0.0.1 hausaufgaben.de
127.0.0.1 www.hausaufgaben-referate.de
127.0.0.1 hausaufgaben-referate.de
127.0.0.1 hausaufgaben睦eferate.de
127.0.0.1 www.hausaufgaben-server.com
127.0.0.1 hausaufgaben-server.com
127.0.0.1 havy.biz
127.0.0.1 www.hazzetta.it
127.0.0.1 hazzetta.it
127.0.0.1 hccsolanonapa.org
127.0.0.1 www.headlinesandnews.com
127.0.0.1 headlinesandnews.com
127.0.0.1 health-protein.com
127.0.0.1 www.helpcodec.com
127.0.0.1 helpcodec.com
127.0.0.1 www.helpyourpcnow.com
127.0.0.1 helpyourpcnow.com
127.0.0.1 helpyoursearch.com
127.0.0.1 hentai4u.net
127.0.0.1 www.here4search.biz
127.0.0.1 here4search.biz
127.0.0.1 www.here4search.com
127.0.0.1 here4search.com
127.0.0.1 www.herocodec.com
127.0.0.1 herocodec.com
127.0.0.1 www.herramientadereparacion.com
127.0.0.1 herramientadereparacion.com
127.0.0.1 www.hervam.com
127.0.0.1 hervam.com
127.0.0.1 heyrichy.com
127.0.0.1 www.hgazzetta.it
127.0.0.1 hgazzetta.it
127.0.0.1 www.hgoogle.it
127.0.0.1 hgoogle.it
127.0.0.1 www.hi.studioaperto.net
127.0.0.1 hi.studioaperto.net
127.0.0.1 www.hiboss.com
127.0.0.1 hiboss.com
127.0.0.1 hiddenguides.com
127.0.0.1 www.highdialer.com
127.0.0.1 highdialer.com
127.0.0.1 www.hijack-this.net
127.0.0.1 hijack-this.net
127.0.0.1 himen.biz
127.0.0.1 www.hiscali.it
127.0.0.1 hiscali.it
127.0.0.1 hi-search.com
127.0.0.1 hitlistlyrics.com
127.0.0.1 hitscount.net
127.0.0.1 www.hitsdriving.com
127.0.0.1 hitsdriving.com
127.0.0.1 www.hitvirus.com
127.0.0.1 hitvirus.com
127.0.0.1 www.hityou.com
127.0.0.1 hityou.com
127.0.0.1 hk.winantivirus.com
127.0.0.1 www.hobbypesca.com.br
127.0.0.1 hobbypesca.com.br
127.0.0.1 www.hochzeitsgedichte.de
127.0.0.1 hochzeitsgedichte.de
127.0.0.1 www.hoetechnology.com
127.0.0.1 hoetechnology.com
127.0.0.1 holidayautostr.com
127.0.0.1 www.homelandnetwork.com
127.0.0.1 homelandnetwork.com
127.0.0.1 homemortage.ws
127.0.0.1 www.hongsixi.com
127.0.0.1 hongsixi.com
127.0.0.1 www.hoogle.it
127.0.0.1 hoogle.it
127.0.0.1 host.sk
127.0.0.1 www.hostance.net
127.0.0.1 hostance.net
127.0.0.1 www.host-codec.com
127.0.0.1 host-codec.com
127.0.0.1 hostssp.com
127.0.0.1 www.hostthesky.com
127.0.0.1 hostthesky.com
127.0.0.1 www.hot18adult2008.com
127.0.0.1 hot18adult2008.com
127.0.0.1 www.hot18-codec2008.com
127.0.0.1 hot18-codec2008.com
127.0.0.1 www.hot200818codec.com
127.0.0.1 hot200818codec.com
127.0.0.1 www.hot2008-18codec.com
127.0.0.1 hot2008-18codec.com
127.0.0.1 www.hot2008codec.com
127.0.0.1 hot2008codec.com
127.0.0.1 www.hot-adult18.com
127.0.0.1 hot-adult18.com
127.0.0.1 www.hot-adulttube08.com
127.0.0.1 hot-adulttube08.com
127.0.0.1 hotbar.com
127.0.0.1 hotbookmark.com
127.0.0.1 hot-cartoon-sex.anime.american-teens.net
127.0.0.1 www.hotcodec.net
127.0.0.1 hotcodec.net
127.0.0.1 www.hot-codec18.com
127.0.0.1 hot-codec18.com
127.0.0.1 www.hotcodecstars.com
127.0.0.1 hotcodecstars.com
127.0.0.1 www.hotecodec18.com
127.0.0.1 hotecodec18.com
127.0.0.1 www.hotelcodec.com
127.0.0.1 hotelcodec.com
127.0.0.1 hotels-list.net
127.0.0.1 hotelxxxcams.com
127.0.0.1 www.hotfreebies.com
127.0.0.1 hotfreebies.com
127.0.0.1 hotlolitas.underagehost.com
127.0.0.1 www.hotmp3download.com
127.0.0.1 hotmp3download.com
127.0.0.1 www.hotmp3music.com
127.0.0.1 hotmp3music.com
127.0.0.1 www.hotmp3now.com
127.0.0.1 hotmp3now.com
127.0.0.1 www.hotnchilly.com
127.0.0.1 hotnchilly.com
127.0.0.1 hotpopup.com
127.0.0.1 hotsearchbox.com
127.0.0.1 hotsex-series.com
127.0.0.1 www.hotstars2008-17.com
127.0.0.1 hotstars2008-17.com
127.0.0.1 hotstartpage.com
127.0.0.1 www.hot-tv.com
127.0.0.1 hot-tv.com
127.0.0.1 www.hotwinupdates.com
127.0.0.1 hotwinupdates.com
127.0.0.1 www.hqadultvideos.com
127.0.0.1 hqadultvideos.com
127.0.0.1 www.hqcodectime.net
127.0.0.1 hqcodectime.net
127.0.0.1 www.hqcodecvip.com
127.0.0.1 hqcodecvip.com
127.0.0.1 www.hq-downloads.com
127.0.0.1 hq-downloads.com
127.0.0.1 www.hqexplicitvids.com
127.0.0.1 hqexplicitvids.com
127.0.0.1 hqsex.biz
127.0.0.1 www.hqthefilmsxxx.com
127.0.0.1 hqthefilmsxxx.com
127.0.0.1 www.htiscali.it
127.0.0.1 htiscali.it
127.0.0.1 www.httpwwwads.com
127.0.0.1 httpwwwads.com
127.0.0.1 hu15.ru
127.0.0.1 www.hugefreevids.com
127.0.0.1 hugefreevids.com
127.0.0.1 www.hugeinvention.com
127.0.0.1 hugeinvention.com
127.0.0.1 hugeporn4u.net
127.0.0.1 www.hugevideoszone.com
127.0.0.1 hugevideoszone.com
127.0.0.1 www.hukommelsesbeskytter.com
127.0.0.1 hukommelsesbeskytter.com
127.0.0.1 hunacsa.com
127.0.0.1 hunkydory.errorsmart.hop.clickbank.net
127.0.0.1 www.huntbar.com
127.0.0.1 huntbar.com
127.0.0.1 www.huoche.com.cn
127.0.0.1 huoche.com.cn
127.0.0.1 hupacasath.com
127.0.0.1 www.hushware.com
127.0.0.1 hushware.com
127.0.0.1 hut1.ru
127.0.0.1 www.hwgate.com
127.0.0.1 hwgate.com
127.0.0.1 www.hypoteches.com
127.0.0.1 hypoteches.com
127.0.0.1 hzsx.com
127.0.0.1 www.iaxobjectdownload.com
127.0.0.1 iaxobjectdownload.com
127.0.0.1 www.ibankis.org
127.0.0.1 ibankis.org
127.0.0.1 ibm.dmcast.com
127.0.0.1 ibmx.com
127.0.0.1 www.ibsprogram.com
127.0.0.1 ibsprogram.com
127.0.0.1 icansearch.net
127.0.0.1 www.iconfessonline.com
127.0.0.1 iconfessonline.com
127.0.0.1 www.iconnectyou.biz
127.0.0.1 iconnectyou.biz
127.0.0.1 www.ictmanufacture.com
127.0.0.1 ictmanufacture.com
127.0.0.1 www.ictprivate.com
127.0.0.1 ictprivate.com
127.0.0.1 icwb.com
127.0.0.1 icwo.com
127.0.0.1 icwp.com
127.0.0.1 idbl.idblg.com
127.0.0.1 www.idblg.com
127.0.0.1 idblg.com
127.0.0.1 iddh.com
127.0.0.1 idgsearch.com
127.0.0.1 idhh.com
127.0.0.1 www.idnserror.com
127.0.0.1 idnserror.com
127.0.0.1 www.idoiteasily.com
127.0.0.1 idoiteasily.com
127.0.0.1 www.idolikemovies.com
127.0.0.1 idolikemovies.com
127.0.0.1 www.idownload.com
127.0.0.1 idownload.com
127.0.0.1 ie.marketdart.com
127.0.0.1 www.iedefender.com
127.0.0.1 iedefender.com
127.0.0.1 www.iednserror.com
127.0.0.1 iednserror.com
127.0.0.1 iefeadsl.com
127.0.0.1 ieplugin.com
127.0.0.1 www.ieprotectpage.com
127.0.0.1 ieprotectpage.com
127.0.0.1 www.iesafetypage.com
127.0.0.1 iesafetypage.com
127.0.0.1 www.iesafetywarning.com
127.0.0.1 iesafetywarning.com
127.0.0.1 ie-search.com
127.0.0.1 www.iesecurepage.com
127.0.0.1 iesecurepage.com
127.0.0.1 www.iesecuritybar.com
127.0.0.1 iesecuritybar.com
127.0.0.1 www.iesecuritytool.com
127.0.0.1 iesecuritytool.com
127.0.0.1 www.ifeelyou.info
127.0.0.1 ifeelyou.info
127.0.0.1 www.i-femdom.com
127.0.0.1 i-femdom.com
127.0.0.1 ifiz.com
127.0.0.1 iframe.biz
127.0.0.1 www.iframebiz.com
127.0.0.1 iframebiz.com
127.0.0.1 www.igetnet.com
127.0.0.1 igetnet.com
127.0.0.1 www.igfight.de
127.0.0.1 igfight.de
127.0.0.1 www.ignphrases.com
127.0.0.1 ignphrases.com
127.0.0.1 iguu.com
127.0.0.1 www.ihavewetfuckpussy.com
127.0.0.1 ihavewetfuckpussy.com
127.0.0.1 www.ikataweb.it
127.0.0.1 ikataweb.it
127.0.0.1 www.ilbero.it
127.0.0.1 ilbero.it
127.0.0.1 i-lookup.com
127.0.0.1 www.imageactivexsolution.com
127.0.0.1 imageactivexsolution.com
127.0.0.1 www.imageaxaccesssoft.com
127.0.0.1 imageaxaccesssoft.com
127.0.0.1 www.imagemediaax.com
127.0.0.1 imagemediaax.com
127.0.0.1 www.imagescontrol.com
127.0.0.1 imagescontrol.com
127.0.0.1 www.imagesezine.com
127.0.0.1 imagesezine.com
127.0.0.1 www.imagespecials.com
127.0.0.1 imagespecials.com
127.0.0.1 www.imcodec.com
127.0.0.1 imcodec.com
127.0.0.1 www.imcurtain.com
127.0.0.1 imcurtain.com
127.0.0.1 www.imediacodec.com
127.0.0.1 imediacodec.com
127.0.0.1 www.imergeyou.com
127.0.0.1 imergeyou.com
127.0.0.1 www.imesh.click-new-download.com
127.0.0.1 imesh.click-new-download.com
127.0.0.1 imiserver.com
127.0.0.1 www.imp3download.com
127.0.0.1 imp3download.com
127.0.0.1 imrworldwide.com
127.0.0.1 www.imusicadvance.com
127.0.0.1 imusicadvance.com
127.0.0.1 in.hushware.com
127.0.0.1 in.popupblocker.com
127.0.0.1 in.spywareavenger.com
127.0.0.1 www.inc-codec.com
127.0.0.1 inc-codec.com
127.0.0.1 incest-host.com
127.0.0.1 incestporngate.com
127.0.0.1 www.incredimail-download-now.com
127.0.0.1 incredimail-download-now.com
127.0.0.1 www.incredimail-hq.com
127.0.0.1 incredimail-hq.com
127.0.0.1 www.incredimailpro.com
127.0.0.1 incredimailpro.com
127.0.0.1 www.infectedkernel.com
127.0.0.1 infectedkernel.com
127.0.0.1 infodigger.net
127.0.0.1 infoglobus.com
127.0.0.1 www.infostore.org
127.0.0.1 infostore.org
127.0.0.1 www.infport.com
127.0.0.1 infport.com
127.0.0.1 inherhole.com
127.0.0.1 www.inibo.it
127.0.0.1 inibo.it
127.0.0.1 www.inktomi.com
127.0.0.1 inktomi.com
127.0.0.1 www.innovagest2000.com
127.0.0.1 innovagest2000.com
127.0.0.1 insertthiscock.com
127.0.0.1 www.instafinder.com
127.0.0.1 instafinder.com
127.0.0.1 www.install.007guard.com
127.0.0.1 install.007guard.com
127.0.0.1 install.searchtab.net
127.0.0.1 installcash.com
127.0.0.1 www.installmoviepro.com
127.0.0.1 installmoviepro.com
127.0.0.1 www.installobject.com
127.0.0.1 installobject.com
127.0.0.1 www.installprovider.com
127.0.0.1 installprovider.com
127.0.0.1 installs.180solutions.com
127.0.0.1 www.installvaxobject.com
127.0.0.1 installvaxobject.com
127.0.0.1 www.instantpsp.com
127.0.0.1 instantpsp.com
127.0.0.1 instlog.errorsafe.com
127.0.0.1 instlog.winantivirus.com
127.0.0.1 instlog.winfixer.com
127.0.0.1 insuranceall.net
127.0.0.1 insurance-flood.net
127.0.0.1 www.intcodec.com
127.0.0.1 intcodec.com
127.0.0.1 www.interactivebrands.com
127.0.0.1 interactivebrands.com
127.0.0.1 www.internationalmarketingfirm.com
127.0.0.1 internationalmarketingfirm.com
127.0.0.1 www.i-nt-e-r-n-e-t.com
127.0.0.1 i-nt-e-r-n-e-t.com
127.0.0.1 www.internetanonymizer.com
127.0.0.1 internetanonymizer.com
127.0.0.1 www.internet-explorer.name
127.0.0.1 internet-explorer.name
127.0.0.1 www.internetgamebox.com
127.0.0.1 internetgamebox.com
127.0.0.1 www.internet-media-download.com
127.0.0.1 internet-media-download.com
127.0.0.1 www.internet-optimizer.com
127.0.0.1 internet-optimizer.com
127.0.0.1 internetsearch.ru
127.0.0.1 www.internetsearchservice.com
127.0.0.1 internetsearchservice.com
127.0.0.1 ionichost.com
127.0.0.1 ionomist.com
127.0.0.1 www.ipo.net
127.0.0.1 ipo.net
127.0.0.1 www.ipoddownloadingpro.com
127.0.0.1 ipoddownloadingpro.com
127.0.0.1 www.ipod-itunes-download-now.com
127.0.0.1 ipod-itunes-download-now.com
127.0.0.1 www.ipod-music-store.com
127.0.0.1 ipod-music-store.com
127.0.0.1 www.ipod-tunes-download.com
127.0.0.1 ipod-tunes-download.com
127.0.0.1 www.ipod-wiz.com
127.0.0.1 ipod-wiz.com
127.0.0.1 www.ipointyou.hk
127.0.0.1 ipointyou.hk
127.0.0.1 ipsex.net
127.0.0.1 www.ipspdownload.com
127.0.0.1 ipspdownload.com
127.0.0.1 www.iqfight.de
127.0.0.1 iqfight.de
127.0.0.1 iqsearch.net
127.0.0.1 www.iqtest.de
127.0.0.1 iqtest.de
127.0.0.1 www.ireit.com
127.0.0.1 ireit.com
127.0.0.1 www.irfanview-center.com
127.0.0.1 irfanview-center.com
127.0.0.1 www.irfanview-download-now.com
127.0.0.1 irfanview-download-now.com
127.0.0.1 www.irfanview-stop.com
127.0.0.1 irfanview-stop.com
127.0.0.1 ironcarteam.com
127.0.0.1 is-best.com
127.0.0.1 www.iscali.it
127.0.0.1 iscali.it
127.0.0.1 www.isee080.net
127.0.0.1 isee080.net
127.0.0.1 www.ishowbao.com
127.0.0.1 ishowbao.com
127.0.0.1 www.israilq.com
127.0.0.1 israilq.com
127.0.0.1 istarthere.com
127.0.0.1 www.itfindout.org
127.0.0.1 itfindout.org
127.0.0.1 www.itknown.net
127.0.0.1 itknown.net
127.0.0.1 itsanal.com
127.0.0.1 itseasy.us
127.0.0.1 www.itunesandipods.com
127.0.0.1 itunesandipods.com
127.0.0.1 www.itunesfreebies.com
127.0.0.1 itunesfreebies.com
127.0.0.1 www.itvdownload.com
127.0.0.1 itvdownload.com
127.0.0.1 www.iugate.com
127.0.0.1 iugate.com
127.0.0.1 www.iunibo.it
127.0.0.1 iunibo.it
127.0.0.1 www.iunige.it
127.0.0.1 iunige.it
127.0.0.1 www.iunimi.it
127.0.0.1 iunimi.it
127.0.0.1 www.iunipd.it
127.0.0.1 iunipd.it
127.0.0.1 www.iunipg.it
127.0.0.1 iunipg.it
127.0.0.1 www.iunipv.it
127.0.0.1 iunipv.it
127.0.0.1 www.iunito.it
127.0.0.1 iunito.it
127.0.0.1 i-used.cc
127.0.0.1 www.ivideocodec.com
127.0.0.1 ivideocodec.com
127.0.0.1 www.iwantsearch.net
127.0.0.1 iwantsearch.net
127.0.0.1 iweb-commerce.com
127.0.0.1 iwebland.com
127.0.0.1 iwon.com
127.0.0.1 www.ixcodec.com
127.0.0.1 ixcodec.com
127.0.0.1 www.ixcodec.net
127.0.0.1 ixcodec.net
127.0.0.1 j10.wrs.mcboo.com
127.0.0.1 www.jackpot-advertising.info
127.0.0.1 jackpot-advertising.info
127.0.0.1 www.jackpotcheck.info
127.0.0.1 jackpotcheck.info
127.0.0.1 jeannineoldfield.com
127.0.0.1 www.jerrynews.com
127.0.0.1 jerrynews.com
127.0.0.1 www.jetcodec.com
127.0.0.1 jetcodec.com
127.0.0.1 www.jethomepage.com
127.0.0.1 jethomepage.com
127.0.0.1 jetseeker.com
127.0.0.1 jhzjyj.bigwww.com
127.0.0.1 www.jinkinyunhdefunkasderun.com
127.0.0.1 jinkinyunhdefunkasderun.com
127.0.0.1 www.jkataweb.it
127.0.0.1 jkataweb.it
127.0.0.1 jmhgallery.org
127.0.0.1 www.jmsn.it
127.0.0.1 jmsn.it
127.0.0.1 joannelatham.com
127.0.0.1 www.jobusiness.org
127.0.0.1 jobusiness.org
127.0.0.1 www.jpeg2007.com
127.0.0.1 jpeg2007.com
127.0.0.1 jps.ru
127.0.0.1 js.megalocast.net
127.0.0.1 jsp.drivecleaner.com
127.0.0.1 judin.ru
127.0.0.1 www.jumptothat.com
127.0.0.1 jumptothat.com
127.0.0.1 junkysex.com
127.0.0.1 www.jupitersatellites.biz
127.0.0.1 jupitersatellites.biz
127.0.0.1 www.justcount.net
127.0.0.1 justcount.net
127.0.0.1 www.juyatinjesaza.com
127.0.0.1 juyatinjesaza.com
127.0.0.1 k8l.info
127.0.0.1 www.k9instructor.com
127.0.0.1 k9instructor.com
127.0.0.1 www.kaaweb.it
127.0.0.1 kaaweb.it
127.0.0.1 www.kabex.com
127.0.0.1 kabex.com
127.0.0.1 www.kaftaweb.it
127.0.0.1 kaftaweb.it
127.0.0.1 www.kagtaweb.it
127.0.0.1 kagtaweb.it
127.0.0.1 www.kahtaweb.it
127.0.0.1 kahtaweb.it
127.0.0.1 kalmarte.zapto.org
127.0.0.1 kannylizaciya.info
127.0.0.1 www.kaqtaweb.it
127.0.0.1 kaqtaweb.it
127.0.0.1 www.karachun.biz
127.0.0.1 karachun.biz
127.0.0.1 www.karaweb.it
127.0.0.1 karaweb.it
127.0.0.1 karleyt.narod.ru
127.0.0.1 www.kartaweb.it
127.0.0.1 kartaweb.it
127.0.0.1 www.kastaweb.it
127.0.0.1 kastaweb.it
127.0.0.1 www.kataaweb.it
127.0.0.1 kataaweb.it
127.0.0.1 www.katadweb.it
127.0.0.1 katadweb.it
127.0.0.1 www.kataeb.it
127.0.0.1 kataeb.it
127.0.0.1 www.kataeeb.it
127.0.0.1 kataeeb.it
127.0.0.1 www.kataewb.it
127.0.0.1 kataewb.it
127.0.0.1 www.kataeweb.it
127.0.0.1 kataeweb.it
127.0.0.1 www.kataqeb.it
127.0.0.1 kataqeb.it
127.0.0.1 www.kataqweb.it
127.0.0.1 kataqweb.it
127.0.0.1 www.katasearch.com
127.0.0.1 katasearch.com
127.0.0.1 www.katasweb.it
127.0.0.1 katasweb.it
127.0.0.1 www.katawaeb.it
127.0.0.1 katawaeb.it
127.0.0.1 www.katawb.it
127.0.0.1 katawb.it
127.0.0.1 www.katawdeb.it
127.0.0.1 katawdeb.it
127.0.0.1 www.katawe.it
127.0.0.1 katawe.it
127.0.0.1 www.katawebb.it
127.0.0.1 katawebb.it
127.0.0.1 www.katawebg.it
127.0.0.1 katawebg.it
127.0.0.1 www.katawebh.it
127.0.0.1 katawebh.it
127.0.0.1 www.katawebn.it
127.0.0.1 katawebn.it
127.0.0.1 www.katawebv.it
127.0.0.1 katawebv.it
127.0.0.1 www.katawedb.it
127.0.0.1 katawedb.it
127.0.0.1 www.kataweeb.it
127.0.0.1 kataweeb.it
127.0.0.1 www.katawefb.it
127.0.0.1 katawefb.it
127.0.0.1 www.katawegb.it
127.0.0.1 katawegb.it
127.0.0.1 www.katawehb.it
127.0.0.1 katawehb.it
127.0.0.1 www.katawenb.it
127.0.0.1 katawenb.it
127.0.0.1 www.katawerb.it
127.0.0.1 katawerb.it
127.0.0.1 www.katawesb.it
127.0.0.1 katawesb.it
127.0.0.1 www.katawev.it
127.0.0.1 katawev.it
127.0.0.1 www.katawevb.it
127.0.0.1 katawevb.it
127.0.0.1 www.katawfeb.it
127.0.0.1 katawfeb.it
127.0.0.1 www.katawqeb.it
127.0.0.1 katawqeb.it
127.0.0.1 www.katawrb.it
127.0.0.1 katawrb.it
127.0.0.1 www.katawreb.it
127.0.0.1 katawreb.it
127.0.0.1 www.katawseb.it
127.0.0.1 katawseb.it
127.0.0.1 www.katawwb.it
127.0.0.1 katawwb.it
127.0.0.1 www.katawweb.it
127.0.0.1 katawweb.it
127.0.0.1 www.katazweb.it
127.0.0.1 katazweb.it
127.0.0.1 www.katfaweb.it
127.0.0.1 katfaweb.it
127.0.0.1 www.katgaweb.it
127.0.0.1 katgaweb.it
127.0.0.1 www.kathaweb.it
127.0.0.1 kathaweb.it
127.0.0.1 kathisomers.com
127.0.0.1 www.katqaweb.it
127.0.0.1 katqaweb.it
127.0.0.1 www.katraweb.it
127.0.0.1 katraweb.it
127.0.0.1 www.katsaweb.it
127.0.0.1 katsaweb.it
127.0.0.1 www.katsweb.it
127.0.0.1 katsweb.it
127.0.0.1 www.kattaweb.it
127.0.0.1 kattaweb.it
127.0.0.1 www.katweb.it
127.0.0.1 katweb.it
127.0.0.1 www.katzaweb.it
127.0.0.1 katzaweb.it
127.0.0.1 www.kayaweb.it
127.0.0.1 kayaweb.it
127.0.0.1 kazaa-lite.ws
127.0.0.1 www.kaztaweb.it
127.0.0.1 kaztaweb.it
127.0.0.1 kb.errorsafe.com
127.0.0.1 kb.winantivirus.com
127.0.0.1 www.keinegefahr.com
127.0.0.1 keinegefahr.com
127.0.0.1 keithgreenpro.com
127.0.0.1 kenmccaul.com
127.0.0.1 www.keratomir.biz
127.0.0.1 keratomir.biz
127.0.0.1 www.keratomir2.biz
127.0.0.1 keratomir2.biz
127.0.0.1 www.keycodec.com
127.0.0.1 keycodec.com
127.0.0.1 www.key-codec.com
127.0.0.1 key-codec.com
127.0.0.1 www.keygenguru.com
127.0.0.1 keygenguru.com
127.0.0.1 www.key-ticket.com
127.0.0.1 key-ticket.com
127.0.0.1 www.khcbaym.com
127.0.0.1 khcbaym.com
127.0.0.1 www.kiataweb.it
127.0.0.1 kiataweb.it
127.0.0.1 www.kibero.it
127.0.0.1 kibero.it
127.0.0.1 killerpornstars.com
127.0.0.1 kilosex.com
127.0.0.1 kimhines.com
127.0.0.1 www.kimsoftware.com
127.0.0.1 kimsoftware.com
127.0.0.1 kinoru.com
127.0.0.1 www.kintunhdefunhganmdesun.com
127.0.0.1 kintunhdefunhganmdesun.com
127.0.0.1 www.kitehosting.com
127.0.0.1 kitehosting.com
127.0.0.1 www.kjataweb.it
127.0.0.1 kjataweb.it
127.0.0.1 www.kkataweb.it
127.0.0.1 kkataweb.it
127.0.0.1 www.klataweb.it
127.0.0.1 klataweb.it
127.0.0.1 www.klibero.it
127.0.0.1 klibero.it
127.0.0.1 klik.klikadvertising.com
127.0.0.1 www.klikadvertising.com
127.0.0.1 klikadvertising.com
127.0.0.1 kliksearch.com
127.0.0.1 www.kliksoftware.com
127.0.0.1 kliksoftware.com
127.0.0.1 k-lined.com
127.0.0.1 www.klitegeneration.com
127.0.0.1 klitegeneration.com
127.0.0.1 www.k-litegold.com
127.0.0.1 k-litegold.com
127.0.0.1 www.klitepro.com
127.0.0.1 klitepro.com
127.0.0.1 www.k-litepro.com
127.0.0.1 k-litepro.com
127.0.0.1 www.k-litetk.com
127.0.0.1 k-litetk.com
127.0.0.1 www.kmataweb.it
127.0.0.1 kmataweb.it
127.0.0.1 www.kmpads.com
127.0.0.1 kmpads.com
127.0.0.1 www.kmsn.it
127.0.0.1 kmsn.it
127.0.0.1 www.knowhowprotection.com
127.0.0.1 knowhowprotection.com
127.0.0.1 www.koataweb.it
127.0.0.1 koataweb.it
127.0.0.1 www.kochrezepte-net.de
127.0.0.1 kochrezepte-net.de
127.0.0.1 www.kochrezepte-server.com
127.0.0.1 kochrezepte-server.com
127.0.0.1 www.komforochka.info
127.0.0.1 komforochka.info
127.0.0.1 www.kqataweb.it
127.0.0.1 kqataweb.it
127.0.0.1 www.kr62.com
127.0.0.1 kr62.com
127.0.0.1 www.krankin.com
127.0.0.1 krankin.com
127.0.0.1 www.ksataweb.it
127.0.0.1 ksataweb.it
127.0.0.1 ksdspups.org
127.0.0.1 www.kstaweb.it
127.0.0.1 kstaweb.it
127.0.0.1 www.ktaweb.it
127.0.0.1 ktaweb.it
127.0.0.1 www.kuturoisus.com
127.0.0.1 kuturoisus.com
127.0.0.1 www.kyoishusei.com
127.0.0.1 kyoishusei.com
127.0.0.1 www.kzataweb.it
127.0.0.1 kzataweb.it
127.0.0.1 www.kzdh.com
127.0.0.1 kzdh.com
127.0.0.1 l.mezzicodec.net
127.0.0.1 www.l8bero.it
127.0.0.1 l8bero.it
127.0.0.1 www.l8ibero.it
127.0.0.1 l8ibero.it
127.0.0.1 www.l9bero.it
127.0.0.1 l9bero.it
127.0.0.1 www.l9ibero.it
127.0.0.1 l9ibero.it
127.0.0.1 www.landkarte.de
127.0.0.1 landkarte.de
127.0.0.1 landrape.com
127.0.0.1 www.lastsoftwares.com
127.0.0.1 lastsoftwares.com
127.0.0.1 www.laughnetwork.com
127.0.0.1 laughnetwork.com
127.0.0.1 lauraroebuck.com
127.0.0.1 www.lavasoftupdate.com
127.0.0.1 lavasoftupdate.com
127.0.0.1 www.lavl-vicky.com
127.0.0.1 lavl-vicky.com
127.0.0.1 www.lbero.it
127.0.0.1 lbero.it
127.0.0.1 www.lbiero.it
127.0.0.1 lbiero.it
127.0.0.1 leannalovelace.com
127.0.0.1 www.lebenserwartung-online.de
127.0.0.1 lebenserwartung-online.de
127.0.0.1 www.lebensprognose.de
127.0.0.1 lebensprognose.de
127.0.0.1 www.lebenstest.de
127.0.0.1 lebenstest.de
127.0.0.1 www.legal-at-spybot.info
127.0.0.1 legal-at-spybot.info
127.0.0.1 www.lerunjinkfeunhadesun.com
127.0.0.1 lerunjinkfeunhadesun.com
127.0.0.1 www.lesbianpornmag.com
127.0.0.1 lesbianpornmag.com
127.0.0.1 www.lesbianspornmag.com
127.0.0.1 lesbianspornmag.com
127.0.0.1 lesobank.ru
127.0.0.1 www.lets-get-it.info
127.0.0.1 lets-get-it.info
127.0.0.1 lets-get-it.net
127.0.0.1 www.lets-get-it.org
127.0.0.1 lets-get-it.org
127.0.0.1 www.lfxmsc.gov.cn
127.0.0.1 lfxmsc.gov.cn
127.0.0.1 www.li8bero.it
127.0.0.1 li8bero.it
127.0.0.1 www.li9bero.it
127.0.0.1 li9bero.it
127.0.0.1 www.lib3ero.it
127.0.0.1 lib3ero.it
127.0.0.1 www.lib3ro.it
127.0.0.1 lib3ro.it
127.0.0.1 www.lib4ero.it
127.0.0.1 lib4ero.it
127.0.0.1 www.lib4ro.it
127.0.0.1 lib4ro.it
127.0.0.1 www.libdero.it
127.0.0.1 libdero.it
127.0.0.1 www.libdro.it
127.0.0.1 libdro.it
127.0.0.1 www.libe3ro.it
127.0.0.1 libe3ro.it
127.0.0.1 www.libe4o.it
127.0.0.1 libe4o.it
127.0.0.1 www.libe4ro.it
127.0.0.1 libe4ro.it
127.0.0.1 www.libe5o.it
127.0.0.1 libe5o.it
127.0.0.1 www.libe5ro.it
127.0.0.1 libe5ro.it
127.0.0.1 www.libedro.it
127.0.0.1 libedro.it
127.0.0.1 www.libeeo.it
127.0.0.1 libeeo.it
127.0.0.1 www.libeero.it
127.0.0.1 libeero.it
127.0.0.1 www.libefro.it
127.0.0.1 libefro.it
127.0.0.1 www.libegro.it
127.0.0.1 libegro.it
127.0.0.1 www.liber0.it
127.0.0.1 liber0.it
127.0.0.1 www.liber0o.it
127.0.0.1 liber0o.it
127.0.0.1 www.liber4o.it
127.0.0.1 liber4o.it
127.0.0.1 www.liber5o.it
127.0.0.1 liber5o.it
127.0.0.1 www.liber9.it
127.0.0.1 liber9.it
127.0.0.1 www.liberdo.it
127.0.0.1 liberdo.it
127.0.0.1 www.libereo.it
127.0.0.1 libereo.it
127.0.0.1 www.liberfo.it
127.0.0.1 liberfo.it
127.0.0.1 www.libergo.it
127.0.0.1 libergo.it
127.0.0.1 www.liberko.it
127.0.0.1 liberko.it
127.0.0.1 www.liberl.it
127.0.0.1 liberl.it
127.0.0.1 www.liberlo.it
127.0.0.1 liberlo.it
127.0.0.1 www.libero0.it
127.0.0.1 libero0.it
127.0.0.1 www.libero9.it
127.0.0.1 libero9.it
127.0.0.1 www.liberoi.it
127.0.0.1 liberoi.it
127.0.0.1 www.liberok.it
127.0.0.1 liberok.it
127.0.0.1 www.liberol.it
127.0.0.1 liberol.it
127.0.0.1 www.liberop.it
127.0.0.1 liberop.it
127.0.0.1 www.liberpo.it
127.0.0.1 liberpo.it
127.0.0.1 www.liberro.it
127.0.0.1 liberro.it
127.0.0.1 libertyonlinehosting.com
127.0.0.1 www.libesro.it
127.0.0.1 libesro.it
127.0.0.1 www.libetro.it
127.0.0.1 libetro.it
127.0.0.1 www.libewro.it
127.0.0.1 libewro.it
127.0.0.1 www.libfero.it
127.0.0.1 libfero.it
127.0.0.1 www.libfro.it
127.0.0.1 libfro.it
127.0.0.1 www.libgero.it
127.0.0.1 libgero.it
127.0.0.1 www.libhero.it
127.0.0.1 libhero.it
127.0.0.1 www.libnero.it
127.0.0.1 libnero.it
127.0.0.1 www.libreo.it
127.0.0.1 libreo.it
127.0.0.1 www.librero.it
127.0.0.1 librero.it
127.0.0.1 www.libsero.it
127.0.0.1 libsero.it
127.0.0.1 www.libsro.it
127.0.0.1 libsro.it
127.0.0.1 www.libvero.it
127.0.0.1 libvero.it
127.0.0.1 www.libwero.it
127.0.0.1 libwero.it
127.0.0.1 www.libwro.it
127.0.0.1 libwro.it
127.0.0.1 www.ligbero.it
127.0.0.1 ligbero.it
127.0.0.1 www.ligero.it
127.0.0.1 ligero.it
127.0.0.1 www.lightcodec.com
127.0.0.1 lightcodec.com
127.0.0.1 www.light-codec.com
127.0.0.1 light-codec.com
127.0.0.1 www.lightcodec.net
127.0.0.1 lightcodec.net
127.0.0.1 www.lightspeedsearch.net
127.0.0.1 lightspeedsearch.net
127.0.0.1 www.lihbero.it
127.0.0.1 lihbero.it
127.0.0.1 www.lihero.it
127.0.0.1 lihero.it
127.0.0.1 www.liibero.it
127.0.0.1 liibero.it
127.0.0.1 www.lijbero.it
127.0.0.1 lijbero.it
127.0.0.1 www.likbero.it
127.0.0.1 likbero.it
127.0.0.1 www.lilbero.it
127.0.0.1 lilbero.it
127.0.0.1 www.limewire.click-new-download.com
127.0.0.1 limewire.click-new-download.com
127.0.0.1 www.limewire2007pro.info
127.0.0.1 limewire2007pro.info
127.0.0.1 www.limewire-download-pro.com
127.0.0.1 limewire-download-pro.com
127.0.0.1 www.limewire-mp3-share.com
127.0.0.1 limewire-mp3-share.com
127.0.0.1 www.limewirenetwork.com
127.0.0.1 limewirenetwork.com
127.0.0.1 www.limewire-pro-downloads.com
127.0.0.1 limewire-pro-downloads.com
127.0.0.1 www.limewirezone.com
127.0.0.1 limewirezone.com
127.0.0.1 www.linbero.it
127.0.0.1 linbero.it
127.0.0.1 www.linero.it
127.0.0.1 linero.it
127.0.0.1 lingerie-mania.com
127.0.0.1 www.linkautomatici.com
127.0.0.1 linkautomatici.com
127.0.0.1 links4all.biz
127.0.0.1 linksummary.com
127.0.0.1 www.liobero.it
127.0.0.1 liobero.it
127.0.0.1 lisamatthew.com
127.0.0.1 www.list2007.spywarebot.hop.clickbank.net
127.0.0.1 list2007.spywarebot.hop.clickbank.net
127.0.0.1 www.little-download.net
127.0.0.1 little-download.net
127.0.0.1 www.little-help.com
127.0.0.1 little-help.com
127.0.0.1 www.liubero.it
127.0.0.1 liubero.it
127.0.0.1 www.livbero.it
127.0.0.1 livbero.it
127.0.0.1 www.live.sex-explorer.com
127.0.0.1 live.sex-explorer.com
127.0.0.1 livegambling.com
127.0.0.1 liveholio.com
127.0.0.1 livenewspaper.com
127.0.0.1 www.liveplayer.tv
127.0.0.1 liveplayer.tv
127.0.0.1 www.livetds.com
127.0.0.1 livetds.com
127.0.0.1 www.ljbero.it
127.0.0.1 ljbero.it
127.0.0.1 www.ljibero.it
127.0.0.1 ljibero.it
127.0.0.1 www.lkataweb.it
127.0.0.1 lkataweb.it
127.0.0.1 www.lkbero.it
127.0.0.1 lkbero.it
127.0.0.1 www.lkibero.it
127.0.0.1 lkibero.it
127.0.0.1 www.lkjrc.cn
127.0.0.1 lkjrc.cn
127.0.0.1 www.llibero.it
127.0.0.1 llibero.it
127.0.0.1 www.llxxcx.cn
127.0.0.1 llxxcx.cn
127.0.0.1 loading-lolita.com
127.0.0.1 locked-domain.com
127.0.0.1 www.logerau11.com
127.0.0.1 logerau11.com
127.0.0.1 logih.com
127.0.0.1 www.login.fric.cn
127.0.0.1 login.fric.cn
127.0.0.1 logs.media-motor.net
127.0.0.1 www.logs.vapochille.com
127.0.0.1 logs.vapochille.com
127.0.0.1 www.loibero.it
127.0.0.1 loibero.it
127.0.0.1 lolita4all1.xrensmagpost.com
127.0.0.1 lollitop.com
127.0.0.1 www.lolyousuck.com
127.0.0.1 lolyousuck.com
127.0.0.1 lookfor.cc
127.0.0.1 looking-for.cc
127.0.0.1 www.lop.com
127.0.0.1 lop.com
127.0.0.1 www.lordoftibia.pl
127.0.0.1 lordoftibia.pl
127.0.0.1 louiseleeds.com
127.0.0.1 www.loveadot.com
127.0.0.1 loveadot.com
127.0.0.1 www.lovedai.cn
127.0.0.1 lovedai.cn
127.0.0.1 love-host.com
127.0.0.1 lovelas.com
127.0.0.1 lovelysearch.com
127.0.0.1 love-pix.com
127.0.0.1 www.lovezest.com
127.0.0.1 lovezest.com
127.0.0.1 www.loweradult.com
127.0.0.1 loweradult.com
127.0.0.1 low-taxes.com
127.0.0.1 www.lpibero.it
127.0.0.1 lpibero.it
127.0.0.1 www.lskdfjlerjvm.com
127.0.0.1 lskdfjlerjvm.com
127.0.0.1 luckysearch.net
127.0.0.1 www.luibero.it
127.0.0.1 luibero.it
127.0.0.1 lunitaweb.net
127.0.0.1 lustful-porno.com
127.0.0.1 www.lyrik.de
127.0.0.1 lyrik.de
127.0.0.1 www.lzio.com
127.0.0.1 lzio.com
127.0.0.1 www.mabou.org
127.0.0.1 mabou.org
127.0.0.1 mackinnonsbrook.org
127.0.0.1 www.macrovirus.com
127.0.0.1 macrovirus.com
127.0.0.1 madfinder.com
127.0.0.1 madisonmoons.com
127.0.0.1 madisonoilco.com
127.0.0.1 madonalive.com
127.0.0.1 www.madsexxx.com
127.0.0.1 madsexxx.com
127.0.0.1 mafiapics.com
127.0.0.1 www.magicsearch.ws
127.0.0.1 magicsearch.ws
127.0.0.1 www.mainstreamdollars.com
127.0.0.1 mainstreamdollars.com
127.0.0.1 majuozawa.com
127.0.0.1 makin-do.com
127.0.0.1 male4free.com
127.0.0.1 www.malwarealarm.com
127.0.0.1 malwarealarm.com
127.0.0.1 www.malwarebell.com
127.0.0.1 malwarebell.com
127.0.0.1 www.malwarebot.com
127.0.0.1 malwarebot.com
127.0.0.1 www.malwarecore.com
127.0.0.1 malwarecore.com
127.0.0.1 www.malwaredestructor.com
127.0.0.1 malwaredestructor.com
127.0.0.1 www.malware-scanner.com
127.0.0.1 malware-scanner.com
127.0.0.1 www.malwarewipe.com
127.0.0.1 malwarewipe.com
127.0.0.1 www.malwarewiped.com
127.0.0.1 malwarewiped.com
127.0.0.1 www.malwarewipesupport.com
127.0.0.1 malwarewipesupport.com
127.0.0.1 www.malwarewipeupdate.com
127.0.0.1 malwarewipeupdate.com
127.0.0.1 map-quest.org
127.0.0.1 marilynchamber.com
127.0.0.1 marketdart.com
127.0.0.1 www.marketengines.com
127.0.0.1 marketengines.com
127.0.0.1 www.marketing-know-how.com
127.0.0.1 marketing-know-how.com
127.0.0.1 marketingsector.com
127.0.0.1 www.marketplaces4u.com
127.0.0.1 marketplaces4u.com
127.0.0.1 martfinder.com
127.0.0.1 www.maseruijintunhangdnsfungans.com
127.0.0.1 maseruijintunhangdnsfungans.com
127.0.0.1 www.masn.it
127.0.0.1 masn.it
127.0.0.1 massearch.com
127.0.0.1 www.master69.biz
127.0.0.1 master69.biz
127.0.0.1 www.master70.biz
127.0.0.1 master70.biz
127.0.0.1 www.master71.biz
127.0.0.1 master71.biz
127.0.0.1 masterbar.com
127.0.0.1 www.masterpsp.com
127.0.0.1 masterpsp.com
127.0.0.1 www.matcash.com
127.0.0.1 matcash.com
127.0.0.1 matetrava.com
127.0.0.1 mature50.com
127.0.0.1 matureporngate.com
127.0.0.1 www.maturepornmag.com
127.0.0.1 maturepornmag.com
127.0.0.1 www.maturespornmag.com
127.0.0.1 maturespornmag.com
127.0.0.1 www.maturetoolbar.com
127.0.0.1 maturetoolbar.com
127.0.0.1 maxdzines.com
127.0.0.1 www.maxifile.com
127.0.0.1 maxifile.com
127.0.0.1 www.maxysize.com
127.0.0.1 maxysize.com
127.0.0.1 mayancasino.com
127.0.0.1 www.mcafee-antivirus-2007.com
127.0.0.1 mcafee-antivirus-2007.com
127.0.0.1 www.mcboo.com
127.0.0.1 mcboo.com
127.0.0.1 www.mcdial.biz
127.0.0.1 mcdial.biz
127.0.0.1 mcgeeforlabor.com
127.0.0.1 mdstunisie.org
127.0.0.1 www.medcodec.com
127.0.0.1 medcodec.com
127.0.0.1 media.matcash.com
127.0.0.1 media.rapid-pass.net
127.0.0.1 www.mediaactivex.com
127.0.0.1 mediaactivex.com
127.0.0.1 www.mediaactivexfile.com
127.0.0.1 mediaactivexfile.com
127.0.0.1 www.mediaactivexobject.com
127.0.0.1 mediaactivexobject.com
127.0.0.1 www.mediaactivextask.com
127.0.0.1 mediaactivextask.com
127.0.0.1 www.mediaaxobject.com
127.0.0.1 mediaaxobject.com
127.0.0.1 www.mediaaxproject.com
127.0.0.1 mediaaxproject.com
127.0.0.1 www.mediaaxsetup.com
127.0.0.1 mediaaxsetup.com
127.0.0.1 www.mediaaxsolution.com
127.0.0.1 mediaaxsolution.com
127.0.0.1 www.mediaburning.com
127.0.0.1 mediaburning.com
127.0.0.1 www.mediabusnetwork.com
127.0.0.1 mediabusnetwork.com
127.0.0.1 www.media-codec.com
127.0.0.1 media-codec.com
127.0.0.1 www.mediacodec.net
127.0.0.1 mediacodec.net
127.0.0.1 www.media-codec.net
127.0.0.1 media-codec.net
127.0.0.1 www.mediacodec2007.com
127.0.0.1 mediacodec2007.com
127.0.0.1 www.mediacount.net
127.0.0.1 mediacount.net
127.0.0.1 media-motor.net
127.0.0.1 www.mediaobjectguide.com
127.0.0.1 mediaobjectguide.com
127.0.0.1 www.mediaobjectsite.com
127.0.0.1 mediaobjectsite.com
127.0.0.1 www.mediaobjectsource.com
127.0.0.1 mediaobjectsource.com
127.0.0.1 www.mediaplayer-2007.com
127.0.0.1 mediaplayer-2007.com
127.0.0.1 www.mediaplayer-download.org
127.0.0.1 mediaplayer-download.org
127.0.0.1 www.mediaplayer-download-now.com
127.0.0.1 mediaplayer-download-now.com
127.0.0.1 www.mediaprojectaccess.com
127.0.0.1 mediaprojectaccess.com
127.0.0.1 medicare-insurance.net
127.0.0.1 medicare-supplemental.com
127.0.0.1 www.mega-adult.com
127.0.0.1 mega-adult.com
127.0.0.1 www.mega-codec.com
127.0.0.1 mega-codec.com
127.0.0.1 mega-dating-tips.com
127.0.0.1 www.mega-downloads.net
127.0.0.1 mega-downloads.net
127.0.0.1 www.megago.com
127.0.0.1 megago.com
127.0.0.1 www.megalocast.net
127.0.0.1 megalocast.net
127.0.0.1 megapornix.com
127.0.0.1 www.megasearchbar.com
127.0.0.1 megasearchbar.com
127.0.0.1 www.megaseek.net
127.0.0.1 megaseek.net
127.0.0.1 www.megashopes.com
127.0.0.1 megashopes.com
127.0.0.1 www.mega-soft-2008.com
127.0.0.1 mega-soft-2008.com
127.0.0.1 www.megaviruskit.com
127.0.0.1 megaviruskit.com
127.0.0.1 www.megcodec.com
127.0.0.1 megcodec.com
127.0.0.1 megumikanzaki.com
127.0.0.1 www.meine-grafiken.de
127.0.0.1 meine-grafiken.de
127.0.0.1 www.meine-grusskarten.de
127.0.0.1 meine-grusskarten.de
127.0.0.1 www.meizi7472831.com
127.0.0.1 meizi7472831.com
127.0.0.1 www.members-site.net
127.0.0.1 members-site.net
127.0.0.1 www.memoiredefenseur.com
127.0.0.1 memoiredefenseur.com
127.0.0.1 www.menacerescue.com
127.0.0.1 menacerescue.com
127.0.0.1 www.menacesecure.com
127.0.0.1 menacesecure.com
127.0.0.1 www.mendingtool.com
127.0.0.1 mendingtool.com
127.0.0.1 meshalynn.com
127.0.0.1 www.mesn.it
127.0.0.1 mesn.it
127.0.0.1 meta-adult.com
127.0.0.1 meta-casino.com
127.0.0.1 metafora.ru
127.0.0.1 meta-mobile.com
127.0.0.1 metapoisk.ru
127.0.0.1 meta-porn.com
127.0.0.1 www.metastop.com
127.0.0.1 metastop.com
127.0.0.1 www.methasearch.info
127.0.0.1 methasearch.info
127.0.0.1 www.mezzicodec.net
127.0.0.1 mezzicodec.net
127.0.0.1 www.mh8888.cn
127.0.0.1 mh8888.cn
127.0.0.1 www.miaminews365.net
127.0.0.1 miaminews365.net
127.0.0.1 michiyonakajima.com
127.0.0.1 miconsultamedica.com
127.0.0.1 www.microantivirus.com
127.0.0.1 microantivirus.com
127.0.0.1 www.microantivirusxp.com
127.0.0.1 microantivirusxp.com
127.0.0.1 www.micro-codec.com
127.0.0.1 micro-codec.com
127.0.0.1 www.microsoftantispyware.net
127.0.0.1 microsoftantispyware.net
127.0.0.1 www.midlets.biz
127.0.0.1 midlets.biz
127.0.0.1 mikasakamoto.com
127.0.0.1 mikoni.com
127.0.0.1 militarygods.porn4porn.net
127.0.0.1 millennialpeople.org
127.0.0.1 www.millionenquiz.com
127.0.0.1 millionenquiz.com
127.0.0.1 www.millonenquiz.de
127.0.0.1 millonenquiz.de
127.0.0.1 www.minnesverktyg.com
127.0.0.1 minnesverktyg.com
127.0.0.1 www.miosearch.com
127.0.0.1 miosearch.com
127.0.0.1 mipham.org
127.0.0.1 mir.100888290cs.com
127.0.0.1 www.mirarsearch.com
127.0.0.1 mirarsearch.com
127.0.0.1 www.mircosoftantispy.com
127.0.0.1 mircosoftantispy.com
127.0.0.1 www.misofthelp.com
127.0.0.1 misofthelp.com
127.0.0.1 missingcommand.com
127.0.0.1 www.mitfahr-portal.de
127.0.0.1 mitfahr-portal.de
127.0.0.1 www.mixsearch.com
127.0.0.1 mixsearch.com
127.0.0.1 www.mjsn.it
127.0.0.1 mjsn.it
127.0.0.1 www.mkataweb.it
127.0.0.1 mkataweb.it
127.0.0.1 www.mksn.it
127.0.0.1 mksn.it
127.0.0.1 www.mmcodec.com
127.0.0.1 mmcodec.com
127.0.0.1 www.mmcodecs.com
127.0.0.1 mmcodecs.com
127.0.0.1 mmm.elitemediagroup.net
127.0.0.1 mmm.media-motor.net
127.0.0.1 www.mmmike.com
127.0.0.1 mmmike.com
127.0.0.1 www.mmohsix.com
127.0.0.1 mmohsix.com
127.0.0.1 www.mn.haoyuming.net
127.0.0.1 mn.haoyuming.net
127.0.0.1 www.mnsn.it
127.0.0.1 mnsn.it
127.0.0.1 www.mojtechnology.com
127.0.0.1 mojtechnology.com
127.0.0.1 www.mokead.com
127.0.0.1 mokead.com
127.0.0.1 mommykiss.com
127.0.0.1 www.money-advertise.info
127.0.0.1 money-advertise.info
127.0.0.1 moneyhunters.com
127.0.0.1 montgomeryhospitalanesthesia.com
127.0.0.1 www.mooncodec.com
127.0.0.1 mooncodec.com
127.0.0.1 www.mooncodec.net
127.0.0.1 mooncodec.net
127.0.0.1 www.morexvids.com
127.0.0.1 morexvids.com
127.0.0.1 morflot.com
127.0.0.1 www.morpheus.click-new-download.com
127.0.0.1 morpheus.click-new-download.com
127.0.0.1 mortgage-debt.net
127.0.0.1 mortismaximus.com
127.0.0.1 moscowwhores.com
127.0.0.1 www.motioncodecs.com
127.0.0.1 motioncodecs.com
127.0.0.1 www.movappliance.com
127.0.0.1 movappliance.com
127.0.0.1 www.movhelper.com
127.0.0.1 movhelper.com
127.0.0.1 moviecategories.com
127.0.0.1 www.moviecodec.net
127.0.0.1 moviecodec.net
127.0.0.1 www.moviecodecs.net
127.0.0.1 moviecodecs.net
127.0.0.1 www.moviedownloadreview.biz
127.0.0.1 moviedownloadreview.biz
127.0.0.1 www.moviereality.com
127.0.0.1 moviereality.com
127.0.0.1 www.movies-codecs.com
127.0.0.1 movies-codecs.com
127.0.0.1 www.moviesdvds.net
127.0.0.1 moviesdvds.net
127.0.0.1 movies-etc.com
127.0.0.1 www.movie-tester.com
127.0.0.1 movie-tester.com
127.0.0.1 www.movietooklit.com
127.0.0.1 movietooklit.com
127.0.0.1 www.movperformance.com
127.0.0.1 movperformance.com
127.0.0.1 www.movscodec.com
127.0.0.1 movscodec.com
127.0.0.1 www.movstube.com
127.0.0.1 movstube.com
127.0.0.1 www.movutility.com
127.0.0.1 movutility.com
127.0.0.1 www.mp3bearshare.com
127.0.0.1 mp3bearshare.com
127.0.0.1 www.mp3downloadin.net
127.0.0.1 mp3downloadin.net
127.0.0.1 www.mp3downloadpro.com
127.0.0.1 mp3downloadpro.com
127.0.0.1 www.mp3downloadsnow.com
127.0.0.1 mp3downloadsnow.com
127.0.0.1 www.mp3easyplay.com
127.0.0.1 mp3easyplay.com
127.0.0.1 www.mp3evo.com
127.0.0.1 mp3evo.com
127.0.0.1 www.mp3-morpheus.com
127.0.0.1 mp3-morpheus.com
127.0.0.1 www.mp3mus.cn
127.0.0.1 mp3mus.cn
127.0.0.1 www.mp3musicdirect.com
127.0.0.1 mp3musicdirect.com
127.0.0.1 www.mp3musichit.com
127.0.0.1 mp3musichit.com
127.0.0.1 www.mp3musichq.com
127.0.0.1 mp3musichq.com
127.0.0.1 www.mp3-music-source.com
127.0.0.1 mp3-music-source.com
127.0.0.1 www.mp3must.com
127.0.0.1 mp3must.com
127.0.0.1 www.mp3-muzic.com
127.0.0.1 mp3-muzic.com
127.0.0.1 mp3-pix.com
127.0.0.1 www.mp3review.biz
127.0.0.1 mp3review.biz
127.0.0.1 www.mp3universal.net
127.0.0.1 mp3universal.net
127.0.0.1 www.mp3winmx.com
127.0.0.1 mp3winmx.com
127.0.0.1 www.mpegaddons.com
127.0.0.1 mpegaddons.com
127.0.0.1 www.mpegcodec.net
127.0.0.1 mpegcodec.net
127.0.0.1 www.mpeghelper.com
127.0.0.1 mpeghelper.com
127.0.0.1 www.mpeghouse.com
127.0.0.1 mpeghouse.com
127.0.0.1 mpeg-look.com
127.0.0.1 www.mpgapplication.com
127.0.0.1 mpgapplication.com
127.0.0.1 www.mpgassistant.com
127.0.0.1 mpgassistant.com
127.0.0.1 www.mpgcodec.net
127.0.0.1 mpgcodec.net
127.0.0.1 www.mpggadget.com
127.0.0.1 mpggadget.com
127.0.0.1 www.mrantispy.com
127.0.0.1 mrantispy.com
127.0.0.1 mrtg.jps.ru
127.0.0.1 www.msan.it
127.0.0.1 msan.it
127.0.0.1 www.msantispy.com
127.0.0.1 msantispy.com
127.0.0.1 www.msbn.it
127.0.0.1 msbn.it
127.0.0.1 www.msen.it
127.0.0.1 msen.it
127.0.0.1 www.mshn.it
127.0.0.1 mshn.it
127.0.0.1 www.msjn.it
127.0.0.1 msjn.it
127.0.0.1 www.msmn.it
127.0.0.1 msmn.it
127.0.0.1 www.msnb.it
127.0.0.1 msnb.it
127.0.0.1 msnguard.cc
127.0.0.1 www.msnh.it
127.0.0.1 msnh.it
127.0.0.1 msn-info.net
127.0.0.1 www.msnj.it
127.0.0.1 msnj.it
127.0.0.1 www.msnm.it
127.0.0.1 msnm.it
127.0.0.1 www.mssn.it
127.0.0.1 mssn.it
127.0.0.1 www.msupdate.net
127.0.0.1 msupdate.net
127.0.0.1 www.msupdater.net
127.0.0.1 msupdater.net
127.0.0.1 www.mswn.it
127.0.0.1 mswn.it
127.0.0.1 www.msxn.it
127.0.0.1 msxn.it
127.0.0.1 www.mszn.it
127.0.0.1 mszn.it
127.0.0.1 www.mt-download.com
127.0.0.1 mt-download.com
127.0.0.1 www.muafk.com
127.0.0.1 muafk.com
127.0.0.1 www.multimediaobject.com
127.0.0.1 multimediaobject.com
127.0.0.1 www.multi-pops.com
127.0.0.1 multi-pops.com
127.0.0.1 multipussy.com
127.0.0.1 www.multitrader.info
127.0.0.1 multitrader.info
127.0.0.1 mundopolar.com
127.0.0.1 www.munky.com
127.0.0.1 munky.com
127.0.0.1 www.musicaccess.com
127.0.0.1 musicaccess.com
127.0.0.1 www.musicmatch.free-software-center.com
127.0.0.1 musicmatch.free-software-center.com
127.0.0.1 www.musicsite.com
127.0.0.1 musicsite.com
127.0.0.1 mustv.com
127.0.0.1 www.mvvproduction.com
127.0.0.1 mvvproduction.com
127.0.0.1 www.mwsn.it
127.0.0.1 mwsn.it
127.0.0.1 www.mxsn.it
127.0.0.1 mxsn.it
127.0.0.1 www.myadultexplorer.com
127.0.0.1 myadultexplorer.com
127.0.0.1 www.mybestsearch2007.com
127.0.0.1 mybestsearch2007.com
127.0.0.1 www.mycpmads.com
127.0.0.1 mycpmads.com
127.0.0.1 www.my-dedik-one.com
127.0.0.1 my-dedik-one.com
127.0.0.1 www.myeasymp3downloadsnow.com
127.0.0.1 myeasymp3downloadsnow.com
127.0.0.1 www.myexes.hk
127.0.0.1 myexes.hk
127.0.0.1 myexexex.com
127.0.0.1 my-finder.com
127.0.0.1 www.myfuncards.smileycentral.com
127.0.0.1 myfuncards.smileycentral.com
127.0.0.1 www.mygeek.com
127.0.0.1 mygeek.com
127.0.0.1 www.myipodaccess.com
127.0.0.1 myipodaccess.com
127.0.0.1 www.my-ipodaccess.com
127.0.0.1 my-ipodaccess.com
127.0.0.1 www.mylimewirenetwork.com
127.0.0.1 mylimewirenetwork.com
127.0.0.1 www.mymetavids.com
127.0.0.1 mymetavids.com
127.0.0.1 www.mymusicaccessories.com
127.0.0.1 mymusicaccessories.com
127.0.0.1 www.my-music-space.com
127.0.0.1 my-music-space.com
127.0.0.1 www.mymysticporn.com
127.0.0.1 mymysticporn.com
127.0.0.1 www.mynetprotector.com
127.0.0.1 mynetprotector.com
127.0.0.1 www.mypornmagpass.com
127.0.0.1 mypornmagpass.com
127.0.0.1 www.mypspcenter.com
127.0.0.1 mypspcenter.com
127.0.0.1 www.mypspdownloading.com
127.0.0.1 mypspdownloading.com
127.0.0.1 www.myseachexplorer.com
127.0.0.1 myseachexplorer.com
127.0.0.1 www.mysoftwareprovider.com
127.0.0.1 mysoftwareprovider.com
127.0.0.1 www.my-software-space.com
127.0.0.1 my-software-space.com
127.0.0.1 www.myspybot.com
127.0.0.1 myspybot.com
127.0.0.1 www.myspyprotector.com
127.0.0.1 myspyprotector.com
127.0.0.1 www.myspywarebot.com
127.0.0.1 myspywarebot.com
127.0.0.1 www.my-spyware-software.info
127.0.0.1 my-spyware-software.info
127.0.0.1 my-teensex.com
127.0.0.1 www.my-tiere.de
127.0.0.1 my-tiere.de
127.0.0.1 www.mytunes.lets-get-it.net
127.0.0.1 mytunes.lets-get-it.net
127.0.0.1 www.myvirusguardian.com
127.0.0.1 myvirusguardian.com
127.0.0.1 myvnc.com
127.0.0.1 mywebsearch.net
127.0.0.1 www.mzdsoftware.com
127.0.0.1 mzdsoftware.com
127.0.0.1 www.mzsn.it
127.0.0.1 mzsn.it
127.0.0.1 n3.net
127.0.0.1 www.nachbarschaftspost.com
127.0.0.1 nachbarschaftspost.com
127.0.0.1 www.namens-bedeutung.de
127.0.0.1 namens-bedeutung.de
127.0.0.1 www.namens-info.de
127.0.0.1 namens-info.de
127.0.0.1 www.namen-und-ahnen.de
127.0.0.1 namen-und-ahnen.de
127.0.0.1 www.nameservicedirect.com
127.0.0.1 nameservicedirect.com
127.0.0.1 nativehardcore.com
127.0.0.1 naturalspy.com
127.0.0.1 nav.mabou.org
127.0.0.1 www.navinetwork.com
127.0.0.1 navinetwork.com
127.0.0.1 www.navi-recherche.com
127.0.0.1 navi-recherche.com
127.0.0.1 nbasportsbook.net
127.0.0.1 www.nbbrf-hnxh.biz
127.0.0.1 nbbrf-hnxh.biz
127.0.0.1 www.nbcsearch.com
127.0.0.1 nbcsearch.com
127.0.0.1 www.ncast.cn
127.0.0.1 ncast.cn
127.0.0.1 ncc.sex-explorer.com
127.0.0.1 www.ndcperformance.com
127.0.0.1 ndcperformance.com
127.0.0.1 www.necessaryupdates.com
127.0.0.1 necessaryupdates.com
127.0.0.1 www.neededproducts.com
127.0.0.1 neededproducts.com
127.0.0.1 www.negativebeats.com
127.0.0.1 negativebeats.com
127.0.0.1 nellyslyrics.com
127.0.0.1 nepgyan.com
127.0.0.1 www.nerdwareinc.com
127.0.0.1 nerdwareinc.com
127.0.0.1 nesrecords.com
127.0.0.1 net.mabou.org
127.0.0.1 net.xibu315.com
127.0.0.1 www.netbios-wait.com
127.0.0.1 netbios-wait.com
127.0.0.1 www.netdogtrainer.com
127.0.0.1 netdogtrainer.com
127.0.0.1 netfartpost.com
127.0.0.1 www.netfreemoney.com
127.0.0.1 netfreemoney.com
127.0.0.1 www.net-integration.us
127.0.0.1 net-integration.us
127.0.0.1 www.net-nucleus.com
127.0.0.1 net-nucleus.com
127.0.0.1 www.netonlineinvestigators.com
127.0.0.1 netonlineinvestigators.com
127.0.0.1 www.netpaidsurveys.com
127.0.0.1 netpaidsurveys.com
127.0.0.1 www.netpspdownloads.com
127.0.0.1 netpspdownloads.com
127.0.0.1 www.netpspmovies.com
127.0.0.1 netpspmovies.com
127.0.0.1 www.netsearchsoft.com
127.0.0.1 netsearchsoft.com
127.0.0.1 netshastra.net
127.0.0.1 www.netspyprotector.com
127.0.0.1 netspyprotector.com
127.0.0.1 www.netster.com
127.0.0.1 netster.com
127.0.0.1 nettime.ru
127.0.0.1 nettracker.jps.ru
127.0.0.1 www.netturbopro.com
127.0.0.1 netturbopro.com
127.0.0.1 netyellowpages.info
127.0.0.1 netzany.com
127.0.0.1 nevest.net
127.0.0.1 new.wonder-context.com
127.0.0.1 www.new2sh.net
127.0.0.1 new2sh.net
127.0.0.1 www.new3sh.net
127.0.0.1 new3sh.net
127.0.0.1 www.newbieadguide.com
127.0.0.1 newbieadguide.com
127.0.0.1 newcategories.com
127.0.0.1 newcracks.com
127.0.0.1 newcracks.net
127.0.0.1 newiframe.biz
127.0.0.1 new-incest.com
127.0.0.1 newlife-lajolla.com
127.0.0.1 www.newmediaidea.com
127.0.0.1 newmediaidea.com
127.0.0.1 www.newoutserv.com
127.0.0.1 newoutserv.com
127.0.0.1 www.newpornmovs.com
127.0.0.1 newpornmovs.com
127.0.0.1 new-search.net
127.0.0.1 newsexgate.com
127.0.0.1 newtonknows.com
127.0.0.1 newtonsracks.com
127.0.0.1 www.newtoolbar.biz
127.0.0.1 newtoolbar.biz
127.0.0.1 www.newtopsites.com
127.0.0.1 newtopsites.com
127.0.0.1 newupdates.lzio.com
127.0.0.1 www.newvidscodec.net
127.0.0.1 newvidscodec.net
127.0.0.1 newxpics.com
127.0.0.1 nf.outerinfo.net
127.0.0.1 www.nfzsolution.com
127.0.0.1 nfzsolution.com
127.0.0.1 n-glx.s-redirect.com
127.0.0.1 nhlsportsbook.net
127.0.0.1 niagaracapital.com
127.0.0.1 www.nibo.it
127.0.0.1 nibo.it
127.0.0.1 www.nicecodec.com
127.0.0.1 nicecodec.com
127.0.0.1 www.nicecodec.net
127.0.0.1 nicecodec.net
127.0.0.1 www.nicemoviejokes.com
127.0.0.1 nicemoviejokes.com
127.0.0.1 nice-movie-jokes.com
127.0.0.1 niche-tv.com
127.0.0.1 www.nientevirus.com
127.0.0.1 nientevirus.com
127.0.0.1 www.nige.it
127.0.0.1 nige.it
127.0.0.1 www.nimimit.de
127.0.0.1 nimimit.de
127.0.0.1 ninoa.com
127.0.0.1 www.nipd.it
127.0.0.1 nipd.it
127.0.0.1 www.nipg.it
127.0.0.1 nipg.it
127.0.0.1 www.nitrocodec.com
127.0.0.1 nitrocodec.com
127.0.0.1 nl.errorsafe.com
127.0.0.1 www.nmextensions.com
127.0.0.1 nmextensions.com
127.0.0.1 nmrba.com
127.0.0.1 www.nmsn.it
127.0.0.1 nmsn.it
127.0.0.1 www.noblindlinks.com
127.0.0.1 noblindlinks.com
127.0.0.1 nocalories.net
127.0.0.1 nocensor.com
127.0.0.1 node2.ocslab.com
127.0.0.1 www.nonameforthisdomain.com
127.0.0.1 nonameforthisdomain.com
127.0.0.1 www.noogle.it
127.0.0.1 noogle.it
127.0.0.1 noproblemsurf.com
127.0.0.1 www.northernsoulclub.com
127.0.0.1 northernsoulclub.com
127.0.0.1 www.nospywaresoft.com
127.0.0.1 nospywaresoft.com
127.0.0.1 notify.ifeelyou.info
127.0.0.1 www.nowayvirus.com
127.0.0.1 nowayvirus.com
127.0.0.1 nowhere.180solutions.com
127.0.0.1 www.nownames.org
127.0.0.1 nownames.org
127.0.0.1 www.nowsearchonline.org
127.0.0.1 nowsearchonline.org
127.0.0.1 nsbabes.com
127.0.0.1 www.ntcor.com
127.0.0.1 ntcor.com
127.0.0.1 nuclearwitness.org
127.0.0.1 n-udd.com
127.0.0.1 www.numb-soft.com
127.0.0.1 numb-soft.com
127.0.0.1 www.nunah.info
127.0.0.1 nunah.info
127.0.0.1 nursemania.com
127.0.0.1 nvntour.com
127.0.0.1 nvphall.org
127.0.0.1 www.nylonporn.com
127.0.0.1 nylonporn.com
127.0.0.1 www.nylonpornmag.com
127.0.0.1 nylonpornmag.com
127.0.0.1 nylonsexy.com
127.0.0.1 www.oaginebianche.it
127.0.0.1 oaginebianche.it
127.0.0.1 oborot.com
127.0.0.1 ocalalivestockmarket.com
127.0.0.1 www.ocnservice.com
127.0.0.1 ocnservice.com
127.0.0.1 ocsff.com
127.0.0.1 www.ocslab.com
127.0.0.1 ocslab.com
127.0.0.1 www.oddsjackpot.info
127.0.0.1 oddsjackpot.info
127.0.0.1 oeatlanta.com
127.0.0.1 www.offers.bullseye-network.com
127.0.0.1 offers.bullseye-network.com
127.0.0.1 offers.ukiee.com
127.0.0.1 www.official-avg-download-now.com
127.0.0.1 official-avg-download-now.com
127.0.0.1 www.official--software.com
127.0.0.1 official--software.com
127.0.0.1 ofuxico.uol.com.br
127.0.0.1 www.ogogle.it
127.0.0.1 ogogle.it
127.0.0.1 oharrowsearch.com
127.0.0.1 www.oibero.it
127.0.0.1 oibero.it
127.0.0.1 www.oinadserver.com
127.0.0.1 oinadserver.com
127.0.0.1 www.ojiang.com
127.0.0.1 ojiang.com
127.0.0.1 www.okataweb.it
127.0.0.1 okataweb.it
127.0.0.1 www.okmmm.com
127.0.0.1 okmmm.com
127.0.0.1 ok-search.com
127.0.0.1 okulta.com
127.0.0.1 www.oldflock.com
127.0.0.1 oldflock.com
127.0.0.1 www.olibero.it
127.0.0.1 olibero.it
127.0.0.1 www.om7890.com
127.0.0.1 om7890.com
127.0.0.1 omegabrains.net
127.0.0.1 omega-search.com
127.0.0.1 oneclicksearches.com
127.0.0.1 onemoresearch.net
127.0.0.1 www.onerateld.com
127.0.0.1 onerateld.com
127.0.0.1 www.onli-ne.com
127.0.0.1 onli-ne.com
127.0.0.1 online-casino-1.net
127.0.0.1 online-casino-bonus.info
127.0.0.1 online-casinos-x.com
127.0.0.1 onlineclick.net
127.0.0.1 www.online-fernsehen.tv
127.0.0.1 online-fernsehen.tv
127.0.0.1 www.online-flirten.de
127.0.0.1 online-flirten.de
127.0.0.1 www.onlineinvestigator.com
127.0.0.1 onlineinvestigator.com
127.0.0.1 www.online-iq-test.de
127.0.0.1 online-iq-test.de
127.0.0.1 www.online-more.com
127.0.0.1 online-more.com
127.0.0.1 www.onlineplayer.tv
127.0.0.1 onlineplayer.tv
127.0.0.1 www.online-routenplaner.de
127.0.0.1 online-routenplaner.de
127.0.0.1 www.onlinesafepro.com
127.0.0.1 onlinesafepro.com
127.0.0.1 www.onlinesecuritynet.com
127.0.0.1 onlinesecuritynet.com
127.0.0.1 www.onlinesecurityworld.com
127.0.0.1 onlinesecurityworld.com
127.0.0.1 onlineserverz.com
127.0.0.1 onlinetradings.net
127.0.0.1 www.onlinevideoset.com
127.0.0.1 onlinevideoset.com
127.0.0.1 online-winning.net
127.0.0.1 www.onlybestpornmovies.com
127.0.0.1 onlybestpornmovies.com
127.0.0.1 onlycunt.com
127.0.0.1 onlyinsured.com
127.0.0.1 onlysex.ws
127.0.0.1 only-virgins.com
127.0.0.1 www.onporn.info
127.0.0.1 onporn.info
127.0.0.1 www.oogle.it
127.0.0.1 oogle.it
127.0.0.1 www.opaginebianche.it
127.0.0.1 opaginebianche.it
127.0.0.1 operanabuco.com
127.0.0.1 opsex.com
127.0.0.1 www.orantiespion.com
127.0.0.1 orantiespion.com
127.0.0.1 orbitexplorer.com
127.0.0.1 oregoncharters.org
127.0.0.1 www.oridian.com
127.0.0.1 oridian.com
127.0.0.1 ormandcompany.com
127.0.0.1 www.orriere.it
127.0.0.1 orriere.it
127.0.0.1 www.ossoalice.it
127.0.0.1 ossoalice.it
127.0.0.1 otcmomo.com
127.0.0.1 www.other-baccarat.info
127.0.0.1 other-baccarat.info
127.0.0.1 www.otherchance.com
127.0.0.1 otherchance.com
127.0.0.1 www.othergold.info
127.0.0.1 othergold.info
127.0.0.1 otrlives.com
127.0.0.1 out.true-counter.com
127.0.0.1 www.outerinfo.com
127.0.0.1 outerinfo.com
127.0.0.1 www.outerinfo.net
127.0.0.1 outerinfo.net
127.0.0.1 www.outerinfoads.com
127.0.0.1 outerinfoads.com
127.0.0.1 www.outlook-express-utilities.com
127.0.0.1 outlook-express-utilities.com
127.0.0.1 overpro.com
127.0.0.1 www.owntibia.com
127.0.0.1 owntibia.com
127.0.0.1 www.oxfordclockrepairs.co.uk
127.0.0.1 oxfordclockrepairs.co.uk
127.0.0.1 ozawamadoka.com
127.0.0.1 www.ozonung.biz
127.0.0.1 ozonung.biz
127.0.0.1 p0rt2.com
127.0.0.1 www.p2p.ag
127.0.0.1 p2p.ag
127.0.0.1 www.p2p-heute.de
127.0.0.1 p2p-heute.de
127.0.0.1 www.p2psoft.biz
127.0.0.1 p2psoft.biz
127.0.0.1 www.paaginebianche.it
127.0.0.1 paaginebianche.it
127.0.0.1 www.pafginebianche.it
127.0.0.1 pafginebianche.it
127.0.0.1 www.pafinebianche.it
127.0.0.1 pafinebianche.it
127.0.0.1 www.pafinegialle.it
127.0.0.1 pafinegialle.it
127.0.0.1 www.pagfinebianche.it
127.0.0.1 pagfinebianche.it
127.0.0.1 www.paghinebianche.it
127.0.0.1 paghinebianche.it
127.0.0.1 www.pagibegialle.it
127.0.0.1 pagibegialle.it
127.0.0.1 www.pagiegialle.it
127.0.0.1 pagiegialle.it
127.0.0.1 www.pagiinebianche.it
127.0.0.1 pagiinebianche.it
127.0.0.1 www.pagimebianche.it
127.0.0.1 pagimebianche.it
127.0.0.1 www.pagimegialle.it
127.0.0.1 pagimegialle.it
127.0.0.1 www.pagimnebianche.it
127.0.0.1 pagimnebianche.it
127.0.0.1 www.paginbianche.it
127.0.0.1 paginbianche.it
127.0.0.1 www.paginebbianche.it
127.0.0.1 paginebbianche.it
127.0.0.1 www.paginebiaanche.it
127.0.0.1 paginebiaanche.it
127.0.0.1 www.paginebiamche.it
127.0.0.1 paginebiamche.it
127.0.0.1 www.paginebiamnche.it
127.0.0.1 paginebiamnche.it
127.0.0.1 www.paginebiancche.it
127.0.0.1 paginebiancche.it
127.0.0.1 www.paginebiancge.it
127.0.0.1 paginebiancge.it
127.0.0.1 www.paginebiancghe.it
127.0.0.1 paginebiancghe.it
127.0.0.1 www.paginebianchee.it
127.0.0.1 paginebianchee.it
127.0.0.1 www.paginebiancher.it
127.0.0.1 paginebiancher.it
127.0.0.1 www.paginebianchew.it
127.0.0.1 paginebianchew.it
127.0.0.1 www.paginebianchge.it
127.0.0.1 paginebianchge.it
127.0.0.1 www.paginebianchhe.it
127.0.0.1 paginebianchhe.it
127.0.0.1 www.paginebianchr.it
127.0.0.1 paginebianchr.it
127.0.0.1 www.paginebianchre.it
127.0.0.1 paginebianchre.it
127.0.0.1 www.paginebianchwe.it
127.0.0.1 paginebianchwe.it
127.0.0.1 www.paginebiancjhe.it
127.0.0.1 paginebiancjhe.it
127.0.0.1 www.paginebiancvhe.it
127.0.0.1 paginebiancvhe.it
127.0.0.1 www.paginebiancxhe.it
127.0.0.1 paginebiancxhe.it
127.0.0.1 www.paginebianmche.it
127.0.0.1 paginebianmche.it
127.0.0.1 www.paginebiannche.it
127.0.0.1 paginebiannche.it
127.0.0.1 www.paginebianvche.it
127.0.0.1 paginebianvche.it
127.0.0.1 www.paginebianvhe.it
127.0.0.1 paginebianvhe.it
127.0.0.1 www.paginebianxche.it
127.0.0.1 paginebianxche.it
127.0.0.1 paginebiasnche.it
127.0.0.1 www.paginebiianche.it
127.0.0.1 paginebiianche.it
127.0.0.1 www.paginebioanche.it
127.0.0.1 paginebioanche.it
127.0.0.1 www.paginebisanche.it
127.0.0.1 paginebisanche.it
127.0.0.1 www.paginebiuanche.it
127.0.0.1 paginebiuanche.it
127.0.0.1 www.paginebnianche.it
127.0.0.1 paginebnianche.it
127.0.0.1 www.pagineboianche.it
127.0.0.1 pagineboianche.it
127.0.0.1 www.paginebuanche.it
127.0.0.1 paginebuanche.it
127.0.0.1 www.paginebuianche.it
127.0.0.1 paginebuianche.it
127.0.0.1 www.pagineebianche.it
127.0.0.1 pagineebianche.it
127.0.0.1 www.paginefialle.it
127.0.0.1 paginefialle.it
127.0.0.1 www.paginegalle.it
127.0.0.1 paginegalle.it
127.0.0.1 www.paginegiaklle.it
127.0.0.1 paginegiaklle.it
127.0.0.1 www.paginegialkle.it
127.0.0.1 paginegialkle.it
127.0.0.1 www.paginegiallee.it
127.0.0.1 paginegiallee.it
127.0.0.1 www.paginegialler.it
127.0.0.1 paginegialler.it
127.0.0.1 www.paginegiallew.it
127.0.0.1 paginegiallew.it
127.0.0.1 www.paginegiallw.it
127.0.0.1 paginegiallw.it
127.0.0.1 www.paginegille.it
127.0.0.1 paginegille.it
127.0.0.1 www.paginegoalle.it
127.0.0.1 paginegoalle.it
127.0.0.1 www.paginegualle.it
127.0.0.1 paginegualle.it
127.0.0.1 www.pagineialle.it
127.0.0.1 pagineialle.it
127.0.0.1 www.pagineianche.it
127.0.0.1 pagineianche.it
127.0.0.1 www.paginenianche.it
127.0.0.1 paginenianche.it
127.0.0.1 www.paginerbianche.it
127.0.0.1 paginerbianche.it
127.0.0.1 www.paginevbianche.it
127.0.0.1 paginevbianche.it
127.0.0.1 www.paginevianche.it
127.0.0.1 paginevianche.it
127.0.0.1 www.paginewbianche.it
127.0.0.1 paginewbianche.it
127.0.0.1 www.paginnebianche.it
127.0.0.1 paginnebianche.it
127.0.0.1 www.paginrbianche.it
127.0.0.1 paginrbianche.it
127.0.0.1 www.paginrebianche.it
127.0.0.1 paginrebianche.it
127.0.0.1 www.paginrgialle.it
127.0.0.1 paginrgialle.it
127.0.0.1 www.paginwebianche.it
127.0.0.1 paginwebianche.it
127.0.0.1 www.pagionebianche.it
127.0.0.1 pagionebianche.it
127.0.0.1 www.pagiunebianche.it
127.0.0.1 pagiunebianche.it
127.0.0.1 www.pagnebianche.it
127.0.0.1 pagnebianche.it
127.0.0.1 www.pagnegialle.it
127.0.0.1 pagnegialle.it
127.0.0.1 www.pagoinebianche.it
127.0.0.1 pagoinebianche.it
127.0.0.1 www.pagonebianche.it
127.0.0.1 pagonebianche.it
127.0.0.1 www.pagonegialle.it
127.0.0.1 pagonegialle.it
127.0.0.1 www.paguinebianche.it
127.0.0.1 paguinebianche.it
127.0.0.1 www.pagunegialle.it
127.0.0.1 pagunegialle.it
127.0.0.1 www.pahginebianche.it
127.0.0.1 pahginebianche.it
127.0.0.1 www.paidshopping.com
127.0.0.1 paidshopping.com
127.0.0.1 www.paidsurveys.com
127.0.0.1 paidsurveys.com
127.0.0.1 paigesummer.com
127.0.0.1 www.painegialle.it
127.0.0.1 painegialle.it
127.0.0.1 www.palsol.com
127.0.0.1 palsol.com
127.0.0.1 pamelacollections.com
127.0.0.1 panamcup.com
127.0.0.1 www.pandaantivirus-2007.com
127.0.0.1 pandaantivirus-2007.com
127.0.0.1 www.pandadownload-now.com
127.0.0.1 pandadownload-now.com
127.0.0.1 www.panda-hq.com
127.0.0.1 panda-hq.com
127.0.0.1 www.panet.org
127.0.0.1 panet.org
127.0.0.1 pantygirls4u.com
127.0.0.1 pantyhoserealm.com
127.0.0.1 pantyplace.com
127.0.0.1 www.paoye530.cn
127.0.0.1 paoye530.cn
127.0.0.1 www.pardize-search.net
127.0.0.1 pardize-search.net
127.0.0.1 partner.finditquick.com
127.0.0.1 partner23.firehunt.com
127.0.0.1 www.party-ticket.com
127.0.0.1 party-ticket.com
127.0.0.1 www.pasginebianche.it
127.0.0.1 pasginebianche.it
127.0.0.1 passthison.com
127.0.0.1 www.passtosites.net
127.0.0.1 passtosites.net
127.0.0.1 pastubes.com
127.0.0.1 paulapage.com
127.0.0.1 paulhoover.com
127.0.0.1 payfortraffic.net
127.0.0.1 www.paypopup.com
127.0.0.1 paypopup.com
127.0.0.1 www.pazmogutionsa.com
127.0.0.1 pazmogutionsa.com
127.0.0.1 www.pbaperformance.com
127.0.0.1 pbaperformance.com
127.0.0.1 www.pcadprotector.cc
127.0.0.1 pcadprotector.cc
127.0.0.1 www.pcflashsoft.com
127.0.0.1 pcflashsoft.com
127.0.0.1 www.pc-games.de
127.0.0.1 pc-games.de
127.0.0.1 www.pcgewinnen.de
127.0.0.1 pcgewinnen.de
127.0.0.1 www.pcodec.com
127.0.0.1 pcodec.com
127.0.0.1 www.pc-on-internet.com
127.0.0.1 pc-on-internet.com
127.0.0.1 www.pcopschoner.com
127.0.0.1 pcopschoner.com
127.0.0.1 www.pcopschoningsstel.com
127.0.0.1 pcopschoningsstel.com
127.0.0.1 www.pcprivacytool.com
127.0.0.1 pcprivacytool.com
127.0.0.1 www.pcsleek.com
127.0.0.1 pcsleek.com
127.0.0.1 pcspyremover.com
127.0.0.1 www.pc-spyware-remover.com
127.0.0.1 pc-spyware-remover.com
127.0.0.1 www.pcvirusless.com
127.0.0.1 pcvirusless.com
127.0.0.1 www.pdesoftware.com
127.0.0.1 pdesoftware.com
127.0.0.1 pedo.ws
127.0.0.1 www.penile-enlargement.biz
127.0.0.1 penile-enlargement.biz
127.0.0.1 people.1gb.ru
127.0.0.1 www.peoplelookup.info
127.0.0.1 peoplelookup.info
127.0.0.1 www.peopleonpage.com
127.0.0.1 peopleonpage.com
127.0.0.1 www.peopleregistry.info
127.0.0.1 peopleregistry.info
127.0.0.1 www.peoplesearchengine.info
127.0.0.1 peoplesearchengine.info
127.0.0.1 www.perfectcodec.com
127.0.0.1 perfectcodec.com
127.0.0.1 www.perfectedsecurity.com
127.0.0.1 perfectedsecurity.com
127.0.0.1 www.performanceoptimizer.com
127.0.0.1 performanceoptimizer.com
127.0.0.1 www.perlink.biz
127.0.0.1 perlink.biz
127.0.0.1 pervertbot.com
127.0.0.1 www.pestbot.com
127.0.0.1 pestbot.com
127.0.0.1 www.pestcapture.com
127.0.0.1 pestcapture.com
127.0.0.1 www.pestguardian.com
127.0.0.1 pestguardian.com
127.0.0.1 www.pestrap.com
127.0.0.1 pestrap.com
127.0.0.1 www.pesttrap.com
127.0.0.1 pesttrap.com
127.0.0.1 www.pginegialle.it
127.0.0.1 pginegialle.it
127.0.0.1 pharmacy2003.com
127.0.0.1 pharma-diet-pills.com
127.0.0.1 pharmalocator.com
127.0.0.1 phendimetrazine-tenuate-adipex.com
127.0.0.1 www.photorepositary.com
127.0.0.1 photorepositary.com
127.0.0.1 www.photoshop.downloadzcentral.com
127.0.0.1 photoshop.downloadzcentral.com
127.0.0.1 www.photoshop.softwarecenterz.com
127.0.0.1 photoshop.softwarecenterz.com
127.0.0.1 www.photoshop-stop.com
127.0.0.1 photoshop-stop.com
127.0.0.1 www.pibero.it
127.0.0.1 pibero.it
127.0.0.1 picsdir.com
127.0.0.1 picsforbucks.com
127.0.0.1 picsofseductiveladies.com
127.0.0.1 pics-videos.com
127.0.0.1 picture-posters.com
127.0.0.1 www.picturesbomb.com
127.0.0.1 picturesbomb.com
127.0.0.1 www.picturesheap.com
127.0.0.1 picturesheap.com
127.0.0.1 www.picturesspot.com
127.0.0.1 picturesspot.com
127.0.0.1 pills-birth-control.com
127.0.0.1 pillsmall.com
127.0.0.1 www.pilotcodec.com
127.0.0.1 pilotcodec.com
127.0.0.1 pilotronix.com
127.0.0.1 www.pimasoft.com
127.0.0.1 pimasoft.com
127.0.0.1 www.pinaccesscode.com
127.0.0.1 pinaccesscode.com
127.0.0.1 ping.180solutions.com
127.0.0.1 www.piramisu.biz
127.0.0.1 piramisu.biz
127.0.0.1 pixpox.com
127.0.0.1 pizdato.biz
127.0.0.1 www.pkbsolution.com
127.0.0.1 pkbsolution.com
127.0.0.1 planemusic.com
127.0.0.1 www.platinumrevi.ws
127.0.0.1 platinumrevi.ws
127.0.0.1 www.play0nlnie.com
127.0.0.1 play0nlnie.com
127.0.0.1 www.play3w.com
127.0.0.1 play3w.com
127.0.0.1 www.playbrowse.com
127.0.0.1 playbrowse.com
127.0.0.1 www.playcodec.net
127.0.0.1 playcodec.net
127.0.0.1 www.playcodecs.com
127.0.0.1 playcodecs.com
127.0.0.1 www.player-codec.com
127.0.0.1 player-codec.com
127.0.0.1 www.playercodec.net
127.0.0.1 playercodec.net
127.0.0.1 www.player-codec.net
127.0.0.1 player-codec.net
127.0.0.1 www.playerscodec.com
127.0.0.1 playerscodec.com
127.0.0.1 play-lolita.com
127.0.0.1 playon.play3w.com
127.0.0.1 www.play-ticket.com
127.0.0.1 play-ticket.com
127.0.0.1 www.plibero.it
127.0.0.1 plibero.it
127.0.0.1 www.plus-play.com
127.0.0.1 plus-play.com
127.0.0.1 www.pmerunjdefinjadesunherun.com
127.0.0.1 pmerunjdefinjadesunherun.com
127.0.0.1 www.pmffprogram.com
127.0.0.1 pmffprogram.com
127.0.0.1 www.poaginebianche.it
127.0.0.1 poaginebianche.it
127.0.0.1 poiska.net
127.0.0.1 poker-casino-free.com
127.0.0.1 poker-games-free.net
127.0.0.1 polradiologia.com
127.0.0.1 pooi.net
127.0.0.1 www.popadprovider.com
127.0.0.1 popadprovider.com
127.0.0.1 www.popcodec.com
127.0.0.1 popcodec.com
127.0.0.1 www.popcodec.net
127.0.0.1 popcodec.net
127.0.0.1 www.popcorn.net
127.0.0.1 popcorn.net
127.0.0.1 www.popentertain.com
127.0.0.1 popentertain.com
127.0.0.1 pops.mmohsix.com
127.0.0.1 popunder.adsrevenue.net
127.0.0.1 www.popunder.adtrgt.com
127.0.0.1 popunder.adtrgt.com
127.0.0.1 www.popupblocker.com
127.0.0.1 popupblocker.com
127.0.0.1 www.popupnukerpro.com
127.0.0.1 popupnukerpro.com
127.0.0.1 www.p-o-r-n-0.com
127.0.0.1 p-o-r-n-0.com
127.0.0.1 porn4porn.net
127.0.0.1 porncamz.com
127.0.0.1 www.pornclipstube.com
127.0.0.1 pornclipstube.com
127.0.0.1 pornfree.info
127.0.0.1 www.pornissex.com
127.0.0.1 pornissex.com
127.0.0.1 www.pornmagpass.com
127.0.0.1 pornmagpass.com
127.0.0.1 www.pornmoviesindex.com
127.0.0.1 pornmoviesindex.com
127.0.0.1 pornnightdreams.com
127.0.0.1 www.porno18codec.com
127.0.0.1 porno18codec.com
127.0.0.1 www.porno-codec.com
127.0.0.1 porno-codec.com
127.0.0.1 www.pornocodec-2008.com
127.0.0.1 pornocodec-2008.com
127.0.0.1 www.pornohome.net
127.0.0.1 pornohome.net
127.0.0.1 pornokopec.com
127.0.0.1 www.porn-party.net
127.0.0.1 porn-party.net
127.0.0.1 pornpic.org
127.0.0.1 porn-screen.com
127.0.0.1 www.pornstarspornmag.com
127.0.0.1 pornstarspornmag.com
127.0.0.1 porn-teacher.com
127.0.0.1 porntetris.com
127.0.0.1 porntwist.com
127.0.0.1 www.pornwizardry.com
127.0.0.1 pornwizardry.com
127.0.0.1 www.pornxxxfilm.com
127.0.0.1 pornxxxfilm.com
127.0.0.1 www.pornxxxvideoz.com
127.0.0.1 pornxxxvideoz.com
127.0.0.1 www.porn-youtube-08.org
127.0.0.1 porn-youtube-08.org
127.0.0.1 www.pornyoutube-18.com
127.0.0.1 pornyoutube-18.com
127.0.0.1 www.portal-ticket.com
127.0.0.1 portal-ticket.com
127.0.0.1 power-cleaner.com
127.0.0.1 www.powercodec.com
127.0.0.1 powercodec.com
127.0.0.1 www.powerdvd2007.info
127.0.0.1 powerdvd2007.info
127.0.0.1 www.powerdvd-7.com
127.0.0.1 powerdvd-7.com
127.0.0.1 www.powermpeg.com
127.0.0.1 powermpeg.com
127.0.0.1 powerwebsearch.com
127.0.0.1 www.ppaginebianche.it
127.0.0.1 ppaginebianche.it
127.0.0.1 prblitz.com
127.0.0.1 www.preferiti-windows.com
127.0.0.1 preferiti-windows.com
127.0.0.1 www.premiumtvchannels.com
127.0.0.1 premiumtvchannels.com
127.0.0.1 www.prettycodec.com
127.0.0.1 prettycodec.com
127.0.0.1 pretypics.com
127.0.0.1 pribalt.com
127.0.0.1 www.prime.webhancer.com
127.0.0.1 prime.webhancer.com
127.0.0.1 www.prisonbreakseason.tv
127.0.0.1 prisonbreakseason.tv
127.0.0.1 www.privacycontrol.com
127.0.0.1 privacycontrol.com
127.0.0.1 www.privacycontrols.com
127.0.0.1 privacycontrols.com
127.0.0.1 privacy-support.biz
127.0.0.1 www.privacytower.com
127.0.0.1 privacytower.com
127.0.0.1 www.privateaxsoftware.com
127.0.0.1 privateaxsoftware.com
127.0.0.1 private-dialer.biz
127.0.0.1 private-iframe.biz
127.0.0.1 privateporn.net
127.0.0.1 www.privatexclips.com
127.0.0.1 privatexclips.com
127.0.0.1 www.proadware.com
127.0.0.1 proadware.com
127.0.0.1 www.proben-fuer-1800-euro.com
127.0.0.1 proben-fuer-1800-euro.com
127.0.0.1 www.procodec.net
127.0.0.1 procodec.net
127.0.0.1 www.produktpruefer.com
127.0.0.1 produktpruefer.com
127.0.0.1 www.profi-routenplaner.de
127.0.0.1 profi-routenplaner.de
127.0.0.1 prolivation.com
127.0.0.1 www.promo.dollarrevenue.com
127.0.0.1 promo.dollarrevenue.com
127.0.0.1 www.prosearching.com
127.0.0.1 prosearching.com
127.0.0.1 prostactive.com
127.0.0.1 prostol.com
127.0.0.1 www.protectionssoft.com
127.0.0.1 protectionssoft.com
127.0.0.1 www.protectionwarn.com
127.0.0.1 protectionwarn.com
127.0.0.1 www.protectmypc.net
127.0.0.1 protectmypc.net
127.0.0.1 protect-yourself.biz
127.0.0.1 www.protopartners.com
127.0.0.1 protopartners.com
127.0.0.1 prsainlandempire.org
127.0.0.1 www.pruefung-beginnen.net
127.0.0.1 pruefung-beginnen.net
127.0.0.1 www.psaginebianche.it
127.0.0.1 psaginebianche.it
127.0.0.1 www.psginebianche.it
127.0.0.1 psginebianche.it
127.0.0.1 www.psginegialle.it
127.0.0.1 psginegialle.it
127.0.0.1 psn.cn
127.0.0.1 www.psp1111.cn
127.0.0.1 psp1111.cn
127.0.0.1 www.psp1122.cn
127.0.0.1 psp1122.cn
127.0.0.1 psyche-evolution.com
127.0.0.1 www.public.zangocash.com
127.0.0.1 public.zangocash.com
127.0.0.1 www.publicrecordlookup.com
127.0.0.1 publicrecordlookup.com
127.0.0.1 www.puliscitutto.com
127.0.0.1 puliscitutto.com
127.0.0.1 www.pussyharem.com
127.0.0.1 pussyharem.com
127.0.0.1 put-your-link-here.com
127.0.0.1 p-uud.com
127.0.0.1 www.pvgadget.com
127.0.0.1 pvgadget.com
127.0.0.1 pyrocorp.com
127.0.0.1 www.q36.cn
127.0.0.1 q36.cn
127.0.0.1 www.qalitalia.it
127.0.0.1 qalitalia.it
127.0.0.1 www.qazcodec.com
127.0.0.1 qazcodec.com
127.0.0.1 www.qazcodec.net
127.0.0.1 qazcodec.net
127.0.0.1 www.qdtsrj.com
127.0.0.1 qdtsrj.com
127.0.0.1 www.qippi.com
127.0.0.1 qippi.com
127.0.0.1 www.qiudheadsd.com
127.0.0.1 qiudheadsd.com
127.0.0.1 www.qmex.psyche-evolution.com
127.0.0.1 qmex.psyche-evolution.com
127.0.0.1 www.qnavigate.com
127.0.0.1 qnavigate.com
127.0.0.1 www.qoogler.com
127.0.0.1 qoogler.com
127.0.0.1 www.qqhelper.com
127.0.0.1 qqhelper.com
127.0.0.1 www.qualitycodec.com
127.0.0.1 qualitycodec.com
127.0.0.1 quick.searchfromyourbrowser.net
127.0.0.1 www.quickdvdcopy.com
127.0.0.1 quickdvdcopy.com
127.0.0.1 www.quickiefilez.com
127.0.0.1 quickiefilez.com
127.0.0.1 www.quickipoddownloads.com
127.0.0.1 quickipoddownloads.com
127.0.0.1 quicklaunch.com
127.0.0.1 quick-search.ws
127.0.0.1 www.quicksearch360.com
127.0.0.1 quicksearch360.com
127.0.0.1 www.quicktime.downloadzcenter.com
127.0.0.1 quicktime.downloadzcenter.com
127.0.0.1 www.quicktime-download-now.com
127.0.0.1 quicktime-download-now.com
127.0.0.1 quiksearchgenealogy.com
127.0.0.1 www.qwecompany.com
127.0.0.1 qwecompany.com
127.0.0.1 r.babenet.com
127.0.0.1 r16254.coolservecorp.net
127.0.0.1 rack.cc
127.0.0.1 radfrall.org
127.0.0.1 ramgo.com
127.0.0.1 ranafrog.ne
127.0.0.1 rapegate.com
127.0.0.1 www.rape--sex.com
127.0.0.1 rape--sex.com
127.0.0.1 www.rapid-pass.net
127.0.0.1 rapid-pass.net
127.0.0.1 www.rawtocash.net
127.0.0.1 rawtocash.net
127.0.0.1 www.ray2jing.808.nuno.cn
127.0.0.1 ray2jing.808.nuno.cn
127.0.0.1 www.ray2jing.go1.icpcn.com
127.0.0.1 ray2jing.go1.icpcn.com
127.0.0.1 www.raygc.com
127.0.0.1 raygc.com
127.0.0.1 www.razespyware.net
127.0.0.1 razespyware.net
127.0.0.1 rb37.com
127.0.0.1 www.rbay.it
127.0.0.1 rbay.it
127.0.0.1 www.rbnnetwork.com
127.0.0.1 rbnnetwork.com
127.0.0.1 rc.rizalof.com
127.0.0.1 www.rdepubblica.it
127.0.0.1 rdepubblica.it
127.0.0.1 www.readagreement.net
127.0.0.1 readagreement.net
127.0.0.1 realarea.biz
127.0.0.1 realfet.com
127.0.0.1 www.realm.superbahamas.com
127.0.0.1 realm.superbahamas.com
127.0.0.1 www.realmovieszone.com
127.0.0.1 realmovieszone.com
127.0.0.1 realphx.com
127.0.0.1 www.realplayer-download-now.com
127.0.0.1 realplayer-download-now.com
127.0.0.1 www.realplayer-hq.com
127.0.0.1 realplayer-hq.com
127.0.0.1 www.rebay.it
127.0.0.1 rebay.it
127.0.0.1 redbudbmx.com
127.0.0.1 www.redcodec.net
127.0.0.1 redcodec.net
127.0.0.1 redfunny.com
127.0.0.1 www.redir.ws
127.0.0.1 redir.ws
127.0.0.1 redirect.msupdate.net
127.0.0.1 www.redpubblica.it
127.0.0.1 redpubblica.it
127.0.0.1 www.reepubblica.it
127.0.0.1 reepubblica.it
127.0.0.1 refinance-help.com
127.0.0.1 www.refpubblica.it
127.0.0.1 refpubblica.it
127.0.0.1 www.regclean.com
127.0.0.1 regclean.com
127.0.0.1 regfreeze.com
127.0.0.1 www.registryassistant.com
127.0.0.1 registryassistant.com
127.0.0.1 www.registrycleanersite.com
127.0.0.1 registrycleanersite.com
127.0.0.1 www.registrydebug.com
127.0.0.1 registrydebug.com
127.0.0.1 www.registryrepair.ws
127.0.0.1 registryrepair.ws
127.0.0.1 www.regrecall.com
127.0.0.1 regrecall.com
127.0.0.1 www.regsweep.com
127.0.0.1 regsweep.com
127.0.0.1 www.releaseforlife.com
127.0.0.1 releaseforlife.com
127.0.0.1 www.relevantknowledge.com
127.0.0.1 relevantknowledge.com
127.0.0.1 www.reliablestats.com
127.0.0.1 reliablestats.com
127.0.0.1 www.relpubblica.it
127.0.0.1 relpubblica.it
127.0.0.1 www.remedyantispy.com
127.0.0.1 remedyantispy.com
127.0.0.1 removeearthkeepers.org
127.0.0.1 www.remover.org
127.0.0.1 remover.org
127.0.0.1 remsys.org
127.0.0.1 www.rensningverktyg.com
127.0.0.1 rensningverktyg.com
127.0.0.1 www.reopubblica.it
127.0.0.1 reopubblica.it
127.0.0.1 www.reossoalice.it
127.0.0.1 reossoalice.it
127.0.0.1 www.reoubblica.it
127.0.0.1 reoubblica.it
127.0.0.1 www.reparameacas.com
127.0.0.1 reparameacas.com
127.0.0.1 www.reparamenazas.com
127.0.0.1 reparamenazas.com
127.0.0.1 www.reparetudo.com
127.0.0.1 reparetudo.com
127.0.0.1 www.repbblica.it
127.0.0.1 repbblica.it
127.0.0.1 www.rephubblica.it
127.0.0.1 rephubblica.it
127.0.0.1 www.repibblica.it
127.0.0.1 repibblica.it
127.0.0.1 www.repiubblica.it
127.0.0.1 repiubblica.it
127.0.0.1 www.replubblica.it
127.0.0.1 replubblica.it
127.0.0.1 www.repocarfinder.com
127.0.0.1 repocarfinder.com
127.0.0.1 report.dropspam.com
127.0.0.1 www.repoubblica.it
127.0.0.1 repoubblica.it
127.0.0.1 www.repubbglica.it
127.0.0.1 repubbglica.it
127.0.0.1 www.repubbhlica.it
127.0.0.1 repubbhlica.it
127.0.0.1 www.repubbkica.it
127.0.0.1 repubbkica.it
127.0.0.1 www.repubbklica.it
127.0.0.1 repubbklica.it
127.0.0.1 www.repubblicaa.it
127.0.0.1 repubblicaa.it
127.0.0.1 www.repubblicaq.it
127.0.0.1 repubblicaq.it
127.0.0.1 www.repubblicas.it
127.0.0.1 repubblicas.it
127.0.0.1 www.repubblicca.it
127.0.0.1 repubblicca.it
127.0.0.1 www.repubblicda.it
127.0.0.1 repubblicda.it
127.0.0.1 www.repubblicfa.it
127.0.0.1 repubblicfa.it
127.0.0.1 www.repubblics.it
127.0.0.1 repubblics.it
127.0.0.1 www.repubblicsa.it
127.0.0.1 repubblicsa.it
127.0.0.1 www.repubblicva.it
127.0.0.1 repubblicva.it
127.0.0.1 www.repubblicza.it
127.0.0.1 repubblicza.it
127.0.0.1 www.repubblidca.it
127.0.0.1 repubblidca.it
127.0.0.1 www.repubblifca.it
127.0.0.1 repubblifca.it
127.0.0.1 www.repubbliica.it
127.0.0.1 repubbliica.it
127.0.0.1 www.repubblilca.it
127.0.0.1 repubblilca.it
127.0.0.1 www.repubblioca.it
127.0.0.1 repubblioca.it
127.0.0.1 www.repubbliuca.it
127.0.0.1 repubbliuca.it
127.0.0.1 www.repubbliva.it
127.0.0.1 repubbliva.it
127.0.0.1 www.repubblivca.it
127.0.0.1 repubblivca.it
127.0.0.1 www.repubblixa.it
127.0.0.1 repubblixa.it
127.0.0.1 www.repubblixca.it
127.0.0.1 repubblixca.it
127.0.0.1 www.repubbllica.it
127.0.0.1 repubbllica.it
127.0.0.1 www.repubbloca.it
127.0.0.1 repubbloca.it
127.0.0.1 www.repubbloica.it
127.0.0.1 repubbloica.it
127.0.0.1 www.repubblpica.it
127.0.0.1 repubblpica.it
127.0.0.1 www.repubbluica.it
127.0.0.1 repubbluica.it
127.0.0.1 www.repubbnlica.it
127.0.0.1 repubbnlica.it
127.0.0.1 www.repubbolica.it
127.0.0.1 repubbolica.it
127.0.0.1 www.repubbplica.it
127.0.0.1 repubbplica.it
127.0.0.1 www.repubbvlica.it
127.0.0.1 repubbvlica.it
127.0.0.1 www.repubnblica.it
127.0.0.1 repubnblica.it
127.0.0.1 www.repubnlica.it
127.0.0.1 repubnlica.it
127.0.0.1 www.repubvblica.it
127.0.0.1 repubvblica.it
127.0.0.1 www.repubvlica.it
127.0.0.1 repubvlica.it
127.0.0.1 www.repugbblica.it
127.0.0.1 repugbblica.it
127.0.0.1 www.repuhbblica.it
127.0.0.1 repuhbblica.it
127.0.0.1 www.repuibblica.it
127.0.0.1 repuibblica.it
127.0.0.1 www.repunbblica.it
127.0.0.1 repunbblica.it
127.0.0.1 www.repunblica.it
127.0.0.1 repunblica.it
127.0.0.1 www.repuubblica.it
127.0.0.1 repuubblica.it
127.0.0.1 www.repuvbblica.it
127.0.0.1 repuvbblica.it
127.0.0.1 www.repuvblica.it
127.0.0.1 repuvblica.it
127.0.0.1 www.repybblica.it
127.0.0.1 repybblica.it
127.0.0.1 www.repyubblica.it
127.0.0.1 repyubblica.it
127.0.0.1 www.rerpubblica.it
127.0.0.1 rerpubblica.it
127.0.0.1 www.rescatedeamenazas.com
127.0.0.1 rescatedeamenazas.com
127.0.0.1 www.reserved-company.info
127.0.0.1 reserved-company.info
127.0.0.1 www.restore-pc.com
127.0.0.1 restore-pc.com
127.0.0.1 www.resultplacement.com
127.0.0.1 resultplacement.com
127.0.0.1 www.reubblica.it
127.0.0.1 reubblica.it
127.0.0.1 www.reverseindexlookup.com
127.0.0.1 reverseindexlookup.com
127.0.0.1 www.reversephonesite.com
127.0.0.1 reversephonesite.com
127.0.0.1 www.reviewhot.com
127.0.0.1 reviewhot.com
127.0.0.1 www.review-play.com
127.0.0.1 review-play.com
127.0.0.1 www.reviewsit.net
127.0.0.1 reviewsit.net
127.0.0.1 revolto3.da.ru
127.0.0.1 www.revolt-search.com
127.0.0.1 revolt-search.com
127.0.0.1 www.rewpubblica.it
127.0.0.1 rewpubblica.it
127.0.0.1 rf104.com
127.0.0.1 www.rfepubblica.it
127.0.0.1 rfepubblica.it
127.0.0.1 www.rfthud.com
127.0.0.1 rfthud.com
127.0.0.1 www.rgepubblica.it
127.0.0.1 rgepubblica.it
127.0.0.1 www.ricenhancement.com
127.0.0.1 ricenhancement.com
127.0.0.1 www.rich777.greatbahamas.com
127.0.0.1 rich777.greatbahamas.com
127.0.0.1 www.ridewash.com
127.0.0.1 ridewash.com
127.0.0.1 rightfinder.net
127.0.0.1 www.riscali.it
127.0.0.1 riscali.it
127.0.0.1 www.ritztours.com
127.0.0.1 ritztours.com
127.0.0.1 www.rizalof.com
127.0.0.1 rizalof.com
127.0.0.1 rms.vapochille.com
127.0.0.1 www.rng650.greatbahamas.com
127.0.0.1 rng650.greatbahamas.com
127.0.0.1 roar.com
127.0.0.1 www.roassoalice.it
127.0.0.1 roassoalice.it
127.0.0.1 robbsproshop.com
127.0.0.1 robertferencz.com
127.0.0.1 rocketsearch.com
127.0.0.1 www.rockingmovs.com
127.0.0.1 rockingmovs.com
127.0.0.1 www.roissoalice.it
127.0.0.1 roissoalice.it
127.0.0.1 www.roogle.it
127.0.0.1 roogle.it
127.0.0.1 www.roossoalice.it
127.0.0.1 roossoalice.it
127.0.0.1 www.ropssoalice.it
127.0.0.1 ropssoalice.it
127.0.0.1 www.rosaoalice.it
127.0.0.1 rosaoalice.it
127.0.0.1 www.rosasoalice.it
127.0.0.1 rosasoalice.it
127.0.0.1 www.rossaoalice.it
127.0.0.1 rossaoalice.it
127.0.0.1 www.rossdoalice.it
127.0.0.1 rossdoalice.it
127.0.0.1 www.rossoaalice.it
127.0.0.1 rossoaalice.it
127.0.0.1 www.rossoaice.it
127.0.0.1 rossoaice.it
127.0.0.1 www.rossoalce.it
127.0.0.1 rossoalce.it
127.0.0.1 www.rossoalic.it
127.0.0.1 rossoalic.it
127.0.0.1 www.rossoalicce.it
127.0.0.1 rossoalicce.it
127.0.0.1 www.rossoalicee.it
127.0.0.1 rossoalicee.it
127.0.0.1 www.rossoalicer.it
127.0.0.1 rossoalicer.it
127.0.0.1 www.rossoalicew.it
127.0.0.1 rossoalicew.it
127.0.0.1 www.rossoalicr.it
127.0.0.1 rossoalicr.it
127.0.0.1 www.rossoalicre.it
127.0.0.1 rossoalicre.it
127.0.0.1 www.rossoalicve.it
127.0.0.1 rossoalicve.it
127.0.0.1 www.rossoalicw.it
127.0.0.1 rossoalicw.it
127.0.0.1 www.rossoalicwe.it
127.0.0.1 rossoalicwe.it
127.0.0.1 www.rossoalicxe.it
127.0.0.1 rossoalicxe.it
127.0.0.1 www.rossoalie.it
127.0.0.1 rossoalie.it
127.0.0.1 www.rossoaliice.it
127.0.0.1 rossoaliice.it
127.0.0.1 www.rossoalioce.it
127.0.0.1 rossoalioce.it
127.0.0.1 www.rossoalivce.it
127.0.0.1 rossoalivce.it
127.0.0.1 www.rossoalive.it
127.0.0.1 rossoalive.it
127.0.0.1 www.rossoalixce.it
127.0.0.1 rossoalixce.it
127.0.0.1 www.rossoalixe.it
127.0.0.1 rossoalixe.it
127.0.0.1 www.rossoalkice.it
127.0.0.1 rossoalkice.it
127.0.0.1 www.rossoallice.it
127.0.0.1 rossoallice.it
127.0.0.1 www.rossoaloce.it
127.0.0.1 rossoaloce.it
127.0.0.1 www.rossoaloice.it
127.0.0.1 rossoaloice.it
127.0.0.1 www.rossoaluce.it
127.0.0.1 rossoaluce.it
127.0.0.1 www.rossoaslice.it
127.0.0.1 rossoaslice.it
127.0.0.1 www.rossolice.it
127.0.0.1 rossolice.it
127.0.0.1 www.rossooalice.it
127.0.0.1 rossooalice.it
127.0.0.1 www.rossopalice.it
127.0.0.1 rossopalice.it
127.0.0.1 www.rossosalice.it
127.0.0.1 rossosalice.it
127.0.0.1 www.rosspalice.it
127.0.0.1 rosspalice.it
127.0.0.1 www.rosspoalice.it
127.0.0.1 rosspoalice.it
127.0.0.1 www.rosssoalice.it
127.0.0.1 rosssoalice.it
127.0.0.1 rotocasters.com
127.0.0.1 www.routenplaner.com
127.0.0.1 routenplaner.com
127.0.0.1 www.routenplaner-online.de
127.0.0.1 routenplaner-online.de
127.0.0.1 www.routenplaner-server.com
127.0.0.1 routenplaner-server.com
127.0.0.1 royalsearch.net
127.0.0.1 www.rrenitalia.it
127.0.0.1 rrenitalia.it
127.0.0.1 www.rrepubblica.it
127.0.0.1 rrepubblica.it
127.0.0.1 www.rrossoalice.it
127.0.0.1 rrossoalice.it
127.0.0.1 www.rrpubblica.it
127.0.0.1 rrpubblica.it
127.0.0.1 www.rsepubblica.it
127.0.0.1 rsepubblica.it
127.0.0.1 www.rssoalice.it
127.0.0.1 rssoalice.it
127.0.0.1 www.rsztriv-aaqada.com
127.0.0.1 rsztriv-aaqada.com
127.0.0.1 www.rsztriv-avxiz.biz
127.0.0.1 rsztriv-avxiz.biz
127.0.0.1 www.rtepubblica.it
127.0.0.1 rtepubblica.it
127.0.0.1 www.rtiscali.it
127.0.0.1 rtiscali.it
127.0.0.1 www.rtossoalice.it
127.0.0.1 rtossoalice.it
127.0.0.1 www.rtrenitalia.it
127.0.0.1 rtrenitalia.it
127.0.0.1 www.rtuttogratis.it
127.0.0.1 rtuttogratis.it
127.0.0.1 rub.to
127.0.0.1 runsearch.com
127.0.0.1 russiansponsor.com
127.0.0.1 russogay.com
127.0.0.1 ruworld.com
127.0.0.1 www.rwepubblica.it
127.0.0.1 rwepubblica.it
127.0.0.1 www.rzvonporn.com
127.0.0.1 rzvonporn.com
127.0.0.1 s0.thezirius.com
127.0.0.1 s1.bestmanage.org
127.0.0.1 s1.cookingluck.com
127.0.0.1 s1.thezirius.com
127.0.0.1 s1.truth-is-out-there.org
127.0.0.1 www.s1s1s1search.com
127.0.0.1 s1s1s1search.com
127.0.0.1 s2.bestmanage.org
127.0.0.1 s2.cookingluck.com
127.0.0.1 s2.exocrew.com
127.0.0.1 s2.thezirius.com
127.0.0.1 s2.truth-is-out-there.org
127.0.0.1 www.s2fnew.com
127.0.0.1 s2fnew.com
127.0.0.1 s3.bestmanage.org
127.0.0.1 s3.cookingluck.com
127.0.0.1 s3.thezirius.com
127.0.0.1 s3.truth-is-out-there.org
127.0.0.1 s4.bestmanage.org
127.0.0.1 s4.cookingluck.com
127.0.0.1 s4.thezirius.com
127.0.0.1 s4.truth-is-out-there.org
127.0.0.1 s5.bestmanage.org
127.0.0.1 s5.cookingluck.com
127.0.0.1 s5.thezirius.com
127.0.0.1 s5.truth-is-out-there.org
127.0.0.1 s59.cnzz.com
127.0.0.1 s6.bestmanage.org
127.0.0.1 s6.cookingluck.com
127.0.0.1 s6.thezirius.com
127.0.0.1 s6.truth-is-out-there.org
127.0.0.1 s7.bestmanage.org
127.0.0.1 s7.cookingluck.com
127.0.0.1 s7.thezirius.com
127.0.0.1 s7.truth-is-out-there.org
127.0.0.1 s8.bestmanage.org
127.0.0.1 s8.cookingluck.com
127.0.0.1 s8.thezirius.com
127.0.0.1 s8.truth-is-out-there.org
127.0.0.1 s9.bestmanage.org
127.0.0.1 s9.cookingluck.com
127.0.0.1 s9.thezirius.com
127.0.0.1 s9.truth-is-out-there.org
127.0.0.1 sacitylife.com
127.0.0.1 www.safeiepage.com
127.0.0.1 safeiepage.com
127.0.0.1 www.safenavweb.com
127.0.0.1 safenavweb.com
127.0.0.1 www.safe-sales.biz
127.0.0.1 safe-sales.biz
127.0.0.1 www.safetydefender.com
127.0.0.1 safetydefender.com
127.0.0.1 www.safetydownload.com
127.0.0.1 safetydownload.com
127.0.0.1 www.safetyhall.com
127.0.0.1 safetyhall.com
127.0.0.1 www.safetyhomepage.com
127.0.0.1 safetyhomepage.com
127.0.0.1 www.safetypropage.com
127.0.0.1 safetypropage.com
127.0.0.1 www.safetyuptodate.com
127.0.0.1 safetyuptodate.com
127.0.0.1 www.salitalia.it
127.0.0.1 salitalia.it
127.0.0.1 samplegals.com
127.0.0.1 samz.com
127.0.0.1 www.sandracounter.com
127.0.0.1 sandracounter.com
127.0.0.1 saoe.com
127.0.0.1 www.saretionhenfunhaandsuikin.com
127.0.0.1 saretionhenfunhaandsuikin.com
127.0.0.1 www.satisfactionclips.com
127.0.0.1 satisfactionclips.com
127.0.0.1 www.saupereva.it
127.0.0.1 saupereva.it
127.0.0.1 www.savehits.com
127.0.0.1 savehits.com
127.0.0.1 www.saveli.com
127.0.0.1 saveli.com
127.0.0.1 www.savestibet.com
127.0.0.1 savestibet.com
127.0.0.1 sbee.com
127.0.0.1 sbjr.com
127.0.0.1 sbnl.com
127.0.0.1 sbnt.com
127.0.0.1 sbssurvivor.com
127.0.0.1 sbvr.com
127.0.0.1 www.scanandrepair.com
127.0.0.1 scanandrepair.com
127.0.0.1 scanner.shredderscan.com
127.0.0.1 scarypix.com
127.0.0.1 scbm.com
127.0.0.1 sccdnet.com
127.0.0.1 schoolforest.com
127.0.0.1 www.schuldentipps.de
127.0.0.1 schuldentipps.de
127.0.0.1 sckr.com
127.0.0.1 scoobidoo.com
127.0.0.1 www.screensaver.it
127.0.0.1 screensaver.it
127.0.0.1 scripts.downloadv3.com
127.0.0.1 scrk.com
127.0.0.1 www.sd.ncast.cn
127.0.0.1 sd.ncast.cn
127.0.0.1 sdbot.n3.net
127.0.0.1 sdl.surfsidekick.com
127.0.0.1 sdry.com
127.0.0.1 www.sdupereva.it
127.0.0.1 sdupereva.it
127.0.0.1 se.errorsafe.com
127.0.0.1 www.search.findthewebsiteyouneed.com
127.0.0.1 search.findthewebsiteyouneed.com
127.0.0.1 www.search.getfound.com
127.0.0.1 search.getfound.com
127.0.0.1 search.ieplugin.com
127.0.0.1 search.imiserver.com
127.0.0.1 search.keyword.exeupdate.com
127.0.0.1 search.netzany.com
127.0.0.1 search.psn.cn
127.0.0.1 search.rub.to
127.0.0.1 search.shopnav.com
127.0.0.1 search.xrenoder.com
127.0.0.1 search-1.net
127.0.0.1 www.search101online.com
127.0.0.1 search101online.com
127.0.0.1 www.search123forme.com
127.0.0.1 search123forme.com
127.0.0.1 www.search200.com
127.0.0.1 search200.com
127.0.0.1 search-2003.com
127.0.0.1 www.search2find.biz
127.0.0.1 search2find.biz
127.0.0.1 www.search345quest.com
127.0.0.1 search345quest.com
127.0.0.1 search-777.com
127.0.0.1 search-about.net
127.0.0.1 searchaccurate.com
127.0.0.1 searchadultweb.com
127.0.0.1 searchalot.com
127.0.0.1 searchandbrowse.com
127.0.0.1 searchandclick.com
127.0.0.1 www.search-and-destroy.com
127.0.0.1 search-and-destroy.com
127.0.0.1 www.searchbee.net
127.0.0.1 searchbee.net
127.0.0.1 searchbutler.com
127.0.0.1 searchbutler.org
127.0.0.1 searchbuttler.com
127.0.0.1 searchby.net
127.0.0.1 searchcentrix.com
127.0.0.1 searchclick.cc
127.0.0.1 www.searchclickads.net
127.0.0.1 searchclickads.net
127.0.0.1 www.searchcolours.com
127.0.0.1 searchcolours.com
127.0.0.1 searchcomplete.com
127.0.0.1 www.search-daily.com
127.0.0.1 search-daily.com
127.0.0.1 searchdesire.com
127.0.0.1 www.searchdom.net
127.0.0.1 searchdom.net
127.0.0.1 searchdot.com
127.0.0.1 searchdot.net
127.0.0.1 www.searchdrive.info
127.0.0.1 searchdrive.info
127.0.0.1 www.searche.info
127.0.0.1 searche.info
127.0.0.1 www.search-empire.info
127.0.0.1 search-empire.info
127.0.0.1 searchenhancement.com
127.0.0.1 www.searcher.tgpie.com
127.0.0.1 searcher.tgpie.com
127.0.0.1 search-exe.com
127.0.0.1 searchexpander.com
127.0.0.1 search-explorer.net
127.0.0.1 searchfastnet.com
127.0.0.1 www.searchfeed.com
127.0.0.1 searchfeed.com
127.0.0.1 www.searchfindsearch.com
127.0.0.1 searchfindsearch.com
127.0.0.1 searchforge.com
127.0.0.1 www.searchfromyourbrowser.net
127.0.0.1 searchfromyourbrowser.net
127.0.0.1 www.search-galactosis.com
127.0.0.1 search-galactosis.com
127.0.0.1 searchgateway.net
127.0.0.1 search-hawk.com
127.0.0.1 www.searchingbooth.com
127.0.0.1 searchingbooth.com
127.0.0.1 searching-the-net.com
127.0.0.1 www.searchinmates.org
127.0.0.1 searchinmates.org
127.0.0.1 www.search-insulator.com
127.0.0.1 search-insulator.com
127.0.0.1 search-log.com
127.0.0.1 searchmadesafe.net
127.0.0.1 search-meta.com
127.0.0.1 searchmeta.md
127.0.0.1 www.searchmeta.net
127.0.0.1 searchmeta.net
127.0.0.1 searchmeta.ru
127.0.0.1 searchmeta.webhost.ru
127.0.0.1 www.searchmeup.biz
127.0.0.1 searchmeup.biz
127.0.0.1 www.searchmeup.com
127.0.0.1 searchmeup.com
127.0.0.1 www.searchmiracle.com
127.0.0.1 searchmiracle.com
127.0.0.1 search-motor.com
127.0.0.1 searchnow.ws
127.0.0.1 searchonfly.com
127.0.0.1 www.searchresult.net
127.0.0.1 searchresult.net
127.0.0.1 www.searchs.com
127.0.0.1 searchs.com
127.0.0.1 search-safe.com
127.0.0.1 www.search-sporadial.com
127.0.0.1 search-sporadial.com
127.0.0.1 searchsquire.com
127.0.0.1 www.searchtab.net
127.0.0.1 searchtab.net
127.0.0.1 searchtabs.net
127.0.0.1 www.searchtheworld4you.com
127.0.0.1 searchtheworld4you.com
127.0.0.1 search-to-find.com
127.0.0.1 www.searchtofind.net
127.0.0.1 searchtofind.net
127.0.0.1 www.search-true.com
127.0.0.1 search-true.com
127.0.0.1 searchv.com
127.0.0.1 www.searchweb2.com
127.0.0.1 searchweb2.com
127.0.0.1 www.searchwebzone.com
127.0.0.1 searchwebzone.com
127.0.0.1 search-what.net
127.0.0.1 searchwhatuwant.com
127.0.0.1 searchxl.com
127.0.0.1 searchxp.com
127.0.0.1 www.sebay.it
127.0.0.1 sebay.it
127.0.0.1 sebot.com
127.0.0.1 secdep.info
127.0.0.1 secondpower.com
127.0.0.1 secret-crush.com
127.0.0.1 www.secrettorich.com
127.0.0.1 secrettorich.com
127.0.0.1 secretz.diskretter.com
127.0.0.1 secure.drivecleaner.com
127.0.0.1 secure.errorsafe.com
127.0.0.1 secure.ucleaner.com
127.0.0.1 secure.winantispam.com
127.0.0.1 secure.winantispy.com
127.0.0.1 secure.winantivirus.com
127.0.0.1 securenp.org
127.0.0.1 www.securepccleaner.com
127.0.0.1 securepccleaner.com
127.0.0.1 www.secureserver3.com
127.0.0.1 secureserver3.com
127.0.0.1 www.securetoolbar.com
127.0.0.1 securetoolbar.com
127.0.0.1 www.securetoolbars.com
127.0.0.1 securetoolbars.com
127.0.0.1 www.secureyournet.biz
127.0.0.1 secureyournet.biz
127.0.0.1 www.securitybulletin.net
127.0.0.1 securitybulletin.net
127.0.0.1 www.securitycaution.com
127.0.0.1 securitycaution.com
127.0.0.1 www.securitycenteralerts.com
127.0.0.1 securitycenteralerts.com
127.0.0.1 www.securityfeature.com
127.0.0.1 securityfeature.com
127.0.0.1 www.securityindex.net
127.0.0.1 securityindex.net
127.0.0.1 www.securitylab.ru
127.0.0.1 securitylab.ru
127.0.0.1 www.securityplugins.com
127.0.0.1 securityplugins.com
127.0.0.1 www.securityprecaution.net
127.0.0.1 securityprecaution.net
127.0.0.1 www.securityupdatesite.com
127.0.0.1 securityupdatesite.com
127.0.0.1 www.securityuptodate.net
127.0.0.1 securityuptodate.net
127.0.0.1 security-warning.biz
127.0.0.1 www.securitywarnings.net
127.0.0.1 securitywarnings.net
127.0.0.1 seehardcore.com
127.0.0.1 www.seekporn.org
127.0.0.1 seekporn.org
127.0.0.1 seekseek.com
127.0.0.1 www.seektheglobe.com
127.0.0.1 seektheglobe.com
127.0.0.1 seekwell.net
127.0.0.1 www.sef516.greatbahamas.com
127.0.0.1 sef516.greatbahamas.com
127.0.0.1 seld.com
127.0.0.1 selfbookmark.com
127.0.0.1 selfbookmark.info
127.0.0.1 selfbookmark.net
127.0.0.1 selltraffic.biz
127.0.0.1 www.sense-super.com
127.0.0.1 sense-super.com
127.0.0.1 www.seobiz.us
127.0.0.1 seobiz.us
127.0.0.1 www.seorganisation.com
127.0.0.1 seorganisation.com
127.0.0.1 www.seproger.com
127.0.0.1 seproger.com
127.0.0.1 www.serialplayers.com
127.0.0.1 serialplayers.com
127.0.0.1 servedby.headlinesandnews.com
127.0.0.1 server-au.imrworldwide.com
127.0.0.1 www.serverc.org
127.0.0.1 serverc.org
127.0.0.1 service.multi-pops.com
127.0.0.1 www.servicevah.com
127.0.0.1 servicevah.com
127.0.0.1 settings.controlmeh.com
127.0.0.1 settings.gfxgraphics.net
127.0.0.1 settings.iconnectyou.biz
127.0.0.1 settings.imergeyou.com
127.0.0.1 settings.updatemysettings.com
127.0.0.1 setup.bestmanage.org
127.0.0.1 setup.jobusiness.org
127.0.0.1 setup.theoreon.com
127.0.0.1 setup.truth-is-out-there.org
127.0.0.1 sex.free4porno.net
127.0.0.1 www.sex18tube2008.com
127.0.0.1 sex18tube2008.com
127.0.0.1 www.sex2person.info
127.0.0.1 sex2person.info
127.0.0.1 sexarena.com
127.0.0.1 www.sexarena.org
127.0.0.1 sexarena.org
127.0.0.1 www.sexclipsdownload.com
127.0.0.1 sexclipsdownload.com
127.0.0.1 sex-coach.com
127.0.0.1 www.sexcodecstars.com
127.0.0.1 sexcodecstars.com
127.0.0.1 sex-explorer.com
127.0.0.1 sex-festival.com
127.0.0.1 sexfiles.nu
127.0.0.1 sexgalleries4all.com
127.0.0.1 www.sexicodecadult-n.com
127.0.0.1 sexicodecadult-n.com
127.0.0.1 www.sexicodecadult-s.com
127.0.0.1 sexicodecadult-s.com
127.0.0.1 www.sexicodecstars.com
127.0.0.1 sexicodecstars.com
127.0.0.1 sexmaniack.com
127.0.0.1 sexmoviesnet.com
127.0.0.1 www.sexmovsonline.com
127.0.0.1 sexmovsonline.com
127.0.0.1 sexocean.play-lolita.com
127.0.0.1 www.sexolymp.com
127.0.0.1 sexolymp.com
127.0.0.1 sexpatriot.net
127.0.0.1 www.sexpicsporn.com
127.0.0.1 sexpicsporn.com
127.0.0.1 sexpornonline.com
127.0.0.1 sexunique.net
127.0.0.1 sex-video-galleries.com
127.0.0.1 sexvideopro.com
127.0.0.1 www.sexxpassport.com
127.0.0.1 sexxpassport.com
127.0.0.1 www.sexxxpassport.com
127.0.0.1 sexxxpassport.com
127.0.0.1 sexy18.cc
127.0.0.1 sexycat.adult-host.org
127.0.0.1 www.sexycodecadult.com
127.0.0.1 sexycodecadult.com
127.0.0.1 sfbayfolkboats.com
127.0.0.1 sfonditalia.biz
127.0.0.1 sfux.com
127.0.0.1 sgirls.net
127.0.0.1 www.sgrunt.biz
127.0.0.1 sgrunt.biz
127.0.0.1 www.sh.ncast.cn
127.0.0.1 sh.ncast.cn
127.0.0.1 www.shareaza.click-new-download.com
127.0.0.1 shareaza.click-new-download.com
127.0.0.1 www.shareaza.com
127.0.0.1 shareaza.com
127.0.0.1 www.sharedgamesite.com
127.0.0.1 sharedgamesite.com
127.0.0.1 www.sharedmoviesite.com
127.0.0.1 sharedmoviesite.com
127.0.0.1 www.sharedtvsite.com
127.0.0.1 sharedtvsite.com
127.0.0.1 sharempeg.com
127.0.0.1 sheat.com
127.0.0.1 www.shemalepornmag.com
127.0.0.1 shemalepornmag.com
127.0.0.1 www.shemalespornmag.com
127.0.0.1 shemalespornmag.com
127.0.0.1 www.shockbabetv.com
127.0.0.1 shockbabetv.com
127.0.0.1 shopcards.net
127.0.0.1 shopknights.com
127.0.0.1 shopnav.com
127.0.0.1 www.shredderscan.com
127.0.0.1 shredderscan.com
127.0.0.1 www.shufukutsuru.com
127.0.0.1 shufukutsuru.com
127.0.0.1 www.shuixian.net
127.0.0.1 shuixian.net
127.0.0.1 sic02.com
127.0.0.1 www.sicheressystem.com
127.0.0.1 sicheressystem.com
127.0.0.1 sidefind.com
127.0.0.1 www.sigmacode.biz
127.0.0.1 sigmacode.biz
127.0.0.1 www.sigmadown.biz
127.0.0.1 sigmadown.biz
127.0.0.1 www.signupprocess.com
127.0.0.1 signupprocess.com
127.0.0.1 www.siiprogram.com
127.0.0.1 siiprogram.com
127.0.0.1 www.silvercodec.com
127.0.0.1 silvercodec.com
127.0.0.1 www.simpaticissimo.com
127.0.0.1 simpaticissimo.com
127.0.0.1 sinpussy.com
127.0.0.1 sintrader.com
127.0.0.1 www.sipereva.it
127.0.0.1 sipereva.it
127.0.0.1 sipo.com
127.0.0.1 sirh0t.blackhats.tc
127.0.0.1 www.sisdotnet.com
127.0.0.1 sisdotnet.com
127.0.0.1 www.sisperformance.com
127.0.0.1 sisperformance.com
127.0.0.1 site1.ru
127.0.0.1 www.siteentrance.net
127.0.0.1 siteentrance.net
127.0.0.1 www.site-entrance.net
127.0.0.1 site-entrance.net
127.0.0.1 www.siteentrances.com
127.0.0.1 siteentrances.com
127.0.0.1 www.sitekeygenerator.com
127.0.0.1 sitekeygenerator.com
127.0.0.1 www.sitesearchcentral.com
127.0.0.1 sitesearchcentral.com
127.0.0.1 www.sitesentrance.com
127.0.0.1 sitesentrance.com
127.0.0.1 www.sites-entrance.com
127.0.0.1 sites-entrance.com
127.0.0.1 www.sites-entrance.net
127.0.0.1 sites-entrance.net
127.0.0.1 sites-in-web.com
127.0.0.1 www.sitesticket.net
127.0.0.1 sitesticket.net
127.0.0.1 www.sitestickets.net
127.0.0.1 sitestickets.net
127.0.0.1 www.siteticket.net
127.0.0.1 siteticket.net
127.0.0.1 www.site-ticket.net
127.0.0.1 site-ticket.net
127.0.0.1 sitevictoria.com
127.0.0.1 www.siupereva.it
127.0.0.1 siupereva.it
127.0.0.1 sixroads.com
127.0.0.1 skakalka.ru
127.0.0.1 www.skeech.com
127.0.0.1 skeech.com
127.0.0.1 skoobidoo.com
127.0.0.1 www.skype-download-now.com
127.0.0.1 skype-download-now.com
127.0.0.1 www.skype-free-calls.com
127.0.0.1 skype-free-calls.com
127.0.0.1 www.skype-hq.com
127.0.0.1 skype-hq.com
127.0.0.1 www.skype-stop.com
127.0.0.1 skype-stop.com
127.0.0.1 slawsearch.com
127.0.0.1 slotch.com
127.0.0.1 slotchbar.com
127.0.0.1 slutmania.biz
127.0.0.1 www.smartprotect.info
127.0.0.1 smartprotect.info
127.0.0.1 www.smart-security.biz
127.0.0.1 smart-security.biz
127.0.0.1 smartsumo.com
127.0.0.1 smds.com
127.0.0.1 www.smetsys.net
127.0.0.1 smetsys.net
127.0.0.1 smileycentral.com
127.0.0.1 www.smtp.ru
127.0.0.1 smtp.ru
127.0.0.1 smutarchive.net
127.0.0.1 www.smutgates.com
127.0.0.1 smutgates.com
127.0.0.1 smutserver.com
127.0.0.1 www.snipernet.biz
127.0.0.1 snipernet.biz
127.0.0.1 www.softcodec.com
127.0.0.1 softcodec.com
127.0.0.1 www.softomate.com
127.0.0.1 softomate.com
127.0.0.1 softwarecenterz.com
127.0.0.1 www.software-club.com
127.0.0.1 software-club.com
127.0.0.1 www.softwareprofit.com
127.0.0.1 softwareprofit.com
127.0.0.1 www.softwarereferral.com
127.0.0.1 softwarereferral.com
127.0.0.1 www.softwaresite.com
127.0.0.1 softwaresite.com
127.0.0.1 www.softwebvideo.com
127.0.0.1 softwebvideo.com
127.0.0.1 solongas.com
127.0.0.1 www.somcompany.com
127.0.0.1 somcompany.com
127.0.0.1 www.somenudefuck.com
127.0.0.1 somenudefuck.com
127.0.0.1 www.some-standards.com
127.0.0.1 some-standards.com
127.0.0.1 sonomaevents.com
127.0.0.1 www.souljah.com
127.0.0.1 souljah.com
127.0.0.1 sp2fucked.biz
127.0.0.1 www.spacecodec.com
127.0.0.1 spacecodec.com
127.0.0.1 www.space-codec.com
127.0.0.1 space-codec.com
127.0.0.1 www.specialoems.com
127.0.0.1 specialoems.com
127.0.0.1 www.spereva.it
127.0.0.1 spereva.it
127.0.0.1 spermatrix.com
127.0.0.1 www.spicypornvideos.com
127.0.0.1 spicypornvideos.com
127.0.0.1 spidersearch.com
127.0.0.1 www.sploso.com
127.0.0.1 sploso.com
127.0.0.1 www.sponsor2.ucmore.com
127.0.0.1 sponsor2.ucmore.com
127.0.0.1 sportbooks-free4you.com
127.0.0.1 spros.com
127.0.0.1 www.spyadvanced.com
127.0.0.1 spyadvanced.com
127.0.0.1 www.spyanalyst.com
127.0.0.1 spyanalyst.com
127.0.0.1 spyass.com
127.0.0.1 www.spyaxe.biz
127.0.0.1 spyaxe.biz
127.0.0.1 www.spyaxe.com
127.0.0.1 spyaxe.com
127.0.0.1 www.spyaxe.net
127.0.0.1 spyaxe.net
127.0.0.1 www.spyaxesupport.com
127.0.0.1 spyaxesupport.com
127.0.0.1 www.spyaxeupdate.com
127.0.0.1 spyaxeupdate.com
127.0.0.1 www.spyboot.com
127.0.0.1 spyboot.com
127.0.0.1 www.spy-bot.com
127.0.0.1 spy-bot.com
127.0.0.1 www.spybot.reviewsit.net
127.0.0.1 spybot.reviewsit.net
127.0.0.1 www.spybot2007.com
127.0.0.1 spybot2007.com
127.0.0.1 www.spybot-2007.com
127.0.0.1 spybot-2007.com
127.0.0.1 www.spybotcom.com
127.0.0.1 spybotcom.com
127.0.0.1 www.spybotdownload-now.com
127.0.0.1 spybotdownload-now.com
127.0.0.1 www.spybot-free.com
127.0.0.1 spybot-free.com
127.0.0.1 www.spybot-free-scan.com
127.0.0.1 spybot-free-scan.com
127.0.0.1 www.spybot-ib.com
127.0.0.1 spybot-ib.com
127.0.0.1 www.spybot-now.com
127.0.0.1 spybot-now.com
127.0.0.1 spybotremover.net
127.0.0.1 www.spybot-scan.com
127.0.0.1 spybot-scan.com
127.0.0.1 www.spybot-sd.net
127.0.0.1 spybot-sd.net
127.0.0.1 www.spybot-sd-info.com
127.0.0.1 spybot-sd-info.com
127.0.0.1 spybotsearchudestroy.mega-downloads.net
127.0.0.1 www.spybot-uk.com
127.0.0.1 spybot-uk.com
127.0.0.1 www.spycontra.com
127.0.0.1 spycontra.com
127.0.0.1 www.spycrush.com
127.0.0.1 spycrush.com
127.0.0.1 www.spycut.com
127.0.0.1 spycut.com
127.0.0.1 www.spydawn.com
127.0.0.1 spydawn.com
127.0.0.1 www.spydeface.com
127.0.0.1 spydeface.com
127.0.0.1 www.spydefence.com
127.0.0.1 spydefence.com
127.0.0.1 www.spydefenderpro.com
127.0.0.1 spydefenderpro.com
127.0.0.1 www.spyfalcon.com
127.0.0.1 spyfalcon.com
127.0.0.1 www.spyfalconupdate.com
127.0.0.1 spyfalconupdate.com
127.0.0.1 www.spyheal.com
127.0.0.1 spyheal.com
127.0.0.1 www.spyiblock.com
127.0.0.1 spyiblock.com
127.0.0.1 www.spy-kill.com
127.0.0.1 spy-kill.com
127.0.0.1 www.spylocked.com
127.0.0.1 spylocked.com
127.0.0.1 www.spylog.com
127.0.0.1 spylog.com
127.0.0.1 www.spyofficer.com
127.0.0.1 spyofficer.com
127.0.0.1 www.spyonthis.net
127.0.0.1 spyonthis.net
127.0.0.1 spyorgy.net
127.0.0.1 www.spyot.info
127.0.0.1 spyot.info
127.0.0.1 www.spy-shield.com
127.0.0.1 spy-shield.com
127.0.0.1 www.spyshield.org
127.0.0.1 spyshield.org
127.0.0.1 spy-shredder.com
127.0.0.1 www.spy-sniper.com
127.0.0.1 spy-sniper.com
127.0.0.1 www.spysoldier.com
127.0.0.1 spysoldier.com
127.0.0.1 www.spytrooper.com
127.0.0.1 spytrooper.com
127.0.0.1 www.spywareavenger.com
127.0.0.1 spywareavenger.com
127.0.0.1 www.spyware-best.com
127.0.0.1 spyware-best.com
127.0.0.1 www.spywarebot.com
127.0.0.1 spywarebot.com
127.0.0.1 www.spywarebot.hop.clickbank.net
127.0.0.1 spywarebot.hop.clickbank.net
127.0.0.1 www.spywarebott.com
127.0.0.1 spywarebott.com
127.0.0.1 www.spywarebot-t.com
127.0.0.1 spywarebot-t.com
127.0.0.1 www.spyware-browser.com
127.0.0.1 spyware-browser.com
127.0.0.1 www.spywarecommander.com
127.0.0.1 spywarecommander.com
127.0.0.1 www.spywaredeluxe.com
127.0.0.1 spywaredeluxe.com
127.0.0.1 www.spywaredisinfector.com
127.0.0.1 spywaredisinfector.com
127.0.0.1 www.spywareisolator.com
127.0.0.1 spywareisolator.com
127.0.0.1 www.spywareknight.com
127.0.0.1 spywareknight.com
127.0.0.1 www.spywarelabs.com
127.0.0.1 spywarelabs.com
127.0.0.1 www.spywareno.com
127.0.0.1 spywareno.com
127.0.0.1 www.spywarequake.com
127.0.0.1 spywarequake.com
127.0.0.1 www.spywarequake.info
127.0.0.1 spywarequake.info
127.0.0.1 www.spywareremoval.ws
127.0.0.1 spywareremoval.ws
127.0.0.1 www.spyware-removal-tools.info
127.0.0.1 spyware-removal-tools.info
127.0.0.1 www.spywareremover.com
127.0.0.1 spywareremover.com
127.0.0.1 www.spyware-remover-comparisons.com
127.0.0.1 spyware-remover-comparisons.com
127.0.0.1 www.spyware-remover-reviews.net
127.0.0.1 spyware-remover-reviews.net
127.0.0.1 www.spywareremoversite.com
127.0.0.1 spywareremoversite.com
127.0.0.1 www.spywarescraper.com
127.0.0.1 spywarescraper.com
127.0.0.1 www.spyware-secure.com
127.0.0.1 spyware-secure.com
127.0.0.1 www.spywaresheriff.com
127.0.0.1 spywaresheriff.com
127.0.0.1 www.spywares-removal.info
127.0.0.1 spywares-removal.info
127.0.0.1 www.spywarestop.com
127.0.0.1 spywarestop.com
127.0.0.1 www.spyware-stop.com
127.0.0.1 spyware-stop.com
127.0.0.1 spywarestop.marketplaces4u.com
127.0.0.1 www.spywarestops.net
127.0.0.1 spywarestops.net
127.0.0.1 www.spywarestopssite.com
127.0.0.1 spywarestopssite.com
127.0.0.1 www.spywarestrike.com
127.0.0.1 spywarestrike.com
127.0.0.1 www.spywarevanish.com
127.0.0.1 spywarevanish.com
127.0.0.1 www.spywarewizard.net
127.0.0.1 spywarewizard.net
127.0.0.1 www.spywarexp.com
127.0.0.1 spywarexp.com
127.0.0.1 www.spywarezapper.com
127.0.0.1 spywarezapper.com
127.0.0.1 sqwire.com
127.0.0.1 s-redirect.com
127.0.0.1 www.srfgate.com
127.0.0.1 srfgate.com
127.0.0.1 srib.com
127.0.0.1 srng.net
127.0.0.1 srox.com
127.0.0.1 srsf.com
127.0.0.1 srv.warez.com
127.0.0.1 ss.panet.org
127.0.0.1 ssaw.com
127.0.0.1 ssby.com
127.0.0.1 st.bestoffersnetworks.com
127.0.0.1 www.stable2.com
127.0.0.1 stable2.com
127.0.0.1 staceyowens.com
127.0.0.1 stacistaxx.com
127.0.0.1 stacystaxx.com
127.0.0.1 www.standardinternet.com
127.0.0.1 standardinternet.com
127.0.0.1 www.starcleaningservice.com.au
127.0.0.1 starcleaningservice.com.au
127.0.0.1 www.starsdoor.com
127.0.0.1 starsdoor.com
127.0.0.1 www.start-downloading.com
127.0.0.1 start-downloading.com
127.0.0.1 www.startguard.net
127.0.0.1 startguard.net
127.0.0.1 startium.com
127.0.0.1 www.start-seite.com
127.0.0.1 start-seite.com
127.0.0.1 start-space.com
127.0.0.1 startsurfing.com
127.0.0.1 www.starzvideos.net
127.0.0.1 starzvideos.net
127.0.0.1 static.callinghome.biz
127.0.0.1 www.static.zangocash.com
127.0.0.1 static.zangocash.com
127.0.0.1 www.stats.cashdeluxe.net
127.0.0.1 stats.cashdeluxe.net
127.0.0.1 www.statwebreports.us
127.0.0.1 statwebreports.us
127.0.0.1 steamycock.com
127.0.0.1 www.stejax.pl
127.0.0.1 stejax.pl
127.0.0.1 sterva.com
127.0.0.1 stevecashdollar.com
127.0.0.1 www.stompspyware.com
127.0.0.1 stompspyware.com
127.0.0.1 stop-tracking.biz
127.0.0.1 stopvotefraud.com
127.0.0.1 stopxxxpics.com
127.0.0.1 www.storageprotector.com
127.0.0.1 storageprotector.com
127.0.0.1 storage-tasp.com
127.0.0.1 www.stormcodec.net
127.0.0.1 stormcodec.net
127.0.0.1 www.strcodec.com
127.0.0.1 strcodec.com
127.0.0.1 www.streampornvideos.com
127.0.0.1 streampornvideos.com
127.0.0.1 www.streamxs.ws
127.0.0.1 streamxs.ws
127.0.0.1 strekoza.com
127.0.0.1 www.stromverbrauch.de
127.0.0.1 stromverbrauch.de
127.0.0.1 studioaperto.net
127.0.0.1 stuffstore.com
127.0.0.1 www.stuff-your-ipod.com
127.0.0.1 stuff-your-ipod.com
127.0.0.1 www.stvfirm.com
127.0.0.1 stvfirm.com
127.0.0.1 www.stvg.info
127.0.0.1 stvg.info
127.0.0.1 styleclickink.com
127.0.0.1 subtle1.spywarebot.hop.clickbank.net
127.0.0.1 www.sudoku.de
127.0.0.1 sudoku.de
127.0.0.1 www.sudoku-jetzt.de
127.0.0.1 sudoku-jetzt.de
127.0.0.1 www.sudoku-welt.com
127.0.0.1 sudoku-welt.com
127.0.0.1 www.sudoplanet.com
127.0.0.1 sudoplanet.com
127.0.0.1 www.suereva.it
127.0.0.1 suereva.it
127.0.0.1 www.suipereva.it
127.0.0.1 suipereva.it
127.0.0.1 summercollins.com
127.0.0.1 summitcross.com
127.0.0.1 www.suoereva.it
127.0.0.1 suoereva.it
127.0.0.1 www.suopereva.it
127.0.0.1 suopereva.it
127.0.0.1 www.supeereva.it
127.0.0.1 supeereva.it
127.0.0.1 www.supeeva.it
127.0.0.1 supeeva.it
127.0.0.1 www.superadultfriend.com
127.0.0.1 superadultfriend.com
127.0.0.1 superbahamas.com
127.0.0.1 www.superbgirlz.com
127.0.0.1 superbgirlz.com
127.0.0.1 www.supercocklol.com
127.0.0.1 supercocklol.com
127.0.0.1 www.supercodec.com
127.0.0.1 supercodec.com
127.0.0.1 www.superea.it
127.0.0.1 superea.it
127.0.0.1 www.supereba.it
127.0.0.1 supereba.it
127.0.0.1 www.superebva.it
127.0.0.1 superebva.it
127.0.0.1 www.superecva.it
127.0.0.1 superecva.it
127.0.0.1 www.supereeva.it
127.0.0.1 supereeva.it
127.0.0.1 www.supererva.it
127.0.0.1 supererva.it
127.0.0.1 www.superev.it
127.0.0.1 superev.it
127.0.0.1 www.superevaq.it
127.0.0.1 superevaq.it
127.0.0.1 www.superevaw.it
127.0.0.1 superevaw.it
127.0.0.1 www.superevaz.it
127.0.0.1 superevaz.it
127.0.0.1 www.superevba.it
127.0.0.1 superevba.it
127.0.0.1 www.superevca.it
127.0.0.1 superevca.it
127.0.0.1 www.superevsa.it
127.0.0.1 superevsa.it
127.0.0.1 www.superevva.it
127.0.0.1 superevva.it
127.0.0.1 www.superevw.it
127.0.0.1 superevw.it
127.0.0.1 www.superevz.it
127.0.0.1 superevz.it
127.0.0.1 www.superewva.it
127.0.0.1 superewva.it
127.0.0.1 www.supernet.speedserv.com
127.0.0.1 supernet.speedserv.com
127.0.0.1 www.superporncity.com
127.0.0.1 superporncity.com
127.0.0.1 www.superreva.it
127.0.0.1 superreva.it
127.0.0.1 www.super-servers.net
127.0.0.1 super-servers.net
127.0.0.1 supersexmachine.com
127.0.0.1 www.supersexpass.com
127.0.0.1 supersexpass.com
127.0.0.1 super-spider.com
127.0.0.1 www.superteva.it
127.0.0.1 superteva.it
127.0.0.1 superwebsearch.com
127.0.0.1 super-websearch.com
127.0.0.1 www.superweva.it
127.0.0.1 superweva.it
127.0.0.1 superwp.by.ru
127.0.0.1 www.superwva.it
127.0.0.1 superwva.it
127.0.0.1 www.supeteva.it
127.0.0.1 supeteva.it
127.0.0.1 www.supetreva.it
127.0.0.1 supetreva.it
127.0.0.1 www.supewreva.it
127.0.0.1 supewreva.it
127.0.0.1 www.supoereva.it
127.0.0.1 supoereva.it
127.0.0.1 www.suppereva.it
127.0.0.1 suppereva.it
127.0.0.1 www.support.365soft.info
127.0.0.1 support.365soft.info
127.0.0.1 support.winantivirus.com
127.0.0.1 www.suprereva.it
127.0.0.1 suprereva.it
127.0.0.1 supret.com
127.0.0.1 www.supreva.it
127.0.0.1 supreva.it
127.0.0.1 www.suprnova.cn
127.0.0.1 suprnova.cn
127.0.0.1 www.supwereva.it
127.0.0.1 supwereva.it
127.0.0.1 www.supwreva.it
127.0.0.1 supwreva.it
127.0.0.1 www.sureadult.com
127.0.0.1 sureadult.com
127.0.0.1 www.sureseeker.com
127.0.0.1 sureseeker.com
127.0.0.1 www.surfaccuracy.com
127.0.0.1 surfaccuracy.com
127.0.0.1 surferbar.com
127.0.0.1 www.surfsidekick.com
127.0.0.1 surfsidekick.com
127.0.0.1 surj.com
127.0.0.1 www.suupereva.it
127.0.0.1 suupereva.it
127.0.0.1 www.suypereva.it
127.0.0.1 suypereva.it
127.0.0.1 suzannebrecht.com
127.0.0.1 www.sverner.info
127.0.0.1 sverner.info
127.0.0.1 www.svideocodec.com
127.0.0.1 svideocodec.com
127.0.0.1 sweeteenz.com
127.0.0.1 www.swfcompressor.com
127.0.0.1 swfcompressor.com
127.0.0.1 www.swfinstrument.com
127.0.0.1 swfinstrument.com
127.0.0.1 www.swfplugin.com
127.0.0.1 swfplugin.com
127.0.0.1 www.swfutility.com
127.0.0.1 swfutility.com
127.0.0.1 www.swz2006.to.8866.org
127.0.0.1 swz2006.to.8866.org
127.0.0.1 www.sxload.com
127.0.0.1 sxload.com
127.0.0.1 www.sypereva.it
127.0.0.1 sypereva.it
127.0.0.1 www.sysdepannage.com
127.0.0.1 sysdepannage.com
127.0.0.1 www.syserrors.com
127.0.0.1 syserrors.com
127.0.0.1 www.syskontroller.com
127.0.0.1 syskontroller.com
127.0.0.1 www.syslibero.com
127.0.0.1 syslibero.com
127.0.0.1 www.sysnetsecurity.com
127.0.0.1 sysnetsecurity.com
127.0.0.1 www.sysnetsecurity.net
127.0.0.1 sysnetsecurity.net
127.0.0.1 www.sysprocedure.com
127.0.0.1 sysprocedure.com
127.0.0.1 www.sysprotect.com
127.0.0.1 sysprotect.com
127.0.0.1 www.syssecuritypage.com
127.0.0.1 syssecuritypage.com
127.0.0.1 www.syssecuritysite.net
127.0.0.1 syssecuritysite.net
127.0.0.1 www.systemdoctor.com
127.0.0.1 systemdoctor.com
127.0.0.1 www.systemordnare.com
127.0.0.1 systemordnare.com
127.0.0.1 www.systemstable.com
127.0.0.1 systemstable.com
127.0.0.1 www.systemupdates.net
127.0.0.1 systemupdates.net
127.0.0.1 www.syupereva.it
127.0.0.1 syupereva.it
127.0.0.1 t.rack.cc
127.0.0.1 t058.com
127.0.0.1 www.t8iscali.it
127.0.0.1 t8iscali.it
127.0.0.1 www.t9iscali.it
127.0.0.1 t9iscali.it
127.0.0.1 tacil.org
127.0.0.1 www.tamotua.com
127.0.0.1 tamotua.com
127.0.0.1 tangounion.com
127.0.0.1 www.targetsaver.com
127.0.0.1 targetsaver.com
127.0.0.1 tastethemusic.com
127.0.0.1 www.tattoo-paradies.de
127.0.0.1 tattoo-paradies.de
127.0.0.1 www.tattoo-server.com
127.0.0.1 tattoo-server.com
127.0.0.1 www.tattoos-paradies.de
127.0.0.1 tattoos-paradies.de
127.0.0.1 tax-refund4you.com
127.0.0.1 www.tbcode.com
127.0.0.1 tbcode.com
127.0.0.1 tbvg.com
127.0.0.1 tdak.com
127.0.0.1 tdko.com
127.0.0.1 tdmy.com
127.0.0.1 tech-jobs.ws
127.0.0.1 www.technicalcontact.com
127.0.0.1 technicalcontact.com
127.0.0.1 technology-related.com
127.0.0.1 teen-biz.com
127.0.0.1 teenhost.net
127.0.0.1 www.teenmonster.com
127.0.0.1 teenmonster.com
127.0.0.1 teen-pic-post.com
127.0.0.1 teenpornosex.com
127.0.0.1 teens4free.net
127.0.0.1 teensact.com
127.0.0.1 www.teensexfans.com
127.0.0.1 teensexfans.com
127.0.0.1 teensgate.com
127.0.0.1 teensguru.com
127.0.0.1 www.teenspornmag.com
127.0.0.1 teenspornmag.com
127.0.0.1 teenswamp.com
127.0.0.1 tefs.com
127.0.0.1 www.telecharger-avast.com
127.0.0.1 telecharger-avast.com
127.0.0.1 www.temptationclips.com
127.0.0.1 temptationclips.com
127.0.0.1 www.tepubblica.it
127.0.0.1 tepubblica.it
127.0.0.1 terafinder.com
127.0.0.1 www.teslaplus.com
127.0.0.1 teslaplus.com
127.0.0.1 testosterone-birth-control.com
127.0.0.1 tfil.com
127.0.0.1 www.tfiscali.it
127.0.0.1 tfiscali.it
127.0.0.1 www.tgazzetta.it
127.0.0.1 tgazzetta.it
127.0.0.1 www.tgiscali.it
127.0.0.1 tgiscali.it
127.0.0.1 www.tgoogle.it
127.0.0.1 tgoogle.it
127.0.0.1 tgp-4-you.com
127.0.0.1 www.tgpie.com
127.0.0.1 tgpie.com
127.0.0.1 www.thank-q.info
127.0.0.1 thank-q.info
127.0.0.1 www.the.007guard.com
127.0.0.1 the.007guard.com
127.0.0.1 www.the818search-co.com
127.0.0.1 the818search-co.com
127.0.0.1 www.theadulteye.com
127.0.0.1 theadulteye.com
127.0.0.1 www.theaimonline.com
127.0.0.1 theaimonline.com
127.0.0.1 www.the-codec.com
127.0.0.1 the-codec.com
127.0.0.1 the-exit.com
127.0.0.1 thefakejournal.com
127.0.0.1 www.theguardservices.com
127.0.0.1 theguardservices.com
127.0.0.1 the-huns-yellow-pages.com
127.0.0.1 thehuy.net
127.0.0.1 www.thelimewiredownload.com
127.0.0.1 thelimewiredownload.com
127.0.0.1 www.themymoviessite.com
127.0.0.1 themymoviessite.com
127.0.0.1 thenewsearch.com
127.0.0.1 www.thenuker.com
127.0.0.1 thenuker.com
127.0.0.1 www.theoreon.com
127.0.0.1 theoreon.com
127.0.0.1 www.the-programsportal.com
127.0.0.1 the-programsportal.com
127.0.0.1 theproxy.org
127.0.0.1 www.thereall.realfet.com
127.0.0.1 thereall.realfet.com
127.0.0.1 therealsearch.com
127.0.0.1 www.thesafebar.com
127.0.0.1 thesafebar.com
127.0.0.1 www.thesafetytool.com
127.0.0.1 thesafetytool.com
127.0.0.1 www.thesearchs.com
127.0.0.1 thesearchs.com
127.0.0.1 www.thespamblock.com
127.0.0.1 thespamblock.com
127.0.0.1 www.thespybot.com
127.0.0.1 thespybot.com
127.0.0.1 www.thespyguard.com
127.0.0.1 thespyguard.com
127.0.0.1 www.thespywaredetective.com
127.0.0.1 thespywaredetective.com
127.0.0.1 thesten.com
127.0.0.1 www.thesuperxxx.com
127.0.0.1 thesuperxxx.com
127.0.0.1 www.the-ticket.net
127.0.0.1 the-ticket.net
127.0.0.1 www.thezirius.com
127.0.0.1 thezirius.com
127.0.0.1 www.think-adz.com
127.0.0.1 think-adz.com
127.0.0.1 www.think-adz2.com
127.0.0.1 think-adz2.com
127.0.0.1 thinstall.abetterinternet.com
127.0.0.1 www.thiscali.it
127.0.0.1 thiscali.it
127.0.0.1 www.thisfreemovies.com
127.0.0.1 thisfreemovies.com
127.0.0.1 thko.com
127.0.0.1 thornleygroup.com
127.0.0.1 www.ti8scali.it
127.0.0.1 ti8scali.it
127.0.0.1 www.ti9scali.it
127.0.0.1 ti9scali.it
127.0.0.1 www.tiacali.it
127.0.0.1 tiacali.it
127.0.0.1 www.tiascali.it
127.0.0.1 tiascali.it
127.0.0.1 www.ticali.it
127.0.0.1 ticali.it
127.0.0.1 www.tidcali.it
127.0.0.1 tidcali.it
127.0.0.1 www.tidscali.it
127.0.0.1 tidscali.it
127.0.0.1 www.tiere-infos.de
127.0.0.1 tiere-infos.de
127.0.0.1 www.tiiscali.it
127.0.0.1 tiiscali.it
127.0.0.1 www.tijscali.it
127.0.0.1 tijscali.it
127.0.0.1 www.tikscali.it
127.0.0.1 tikscali.it
127.0.0.1 www.tilscali.it
127.0.0.1 tilscali.it
127.0.0.1 tings.org
127.0.0.1 www.tinybar.com
127.0.0.1 tinybar.com
127.0.0.1 www.tioscali.it
127.0.0.1 tioscali.it
127.0.0.1 www.tisacali.it
127.0.0.1 tisacali.it
127.0.0.1 www.tisacli.it
127.0.0.1 tisacli.it
127.0.0.1 www.tiscaali.it
127.0.0.1 tiscaali.it
127.0.0.1 www.tiscail.it
127.0.0.1 tiscail.it
127.0.0.1 www.tiscaki.it
127.0.0.1 tiscaki.it
127.0.0.1 www.tiscakli.it
127.0.0.1 tiscakli.it
127.0.0.1 www.tiscal8.it
127.0.0.1 tiscal8.it
127.0.0.1 www.tiscal9.it
127.0.0.1 tiscal9.it
127.0.0.1 www.tiscalii.it
127.0.0.1 tiscalii.it
127.0.0.1 www.tiscalij.it
127.0.0.1 tiscalij.it
127.0.0.1 www.tiscalik.it
127.0.0.1 tiscalik.it
127.0.0.1 www.tiscalil.it
127.0.0.1 tiscalil.it
127.0.0.1 www.tiscaliu.it
127.0.0.1 tiscaliu.it
127.0.0.1 www.tiscalji.it
127.0.0.1 tiscalji.it
127.0.0.1 www.tiscalk.it
127.0.0.1 tiscalk.it
127.0.0.1 www.tiscalki.it
127.0.0.1 tiscalki.it
127.0.0.1 www.tiscalli.it
127.0.0.1 tiscalli.it
127.0.0.1 www.tiscalo.it
127.0.0.1 tiscalo.it
127.0.0.1 www.tiscaloi.it
127.0.0.1 tiscaloi.it
127.0.0.1 www.tiscalui.it
127.0.0.1 tiscalui.it
127.0.0.1 www.tiscaoi.it
127.0.0.1 tiscaoi.it
127.0.0.1 www.tiscaoli.it
127.0.0.1 tiscaoli.it
127.0.0.1 www.tiscaqli.it
127.0.0.1 tiscaqli.it
127.0.0.1 www.tiscasli.it
127.0.0.1 tiscasli.it
127.0.0.1 www.tiscawli.it
127.0.0.1 tiscawli.it
127.0.0.1 www.tiscaxli.it
127.0.0.1 tiscaxli.it
127.0.0.1 www.tiscazli.it
127.0.0.1 tiscazli.it
127.0.0.1 www.tiscdali.it
127.0.0.1 tiscdali.it
127.0.0.1 www.tiscfali.it
127.0.0.1 tiscfali.it
127.0.0.1 www.tisclai.it
127.0.0.1 tisclai.it
127.0.0.1 www.tiscli.it
127.0.0.1 tiscli.it
127.0.0.1 www.tiscqali.it
127.0.0.1 tiscqali.it
127.0.0.1 www.tiscqli.it
127.0.0.1 tiscqli.it
127.0.0.1 www.tiscsali.it
127.0.0.1 tiscsali.it
127.0.0.1 www.tiscsli.it
127.0.0.1 tiscsli.it
127.0.0.1 www.tiscvali.it
127.0.0.1 tiscvali.it
127.0.0.1 www.tiscwali.it
127.0.0.1 tiscwali.it
127.0.0.1 www.tiscxali.it
127.0.0.1 tiscxali.it
127.0.0.1 www.tisczali.it
127.0.0.1 tisczali.it
127.0.0.1 www.tisczli.it
127.0.0.1 tisczli.it
127.0.0.1 www.tisdcali.it
127.0.0.1 tisdcali.it
127.0.0.1 www.tisecali.it
127.0.0.1 tisecali.it
127.0.0.1 www.tisfcali.it
127.0.0.1 tisfcali.it
127.0.0.1 www.tisscali.it
127.0.0.1 tisscali.it
127.0.0.1 www.tisvcali.it
127.0.0.1 tisvcali.it
127.0.0.1 www.tiswcali.it
127.0.0.1 tiswcali.it
127.0.0.1 www.tisxali.it
127.0.0.1 tisxali.it
127.0.0.1 www.tisxcali.it
127.0.0.1 tisxcali.it
127.0.0.1 www.titanmotors.com
127.0.0.1 titanmotors.com
127.0.0.1 titanvision.com
127.0.0.1 titsianna.com
127.0.0.1 tit-x.com
127.0.0.1 www.tiuscali.it
127.0.0.1 tiuscali.it
127.0.0.1 www.tiwcali.it
127.0.0.1 tiwcali.it
127.0.0.1 www.tiwscali.it
127.0.0.1 tiwscali.it
127.0.0.1 www.tixcali.it
127.0.0.1 tixcali.it
127.0.0.1 www.tixscali.it
127.0.0.1 tixscali.it
127.0.0.1 www.tizscali.it
127.0.0.1 tizscali.it
127.0.0.1 tjar.com
127.0.0.1 tjaw.com
127.0.0.1 tjdo.com
127.0.0.1 tjem.com
127.0.0.1 tjgo.com
127.0.0.1 www.tjiscali.it
127.0.0.1 tjiscali.it
127.0.0.1 www.tkiscali.it
127.0.0.1 tkiscali.it
127.0.0.1 www.tliscali.it
127.0.0.1 tliscali.it
127.0.0.1 www.tns-counter.ru
127.0.0.1 tns-counter.ru
127.0.0.1 www.todays3xmovies.com
127.0.0.1 todays3xmovies.com
127.0.0.1 www.todaysfreeclips.com
127.0.0.1 todaysfreeclips.com
127.0.0.1 www.todaywarnings.com
127.0.0.1 todaywarnings.com
127.0.0.1 toddhayes.com
127.0.0.1 www.toiscali.it
127.0.0.1 toiscali.it
127.0.0.1 www.tongji123.org
127.0.0.1 tongji123.org
127.0.0.1 tonyadam.spywarebot.hop.clickbank.net
127.0.0.1 www.toogle.it
127.0.0.1 toogle.it
127.0.0.1 www.toohs.com
127.0.0.1 toohs.com
127.0.0.1 www.toolbar.azebar.com
127.0.0.1 toolbar.azebar.com
127.0.0.1 toolbar.cc
127.0.0.1 www.toolbar3.trafficgeneration.biz
127.0.0.1 toolbar3.trafficgeneration.biz
127.0.0.1 www.toolbar5.trafficgeneration.biz
127.0.0.1 toolbar5.trafficgeneration.biz
127.0.0.1 www.toolbarbest.biz
127.0.0.1 toolbarbest.biz
127.0.0.1 www.toolbarbucks.biz
127.0.0.1 toolbarbucks.biz
127.0.0.1 toolbarcash.com
127.0.0.1 www.toolbardollars.biz
127.0.0.1 toolbardollars.biz
127.0.0.1 toolbarpartner.com
127.0.0.1 www.toolbartraff.biz
127.0.0.1 toolbartraff.biz
127.0.0.1 www.toolsjambo.com
127.0.0.1 toolsjambo.com
127.0.0.1 www.toolster.de
127.0.0.1 toolster.de
127.0.0.1 tooncomics.com
127.0.0.1 toon-comics.com
127.0.0.1 www.top100drugs.info
127.0.0.1 top100drugs.info
127.0.0.1 www.top-banners.com
127.0.0.1 top-banners.com
127.0.0.1 www.topbrowsing.com
127.0.0.1 topbrowsing.com
127.0.0.1 www.topconverting.com
127.0.0.1 topconverting.com
127.0.0.1 www.topmovzonline.com
127.0.0.1 topmovzonline.com
127.0.0.1 www.topmp3choices.com
127.0.0.1 topmp3choices.com
127.0.0.1 www.topportalsite.org
127.0.0.1 topportalsite.org
127.0.0.1 www.topsearcher.com
127.0.0.1 topsearcher.com
127.0.0.1 www.topsecuritypage.com
127.0.0.1 topsecuritypage.com
127.0.0.1 www.topsecuritysite.net
127.0.0.1 topsecuritysite.net
127.0.0.1 www.topsite.us
127.0.0.1 topsite.us
127.0.0.1 www.topsites.us
127.0.0.1 topsites.us
127.0.0.1 www.topsitez.us
127.0.0.1 topsitez.us
127.0.0.1 www.topsmutclips.com
127.0.0.1 topsmutclips.com
127.0.0.1 www.topsoftwarefeed.com
127.0.0.1 topsoftwarefeed.com
127.0.0.1 topx.cc
127.0.0.1 www.topxxxvidz.com
127.0.0.1 topxxxvidz.com
127.0.0.1 torc.com
127.0.0.1 www.toriii.cc
127.0.0.1 toriii.cc
127.0.0.1 www.toscali.it
127.0.0.1 toscali.it
127.0.0.1 www.toseeka.com
127.0.0.1 toseeka.com
127.0.0.1 www.tossoalice.it
127.0.0.1 tossoalice.it
127.0.0.1 www.totalvelocity.com
127.0.0.1 totalvelocity.com
127.0.0.1 www.touchnsearch.com
127.0.0.1 touchnsearch.com
127.0.0.1 www.trackhits.cc
127.0.0.1 trackhits.cc
127.0.0.1 tracktraff.cc
127.0.0.1 traff.justcount.net
127.0.0.1 www.traff5all.biz
127.0.0.1 traff5all.biz
127.0.0.1 www.traffbest.biz
127.0.0.1 traffbest.biz
127.0.0.1 www.traffic-acc.com
127.0.0.1 traffic-acc.com
127.0.0.1 trafficback.com
127.0.0.1 www.trafficgeneration.biz
127.0.0.1 trafficgeneration.biz
127.0.0.1 www.trafficroup.com
127.0.0.1 trafficroup.com
127.0.0.1 www.traffic-ssl1.com
127.0.0.1 traffic-ssl1.com
127.0.0.1 trafficswitcher.com
127.0.0.1 www.traffsale1.biz
127.0.0.1 traffsale1.biz
127.0.0.1 www.traffstats.biz
127.0.0.1 traffstats.biz
127.0.0.1 www.traffweb1.biz
127.0.0.1 traffweb1.biz
127.0.0.1 www.transaction-id.com
127.0.0.1 transaction-id.com
127.0.0.1 www.trauergedichte.de
127.0.0.1 trauergedichte.de
127.0.0.1 travel.picture-posters.com
127.0.0.1 www.trebitalia.it
127.0.0.1 trebitalia.it
127.0.0.1 www.treenitalia.it
127.0.0.1 treenitalia.it
127.0.0.1 www.treitalia.it
127.0.0.1 treitalia.it
127.0.0.1 www.tremnitalia.it
127.0.0.1 tremnitalia.it
127.0.0.1 www.treniralia.it
127.0.0.1 treniralia.it
127.0.0.1 www.trenitaalia.it
127.0.0.1 trenitaalia.it
127.0.0.1 www.trenitaia.it
127.0.0.1 trenitaia.it
127.0.0.1 www.trenitakia.it
127.0.0.1 trenitakia.it
127.0.0.1 www.trenitaliaa.it
127.0.0.1 trenitaliaa.it
127.0.0.1 www.trenitaliaq.it
127.0.0.1 trenitaliaq.it
127.0.0.1 www.trenitalias.it
127.0.0.1 trenitalias.it
127.0.0.1 www.trenitaliaz.it
127.0.0.1 trenitaliaz.it
127.0.0.1 www.trenitaliia.it
127.0.0.1 trenitaliia.it
127.0.0.1 www.trenitalis.it
127.0.0.1 trenitalis.it
127.0.0.1 www.trenitalisa.it
127.0.0.1 trenitalisa.it
127.0.0.1 www.trenitallia.it
127.0.0.1 trenitallia.it
127.0.0.1 www.trenitaloa.it
127.0.0.1 trenitaloa.it
127.0.0.1 www.trenitalua.it
127.0.0.1 trenitalua.it
127.0.0.1 www.trenitralia.it
127.0.0.1 trenitralia.it
127.0.0.1 www.trenitslia.it
127.0.0.1 trenitslia.it
127.0.0.1 www.trenittalia.it
127.0.0.1 trenittalia.it
127.0.0.1 www.treniutalia.it
127.0.0.1 treniutalia.it
127.0.0.1 www.treniyalia.it
127.0.0.1 treniyalia.it
127.0.0.1 www.trenmitalia.it
127.0.0.1 trenmitalia.it
127.0.0.1 www.trennitalia.it
127.0.0.1 trennitalia.it
127.0.0.1 www.trenotalia.it
127.0.0.1 trenotalia.it
127.0.0.1 www.trentalia.it
127.0.0.1 trentalia.it
127.0.0.1 www.trenutalia.it
127.0.0.1 trenutalia.it
127.0.0.1 www.trepubblica.it
127.0.0.1 trepubblica.it
127.0.0.1 www.trernitalia.it
127.0.0.1 trernitalia.it
127.0.0.1 www.trewnitalia.it
127.0.0.1 trewnitalia.it
127.0.0.1 trial.updates.winsoftware.com
127.0.0.1 www.triscali.it
127.0.0.1 triscali.it
127.0.0.1 www.trojanerfilter.com
127.0.0.1 trojanerfilter.com
127.0.0.1 www.trojansfilter.com
127.0.0.1 trojansfilter.com
127.0.0.1 www.trojansfiltre.com
127.0.0.1 trojansfiltre.com
127.0.0.1 www.trojanskiller.com
127.0.0.1 trojanskiller.com
127.0.0.1 www.troonety.biz
127.0.0.1 troonety.biz
127.0.0.1 www.trossoalice.it
127.0.0.1 trossoalice.it
127.0.0.1 www.trrenitalia.it
127.0.0.1 trrenitalia.it
127.0.0.1 www.trtenitalia.it
127.0.0.1 trtenitalia.it
127.0.0.1 www.truecodec.com
127.0.0.1 truecodec.com
127.0.0.1 www.true-counter.com
127.0.0.1 true-counter.com
127.0.0.1 true-portal.com
127.0.0.1 www.trustedantivirus.com
127.0.0.1 trustedantivirus.com
127.0.0.1 www.trustedprotection.com
127.0.0.1 trustedprotection.com
127.0.0.1 www.truth-is-out-there.org
127.0.0.1 truth-is-out-there.org
127.0.0.1 www.truttogratis.it
127.0.0.1 truttogratis.it
127.0.0.1 trytechnical.com
127.0.0.1 www.tscali.it
127.0.0.1 tscali.it
127.0.0.1 www.tscodec.com
127.0.0.1 tscodec.com
127.0.0.1 www.tsmfirm.com
127.0.0.1 tsmfirm.com
127.0.0.1 tsx.org
127.0.0.1 www.ttiscali.it
127.0.0.1 ttiscali.it
127.0.0.1 www.ttrenitalia.it
127.0.0.1 ttrenitalia.it
127.0.0.1 www.tttogratis.it
127.0.0.1 tttogratis.it
127.0.0.1 www.ttuttogratis.it
127.0.0.1 ttuttogratis.it
127.0.0.1 www.tuiscali.it
127.0.0.1 tuiscali.it
127.0.0.1 www.tuksolution.com
127.0.0.1 tuksolution.com
127.0.0.1 www.turbocodec.com
127.0.0.1 turbocodec.com
127.0.0.1 www.turbocodec.net
127.0.0.1 turbocodec.net
127.0.0.1 www.turtogratis.it
127.0.0.1 turtogratis.it
127.0.0.1 www.tutogratis.it
127.0.0.1 tutogratis.it
127.0.0.1 www.tutorial-hq.com
127.0.0.1 tutorial-hq.com
127.0.0.1 www.tutrogratis.it
127.0.0.1 tutrogratis.it
127.0.0.1 www.tuttgratis.it
127.0.0.1 tuttgratis.it
127.0.0.1 www.tuttoavolonta.com
127.0.0.1 tuttoavolonta.com
127.0.0.1 www.tuttofratis.it
127.0.0.1 tuttofratis.it
127.0.0.1 www.tuttogeratis.it
127.0.0.1 tuttogeratis.it
127.0.0.1 www.tuttograatis.it
127.0.0.1 tuttograatis.it
127.0.0.1 www.tuttograis.it
127.0.0.1 tuttograis.it
127.0.0.1 www.tuttograris.it
127.0.0.1 tuttograris.it
127.0.0.1 www.tuttograti.it
127.0.0.1 tuttograti.it
127.0.0.1 www.tuttogratia.it
127.0.0.1 tuttogratia.it
127.0.0.1 www.tuttogratias.it
127.0.0.1 tuttogratias.it
127.0.0.1 www.tuttogratiis.it
127.0.0.1 tuttogratiis.it
127.0.0.1 www.tuttogratisa.it
127.0.0.1 tuttogratisa.it
127.0.0.1 www.tuttogratiss.it
127.0.0.1 tuttogratiss.it
127.0.0.1 www.tuttogratos.it
127.0.0.1 tuttogratos.it
127.0.0.1 www.tuttograts.it
127.0.0.1 tuttograts.it
127.0.0.1 www.tuttograttis.it
127.0.0.1 tuttograttis.it
127.0.0.1 www.tuttogratus.it
127.0.0.1 tuttogratus.it
127.0.0.1 www.tuttograyis.it
127.0.0.1 tuttograyis.it
127.0.0.1 www.tuttogrratis.it
127.0.0.1 tuttogrratis.it
127.0.0.1 www.tuttogrstis.it
127.0.0.1 tuttogrstis.it
127.0.0.1 www.tuttogrtatis.it
127.0.0.1 tuttogrtatis.it
127.0.0.1 www.tuttogtratis.it
127.0.0.1 tuttogtratis.it
127.0.0.1 www.tuttohratis.it
127.0.0.1 tuttohratis.it
127.0.0.1 www.tuttoigratis.it
127.0.0.1 tuttoigratis.it
127.0.0.1 www.tuttoogratis.it
127.0.0.1 tuttoogratis.it
127.0.0.1 www.tuttopgratis.it
127.0.0.1 tuttopgratis.it
127.0.0.1 www.tuttoratis.it
127.0.0.1 tuttoratis.it
127.0.0.1 www.tuttpgratis.it
127.0.0.1 tuttpgratis.it
127.0.0.1 www.tutttogratis.it
127.0.0.1 tutttogratis.it
127.0.0.1 www.tuttyogratis.it
127.0.0.1 tuttyogratis.it
127.0.0.1 www.tutyogratis.it
127.0.0.1 tutyogratis.it
127.0.0.1 www.tutytogratis.it
127.0.0.1 tutytogratis.it
127.0.0.1 www.tuuttogratis.it
127.0.0.1 tuuttogratis.it
127.0.0.1 www.tuvcompany.com
127.0.0.1 tuvcompany.com
127.0.0.1 www.tuytogratis.it
127.0.0.1 tuytogratis.it
127.0.0.1 tv.180solutions.com
127.0.0.1 www.tvadvanced.com
127.0.0.1 tvadvanced.com
127.0.0.1 www.tv-auf-dem-pc.de
127.0.0.1 tv-auf-dem-pc.de
127.0.0.1 www.tvcodec.com
127.0.0.1 tvcodec.com
127.0.0.1 www.tv-codec.com
127.0.0.1 tv-codec.com
127.0.0.1 www.tv-codecs.com
127.0.0.1 tv-codecs.com
127.0.0.1 www.tv-en-pc.es
127.0.0.1 tv-en-pc.es
127.0.0.1 www.tvnowsite.com
127.0.0.1 tvnowsite.com
127.0.0.1 www.tvsatellitepourpc.com
127.0.0.1 tvsatellitepourpc.com
127.0.0.1 www.tvscodec.com
127.0.0.1 tvscodec.com
127.0.0.1 www.tvshowcollection.com
127.0.0.1 tvshowcollection.com
127.0.0.1 www.tv-sur-pc.com
127.0.0.1 tv-sur-pc.com
127.0.0.1 www.tw7890.com
127.0.0.1 tw7890.com
127.0.0.1 www.two4ew.com
127.0.0.1 two4ew.com
127.0.0.1 www.tyiscali.it
127.0.0.1 tyiscali.it
127.0.0.1 www.type2find.com
127.0.0.1 type2find.com
127.0.0.1 www.tyttogratis.it
127.0.0.1 tyttogratis.it
127.0.0.1 www.tzxsj.com
127.0.0.1 tzxsj.com
127.0.0.1 u.webbuying.net
127.0.0.1 u-239.com
127.0.0.1 u45.cx
127.0.0.1 u46.cx
127.0.0.1 u47.cc
127.0.0.1 u48.cc
127.0.0.1 www.u7u.cn
127.0.0.1 u7u.cn
127.0.0.1 www.uc8010.com
127.0.0.1 uc8010.com
127.0.0.1 www.ucleaner.com
127.0.0.1 ucleaner.com
127.0.0.1 www.ucmal.com
127.0.0.1 ucmal.com
127.0.0.1 ucmore.com
127.0.0.1 www.udefender.com
127.0.0.1 udefender.com
127.0.0.1 www.ueornaaqada.com
127.0.0.1 ueornaaqada.com
127.0.0.1 www.ueornavxiz.biz
127.0.0.1 ueornavxiz.biz
127.0.0.1 www.ueornmbkkhmf.biz
127.0.0.1 ueornmbkkhmf.biz
127.0.0.1 www.ueorn-rsztriv.com
127.0.0.1 ueorn-rsztriv.com
127.0.0.1 www.ueorn-vtvcp.com
127.0.0.1 ueorn-vtvcp.com
127.0.0.1 www.ueornygco.com
127.0.0.1 ueornygco.com
127.0.0.1 www.ueornymct.com
127.0.0.1 ueornymct.com
127.0.0.1 ufindall.click-now.net
127.0.0.1 www.ufixer.com
127.0.0.1 ufixer.com
127.0.0.1 www.uglyphotos.net
127.0.0.1 uglyphotos.net
127.0.0.1 www.uibo.it
127.0.0.1 uibo.it
127.0.0.1 www.uige.it
127.0.0.1 uige.it
127.0.0.1 www.uimi.it
127.0.0.1 uimi.it
127.0.0.1 www.uincodec.com
127.0.0.1 uincodec.com
127.0.0.1 www.uinimi.it
127.0.0.1 uinimi.it
127.0.0.1 www.uipd.it
127.0.0.1 uipd.it
127.0.0.1 www.uipg.it
127.0.0.1 uipg.it
127.0.0.1 www.uito.it
127.0.0.1 uito.it
127.0.0.1 www.ukiee.com
127.0.0.1 ukiee.com
127.0.0.1 ulink13.dudu.com
127.0.0.1 ulink7.dudu.com
127.0.0.1 ulog.systemdoctor.com
127.0.0.1 ulog.winantivirus.com
127.0.0.1 www.ultimatemp3player.com
127.0.0.1 ultimatemp3player.com
127.0.0.1 ultimateprotect.com
127.0.0.1 www.ultimatevideosite.com
127.0.0.1 ultimatevideosite.com
127.0.0.1 www.ultracodec.com
127.0.0.1 ultracodec.com
127.0.0.1 www.ultrahqcodec.com
127.0.0.1 ultrahqcodec.com
127.0.0.1 ultraload.net
127.0.0.1 umaxsearch.com
127.0.0.1 www.umibo.it
127.0.0.1 umibo.it
127.0.0.1 www.umige.it
127.0.0.1 umige.it
127.0.0.1 www.umimi.it
127.0.0.1 umimi.it
127.0.0.1 www.umipd.it
127.0.0.1 umipd.it
127.0.0.1 www.umipv.it
127.0.0.1 umipv.it
127.0.0.1 www.umnibo.it
127.0.0.1 umnibo.it
127.0.0.1 www.unbo.it
127.0.0.1 unbo.it
127.0.0.1 www.uncj.filetretporn.com
127.0.0.1 uncj.filetretporn.com
127.0.0.1 underagehost.com
127.0.0.1 une-autre-france.com
127.0.0.1 www.unge.it
127.0.0.1 unge.it
127.0.0.1 www.unibno.it
127.0.0.1 unibno.it
127.0.0.1 www.unie.it
127.0.0.1 unie.it
127.0.0.1 www.uniformpornmag.com
127.0.0.1 uniformpornmag.com
127.0.0.1 www.unig.it
127.0.0.1 unig.it
127.0.0.1 unigays.com
127.0.0.1 www.unihomepg.com
127.0.0.1 unihomepg.com
127.0.0.1 www.unii.it
127.0.0.1 unii.it
127.0.0.1 www.unini.it
127.0.0.1 unini.it
127.0.0.1 www.unionseek.com
127.0.0.1 unionseek.com
127.0.0.1 www.unionsms.net
127.0.0.1 unionsms.net
127.0.0.1 unipages.cc
127.0.0.1 www.unitedreporters.org
127.0.0.1 unitedreporters.org
127.0.0.1 unitedstates.rub.to
127.0.0.1 www.univo.it
127.0.0.1 univo.it
127.0.0.1 www.unknownip.com
127.0.0.1 unknownip.com
127.0.0.1 www.unlimite.net
127.0.0.1 unlimite.net
127.0.0.1 www.unlimitedmp3downloads.com
127.0.0.1 unlimitedmp3downloads.com
127.0.0.1 www.unlimitedtvshowdownload.com
127.0.0.1 unlimitedtvshowdownload.com
127.0.0.1 www.unmi.it
127.0.0.1 unmi.it
127.0.0.1 www.unmibo.it
127.0.0.1 unmibo.it
127.0.0.1 www.unobo.it
127.0.0.1 unobo.it
127.0.0.1 www.unpd.it
127.0.0.1 unpd.it
127.0.0.1 www.unpg.it
127.0.0.1 unpg.it
127.0.0.1 www.unto.it
127.0.0.1 unto.it
127.0.0.1 www.unubo.it
127.0.0.1 unubo.it
127.0.0.1 up2you.ru
127.0.0.1 upd.lop.com
127.0.0.1 upd.zone-media.com
127.0.0.1 update.680180.net
127.0.0.1 update.shareaza.com
127.0.0.1 www.updatemysettings.com
127.0.0.1 updatemysettings.com
127.0.0.1 updates.spywarequake.com
127.0.0.1 www.upereva.it
127.0.0.1 upereva.it
127.0.0.1 uploads.180solutions.com
127.0.0.1 www.upspiral.com
127.0.0.1 upspiral.com
127.0.0.1 www.uptodateprotect.com
127.0.0.1 uptodateprotect.com
127.0.0.1 www.uptodatesecurity.com
127.0.0.1 uptodatesecurity.com
127.0.0.1 www.uptofind.com
127.0.0.1 uptofind.com
127.0.0.1 upx.tsx.org
127.0.0.1 uralitel.ru
127.0.0.1 www.urgentsystemupdate.biz
127.0.0.1 urgentsystemupdate.biz
127.0.0.1 www.urgentsystemupdate.com
127.0.0.1 urgentsystemupdate.com
127.0.0.1 www.url.cpvfeed.com
127.0.0.1 url.cpvfeed.com
127.0.0.1 urlstat.com
127.0.0.1 urlstat.ru
127.0.0.1 ursie.net
127.0.0.1 www.usecodec.com
127.0.0.1 usecodec.com
127.0.0.1 usefullsoft.net
127.0.0.1 www.usefulwebtool.info
127.0.0.1 usefulwebtool.info
127.0.0.1 www.use-play.com
127.0.0.1 use-play.com
127.0.0.1 user1.12-26.net
127.0.0.1 user1.12-27.net
127.0.0.1 user1.isee080.net
127.0.0.1 utahsweet.com
127.0.0.1 www.utiledeprotection.com
127.0.0.1 utiledeprotection.com
127.0.0.1 utils.errorsafe.com
127.0.0.1 utils.winantivirus.com
127.0.0.1 www.utils.winfixer.com
127.0.0.1 utils.winfixer.com
127.0.0.1 utopicportal.com
127.0.0.1 uusocialjustice.org
127.0.0.1 www.uvu-channel.com
127.0.0.1 uvu-channel.com
127.0.0.1 www.uwan2.com
127.0.0.1 uwan2.com
127.0.0.1 www.uydsiygeds.com
127.0.0.1 uydsiygeds.com
127.0.0.1 www.uzoogle.com
127.0.0.1 uzoogle.com
127.0.0.1 www.uzupa.com
127.0.0.1 uzupa.com
127.0.0.1 v-224.com
127.0.0.1 www.v61.com
127.0.0.1 v61.com
127.0.0.1 www.v8irgilio.it
127.0.0.1 v8irgilio.it
127.0.0.1 www.v8rgilio.it
127.0.0.1 v8rgilio.it
127.0.0.1 www.v9irgilio.it
127.0.0.1 v9irgilio.it
127.0.0.1 www.v9rgilio.it
127.0.0.1 v9rgilio.it
127.0.0.1 www.vac-soft.com
127.0.0.1 vac-soft.com
127.0.0.1 www.vacwebsoft.com
127.0.0.1 vacwebsoft.com
127.0.0.1 www.vadesrunhdefunnjansdeikin.com
127.0.0.1 vadesrunhdefunnjansdeikin.com
127.0.0.1 vaginpics.com
127.0.0.1 valmyers.com
127.0.0.1 www.vapochille.com
127.0.0.1 vapochille.com
127.0.0.1 www.vaserjungenfujinas.com
127.0.0.1 vaserjungenfujinas.com
127.0.0.1 www.vaulimited.com
127.0.0.1 vaulimited.com
127.0.0.1 www.vaxcodec.com
127.0.0.1 vaxcodec.com
127.0.0.1 www.vaxdownload.com
127.0.0.1 vaxdownload.com
127.0.0.1 www.vaxobject.com
127.0.0.1 vaxobject.com
127.0.0.1 www.vaxobjectinstall.com
127.0.0.1 vaxobjectinstall.com
127.0.0.1 www.vbirgilio.it
127.0.0.1 vbirgilio.it
127.0.0.1 www.vcirgilio.it
127.0.0.1 vcirgilio.it
127.0.0.1 www.vcodec.com
127.0.0.1 vcodec.com
127.0.0.1 www.v-codec.com
127.0.0.1 v-codec.com
127.0.0.1 www.vcodec2007.com
127.0.0.1 vcodec2007.com
127.0.0.1 www.vcorriere.it
127.0.0.1 vcorriere.it
127.0.0.1 vegas-free.com
127.0.0.1 vegbuy.com
127.0.0.1 veloventures.com
127.0.0.1 verkaufen.wegvonviren.com
127.0.0.1 www.verkehrsprofi.com
127.0.0.1 verkehrsprofi.com
127.0.0.1 www.vertionkinhunfenrunhasde.com
127.0.0.1 vertionkinhunfenrunhasde.com
127.0.0.1 www.verwandschafts-test.de
127.0.0.1 verwandschafts-test.de
127.0.0.1 veryeasysearch.com
127.0.0.1 verzila.com
127.0.0.1 vesbiz.biz
127.0.0.1 www.veyyhlucwa.net
127.0.0.1 veyyhlucwa.net
127.0.0.1 www.vfirgilio.it
127.0.0.1 vfirgilio.it
127.0.0.1 www.vgazzetta.it
127.0.0.1 vgazzetta.it
127.0.0.1 www.vgirgilio.it
127.0.0.1 vgirgilio.it
127.0.0.1 www.vgoogle.it
127.0.0.1 vgoogle.it
127.0.0.1 www.vi4gilio.it
127.0.0.1 vi4gilio.it
127.0.0.1 www.vi4rgilio.it
127.0.0.1 vi4rgilio.it
127.0.0.1 www.vi5gilio.it
127.0.0.1 vi5gilio.it
127.0.0.1 www.vi5rgilio.it
127.0.0.1 vi5rgilio.it
127.0.0.1 www.vi8rgilio.it
127.0.0.1 vi8rgilio.it
127.0.0.1 www.vi9rgilio.it
127.0.0.1 vi9rgilio.it
127.0.0.1 www.vicodec.com
127.0.0.1 vicodec.com
127.0.0.1 victoriaadam.com
127.0.0.1 www.vidaccess.net
127.0.0.1 vidaccess.net
127.0.0.1 www.vidcodecs.com
127.0.0.1 vidcodecs.com
127.0.0.1 www.videoaccessactivex.com
127.0.0.1 videoaccessactivex.com
127.0.0.1 www.videoactivexlist.com
127.0.0.1 videoactivexlist.com
127.0.0.1 www.videoactivexmode.com
127.0.0.1 videoactivexmode.com
127.0.0.1 www.videoactivexnote.com
127.0.0.1 videoactivexnote.com
127.0.0.1 www.videoactivexsetup.com
127.0.0.1 videoactivexsetup.com
127.0.0.1 www.videoactivexsoft.com
127.0.0.1 videoactivexsoft.com
127.0.0.1 www.videoactivexsoftware.com
127.0.0.1 videoactivexsoftware.com
127.0.0.1 www.videoadaptation.com
127.0.0.1 videoadaptation.com
127.0.0.1 www.videoaxdata.com
127.0.0.1 videoaxdata.com
127.0.0.1 www.videoaxdownload.com
127.0.0.1 videoaxdownload.com
127.0.0.1 www.videoaxobject.com
127.0.0.1 videoaxobject.com
127.0.0.1 www.videoaxproject.com
127.0.0.1 videoaxproject.com
127.0.0.1 www.videoaxsoftware.com
127.0.0.1 videoaxsoftware.com
127.0.0.1 www.videoaxsolution.com
127.0.0.1 videoaxsolution.com
127.0.0.1 videocategories.com
127.0.0.1 www.video-clips.in
127.0.0.1 video-clips.in
127.0.0.1 www.videoobjectax.com
127.0.0.1 videoobjectax.com
127.0.0.1 www.videoobjectmedia.com
127.0.0.1 videoobjectmedia.com
127.0.0.1 www.videoplayersite.com
127.0.0.1 videoplayersite.com
127.0.0.1 www.videos-access.com
127.0.0.1 videos-access.com
127.0.0.1 www.videosaccess.net
127.0.0.1 videosaccess.net
127.0.0.1 www.videoscodec.com
127.0.0.1 videoscodec.com
127.0.0.1 www.videosfan.com
127.0.0.1 videosfan.com
127.0.0.1 www.videosoftonline.com
127.0.0.1 videosoftonline.com
127.0.0.1 www.videosoftwareax.com
127.0.0.1 videosoftwareax.com
127.0.0.1 www.videossoftware.com
127.0.0.1 videossoftware.com
127.0.0.1 www.videowebproject.com
127.0.0.1 videowebproject.com
127.0.0.1 www.videowebsoft.com
127.0.0.1 videowebsoft.com
127.0.0.1 www.videozapping.com
127.0.0.1 videozapping.com
127.0.0.1 www.vidrgilio.it
127.0.0.1 vidrgilio.it
127.0.0.1 www.vids-access.com
127.0.0.1 vids-access.com
127.0.0.1 www.vidscodec.com
127.0.0.1 vidscodec.com
127.0.0.1 www.vidsfest.com
127.0.0.1 vidsfest.com
127.0.0.1 www.viegilio.it
127.0.0.1 viegilio.it
127.0.0.1 www.viergilio.it
127.0.0.1 viergilio.it
127.0.0.1 www.viewdevice.com
127.0.0.1 viewdevice.com
127.0.0.1 www.viewimageonline.com
127.0.0.1 viewimageonline.com
127.0.0.1 www.viewmpgdevice.com
127.0.0.1 viewmpgdevice.com
127.0.0.1 www.viewutility.com
127.0.0.1 viewutility.com
127.0.0.1 www.vifgilio.it
127.0.0.1 vifgilio.it
127.0.0.1 www.vifrgilio.it
127.0.0.1 vifrgilio.it
127.0.0.1 www.vigrgilio.it
127.0.0.1 vigrgilio.it
127.0.0.1 www.vigrilio.it
127.0.0.1 vigrilio.it
127.0.0.1 www.vijrgilio.it
127.0.0.1 vijrgilio.it
127.0.0.1 www.vikrgilio.it
127.0.0.1 vikrgilio.it
127.0.0.1 www.vilrgilio.it
127.0.0.1 vilrgilio.it
127.0.0.1 www.viorgilio.it
127.0.0.1 viorgilio.it
127.0.0.1 www.vipcodecvip.com
127.0.0.1 vipcodecvip.com
127.0.0.1 www.vipru.com
127.0.0.1 vipru.com
127.0.0.1 www.vir4gilio.it
127.0.0.1 vir4gilio.it
127.0.0.1 www.vir5gilio.it
127.0.0.1 vir5gilio.it
127.0.0.1 www.viralurl.com
127.0.0.1 viralurl.com
127.0.0.1 www.virbgilio.it
127.0.0.1 virbgilio.it
127.0.0.1 www.virbilio.it
127.0.0.1 virbilio.it
127.0.0.1 www.virdgilio.it
127.0.0.1 virdgilio.it
127.0.0.1 www.viregilio.it
127.0.0.1 viregilio.it
127.0.0.1 www.virfgilio.it
127.0.0.1 virfgilio.it
127.0.0.1 www.virg8ilio.it
127.0.0.1 virg8ilio.it
127.0.0.1 www.virg8lio.it
127.0.0.1 virg8lio.it
127.0.0.1 www.virg9ilio.it
127.0.0.1 virg9ilio.it
127.0.0.1 www.virg9lio.it
127.0.0.1 virg9lio.it
127.0.0.1 www.virgbilio.it
127.0.0.1 virgbilio.it
127.0.0.1 www.virgfilio.it
127.0.0.1 virgfilio.it
127.0.0.1 www.virghilio.it
127.0.0.1 virghilio.it
127.0.0.1 www.virgi8lio.it
127.0.0.1 virgi8lio.it
127.0.0.1 www.virgi9lio.it
127.0.0.1 virgi9lio.it
127.0.0.1 www.virgiilo.it
127.0.0.1 virgiilo.it
127.0.0.1 www.virgiio.it
127.0.0.1 virgiio.it
127.0.0.1 www.virgijlio.it
127.0.0.1 virgijlio.it
127.0.0.1 www.virgiklio.it
127.0.0.1 virgiklio.it
127.0.0.1 www.virgil8io.it
127.0.0.1 virgil8io.it
127.0.0.1 www.virgil9io.it
127.0.0.1 virgil9io.it
127.0.0.1 www.virgili0.it
127.0.0.1 virgili0.it
127.0.0.1 www.virgili8o.it
127.0.0.1 virgili8o.it
127.0.0.1 www.virgili9.it
127.0.0.1 virgili9.it
127.0.0.1 www.virgili9o.it
127.0.0.1 virgili9o.it
127.0.0.1 www.virgilijo.it
127.0.0.1 virgilijo.it
127.0.0.1 www.virgiliko.it
127.0.0.1 virgiliko.it
127.0.0.1 www.virgilil.it
127.0.0.1 virgilil.it
127.0.0.1 www.virgililo.it
127.0.0.1 virgililo.it
127.0.0.1 www.virgilio0.it
127.0.0.1 virgilio0.it
127.0.0.1 www.virgilio9.it
127.0.0.1 virgilio9.it
127.0.0.1 www.virgilioi.it
127.0.0.1 virgilioi.it
127.0.0.1 www.virgiliok.it
127.0.0.1 virgiliok.it
127.0.0.1 www.virgiliol.it
127.0.0.1 virgiliol.it
127.0.0.1 www.virgiliop.it
127.0.0.1 virgiliop.it
127.0.0.1 www.virgilipo.it
127.0.0.1 virgilipo.it
127.0.0.1 www.virgiliuo.it
127.0.0.1 virgiliuo.it
127.0.0.1 www.virgiljio.it
127.0.0.1 virgiljio.it
127.0.0.1 www.virgilkio.it
127.0.0.1 virgilkio.it
127.0.0.1 www.virgiloio.it
127.0.0.1 virgiloio.it
127.0.0.1 www.virgiloo.it
127.0.0.1 virgiloo.it
127.0.0.1 www.virgilpio.it
127.0.0.1 virgilpio.it
127.0.0.1 www.virgiluio.it
127.0.0.1 virgiluio.it
127.0.0.1 www.virgiluo.it
127.0.0.1 virgiluo.it
127.0.0.1 virgin-tgp.net
127.0.0.1 www.virgioio.it
127.0.0.1 virgioio.it
127.0.0.1 www.virgiolio.it
127.0.0.1 virgiolio.it
127.0.0.1 www.virgiplio.it
127.0.0.1 virgiplio.it
127.0.0.1 www.virgiulio.it
127.0.0.1 virgiulio.it
127.0.0.1 www.virgjilio.it
127.0.0.1 virgjilio.it
127.0.0.1 www.virgkilio.it
127.0.0.1 virgkilio.it
127.0.0.1 www.virgklio.it
127.0.0.1 virgklio.it
127.0.0.1 www.virglilio.it
127.0.0.1 virglilio.it
127.0.0.1 www.virgoilio.it
127.0.0.1 virgoilio.it
127.0.0.1 www.virgtilio.it
127.0.0.1 virgtilio.it
127.0.0.1 www.virguilio.it
127.0.0.1 virguilio.it
127.0.0.1 www.virgvilio.it
127.0.0.1 virgvilio.it
127.0.0.1 www.virgyilio.it
127.0.0.1 virgyilio.it
127.0.0.1 www.virhgilio.it
127.0.0.1 virhgilio.it
127.0.0.1 www.virprotect.com
127.0.0.1 virprotect.com
127.0.0.1 www.virtgilio.it
127.0.0.1 virtgilio.it
127.0.0.1 www.virtilio.it
127.0.0.1 virtilio.it
127.0.0.1 www.virtualcodec.com
127.0.0.1 virtualcodec.com
127.0.0.1 www.virtual-ticket.net
127.0.0.1 virtual-ticket.net
127.0.0.1 www.virusburst.com
127.0.0.1 virusburst.com
127.0.0.1 www.viruscrusher.com
127.0.0.1 viruscrusher.com
127.0.0.1 www.virusdifesa.com
127.0.0.1 virusdifesa.com
127.0.0.1 www.virusforsvar.com
127.0.0.1 virusforsvar.com
127.0.0.1 www.virusgarde.com
127.0.0.1 virusgarde.com
127.0.0.1 www.virusheat.com
127.0.0.1 virusheat.com
127.0.0.1 www.virushunter.com
127.0.0.1 virushunter.com
127.0.0.1 www.virusisolator.com
127.0.0.1 virusisolator.com
127.0.0.1 www.virus-isolator.com
127.0.0.1 virus-isolator.com
127.0.0.1 www.virusnuke.com
127.0.0.1 virusnuke.com
127.0.0.1 virusprotectpro.com
127.0.0.1 www.virusranger.com
127.0.0.1 virusranger.com
127.0.0.1 www.virusrescue.com
127.0.0.1 virusrescue.com
127.0.0.1 www.virusscansite.com
127.0.0.1 virusscansite.com
127.0.0.1 www.virusschlacht.com
127.0.0.1 virusschlacht.com
127.0.0.1 www.virusvakt.com
127.0.0.1 virusvakt.com
127.0.0.1 www.virvgilio.it
127.0.0.1 virvgilio.it
127.0.0.1 www.virvilio.it
127.0.0.1 virvilio.it
127.0.0.1 www.virygilio.it
127.0.0.1 virygilio.it
127.0.0.1 vitamins-for-each.com
127.0.0.1 www.vitrgilio.it
127.0.0.1 vitrgilio.it
127.0.0.1 www.viurgilio.it
127.0.0.1 viurgilio.it
127.0.0.1 www.vivacodec.net
127.0.0.1 vivacodec.net
127.0.0.1 www.vjirgilio.it
127.0.0.1 vjirgilio.it
127.0.0.1 www.vkirgilio.it
127.0.0.1 vkirgilio.it
127.0.0.1 www.vkrgilio.it
127.0.0.1 vkrgilio.it
127.0.0.1 www.vlirgilio.it
127.0.0.1 vlirgilio.it
127.0.0.1 www.voghp.com
127.0.0.1 voghp.com
127.0.0.1 void.truth-is-out-there.org
127.0.0.1 www.voirgilio.it
127.0.0.1 voirgilio.it
127.0.0.1 www.vorlagen-archiv.com
127.0.0.1 vorlagen-archiv.com
127.0.0.1 www.vorlagen-paradies.de
127.0.0.1 vorlagen-paradies.de
127.0.0.1 www.vorlagen-world.de
127.0.0.1 vorlagen-world.de
127.0.0.1 www.vorriere.it
127.0.0.1 vorriere.it
127.0.0.1 votehowe.org
127.0.0.1 www.vother.info
127.0.0.1 vother.info
127.0.0.1 www.votreenton.biz
127.0.0.1 votreenton.biz
127.0.0.1 vparivalka.com
127.0.0.1 www.vpcompressor.com
127.0.0.1 vpcompressor.com
127.0.0.1 www.vplprocedure.com
127.0.0.1 vplprocedure.com
127.0.0.1 vse-moe.biz
127.0.0.1 www.vskeylogger.nazwa.pl
127.0.0.1 vskeylogger.nazwa.pl
127.0.0.1 www.vtvcp-ueorn.com
127.0.0.1 vtvcp-ueorn.com
127.0.0.1 www.vtvcp-ymct.com
127.0.0.1 vtvcp-ymct.com
127.0.0.1 www.vuirgilio.it
127.0.0.1 vuirgilio.it
127.0.0.1 vxebony.com
127.0.0.1 wabq.com
127.0.0.1 wabu.com
127.0.0.1 wakeupdick.com
127.0.0.1 www.walitalia.it
127.0.0.1 walitalia.it
127.0.0.1 www.wanfuchina.com
127.0.0.1 wanfuchina.com
127.0.0.1 www.ware2006.com
127.0.0.1 ware2006.com
127.0.0.1 www.warez.com
127.0.0.1 warez.com
127.0.0.1 www.warningiepage.com
127.0.0.1 warningiepage.com
127.0.0.1 warnomore.org
127.0.0.1 www.watchonline.tv
127.0.0.1 watchonline.tv
127.0.0.1 watersport-specialties.com
127.0.0.1 www.wav2008.com
127.0.0.1 wav2008.com
127.0.0.1 www.wazzupnet.com
127.0.0.1 wazzupnet.com
127.0.0.1 www.wbay.it
127.0.0.1 wbay.it
127.0.0.1 wbkb.com
127.0.0.1 web.links4all.biz
127.0.0.1 web1000.com
127.0.0.1 www.webaccelerating.com
127.0.0.1 webaccelerating.com
127.0.0.1 www.webbuying.net
127.0.0.1 webbuying.net
127.0.0.1 www.web-codec.com
127.0.0.1 web-codec.com
127.0.0.1 webcoolsearch.com
127.0.0.1 web-entrance.co
127.0.0.1 www.web-fastserve.com
127.0.0.1 web-fastserve.com
127.0.0.1 www.webhancer.com
127.0.0.1 webhancer.com
127.0.0.1 web-homepage.net
127.0.0.1 www.webinvestigator.com
127.0.0.1 webinvestigator.com
127.0.0.1 www.webiphoneaccess.com
127.0.0.1 webiphoneaccess.com
127.0.0.1 www.webiphonedownloads.com
127.0.0.1 webiphonedownloads.com
127.0.0.1 www.webipoddownload.com
127.0.0.1 webipoddownload.com
127.0.0.1 www.webloyalty.com
127.0.0.1 webloyalty.com
127.0.0.1 www.web-mediaplayer.com
127.0.0.1 web-mediaplayer.com
127.0.0.1 www.webnetinfo.net
127.0.0.1 webnetinfo.net
127.0.0.1 web-nexus.net
127.0.0.1 www.webpspdownload.com
127.0.0.1 webpspdownload.com
127.0.0.1 www.websearch.com
127.0.0.1 websearch.com
127.0.0.1 web-search.tk
127.0.0.1 www.websearch24.com
127.0.0.1 websearch24.com
127.0.0.1 websearchdot.com
127.0.0.1 www.websoft-a.com
127.0.0.1 websoft-a.com
127.0.0.1 www.websoftcodecdriver.com
127.0.0.1 websoftcodecdriver.com
127.0.0.1 www.websoftcodecdriver2.com
127.0.0.1 websoftcodecdriver2.com
127.0.0.1 www.websopot.com
127.0.0.1 websopot.com
127.0.0.1 www.webspyshield.com
127.0.0.1 webspyshield.com
127.0.0.1 www.webtop100.net
127.0.0.1 webtop100.net
127.0.0.1 www.webtopsecurity.com
127.0.0.1 webtopsecurity.com
127.0.0.1 weekend-movies.com
127.0.0.1 www.weeproject.com
127.0.0.1 weeproject.com
127.0.0.1 www.wegvonviren.com
127.0.0.1 wegvonviren.com
127.0.0.1 www.wer-bumst-mich.de
127.0.0.1 wer-bumst-mich.de
127.0.0.1 www.wethere.com
127.0.0.1 wethere.com
127.0.0.1 wetpornostars.com
127.0.0.1 www.wetsoftwares.com
127.0.0.1 wetsoftwares.com
127.0.0.1 wfix.com
127.0.0.1 wflu.com
127.0.0.1 www.wg581.com
127.0.0.1 wg581.com
127.0.0.1 www.whatawonderfullvideo.com
127.0.0.1 whatawonderfullvideo.com
127.0.0.1 www.whatmetodonow.org
127.0.0.1 whatmetodonow.org
127.0.0.1 whatsyoursearch.com
127.0.0.1 whazit.com
127.0.0.1 www.whitecodec.com
127.0.0.1 whitecodec.com
127.0.0.1 white-pages.ws
127.0.0.1 www.whitescat.com
127.0.0.1 whitescat.com
127.0.0.1 whittierblvd.com
127.0.0.1 www.whoisprivacyprotect.com
127.0.0.1 whoisprivacyprotect.com
127.0.0.1 www.winamp2007.com
127.0.0.1 winamp2007.com
127.0.0.1 www.winamp-download-now.com
127.0.0.1 winamp-download-now.com
127.0.0.1 www.winamp-hq.com
127.0.0.1 winamp-hq.com
127.0.0.1 www.winantispam.com
127.0.0.1 winantispam.com
127.0.0.1 www.winantispy.com
127.0.0.1 winantispy.com
127.0.0.1 www.winantispyware.com
127.0.0.1 winantispyware.com
127.0.0.1 www.winantivirus.com
127.0.0.1 winantivirus.com
127.0.0.1 www.winantiviruspro.com
127.0.0.1 winantiviruspro.com
127.0.0.1 www.win-anti-virus-pro.com
127.0.0.1 win-anti-virus-pro.com
127.0.0.1 www.windefender.com
127.0.0.1 windefender.com
127.0.0.1 windowenhancer.com
127.0.0.1 www.windrivecleaner.com
127.0.0.1 windrivecleaner.com
127.0.0.1 www.windrivesafe.com
127.0.0.1 windrivesafe.com
127.0.0.1 windupdates.com
127.0.0.1 www.winfirewall.com
127.0.0.1 winfirewall.com
127.0.0.1 www.winfixer.com
127.0.0.1 winfixer.com
127.0.0.1 www.winfixer2006.com
127.0.0.1 winfixer2006.com
127.0.0.1 win-in-casino.com
127.0.0.1 www.winmediacodec.com
127.0.0.1 winmediacodec.com
127.0.0.1 winmsn.com
127.0.0.1 www.winmx.click-new-download.com
127.0.0.1 winmx.click-new-download.com
127.0.0.1 www.winmxfrance.com
127.0.0.1 winmxfrance.com
127.0.0.1 www.winmx-freebie.com
127.0.0.1 winmx-freebie.com
127.0.0.1 www.winmx-music-download.com
127.0.0.1 winmx-music-download.com
127.0.0.1 www.winnanny.com
127.0.0.1 winnanny.com
127.0.0.1 winprotect.net
127.0.0.1 www.winrar-download-now.com
127.0.0.1 winrar-download-now.com
127.0.0.1 www.winrar-hq.com
127.0.0.1 winrar-hq.com
127.0.0.1 www.winrar-stop.com
127.0.0.1 winrar-stop.com
127.0.0.1 www.winsecureav.com
127.0.0.1 winsecureav.com
127.0.0.1 winshow.biz
127.0.0.1 www.winsoftware.com
127.0.0.1 winsoftware.com
127.0.0.1 www.winspycontrol.com
127.0.0.1 winspycontrol.com
127.0.0.1 www.winspykiller.com
127.0.0.1 winspykiller.com
127.0.0.1 www.wintvguide.com
127.0.0.1 wintvguide.com
127.0.0.1 www.win-virus-pro.com
127.0.0.1 win-virus-pro.com
127.0.0.1 www.winxpspeedup.com
127.0.0.1 winxpspeedup.com
127.0.0.1 www.winzip-11.com
127.0.0.1 winzip-11.com
127.0.0.1 www.winzip-hq.com
127.0.0.1 winzip-hq.com
127.0.0.1 wiresearch.com
127.0.0.1 wish7.com
127.0.0.1 www.wm.buhartes.info
127.0.0.1 wm.buhartes.info
127.0.0.1 www.wm.kannylizaciya.info
127.0.0.1 wm.kannylizaciya.info
127.0.0.1 www.wm.komforochka.info
127.0.0.1 wm.komforochka.info
127.0.0.1 www.wm.vother.info
127.0.0.1 wm.vother.info
127.0.0.1 www.wmaassistant.com
127.0.0.1 wmaassistant.com
127.0.0.1 www.wmadirection.com
127.0.0.1 wmadirection.com
127.0.0.1 www.wmvappliance.com
127.0.0.1 wmvappliance.com
127.0.0.1 www.wmvassistant.com
127.0.0.1 wmvassistant.com
127.0.0.1 www.wmvsolution.com
127.0.0.1 wmvsolution.com
127.0.0.1 www.wmvtool.com
127.0.0.1 wmvtool.com
127.0.0.1 www.woai117.cn
127.0.0.1 woai117.cn
127.0.0.1 wolfpacracing.com
127.0.0.1 www.wonder-context.com
127.0.0.1 wonder-context.com
127.0.0.1 woool.100888290cs.com
127.0.0.1 wordlist.jps.ru
127.0.0.1 www.worldantispy.com
127.0.0.1 worldantispy.com
127.0.0.1 www.worldbestadult.com
127.0.0.1 worldbestadult.com
127.0.0.1 www.worldray.com
127.0.0.1 worldray.com
127.0.0.1 www.worldsecurityonline.biz
127.0.0.1 worldsecurityonline.biz
127.0.0.1 world-sex.urllogs.com
127.0.0.1 www.worldtostart.com
127.0.0.1 worldtostart.com
127.0.0.1 worldusa.com
127.0.0.1 www.worldwideadvertisingservices.info
127.0.0.1 worldwideadvertisingservices.info
127.0.0.1 www.wovview.com
127.0.0.1 wovview.com
127.0.0.1 www.wowsearch.org
127.0.0.1 wowsearch.org
127.0.0.1 wpc2001.org
127.0.0.1 wr.mcboo.com
127.0.0.1 wrs.mcboo.com
127.0.0.1 wspzone.sexpornonline.com
127.0.0.1 www.wsupereva.it
127.0.0.1 wsupereva.it
127.0.0.1 www.wudiliuliang.com
127.0.0.1 wudiliuliang.com
127.0.0.1 www.wuqing17173.cn
127.0.0.1 wuqing17173.cn
127.0.0.1 www1.beruijindegunhadesun.com
127.0.0.1 www2.p0rt2.com
127.0.0.1 www.www2.p0rt2.com
127.0.0.1 www224.paypopup.com
127.0.0.1 www3.bigtrafficnetwork.com
127.0.0.1 www3.hadesunharuikeya.com
127.0.0.1 www4free.info
127.0.0.1 www5.worldray.com
127.0.0.1 www6.worldray.com
127.0.0.1 www7.logih.com
127.0.0.1 www.www7.logih.com
127.0.0.1 wwwadobe-download-now.com
127.0.0.1 www-audacity.com
127.0.0.1 www.www-audacity.com
127.0.0.1 wwwbet.net
127.0.0.1 wwwbetting.net
127.0.0.1 wwwcrazygirls-world.com
127.0.0.1 www.www-download-antivirus.com
127.0.0.1 www-download-antivirus.com
127.0.0.1 wwwdownloadwizard.com
127.0.0.1 www-free-tunes.com
127.0.0.1 www.www-free-tunes.com
127.0.0.1 www.www-my-spyware-software.info
127.0.0.1 www-my-spyware-software.info
127.0.0.1 wwwpokergames.com
127.0.0.1 wwwpokerplayers.com
127.0.0.1 wwwroulette.net
127.0.0.1 wwwsearch.biz
127.0.0.1 www.wwwsearch.biz
127.0.0.1 www-spyboot.com
127.0.0.1 www.www-spyboot.com
127.0.0.1 www.www-spybot.net
127.0.0.1 www-spybot.net
127.0.0.1 www.www-spybotcom.com
127.0.0.1 www-spybotcom.com
127.0.0.1 www.www-spybot-info.com
127.0.0.1 www-spybot-info.com
127.0.0.1 www.www-spywarebot.org
127.0.0.1 www-spywarebot.org
127.0.0.1 wwww.2211.net
127.0.0.1 wwww.adnet-plus.com
127.0.0.1 www-win-mx.com
127.0.0.1 www.www-win-mx.com
127.0.0.1 wwwxtremesoftware-ltd.com
127.0.0.1 wwwyahoo.downloadznow.net
127.0.0.1 wzdq.cn
127.0.0.1 www.wzdq.cn
127.0.0.1 x.full-tgp.net
127.0.0.1 xads.cliks.org
127.0.0.1 xathzesocc.com
127.0.0.1 www.xathzesocc.com
127.0.0.1 xbeta69.com
127.0.0.1 xbxxrvnyes.com
127.0.0.1 www.xbxxrvnyes.com
127.0.0.1 xcomics4u.com
127.0.0.1 www.xcorriere.it
127.0.0.1 xcorriere.it
127.0.0.1 www.xerocodec.com
127.0.0.1 xerocodec.com
127.0.0.1 www.xerocodec.net
127.0.0.1 xerocodec.net
127.0.0.1 x-google.net
127.0.0.1 www.xhcodec.com
127.0.0.1 xhcodec.com
127.0.0.1 xibu315.com
127.0.0.1 www.xibu315.com
127.0.0.1 xic-bs.com
127.0.0.1 xjupiter.com
127.0.0.1 www.xjupiter.com
127.0.0.1 www.xlarea.com
127.0.0.1 xlarea.com
127.0.0.1 www.xldd.com
127.0.0.1 xldd.com
127.0.0.1 xldr.com
127.0.0.1 x-library.com
127.0.0.1 xlola.underagehost.com
127.0.0.1 xmlsearch.mygeek.com
127.0.0.1 www.xorriere.it
127.0.0.1 xorriere.it
127.0.0.1 xosearchox.com
127.0.0.1 www.xosearchox.com
127.0.0.1 xp.attrezzi.biz
127.0.0.1 xp18.com
127.0.0.1 www.xpantiviruspro.com
127.0.0.1 xpantiviruspro.com
127.0.0.1 xpassgenerator.com
127.0.0.1 www.xpassgenerator.com
127.0.0.1 xpasswordmanager.com
127.0.0.1 www.xpasswordmanager.com
127.0.0.1 www.xponlinescanner.com
127.0.0.1 xponlinescanner.com
127.0.0.1 www.x-porngalleries.com
127.0.0.1 x-porngalleries.com
127.0.0.1 www.x-pornmoviez.com
127.0.0.1 x-pornmoviez.com
127.0.0.1 www.x-pornmovz.com
127.0.0.1 x-pornmovz.com
127.0.0.1 www.xp-protect-2008.com
127.0.0.1 xp-protect-2008.com
127.0.0.1 www.xprmn4u.info
127.0.0.1 xprmn4u.info
127.0.0.1 www.x-prnmoviez.com
127.0.0.1 x-prnmoviez.com
127.0.0.1 www.xp-shield.com
127.0.0.1 xp-shield.com
127.0.0.1 xp-vista.com
127.0.0.1 www.xp-vista.com
127.0.0.1 x-ratedclips.com
127.0.0.1 www.x-ratedclips.com
127.0.0.1 www.xrdenterprise.com
127.0.0.1 xrdenterprise.com
127.0.0.1 xrenoder.com
127.0.0.1 www.xrenoder.com
127.0.0.1 xrenosearch.com
127.0.0.1 xrensmagpost.com
127.0.0.1 xsec.org
127.0.0.1 www.xsec.org
127.0.0.1 xsex.ws
127.0.0.1 xsremover.com
127.0.0.1 www.xsremover.com
127.0.0.1 xtipp.de
127.0.0.1 www.xtipp.de
127.0.0.1 www.xtosearch.biz
127.0.0.1 xtosearch.biz
127.0.0.1 xtragay.com
127.0.0.1 www.xtravideos.com
127.0.0.1 xtravideos.com
127.0.0.1 xtremesoftware-ltd.com
127.0.0.1 xu.pl
127.0.0.1 xu.xu.pl
127.0.0.1 www.xupiter.com
127.0.0.1 xupiter.com
127.0.0.1 xvgate.com
127.0.0.1 www.xvgate.com
127.0.0.1 www.xvidscollection.com
127.0.0.1 xvidscollection.com
127.0.0.1 www.xvsenterprise.com
127.0.0.1 xvsenterprise.com
127.0.0.1 www.x-webdesign.com
127.0.0.1 x-webdesign.com
127.0.0.1 xwebsearch.biz
127.0.0.1 www.xwebsearch.biz
127.0.0.1 www.xxlblog.info
127.0.0.1 xxlblog.info
127.0.0.1 www.xxx.com
127.0.0.1 xxx.com
127.0.0.1 xxxallvideo.com
127.0.0.1 www.xxxallvideo.com
127.0.0.1 xxxcategories.com
127.0.0.1 xxxemailxxx.com
127.0.0.1 xxxmovietour.com
127.0.0.1 www.xxxmovietour.com
127.0.0.1 www.xxxpornmovs.com
127.0.0.1 xxxpornmovs.com
127.0.0.1 xxxteenfilm.com
127.0.0.1 www.xxxteenfilm.com
127.0.0.1 xxxtoolbar.com
127.0.0.1 xxxzonevideo.com
127.0.0.1 www.xxxzonevideo.com
127.0.0.1 xyk.txshi.com
127.0.0.1 www.xyzlimited.com
127.0.0.1 xyzlimited.com
127.0.0.1 www.xyzsolution.com
127.0.0.1 xyzsolution.com
127.0.0.1 xzoomy.com
127.0.0.1 yahabags.com
127.0.0.1 www.yahabags.com
127.0.0.1 yahoo.downloadznow.net
127.0.0.1 yahoo.panet.org
127.0.0.1 www.yboeragu.com
127.0.0.1 yboeragu.com
127.0.0.1 www.ydaproject.com
127.0.0.1 ydaproject.com
127.0.0.1 yeak.net
127.0.0.1 y-e-l-l-o-w.com
127.0.0.1 yellow500.com
127.0.0.1 yezol.com
127.0.0.1 www.ygcoueorn.com
127.0.0.1 ygcoueorn.com
127.0.0.1 www.ygcovtvcp.com
127.0.0.1 ygcovtvcp.com
127.0.0.1 www.ygoogle.it
127.0.0.1 ygoogle.it
127.0.0.1 ygsondheks.info
127.0.0.1 www.ygsondheks.info
127.0.0.1 yim-stop.com
127.0.0.1 www.yim-stop.com
127.0.0.1 www.yiscali.it
127.0.0.1 yiscali.it
127.0.0.1 www.ymctaaqada.com
127.0.0.1 ymctaaqada.com
127.0.0.1 www.ymct-aaqada.com
127.0.0.1 ymct-aaqada.com
127.0.0.1 www.ymctavxiz.biz
127.0.0.1 ymctavxiz.biz
127.0.0.1 www.ynotube.com
127.0.0.1 ynotube.com
127.0.0.1 yoogee.com
127.0.0.1 www.yoogee.com
127.0.0.1 www.yoogle.it
127.0.0.1 yoogle.it
127.0.0.1 yootube.info
127.0.0.1 yops.biz
127.0.0.1 www.yops.biz
127.0.0.1 youfindall.com
127.0.0.1 youfindall.net
127.0.0.1 www.youlikehere.com
127.0.0.1 youlikehere.com
127.0.0.1 www.youniyouwo.com
127.0.0.1 youniyouwo.com
127.0.0.1 yourbookmarks.info
127.0.0.1 yourbookmarks.ws
127.0.0.1 www.yourchillyvids.com
127.0.0.1 yourchillyvids.com
127.0.0.1 yourcodec.com
127.0.0.1 www.yourcodec.com
127.0.0.1 yourieprotect.com
127.0.0.1 www.yourieprotect.com
127.0.0.1 youriesafety.com
127.0.0.1 www.youriesafety.com
127.0.0.1 youriesecure.com
127.0.0.1 www.youriesecure.com
127.0.0.1 www.yourphotozone.com
127.0.0.1 yourphotozone.com
127.0.0.1 your-prescriptions.net
127.0.0.1 yoursearchspace.com
127.0.0.1 www.yoursearchspace.com
127.0.0.1 yoursitebar.com
127.0.0.1 you-search.com
127.0.0.1 you-search.com.ru
127.0.0.1 ypir.com
127.0.0.1 ysa-info.net
127.0.0.1 ysbweb.com
127.0.0.1 www.ysbweb.com
127.0.0.1 www.ytiscali.it
127.0.0.1 ytiscali.it
127.0.0.1 www.ytrenitalia.it
127.0.0.1 ytrenitalia.it
127.0.0.1 yukohamano.com
127.0.0.1 www.yunibo.it
127.0.0.1 yunibo.it
127.0.0.1 ywebsearch.info
127.0.0.1 zabywjwzlr.biz.biz
127.0.0.1 www.zabywjwzlr.biz.biz
127.0.0.1 www.zalitalia.it
127.0.0.1 zalitalia.it
127.0.0.1 www.zangcodec.net
127.0.0.1 zangcodec.net
127.0.0.1 zangocash.com
127.0.0.1 www.zangocash.com
127.0.0.1 zapros.com
127.0.0.1 zcodec.com
127.0.0.1 www.zcodec.com
127.0.0.1 zdrqmpad.com
127.0.0.1 www.zdrqmpad.com
127.0.0.1 zelaznyworld.com
127.0.0.1 www.zelaznyworld.com
127.0.0.1 zenotecnico.com
127.0.0.1 www.zenotecnico.com
127.0.0.1 zenotecnico2.com
127.0.0.1 www.zenotecnico2.com
127.0.0.1 zero.bestmanage.org
127.0.0.1 zero.bestmanage0.org
127.0.0.1 zero.bestmanage1.org
127.0.0.1 zero.bestmanage2.org
127.0.0.1 zero.bestmanage3.org
127.0.0.1 zero.bestmanage4.org
127.0.0.1 zero.bestmanage5.org
127.0.0.1 zero.bestmanage6.org
127.0.0.1 zero.bestmanage7.org
127.0.0.1 zero.bestmanage8.org
127.0.0.1 zero.bestmanage9.org
127.0.0.1 zero.serverc.org
127.0.0.1 zero.sisdotnet.com
127.0.0.1 www.zerocodec.com
127.0.0.1 zerocodec.com
127.0.0.1 zero-codec.com
127.0.0.1 www.zero-codec.com
127.0.0.1 zesearch.com
127.0.0.1 zestyfind.com
127.0.0.1 www.zestyfind.com
127.0.0.1 zfxaqzkevi.com
127.0.0.1 www.zfxaqzkevi.com
127.0.0.1 zhmbscwdgk.biz
127.0.0.1 www.zhmbscwdgk.biz
127.0.0.1 zipcodec.com
127.0.0.1 www.zipcodec.com
127.0.0.1 ziportal.com
127.0.0.1 zipportal.com
127.0.0.1 zippy-lookup.com
127.0.0.1 www.zippy-lookup.com
127.0.0.1 zjkjw.gov.cn
127.0.0.1 www.zjkjw.gov.cn
127.0.0.1 znext.com
127.0.0.1 www.znext.com
127.0.0.1 zonealarm-download-now.com
127.0.0.1 www.zonealarm-download-now.com
127.0.0.1 zonealarm-stop.com
127.0.0.1 www.zonealarm-stop.com
127.0.0.1 zone-media.com
127.0.0.1 www.zone-media.com
127.0.0.1 zoneoffreeporn.com
127.0.0.1 zoofil.com
127.0.0.1 zoomegasite.com
127.0.0.1 www.zpwebsource.com
127.0.0.1 zpwebsource.com
127.0.0.1 www.zqavanjpn.biz
127.0.0.1 zqavanjpn.biz
127.0.0.1 z-quest.com
127.0.0.1 www.z-quest.com
127.0.0.1 www.zsupereva.it
127.0.0.1 zsupereva.it
127.0.0.1 www.zsvcompany.com
127.0.0.1 zsvcompany.com
127.0.0.1 www.zuoyouweinan.com
127.0.0.1 zuoyouweinan.com
127.0.0.1 zurrusco.com
127.0.0.1 www.zurrusco.com
127.0.0.1 zvimigdal.com
127.0.0.1 www.zxcsolution.com
127.0.0.1 zxcsolution.com
127.0.0.1 zxlinks.com
127.0.0.1 www.zxlinks.com
127.0.0.1 zyban-zocor-levitra.com
# This list is Copyright 2000-2008 Safer Networking Limited
# End of entries inserted by Spybot - Search & Destroy